Contestatie la decizia de pensionare Pensii


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 906/AS

Şedinţa publică de la 21 Iunie 2010

S-a luat în examinare pentru soluţionare în primă instanţă acţiunea formulată

de reclamantul F. N. în contradictoriu cu pârâta CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII

ARGEŞ, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa din data de

17.06.2010 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face

parte integrantă din prezenta sentinţă, când având nevoie de timp pentru deliberare,

instanţa a amânat pronunţarea asupra cauzei la data de 21.06.2010, când deliberând

a pronunţat următoarea soluţie.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de 22.10.2009,

reclamantul F. N. a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Argeş

solicitând obligarea acesteia să îi emită o decizie de recalculare a pensiei pentru

limită de vârstă, conform dispoziţiilor OUG nr.4/2005, în care la stabilirea

punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 ani,

precum şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de începând cu data de

22.10.2006, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii formulate reclamantul arată că este pensionar pentru

limită de vârstă, drepturile iniţiale fiindu-i stabilite în temeiul Legii nr.3/1977 prin

decizia nr.174584/06.09.1994 pentru o vechime totală în muncă de 47 ani, din care

în grupa I de muncă 23 ani şi 10 luni. În raport de această situaţie, pensia sa a intrat

în procesul de recalculare prevăzut de HG nr.1550/2004 şi se încadrează în

categoria pensiilor cărora li se aplică recalcularea potrivit disp.OUG nr.4/2005.

Susţine reclamantul că în mod eronat pârâta a utilizat un stagiu complet de

cotizare de 30 ani având în vedere dispoziţiile art.14 alin.3 din Legea nr.3/1977,

vechimea sa de 23 ani şi 10 luni în grupa I de muncă, precum şi decizia

nr.40/22.09.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe disp.Legii nr.19/2000, Legii nr.3/1977

HG nr.1550/2004, OUG nr.4/2005 şi decizia nr.40/22.09.2008 a Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie.

În susţinerea acţiunii formulate, reclamantul a depus la dosarul cauzei un set

de înscrisuri (f.3-24).

La data de 17.12.2009 pârâta a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care

a solicitat respingerea acţiunii formulate ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării formulate, se arată că prin decizia nr.

174584/06.09.1994 a D.M.P.S Argeş reclamantul a fost înscris la pentru

munca depusă şi limită de vârstă, cu reducerea vârstei de pensionare, în condiţiile

art.14 din Legea nr.3/1977, ca urmare a activităţii desfăşurate în grupa I de muncă

timp de 23 ani şi 10 luni, începând cu data de 01.08.1994.

Drepturile de pensie ale reclamantului au fost recalculate începând cu data de

01.09.2005 în conformitate cu dispoziţiile OUG nr.4/2005 şi HG nr.1550/2004.

Prin cererea înregistrată la C.J.P Argeş sub nr.15687/16.04.2007 reclamantul

a solicitat recalcularea pensiei în raport de adeverinţa nr.3299/06.03.2007. Faţă de

această cerere şi având în vedere disp.art.7 alin.3 din OUG nr.4/2005 pârâta a

procedat la modificarea drepturilor de pensie recalculate ale reclamantului emiţând

în acest sens decizia nr.174584/24.07.2007.

Susţine intimata că drepturile de pensie ale reclamantului au fost recalculate

în conformitate cu dispoziţiile legale în materie. În acest sens, se arată că potrivit

HG nr.1550/2004 stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului

mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislaţia în

vigoare la data deschiderii dreptului la pensie de care persoana beneficia sau care i

se cuvenea la data începerii operaţiunilor de evaluare. Potrivit prevederilor aceleiaşi

hotărâri pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul

01.07.1977 – 31.03.2001 stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea

punctajului mediu anual este cel reglementat de Legea nr.3/1977 respectiv 25 ani

pentru femei şi 30 de ani pentru bărbaţi.

Prin urmare, la determinarea punctajului mediu anual realizat de reclamant s-

a utilizat stagiul complet de cotizare de 30 ani aşa cum prevede HG nr.1550/2004 ,

acesta fiind înscris la pensie pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.3/1977,

începând cu data de 01.08.1994.

