Contestație decizie de concediere. Decizia 1622/2009. Curtea de Apel Tg Mures


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ

SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE,

PENTRU MINORI ȘI FAMILIE

Dosar nr-

Decizie nr. 1622/

Ședința publică din 21 Octombrie 2009

Completul compus din:

– Președinte

– Judecător

– Judecător

Grefier –

Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de reclamantul, domiciliat în,- A, județul M, împotriva sentinței civile nr. 872 din 18 iunie 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș, în dosarul nr-.

In lipsa părților.

Procedura completă.

dezbaterilor și susținerile pârâtei intimate au fost consemnate în încheierea ședinței publice din 14 octombrie 2009, care face parte integrantă din prezenta când s-a amânat pronunțarea pe data de azi, iar în urma deliberării s-a pronunțat prezenta decizie.

CURTEA,

Prin sentința civilă nr. 872 din 18 iunie 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția civilă, s-a admis excepția necompetenței materiale a tribunalului și s-a declinat în favoarea Tribunalului Comercial Mureș competența de soluționare a acțiunii formulate de reclamantul în contradictoriu cu pârâta Societatea Națională de SA Mediaș, prin care s-au contestat Hotărârea nr. 4/27 martie 2009 Consiliului de Administrație a SA și Decizia nr. 189/31 martie 2009 SA.

Împotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat recurs reclamantul și a solicitat admiterea recursului dedus judecății și pe cale de consecință, stabilirea competenței de materiale de soluționare a prezentei cauze în favoarea Tribunalului Mureș, Secția litigii de muncă, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea recursului s-a arătat că sentința atacată prin care s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Comercial Mureș este nelegală și netemeinică. În acest sens s-a arătat că reclamantul a înaintat Tribunalului Mureșo contestație prin care a solicitat anularea parțială a Hotărârii nr. 4/2009 a Consiliul de Administrație al pârâtei, respectiv a art. 1 pct. a și art. 5 pct. b precum și a Deciziei nr. 189/2009 emisă de pârâtă cu privire la pct. 1, 4, 6, 9, 12, 13, prevederi care sunt strâns legate de contractul individual de muncă al reclamantului, întrucât privesc funcția ocupată și atribuțiile postului.

Reclamantul a arătat că între părți a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 5440/2005 prin care a fost angajat pe perioadă nedeterminată ca și director comercial, la M, iar prin Hotărârea nr. 4/2009 s-a dispus eliberarea sa din funcție începând cu data de 1 aprilie 2009 ca urmare a reorganizării activității pârâtei, care însă nu are nici un suport economic. Deși reclamantul nu a primit nici o decizie de eliberare din funcție prin notificarea nr. 5935/2009 i s-a comunicat că în baza deciziei nr. 189/2009 s-a desființat postul pe care îl ocupă în cadrul Sucursalei Târgu-M și a rămas la dispoziția directorului general.

S-a mai invocat faptul că în conformitate cu dispozițiile art. 281 din Codul muncii jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, iar în temeiul art. 283 din același cod cererile cu privire la soluționarea unui conflict individual de muncă pot fi introduse în termen de 30 de zile de la data la care decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă.

În speță reclamantului i-a fost comunicată prin notificarea nr. 5935/2009 emisă de SA decizia de modificare a contractului individual de muncă ca unic act de modificare a acestuia, reclamantul susținând că a fost nevoit să se adreseze instanței de judecată în termenul de 30 de zile prevăzut de art. 283 din Codul muncii.

Pârâta SA, cu sediul în Mediaș a formulat întâmpinare și a solicitat respingerea recursului, invocând faptul că natura juridică a actelor contestate de reclamant este una comercială și nu una de dreptul muncii și în aceste condiții s-a considerat că instanța de fond a soluționat corect excepția necompetenței materiale.

