Contestaţie decizie eliberare din funcţie Contracte de muncă


3. contestaţie decizie eliberare din funcţie

La data de 25 06 2009 contestatoarele G.O., contestator M.L.A. au chemat in judecată intimatul INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziilor de eliberare din funcţia de inspector şcolar de specialitate, respectiv de inspector şcolar şi de încetare a contractelor de management educaţional emise de intimat la data de 25.05.2009, pentru fiecare contestatoare în parte, 720/25.05.2009 privind pe M.L.A., 711/25.05.2009 privind pe G.O. , reintegrarea în funcţiile de inspector şcolar de specialitate, respectiv de inspector şcolar, acordarea despăgubirilor băneşti reprezentând salariile pe perioada de la eliberarea din funcţie şi până la reintegrarea efectivă, cu cheltuieli de judecată.

In motivare contestatoarele au arătat că prin deciziile contestate s-a dispus in mod unilateral de către intimată, încetarea contractelor de management educaţional ale contestatoarelor şi că măsura angajatorului este nelegală deoarece mandatul era pe patru ani şi nu a expirat.

In preambulul deciziilor contestate sunt invocate ca temei legal al acestora prevederilor art II alin 2 din OU nr 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire ale administraţiei publice , numai că acest prevederi nu sunt aplicabile inspectorilor şcolari de specialitate, respectiv de inspectorilor şcolar, deoarece ele se referă exclusiv la inspectorii şcolari generali , inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorii Caselor Corpului Didactic nu şi la simpli inspectori şcolari.

Deciziile atacate sunt ilegale şi pentru că nu a fost respectată Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/ inspector şcolar de la inspectoratele şcolare, anexă la OM Ed C nr 3418/13 03 2006, publicată în M O nr 267/24 03 2006 care prevede la art 27 că la eliberarea din funcţie trebuie solicitat avizul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării, aviz ce nu există.

Contestaţia a fost întemeiată pe prevederile Codului Muncii ale Legii nr 128/1977 şi ale Ordinului nr 3518(3418) / 2006.

Au depus la dosar in copie : Anexa 1 privind deciziile in litigiu, deciziile contestate , contractele de management educaţional , nota de probatoriu solicitantă de reclamanţi în dosarul nr 7714/63/2009.

La data de 25 06 2009 intimatul a depus întimpinare, prin care a solicitat respingea contestaţiilor formulate de reclamanţi .

In motivare a arătat că la data de 25 05 2009 inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a emis în temeiul dispoziţiilor art 31 din Lg 128/1997 privind statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, deciziile contestate de contestatori ce privesc încetarea contractelor de management educaţional ale reclamanţilor şi eliberarea acestora din funcţia de inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate. Prin aceleaşi acte administrativ s-a dispus revenirea contestatorilor la catedrele rezervate .

Motivele de drept ce au stat la baza emiterii deciziilor contestate sunt reprezentate de prevederile art. II alin.2 din OUG 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, conform cărora „ contractele de management educaţional încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”

In această lumină şi ţinând cont de toate dispoziţiile normative incidente in cauză, s-a procedat la încetarea de drept a contractelor de management educaţional al titularilor ( de fapt la constatarea încetării de drept a contractelor sus – menţionate ) prin emiterea deciziilor contestate.

După cum menţionează reclamanţii , potrivit dispoziţiilor art 27 din ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr 3418/2006 , privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate / inspector şcolar de la inspectoratele şcolare „ in toate situaţiile în care contractul de management educaţional încetează, inspectoratul şcolar general emite decizie de eliberare din funcţie pentru inspectorii şcolari/ inspectorii şcolari de specialitate numiţi prin decizia sa , cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării”. In conformitate cu prevederile legale sus citate , unitatea pârâtă a făcut demersurile legale pentru obţinerea acestui aviz.

Întimpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr 128/1997 privind statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale art II alin 2 din OUG nr 37/2009 , pe cele ale Ordinului M E C nr 3418/2006 şi pe dispoziţiile art 115 şi următoarele din Codul de pr civilă.

