Contestatie la decizia de concediere Desfacerea contractului de muncă


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 943/CM

Şedinţa publică de la 29 Iunie 2010

S-a luat în examinare, spre soluţionare în primă instanţă, acţiunea civilă

formulată de contestatoarea M.C., în contradictoriu cu intimata S.C. F.I.. S.A.,

având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Instanţa, constată că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa

publică din data de 23.06.2010, când susţinerile părţilor au fost consemnate în

încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta

sentinţă, iar în urma deliberării s-a pronunţat următoarea soluţie:

INSTANŢA

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă sub nr. 1155/109/10.03.2010,

contestatoarea M.C. în contradictoriu cu intimata S.C. a solicitat ca prin hotărârea

judecătorească ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei de concediere

nr. 433/17.02.2010 , obligarea intimatei la achitarea unei despăgubiri egale cu

salariile indexate , majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi

beneficiat , calculate de la momentul concedierii şi până la data plăţii efective,

precum şi la plata , precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii contestatoarea arată că decizia de concediere nr.

433/17.02.2010 emisă de SC F.I.. S.A este nulă de drept netemeinică şi nelegală,

constând în faptul că nu au fost respectate disp.art 74 alin.1 din C.muncii ,respectiv

nu cuprinde lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în

care salariaţii pot să opteze pentru a ocupa un loc mde muncă vacant , în cond.

art. 64 Codul muncii .

De asemenea, nu au fost respectate nici disp.art. 64 alin.2 din C.muncii ,

neexistând dovada solicitării sprijinului Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de

Muncă , în vederea redistribuiri contestatoarei , corespunzător pregătirii sale

profesionale .

Decizia este nulă absolut şi pentru că nu s-a respectat termenul de preaviz .

Astfel, potrivit actului adiţional nr. 92/331.05.2007 (art. 52) angajatorul avea

obligaţia de denunţare efectivă a contractului individual de muncă cu cel puţin 90

de zile de la data notificării de încetare a contractului de muncă. De altfel,

angajatorul nu a respectat nici măcar cele 20 de zile de preaviz despre care se face

vorbire în cuprinsul decizii de concediere , notificarea fiind emisă cu o zi înainte de

emiterea deciziei de concediere,respectiv la data de 16.02.2010 .

Mai susţine contestatoarea că, decizia de concediere este nu numai

nelegală dar şi abuzivă, întrucât intimata nu a avut nici o cauză reală şi serioasă

care să determine concedierea, situaţia financiară a firmei fiind una prosperă,

societatea operând chiar noi angajări datorită creşterii volumului de livrări

intracomunitare .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

În baza contractului individual de muncă înregistrat sub nr.

139095/04.03.1999 , contestatoarea M.C. a fost angajată în funcţia de contabil,

începând cu data de 24.02.1999 pe perioadă nedeterminată.

Prin decizia nr. 433/17.02.2010 emisă de SC F. I. SA s-a dispus încetarea

contractului individual de muncă al contestatoarei M.C. conform art. 65 alin.(1) din

C.muncii , începând cu data de 17.02.2010.

Analizând legalitatea deciziei contestate , prin prisma motivelor invocate de

contestatoare , instanţa constată că , potrivit art. 76 din C.muncii , măsura

concedierii este lovită de nulitate absolută , deoarece nu s-au respectat dispoziţiile

art. 74 alin.1 lit. d C.muncii rap . la art. 64 din C.muncii .

Astfel, art. 74 lit. (d) din C.muncii prevede că, decizia de concediere se

comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu lista tuturor

locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să

opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant , în condiţiile art. 64 din C.muncii .

Art. 64 din C.muncii la care se face trimitere stipulează la alin.(1) că în cazul

în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit (c) şi (d)

precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în

temeiul art. 56 lit (f) ,angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri

de muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea profesională sau după caz

cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii .

Art. 64 alin.(2) din C.muncii , prevede că în situaţia în care angajatorul nu

dispune de locuri de muncă vacante ,acesta are obligaţia de a solicita sprijinul

agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă , în vederea redistribuirii

salariatului , corespunzător pregătirii profesionale, acesta având la dispoziţie un

termen de 3 zile lucrătoare pentru a-şi manifesta în scris consimţământul .

În speţă , intimata a desfăcut contractul individual de muncă al

contestatoarei fără a-i oferi acesteia un alt loc de muncă şi fără a-i comunica lista

locurilor de muncă vacante din unitate .

Intimata susţine că nu au fost trecute în decizie criteriile de stabilire a

ordinii priorităţilor şi lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate,

deoarece nu este vorba de o concediere colectivă , iar disp.art 64 din C.muncii se

aplică în cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61

lit. (c) şi (d) , ci nu în situaţia în care concedierea se dispune pentru motivele

prevăzute la art. 65 alin.(2) .

Această susţinere este neîntemeiată , deoarece în practica judiciară s-a

apreciat că în pofida formulării limitative a art. 64 din C.muncii , dispoziţiile sale

trebuie aplicate şi în situaţiile vizate de art. 65 C.muncii, întrucât relaţiile de muncă

se bazează şi pe principiul bunei – credinţe al nediscriminării raporturilor de

muncă şi a garantării dreptului la protecţie împotriva şomajului .

Este real faptul că art. 74 lit (d) din C.muncii face trimitere la art. 64

C.muncii, care la rândul său instituie obligaţia de a propune salariatului alte locuri

de muncă vacante în unitate numai în cazul concedierii prevăzute de art. 61 lit(. c )

şi (d) C.muncii , însă nu înseamnă că această cerinţă nu este necesară în cazul

deciziei de concediere pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului ,cum este

cazul în speţă. Raţiunea trimiteri la art. 64 C.muncii este aceea de a nu mai reitera

conţinutul acestui articol.

Rezultă astfel că unitatea intimată nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de art.

74 lit. (d) din C.muncii în sensul că decizia de concediere să conţină , în mod

obligatoriu , şi lista locurilor de muncă vacante în unitate şi nici prevederile art. 64

din C.muncii de a-i propune acesteia alte locuri de muncă compatibile cu pregătirea

profesională.

În concluzie, intimata a încălcat legea , decizia de concediere fiind lovită de

nulitate absolută .

În raport de aceste considerente, constatând nelegalitatea deciziei

contestate, instanţa va admite contestaţia şi va constata nulitatea absolută a

deciziei nr. 433/17.02.2010 emisă de SC F. I. SA.

Având în vedere că nu s-a solicitat reintegrarea în postul deţinut anterior

de către contestatoare ,precum şi faţă de disp.art.78 din C.muncii instanţa va

obliga pe intimată să plătească acesteia o despăgubire egală cu salariile indexate

majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta de la

data concedierii şi până la data de 29.06.2010 .

Potrivit disp.art. 274 C.pr.civ. va fi obligată intimata la plata sumei de 1000

lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de contestatoarea M.C. , în contradictoriu cu

intimata S.C. F.I.. S.A.

Constată nulitatea absolută a deciziei nr.433/17.02.2010 emisă de către

intimată.

Obligă intimata să plătească contestatoarei o despăgubire egală cu salariile

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat

aceasta, de la data concedierii şi până la data de 29.06.2010.

Obligă intimata la plata sumei de 1000 lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.06.2010, la Tribunalul Argeş- Secţia

Civilă, complet specializat pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Preşedinte,

Judecător,

Asistent judiciar,

Asistent judiciar,

Grefier,

4