Contestaţie decizie sancţionare Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.4990 din 16.07.2008 d-na G.B.a formulat contestaţie împotriva hotărârii nr.7/15.05.2008 pronunţată de Colegiul Central de Disciplină din cadrul M.E.C.T. (în continuare CCD).

În motivarea cererii sale, contestatoarea a arătat, în esenţă, că nu s-a făcut nici o referire la apărările sale prealabile stabilirii sancţiunii disciplinare, dovedite cu înscrisuri probatorii oficiale comunicate conducerii Colegiului şi depuse ca anexă la contestaţie, problema de fond esenţială, fundamentală pentru justa soluţionare a cauzei fiind aceea de a şti dacă stabilirea şi acordarea calificativului profesional anual pentru contabilul şef şi pentru se face de către consiliul de administraţie al Colegiului, fără a se avea în vedere fişele de evaluare profesională elaborate de ISJ Bacău, după modelul elaborat de minister, corelate cu fişa postului, astfel cum cer dispoziţiile ordinelor nr.3522/30.03.2000 şi 4925/8.09.2005 ale Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării, confirmate prin adresele nr.17995/4.08.2007 şi 18529/8.10.2007. Faptul că directorul Colegiului i-a impus timp de 4-5 ani consecutiv să completeze fişe de autoevaluare profesională şi fişe de evaluare profesională pentru cele două contabile din subordine fără ca acestea să respecte modelul aprobat de minister şi transmis inspectoratelor şcolare şi acordarea calificativelor „nesatisfăcător” şi „satisfăcător” pentru anii 2004-2007, toate contestate, consideră contestatoarea, arată intenţia directorului de a-i distruge cariera profesională şi sănătatea.

A mai arătat contestatoarea că intimatul CCD i-a nesocotit dreptul la apărare prin a nu-i comunica întâmpinarea depusă de CT I.B.Buhuşi şi că renunţă la cele două excepţii de procedură invocate în contestaţia adresată CCD, solicitând anularea deciziei de sancţionare, reintegrarea sa în funcţia avută, obligarea pârâtului Colegiul Tehnic I.B.Buhuşi la plata despăgubirilor salariale cuvenite până la reintegrarea efectivă în funcţie în sumă actualizată, precum şi la plata daunelor morale în cuantum de 10.000 lei (f.182).

În dovedirea susţinerilor sale, contestatoarea a depus la dosar înscrisuri, precizări şi memorii (f.7-28,181,186-203,210-220,227-242,244-258,274-276,281-288) şi a solicitat administrarea probei cu interogatoriul CT I.B.Buhuşi (f.177,178,204,206-209), formulând obiecţiuni la răspunsurile primite (f.222-226).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, potrivit art.285 din Codul muncii.

Formulând întâmpinare prin reprezentantul său legal (f.35-41, 164-170), Colegiul Tehnic I.B.Buhuşi a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că acţiunea descrie fapte şi lucruri neadevărate, bazate pe vorbe şi scenarii de telenovele, unele din ele fiind calomnii la adresa colectivului, profilul profesional al contestatoarei, bazat pe documente, justificând aplicarea sancţiunii care face obiectul contestaţiei, potrivit art.116 lit.e) din L.128/1997. Se mai arată în întâmpinare că în mod nejustificat a refuzat contestatoarea să completeze propria fişă de evaluare şi pe cele ale personalului din subordine, în condiţiile în care aceste fişe au fost postate pe site-ul ISJ Bacău, fiind utilizate de această instituţie la evaluarea administratorilor financiari din şcoli, în diferite situaţii.

O dată cu întâmpinarea, CT I.B.Buhuşi a depus la dosar înscrisuri, în dovedirea susţinerilor sale (f.42-159).

Răspunzând la întâmpinare, contestatoarea a arătat, în esenţă, că intimatul nu răspunde acţiunii formulate, invocându-se aspecte faptice din trecutul său profesional (sancţiuni disciplinare care au fost anulate de instanţele judecătoreşti) fără relevanţă juridică în soluţionarea cererii sale, că faptul că ar fi votat în consiliul de administraţie în favoarea aplicării unei proceduri de evaluare nelegală nu poate fi folosit împotriva sa, toţi membrii consiliului fiind duşi în eroare de directorul colegiului care dă dovadă de o atitudine dictatorială şi de o mentalitate comunistă, având drept consecinţă încălcarea dreptului său la demnitate în muncă şi că nu înţelege să se judece în contradictoriu cu M.E.C.T., solicitând judecarea contestaţiei sale fără dosarul acestei instituţii (f.173-176).

Introdus în cauză la cererea contestatoarei formulată la 2.10.2009 (f.277), Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI)a formulat întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.289-294), invocând excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Colegiului Central de Disciplină, motivat de faptul că acest colegiu este un organ administrativ-jurisdicţional lipsit de personalitate juridică şi solicitând, totodată, respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că d-na B. G. a refuzat să-şi îndeplinească obligaţia de a completa fişele de evaluare (autoevaluare) în calitate de şef de compartiment şi de a propune calificative şi aprecieri pentru personalul din subordine, fapt recunoscut de contestatoare, deşi această obligaţie era prevăzută în fişa postului său iar modelul fişelor de evaluare, aprobat de contestatoare sub semnătură, a fost elaborat de ISJ Bacău, fiind publicat pe site-ul acestui inspectorat în conformitate cu art.3 din OMECI nr.3522/30.03.2000, fişa de evaluare nefiind contestată de d-na B. G. căreia i s-a comunicat procedura de evaluare.