Prin sentinţa nr. 3216/22.10.2009 Tribunalul Dolj a admis contestaţiile, a anulat deciziile 720/25.05.2009, 711/25.05.2009, emise de intimat, a dispus reintegrarea contestatorilor pe posturile deţinute anterior emiterii deciziilor contestate, a obligat intimatul să plătească contestatorilor o despăgubire egală cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acestea de la 25.05.2009 până la data reîncadrării efective pe posturile deţinute anterior, precum şi cheltuieli de judecată în sumă de câte 500 lei fiecare reprezentând onorariu de avocat, reţinând următoarele:

Contestatorii îndeplineau funcţii de inspectori şcolari de specialitate, respectiv inspectori şcolari în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, funcţii ocupate în urma concursului, în condiţiile legii 128/1997 pentru o durată de 4 ani

Prin deciziile contestate nr. 720/25.05.2009 privind pe M.L.A., 711/25.05.2009 privind pe G.O., emise de inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, în temeiul dispoziţiilor art 31 din Lg 128/1997 privind statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, s-a dispus încetarea contractelor de management educaţional ale reclamanţilor şi eliberarea acestora din funcţia de inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate. Prin aceleaşi acte administrativ s-a dispus revenirea contestatorilor la catedrele rezervate .

In preambulul deciziilor contestate sunt invocate ca temei legal al acestora prevederilor art II alin 2 din OUG nr 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire ale administraţiei publice.

Potrivit art. II din OUG 37/2009 s-a prevăzut că:

„(1) La articolul 24 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Numirea inspectorului şcolar general, a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului Casei Corpului Didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. Inspectorul şcolar general şi directorul Casei Corpului Didactic încheie cu ministrul educaţiei, cercetării şi inovării un contract de management educaţional pe termen de maximum 4 ani, care cuprinde direcţiile şi obiectivele din strategia pe educaţie, în concordanţă cu obiectivele din Programul de guvernare. Reevaluarea condiţiilor din contractul de management educaţional de face trimestrial.”

(2) Contractele de management educaţional încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflate în derulare încetează în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

Prevederile alineatului II nu sunt aplicabile inspectorilor şcolari de specialitate, respectiv de inspectorilor şcolar, deoarece ele se referă exclusiv la inspectorii şcolari generali , inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorii Caselor Corpului Didactic nu şi la simpli inspectori şcolari sau inspectori şcolari de specialitate.

Acest lucru rezultă din faptul că art. II din OUG 37/2009 cuprinde dispoziţii referitoare la modificarea art. 24 din legea 128/1997 articol care la rândul său reglementează condiţiile pentru numirea în funcţii de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct şi de director al Casei Corpului Didactic.

Inserarea dispoziţiei privind încetarea de drept a Contractele de management educaţional încheiate în temeiul Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic ca şi alineat 2 la articolul II , iar nu ca articol distinct duce la interpretarea că se aplică numai contractelor de management educaţional încheiate de inspectorului şcolar general, a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului Casei Corpului Didactic.

Art II din OUG 37/2009 nu face nici o referire la alte dispoziţii din legea 128/1997, nu face nici o referire la inspectorii şcolari de specialitate sau inspectorii şcolari, astfel că nu poate constitui temei legal pentru emiterea deciziilor contestate de încetare a contractelor de management educaţional ale contestatorilor.

De altfel, ulterior OUG 37/2009 a fost abrogată prin OUG 105/2009 care la art. XIV a prevăzut expres că „ Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 22 aprilie 2009, se abrogă”.

Deciziile atacate sunt ilegale şi pentru că nu a fost respectată Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar de specialitate/ inspector şcolar de la inspectoratele şcolare, anexă la OM Ed C nr 3418/13 03 2006, publicată în M O nr 267/24 03 2006 care prevede la art 27 că la eliberarea din funcţie trebuie solicitat avizul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării, aviz ce nu există. Susţinerea intimatului că ar fi făcut demersuri pentru obţinerea avizului nu este relevantă câtă vreme avizul nu a existat la data emiterii deciziilor, la data luării măsurii.