Contestaţie decizie de debit – pensie Pensii


Contestaţie decizie de debit – pensie

La 20 12 2011 , contestatoarea I.A. s-a adresat Tribunalului Dolj cu o contestaţie formulată împotriva deciziei de debit nr. 271573/30 11 2011 emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând admiterea contestaţiei şi anularea deciziei contestate.

In fapt, a arătat că , beneficiază de prevederile art. 4 alin 4 din Lg 341/2004 , primind lunar o indemnizaţie .

Prin decizia contestată , intimata a constituit in sarcina sa un debit in sumă de 12120 lei reprezentând plăti netemeinice pe perioada 01 02 2011 – 01 08 2011 considerând că în această perioadă nu se încadra in dispoziţiile art. 4 alin 4 din Lg 341/2004, deoarece ar fi realizat venituri peste salariul mediu brut .

Contestatoarea a arătat că intimata a reţinut greşit că în perioada 01 02 2011 – 01 08 2011 ar fi realizat venituri mai mari decât salariul mediu brut pe economie şi că ar fi încălcate astfel prevederile art. 4 alin 4 din Lg 341 / 2004 .

A depus la dosar decizia contestată, certificatul de luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 .

La 8 02 2011 intimata a formulat întimpinare solicitând respingerea contestaţiei ca neîntemeiată .

A arătat că în 2011 în legea bugetului asigurărilor sociale de stat , nu s-a mai folosit sintagma ” salariul mediu brut ” ci “câştig salarial mediu brut ” noţiune total diferită .

Ca urmare, intimata s-a raportat la ultimul salariu mediu brut cunoscut respectiv cel aprobat pentru anul 2010, conform Lg 12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat, in cuantum de 1836 lei .

Raportând veniturile contestatoarei din perioada 01 02 2011 – 01 08 2011, in sumă de 1918 lei, 1960 lei , 1895 lei , şi respectiv 2011 la ultimul salariu mediu brut cunoscut de 1836 lei , s-a constatat depăşirea acestuia şi în consecinţă ,încălcarea prevederilor art. 4 alin 4 din Lg 341/2004, motiv pentru care s-a emis decizia de debit contestată .

Prin sentinţa nr. 1025/07.03.2012 instanţa a admis contestaţia şi a anulat decizia de debit nr. 271573/30.11.2011 emisă de intimată reţinând următoarele :

În baza calităţii de “luptător pentru victoria revoluţiei române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin merite deosebite”, dovedită cu certificatul depus la dosar, contestatoarea a beneficiat în anul 2011 de prevederile art. 4 alin 4 din Lg 341/2004 , primind lunar o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Astfel potrivit art. 4 alin. 4 din legea 341/2004 ” de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază şi persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor”.

Prin decizia contestată , intimata a constituit in sarcina sa un debit in sumă de 12120 lei reprezentând plăti încasate netemeinic pe perioada 01 02 2011 – 01 08 2011 considerând că în această perioadă contestatoarea nu ar fi îndeplinit condiţiile prevăzute de art. 4 alin 4 din Lg. 341 / 2004, deoarece ar fi realizat venituri peste salariul mediu brut.

Intimata s-a raportat la salariul mediu brut valabil în 2010 stabilit prin Legea bugetului de stat nr.12/2010 .

Instanţa constată că intimata în mod greşit s-a raportat la salariul mediu brut, folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 2010, în valoare de 1836 lei.

In anul 2011 prin Legea bugetului de stat nr.287/2010 legiuitorul a stabilit valoarea câştigului salarial mediu brut la valoarea de 2022 lei şi pe aceasta ar fi trebuit să o aibă în vedere intimata.

In raport de această valoare, de 2022 lei, veniturile realizate lunar de contestatoare în perioada 01 02 2011 – 01 08 2011, (1918 lei în ianuarie – aprilie 2011, 1960 lei în mai 2011, 1895 lei în iunie 2011 şi 2011 lei în iulie 2011) aşa cum sunt evidenţiate în adeverinţa nr.1049/7 09 2011 (filele 12,16), se situau sub limita salariului mediu brut, astfel încât contestatoarea era îndreptăţită să beneficieze de prevederile art. 4 alin 4 din Legea 341/2004.

Nu are nici o relevantă faptul că în legea bugetului de stat nr.287/2010, cea prin care s-a aprobat bugetul de asigurări sociale pentru anul 2011 legiuitorul a folosit sintagma “câştig salarial mediu brut” în loc de “salariu mediu brut” aşa cum fusese denumit în legile anterioare. In fapt cele două sintagme se referă la acelaşi lucru.

Intimata nu are nici un temei legal să se raporteze la salariul mediu brut din alt an respectiv din anul 2010, câtă vreme nu există o prevedere legală expresă în acest sens. Dimpotrivă art. 4 alin 4 din Lg 341/2004 se referă expres la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

Faţă de cele arătate mai sus instanţa constată că decizia de debit este netemeinică motiv pentru care instanţa va admite contestaţia şi va anula decizia de debit nr. 271573/30.11.2011 emisă de intimată.

1