Anexat întâmpinării, MECI a depus la dosar hotărârea CCD nr.7/2008, dovada comunicării acesteia către contestatoare, practică judiciară (f.295-302 vol.I, f.1-9 vol.II).

Prin sentinţa civilă nr.1558/13.11.2009 Tribunalul Bacău a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bacău, reţinând că hotărârea contestată emană de la un organ de jurisdicţie centrală, fiind astfel incident dispoziţiile art.10 alin.1 din L.554/2004 coroborate cu cele ale art.3 pct.1 Cpc.

La rândul său, Curtea de Apel Bacău a pronunţat sentinţa civilă nr.72/10.06.2010 constatând competenţa Tribunalului Bacău în soluţionarea cauzei, conflictul negativ de competenţă ivit fiind soluţionat de ICCJ prin decizia 3627/19.08.2010 în favoarea Tribunalului Bacău.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr.17/12.02.2008 directorul Colegiului Tehnic I.B.din Buhuşi a aplicat d-nei G.B., în conformitate cu art.116 lit.e) din L.128/1997 şi cu prevederile Titlului XI, cap.II din Codul muncii, sancţiunea destituirii din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ (f.147-149), reţinându-se că, în calitatea sa de administrator financiar I, salariata a refuzat să completeze fişele de autoevaluare şi de evaluare şi să elaboreze aprecieri pentru salariaţii din subordine, conform obligaţiilor din fişa postului.

Contestaţia formulată împotriva acestei decizii a fost soluţionată în sensul respingerii de către Colegiul Central de Disciplină din cadrul MECT prin hotărârea nr.7/15.05.2008 (f.7-12), reţinându-se că săvârşirea faptei a fost dovedită şi apreciindu-se că sancţiunea aplicată, raportat la abaterile disciplinare săvârşite de contestatoare şi urmările produse este justificată.

Contestatoarea a susţinut că refuzul de a completa fişele de autoevaluare/evaluare şi de a elabora aprecieri pentru personalul din subordine a fost justificat de faptul că s-au utilizat ca formulare pentru fişele de apreciere alte decât cele legale, astfel încât acest refuz nu poate fi considerat abatere disciplinară şi s-a plâns de faptul că, soluţionând contestaţia formulată împotriva deciziei instituţiei angajatoare, CCD nu a analizat aceste apărări, împrejurare corespunzătoare realităţii, colegiul de disciplină limitându-se la a face trimitere la recunoaşterea contestatoarei privind refuzul de îndeplinire a obligaţiei stabilite prin fişa postului.

Acest aspect nu poate duce, însă, la anularea hotărârii nr.7/2008, argumentele invocate urmând a fi analizate în cadrul prezentei contestaţii, avându-se în vedere precizările formulate de contestatoare (f.176), aceasta renunţând la invocarea excepţiilor invocate în contestaţia adresată CCD (f.6).

Astfel, potrivit art.31 lit.e) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, consiliul de administraţie elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi salariilor de merit. Potrivit art.3 din Ordinul nr.3522/30.03.2000, nepublicat (f.19), fişele de evaluare pentru celelalte funcţii didactice auxiliare prevăzute de Nomenclatorul funcţiilor didactice auxiliare aprobat cu nr.19723/1997 (între care şi funcţia didactică auxiliară de contabil şef), vor fi elaborate de inspectoratele şcolare, urmând ca aceste fişe să fie corelate cu fişa postului.

Susţinerea contestatoarei potrivit căreia în cazul contabilului şef (funcţie transformată în cea de administrator financiar I) fişa postului trebuie elaborată de inspectoratul şcolar judeţean şi nu de consiliul de administraţie este, deci, corectă, faţă de dispoziţiile legale menţionate.

În cauză, însă, nu s-a dovedit faptul că d-nei B. G. i s-a cerut să completeze fişe de evaluare elaborate după un alt model decât cel întocmit de ISJ Bacău; comparând înscrisurile depuse de contestatoare (f.26,27) cu cele depuse de intimatul CT I.B.Buhuşi (f.90,91) se constată că acestea au acelaşi conţinut, cuprind aceleaşi criterii de evaluare, fiind corespunzătoare modelului afişat pe site-ul ISJ Bacău (f.254-256), astfel încât obiecţiunile contestatoarei sunt neîntemeiate, aceasta fiind în eroare cu privire la conţinutul fişei de evaluare, eroare determinată şi de faptul că înscrisurile nu poartă antetul ISJ Bacău ci pe cel al CT I.B.Buhuşi, iar trimiterile sale ulterioare vizând, de fapt, criteriile specifice şi grila de evaluare pentru acordarea gradaţiei de merit în anul 2008 (f.249-251).

Întrucât Colegiul Central de Disciplină este un organ constituit la nivelul MECTS cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale, lipsit de personalitate juridică, instanţa va constata că acesta nu poate figura în cauză în calitate de pârât, motiv pentru care va admite excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, excepţie invocată de MECI iar în ceea ce îl priveşte pe acest din urmă pârât, faţă de precizările aduse contestaţiei (f.176), instanţa va lua act de renunţarea la judecată în contradictoriu cu MECI iar pentru considerentele expuse va respinge ca nefondată contestaţia formulată împotriva hotărârii nr.7/2008, în contradictoriu cu Colegiul Tehnic I.B.Buhuşi.