Totodată, şi normele tehnice date în aplicarea HG nr.1550/2004 prevăd că

stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual realizat

de contestator este de 30 ani. Prin normele tehnice s-a stabilit că se utilizează stagiul

complet de cotizare de 20 ani, prin excepţie de la cadrul general, numai în cazul

persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în condiţiile unor legi

speciale, ceea ce nu este cazul contestatorului.

Învederează pârâta că singurele facilităţi oferite de Legea nr.3/1977

persoanelor care au lucrat în grupa I sau a II-a de muncă sunt acordarea sporului de

grupă şi posibilitatea pensionării înainte de împlinirea vârstei standard de

pensionare, dispoziţiile art.14 din acest act normativ neavând semnificaţia reducerii

stagiului de cotizare utilizat la recalcularea pensiei.

Se mai arată că, contestatorul fiind înscris la pensie în condiţiile Legii

nr.3/1977 şi nu în temeiul Legii nr.267/1990, a beneficiat de prevederile OUG

nr.100/2008.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe disp.art.115-.118 C.pr.civilă, ale

OUG nr.4/2005, HG nr.1550/2004, Normele Tehnice date în aplicarea acesteia şi

Decizia nr.40/22.09.2008.

La data de 22.04.2010 pârâta a depus la dosarul cauzei o completare la

întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulate ca inadmisibilă

Susţine pârâta că având în vedere disp.art.7 alin.3 din OG nr.4/2005,

precum şi faptul că reclamantul nu a prezentat acte doveditoare de natură a

modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual

recalculat, nu a existat temei legal de modificare a drepturilor stabilite prin decizia

nr.174584/24.07.2007.

Sub aspectul probatoriului, în cauză a fost încuviinţată şi administrată pentru

ambele părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr.174584/06.09.1994 (fila 3) reclamantul a fost înscris la pensie

pentru limită de vârstă, conform Legii nr.3/1977 şi a beneficiat de recalcularea

drepturilor de pensie, conform HG nr.1550/2004 şi OUG nr.4/2005, aşa cum

rezultă din decizia nr.174584/31.08.2005 (fila 4) şi decizia nr.174584 /24.07.2007

(fila 5).

Din buletinul de calcul depus la dosarul cauzei (fila 40), rezultă ca pârâta a

utilizat la determinarea punctajului mediu anual al reclamantului un stagiu complet

de cotizare de 30 de ani.

Prin cererea înregistrată sub nr.62919/27.10.2009 (fila 53) reclamantul a

solicitat pârâtei recalcularea pensiei prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 ani,

având în vedere activitatea desfăşurată în grupa I de muncă.

Prin adresa nr.62919/24.02.2010 (fila 54) pârâta i-a comunicat reclamantului

că nu poate beneficia de recalcularea drepturilor de pensie prin utilizarea unui stagiu

de cotizare de 20 ani, întrucât nu a fost înscris la pensie în baza unei legi speciale.

Prin prezenta acţiune reclamantul a solicitat obligarea pârâtei să îi emită o

decizie de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă, conform dispoziţiilor OUG

nr.4/2005, în care la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu

complet de cotizare de 20 ani, precum şi obligarea pârâtei la plata diferenţelor de

pensie începând cu data de 22.10.2006, respectiv pe ultimii trei ani anterior

depunerii acţiunii.

Cu privire la această solicitare, instanţa reţine că drepturile de pensie ale

reclamantului s-au născut în baza Legii nr.3/1977, act normativ care trebuie avut în

vedere pentru a se verifica dacă pârâta a aplicat în mod corect dispoziţiile legale

privind stagiul complet de cotizare.

Aceasta întrucât potrivit art.2 alin.3 din Anexa 1 a HG nr.1550/2004, privind

efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul

public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei

anterioare datei de 01.04.2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000,

„Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie

1977 – 31.03.2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului

mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr.3/1977”.

Potrivit HG nr.1550/2004, stagiul complet de cotizare utilizat la

determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă

prevăzuta de legislaţia in vigoare la data deschiderii dreptului la pensie de care

persoana beneficia sau care i se cuvenea la data începerii operaţiunilor de evaluare.

