Contestație decizie de pensionare. Decizia 1316/2009. Curtea de Apel Tg Mures


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ

SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE

Dosar nr-

DECIZIA NR. 1316/

Ședința publică din 29 Mai 2009

Completul compus din:

PREȘEDINTE: Nemenționat

Judecător:

Judecător:

Grefier:

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta Casa Județeană de Pensii M, cu sediul în Tg-M, str. – – nr.60, împotriva sentinței civile nr. 109 din 30 ianuarie 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr-.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns reclamanta-intimată, lipsă fiind pârâta-recurentă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că recursul a fost declarat în termenul prevăzut de lege, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru.

La întrebarea instanței, reclamanta intimată declară că nu mai are alte cereri.

Neformulându-se cereri, instanța acordă cuvântul asupra recursului.

Reclamanta intimată solicită respingerea recursului ca nefondat și menținerea hotărârii atacate ca legală și temeinică.

CURTEA DE APEL

Prin cererea înaintată la 27 octombrie 2008 la Tribunalul Mureș, reclamanta a chemat în judecată Casa Județeană de Pensii M, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța în cauză să se anuleze decizia de pensionare nr.-/10.09.2008 emisă de pârâtă și să se recalculeze pensia, ținându-se seama de toată vechimea și de veniturile obținute, inclusiv sporuri, de către soțul decedat.

În susținerea cererii, reclamanta a relevat că este soția supraviețuitoare a defunctului și tutorele minorilor și, beneficiari ai pensiei de urmaș, însă cu ocazia stabilirii pensiei nu s-au luat în calcul toată perioada avută în câmpul muncii de către defunct, veniturile obținute și sporurile aferente.

Prin sentința civilă nr.109 din 30 ianuarie 2009 Tribunalului Mureș, s-a admis în parte acțiunea reclamantei și s-a anulat decizia atacată, obligând pârâta la recalcularea drepturilor de cu luarea în calcul a perioadelor 11 aprilie 2001 – 30 aprilie 2001, 12 mai 2001 – 31 mai 2001, 12 iunie 2001 – 30 iunie 2001, perioade în care antecesorul reclamantei a fost încadrat în muncă, realizând venituri și sporuri corespunzătoare.

Împotriva sentinței civile menționate, pârâta a înaintat în termen legal recurs solicitând modificarea în tot a acesteia, în sensul respingerii ca nefondate a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă, cu invocarea motivelor prev. de art.304 pct.4,8,9 pr.civ.

În memoriul de recurs s-a relevat că reținerile instanței de fond cu privire la stagiile de cotizare ale soțului reclamantei sunt eronate, deoarece în perioada 1 aprilie 2001 – 1 iunie 2001 nu a achitat contribuția datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, fiind aplicabile în acest sens dispozițiile art.37 alin.2 din Legea nr.19/2000. În mod corect, pentru situația din speță se aplică prevederile art.71 alin.2 și art.76 din legea sus citată, în sensul că pensia de urmaș se stabilește prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susținător, respectiv 50%, pentru un urmaș și 75% pentru doi urmași. În baza dispozițiilor enunțate a rezultat un cuantum al pensiei de urmaș de 632 lei, ce se cuvine celor doi copii ai reclamantei, beneficiari ai pensiei de urmaș.

Recursul dedus judecății este nefondat, pentru considerentele ce succed:

Așa cum s-a relevat anterior, reclamanta este soția supraviețuitoare a lui și tutorele minorilor și, beneficiari ai pensiei de urmaș stabilită prin decizia de pensionare atacată.

Conform art.2 alin.1 și 3 din HG nr.1550/2004, stagiul complet de cotizare este vechimea integrală în muncă reglementată de Legea nr.3/1977. Ori, Legea nr.3/1977 consacră în mod expres ca și condiții fundamentale de stabilire pensiei, încadrarea în grupele I – III de muncă și numărul de ani efectivi lucrați.

Ulterior, prin art.160 din Legea nr.19/2000 s-a stabilit că prin noțiunea de stagiu de cotizare se înțelege numai vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor, până la intrarea în vigoare a acestei legi. Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește în condițiile art.76 din legea sus citată, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute la alin.1, în funcție de numărul urmaților, respectiv 50% pentru un urmaș, 75% pentru doi urmași și 100% pentru trei sau mai mulți urmași.

Cu toate că la dosarul cauzei existau adeverințe cu privire la perioadele prestate de defunct în câmpul muncii, instanța de fond în mod nejustificat nu a luat în considerare la calcularea de urmaș perioadele 11.04.2001 – 30.04.2001, 12.05.2001-31.05.2001, 12.065.2001-30.06.2001. De asemenea, venitul luat în calcul pentru primul semestru al anului 2001 nu corespunde cu venitul din certificatul privind stagiul de cotizare, rezultând un punctaj superior celui luat în calcul de către pârâtă.

Așa fiind, recursul declarat de către pârâtă este nefondat și în consecință urmează a fi respins ca atare, nefiind incidente motivele prev. de art.304 pct.4,8,9 pr.civ, iar curtea nereținând din oficiu motive de casare de ordine publică.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul Casei Județene de Pensii M, cu sediul în Tg-M,-, județul M, împotriva sentinței civile nr.109 din 30 ianuarie 2009 Tribunalului Mureș.

IREVOCABILĂ.

Pronunțată în ședința publică din 29 mai 2009.

PRESEDINTE JUDECĂTORI

GREFIER

Red.

Tehnored.

2 exp.

16.06.2009.

Jud.fond:-

Asist.jud.-