Examinând sentința atacată prin prisma motivelor de recurs și în raport de prevederile art. 3041Cod procedură civilă și având în vedere actele și lucrările dosarului, curtea reține următoarele:

Prin cererea înregistrată la 4 mai 2009 la Tribunalul Mureș, Secția Civilă, reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâta Societatea Națională de Gaze SA, cu sediul în Mediaș, anularea Hotărârii nr. 4 din 27 martie 2009 emisă de Consiliul de Administrație al pârâtei și a Deciziei nr. 189 din 31 martie 2009, emisă de Directorul General al SA și în consecință să se dispună reintegrarea reclamantului în funcția avută anterior, respectiv aceea de Director comercial la Sucursala de Transport Tehnologic și – Târgu-

Ulterior reclamantul, prin reprezentantul său și-a precizat oral acțiunea în sensul că a solicitat anularea Hotărârii nr. 4/2009 cu privire la prevederile art. 1 pct. a și art. 5 pct. b și a Deciziei nr. 189/2009 cu privire la prevederile art. 1 pct. 4,6,9,12 și 13.

Prin Hotărârea nr. 4/2009, dată de Consiliul de Administrație al SA Mediaș s-a dispus modificarea structurii organizatorice și funcționale a Târgu-M, din cadrul SA, considerentele care au stat la baza acestei decizii fiind de natură exclusiv economică. Ulterior prin decizia nr. 189/2009 dată de Directorul General s-a stabilit în concret modalitatea de reorganizare a Sucursalei de Transport Tehnologic și Târgu-M ( Târgu-M ), fiind aprobată noua organigramă a acestei sucursale.

Prevederile art. 1 pct. a și ale art. 1 pct. 4,6,9,12 și 13 din cele două hotărâri la care s-a făcut referire mai sus privesc exclusiv modificarea structurii organizatorice a Târgu-M din cadrul SA Mediaș, respectiv stabilirea noii organigrame și măsurile concrete luate în acest sens. Totodată prin art. 5 lit. b din Hotărârea nr. 4/2009, în urma numirii de către Directorul General al SA a noilor directori din cadrul sucursalelor din Târgu-M aparținând SA s-a avizat eliberarea reclamantului din funcția de Director comercial la Sucursala de Transport Tehnologic și Târgu-M, în contextul în care funcția de director comercial nu mai figura în noua structură organizatorică și funcțională aprobată.

Se constată astfel că toate dispozițiile contestate de reclamant din Hotărârea nr. 4/2009 și din decizia nr. 189/2009 nu vizează raporturile de muncă dintre reclamant și societatea pârâtă, ci vizează reorganizarea Târgu-M, măsurile fiind determinate de situația economico-financiară a acesteia. Pe de altă parte prin cele două acte nu s-a dispus încetarea raporturilor de muncă dintre părți, nefiind emisă o decizie în conformitate cu prevederile Codului muncii, iar măsura eliberării reclamantului din funcția de director comercial al sucursalei, care a fost avizată de Consiliul de Administrație, a fost luată în temeiul prerogativelor conferite Directorului General în procesul de reorganizare a Târgu-M.

În ceea ce privește notificarea nr. 5935/2009 la care a făcut referire reclamantul, prin aceasta doar i s-a adus la cunoștință desființarea postului pe care l-a ocupat și propunerea de ocupare a unui alt post, urmând ca părțile să încheie ulterior un act adițional în acest sens. Prin urmare, această notificare nu poate fi asimilată unei decizii de modificare a contractului individual de muncă.

În aceste condiții, față de măsurile dispuse prin actele contestate, în mod corect a reținut instanța de fond că natura juridică a acestor acte este una comercială și nu de dreptul muncii și ca atare acestea nu sunt supuse jurisdicției muncii, ci jurisdicției de drept comercial, tribunalului comercial revenindu-i competența de a se pronunța asupra legalității actelor respective.

Față de cele ce preced, instanța de recurs apreciază că sentința pronunțată de instanța de fond este legală, având în vedere că în speță nu sunt incidente prevederile art. 281 și 283 din Codul muncii, deoarece litigiul dedus judecății nu poate fi calificat ca fiind un conflict de muncă și în consecință în temeiul art. 312 Cod procedură civilă recursul declarat de reclamant va fi respins ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge, ca nefondat, recursul declarat de reclamantul, domiciliat în,- A, județul M, împotriva sentinței civile nr. 872 din 18 iunie 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, azi 21 octombrie 2009.

PREȘEDINTE, JUDECĂTORI: Nemenționat

GREFIER,

red.

tehnored. BI/4ex

jud.fond:;

-23.11.2009-