Potrivit art.14 din Legea nr.3/1977, pentru o activitate desfăşurată în grupa I

de muncă de cel puţin 20 ani, stagiul complet de cotizare este de 20 de ani.

În cauza de faţă, reclamantul a desfăşurat timp de peste 20 ani activităţi

încadrate în grupa I de muncă, respectiv 23 de ani şi 10 luni, aşa cum rezultă din

decizia nr.174584/06.09.1994 (fila 3).

Nu poate fi reţinută opinia pârâtei în sensul că reclamantul nu a fost

pensionat în baza unei legi speciale şi nu poate beneficia de stagiu complet de

cotizare de 20 de ani, întrucât în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.14 din Legea

nr. 3/1977.

În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia

nr.40/22.09.2008, prin care s-a admis recursul în interesul legii declarat de

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Timişoara, statuându-se că disp.art.77 alin.2

rap. la art.43 alin.1 şi alin.2 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii

şi alte drepturi de asigurări sociale, se interpretează în sensul că stagiul complet de

cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale căror

drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 şi care şi-

au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă este cel reglementat de art.14

din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială

Potrivit art.329 pct.3 C.pr.civ., soluţiile pronunţate în recursul în interesul legii

prin care se dezleagă problemele de drept sunt obligatorii pentru instanţă.

Raportând situaţia de fapt expusă la dispoziţiile legale menţionate, instanţa

constată că acţiunea este întemeiată, întrucât pensia reclamantului trebuia

recalculată pe baza unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

În ceea ce priveşte susţinerea pârâtei cu privire la inadmisibilitatea acţiunii în

raport de dispoziţiile art.7 alin.3 din OUG nr.4/2005, în sensul că ulterior emiterii

ultimei decizii de pensie, reclamantul nu a mai prezentat noi documente de natură

să modifice punctajul mediu anual recalculat, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor

art.89 alin.1 din Legea nr.19/2000 „În situaţia în care se constată erori în stabilirea

şi în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile şi modificările legale”.

În plus, potrivit dispoziţiilor art.155 lit.f din Legea nr.19/2000 „Tribunalele

soluţionează în primă instanţă litigiile privind (…) modul de stabilire şi de plată a

pensiilor, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale”, astfel că şi în

raport de aceste dispoziţii legale acţiunea reclamantului este admisibilă.

În legătură cu susţinerea potrivit căreia reclamantul nu a prezentat noi

documente de natură să modifice punctajul mediu anual recalculat, instanţa reţine

că în privinţa activităţii desfăşurate în grupa I de muncă timp de 23 de ani şi 10 luni

reclamantul nu are ce documente să mai depună, din moment ce această situaţie

este atestată chiar în decizia iniţială de înscriere la pensie pentru depusă şi

limită de vârstă emisă în temeiul Legii nr.3/1977.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa va admite acţiunea

astfel cum a fost formulata şi va obliga pârâta să emită reclamantului o decizie de

recalculare a drepturilor de pensie prin care, la stabilirea punctajului mediu anual să

fie utilizat un stagiu complet ce cotizare de 20 de ani.

Pentru aceleaşi considerente, va fi obligată pârâta să plătească reclamantului

diferenţele de drepturi de pensie începând cu data de 22.10.2006.

În temeiul disp.art.274 C.pr.civilă, instanţa va obliga pârâta la plata

cheltuielilor de judecată în cuantum de 400 lei, reprezentând onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamantul F.N, în contradictoriu cu pârâta

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII ARGEŞ.

Obligă pârâta să emită reclamantului o decizie de recalculare a drepturilor de

pensie prin care, la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu

complet ce cotizare de 20 de ani.

Obligă pârâta să plătească reclamantului diferenţele de drepturi de pensie

începând cu data de 22.10.2006.

Obligă pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în cuantum de

400 lei.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 iunie 2010, la Tribunalul Argeş, Secţia

Civilă – complet specializat de litigii de muncă şi asigurări sociale.

Preşedinte,

Judecător,

Asistent judiciar,

Asistent judiciar,

Grefier,

1