Contestaţie la executare. Necesitatea clarificării obiectului executării silite PensiiContestaţie la executare


Prin sentinţa civilă nr. 3076 din 28.09.2010 a Tribunalului Cluj, a fost respinsă contestaţia la formulată de contestatoarea CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII CLUJ împotriva intimatei A.L..

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că prin titlurile executorii sentinţa civilă nr.477/17.03.2008 a Tribunalului Cluj, decizia civilă nr.1671/R/2008 a Curţii de Apel Cluj, decizia civilă nr.2069/R/2009 a Curţii de Apel Cluj şi încheierile civile nr.275/CC/2009 şi 284/CC/2009 ale Tribunalului Cluj şi cea din 08.10.2009 a Curţii de Apel Cluj a fost admisă cererea reclamantei A.L. cu consecinţa anulării deciziei privind acordarea pensiei anticipate parţiale din 17.04.2007 şi obligarea Casei Judeţene de Pensii Cluj să emită o nouă decizie de pensionare începând cu data de 16.01.2007, cu luarea în considerare a perioadei 10.02.21976 – 31.12.1976 şi a perioadei 01.10.1980 – 01.07.1983, cât a lucrat în grupa I de muncă în procent de 50% conform adeverinţei nr.5378/28.11.2005 emisă de S.C. M. S.A. Cluj, să ia în considerare la calculul punctajului mediu anual şi perioada 01.07.2003 – 01.01.2004 cât a lucrat conform adeverinţei nr.2 din 09.01.2008 emisă de S.C. T. C.U.G. S.A. şi la plata cheltuielilor de judecată.

Aceste hotărâri judecătoreşti au fost investite cu formulă şi apoi au fost depuse la Casa Judeţeană de Pensii Cluj prin două cereri de executare înregistrate sub numerele 43543/17.11.2008 şi nr.24238/ 16.12.2009.

Contestatoarea a pus în executare numai în parte respectivele hotărâri judecătoreşti, în sensul că nu a emis o nouă decizie de în baza respectivelor titluri executorii, motiv pentru care contestaţia a fost respinsă ca nefondată, fiind avute în vedere şi prevederile art. 274 Cod procedură civilă.

Prin încheierea civilă nr. 224 din 19 octombrie 2010 a Tribunalului Cluj, a fost admisă cererea de îndreptare a erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei, în sensul că după aliniatul 1 se va trece „obligarea contestatoarei la plata sumei de 838 lei cheltuieli de judecată către intimata A.L.”.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Casa Judeţeană de Pensii Cluj solicitând în temeiul art.312 pct.3 C.pr.civ. modificarea sentinţei atacate, iar pe fond respingerea contestaţiei ca nefondată.

În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta a arătat că în mod eronat instanţa de fond a respins contestaţia ca nefondată, invocând că s-a pus în executare doar în parte hotărârile judecătoreşti, concluzie întemeiată exclusiv pe motivul că instituţia nu a emis o nouă decizie de după cererile de executare 43.543/17.11.2008 şi 24.238/16.12.2009. Este lipsită de fundament şi nereală susţinerea tribunalului şi dovedeşte că instanţa de fond nu a studiat actele depuse de către C.J.P. Cluj la dosarul cauzei, pronunţând o hotărâre arbitrară şi care nu poate fi pusă în executare.

S-a dovedit cu actele depuse la dosar că în urma primei cereri (nr. 43.543/17.11.2008) de punere în executare a sentinţei civile nr. 477/2008 şi a deciziei civile nr. 1671/R/2008 Casa Judeţeană de Pensii Cluj a emis decizia de pensie nr. 240.897/20.01.2009, revizuită sub aspectul veniturilor pe perioada 01.07.2003 – 01.01.2004 prin decizia 240.897/11.03.2009. Prin aceste decizii a fost luată în calcul perioada 10.02.1976 – 31.12.1976 şi 01.10.1980 – 01.07.1983 în grupa I de muncă în procent de 50%, adică 1 an 9 luni şi 26 zile, conform celor hotărâte de instanţă. Urmare a cererii nr. 52.508/25.02.2009 prin care s-a depus adeverinţa 537/09.02.2009, care rectifică adeverinţa nr. 5378/28.11.2005, pe baza cărora s-a pronunţat instanţa în dosarul nr. 2349/117/2007, Casa Judeţeană de Pensii Cluj a emis deciziile de revizuire 240.897 (1) şi (2) din 12.06.2009 prin care s-a luat în calcul perioadele 10.02.1976-01.01.1977 şi 01.01.1980 – 01.07.1983 ca fiind lucrate în grupa I de muncă în procent de 50%, adică 2 ani 2 luni şi 11 zile. Astfel încheierile de îndreptare a erorilor materiale stabileau:

– 275/CC/09.06.2009 corectează data de început din 01.10.1980 în 01.01.1980, dar eronat se referă la grupa I, căci prin sentinţa civilă nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului C.J.P. Cluj conform deciziei civile nr. 1671/R/2008 a Curţii de Apel Cluj, se stabilise grupa I de muncă;

– 284/CC/2009 corectează în grupa I în loc de grupa a II-a;

– încheierea Curţii de Apel Cluj din data de 08.10.2009 stabileşte că perioada lucrată în grupa I este 01.01.1980 – 01.07.1983 şi nu 01.10.1980 – 01.07.1983.

Din cele de mai sus se poate observa că toate aceste erori fiind sesizate de C.J.P. Cluj fuseseră deja rezolvate prin deciziile de revizuire emise în data de 12.06.2009, aşa cum se poate observa din desfăşurătoarele „date privitoare la activitatea în muncă” şi buletinele de calcul.

La momentul cererii nr. 24.238/16.12.2009 perioadele lucrate în grupa I de muncă erau deja luate corect în calcul de către C.J.P. Cluj, înainte de îndreptările de erori materiale pronunţate de către instanţă, acestea fiind motivele pentru care C.J.P. Cluj nu a mai emis nici o decizie de pensie, aspectul esenţial ignorat este că pentru punerea în executare a sentinţei civile nr. 477/2008 şi a deciziei civile nr. 1671/R/2008, au fost emise următoarele decizii de pensie: nr. 240.897/20.01.2009, revizuită sub aspectul veniturilor pe perioada 01.07.2003 – 01.01.2004 prin decizia 240.897/11.03.2009, deciziile de revizuire 240.897(1) şi (2) din 12.06.2009.

În concluzie Tribunalul Cluj în mod eronat a respins contestaţia la executare pe motivul că C.J.P. Cluj nu a emis o nouă decizie de pensie, ignorând deciziile de pensii emise, precum şi faptul că la data de 16.12.2009 când a fost făcută cea de-a doua cerere nu exista nici o sentinţă nepusă în aplicare.

În drept se invocă dispoziţiile art. 304 pct. 9 din C.pr.civ.

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 13 ianuarie 2011, intimata a solicita respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele:

Recursul este fondat şi urmează a fi admis ca atare, cu consecinţa modificării sentinţei atacate în sensul admiterii contestaţiei la executare formulată şi al anulării formelor de executare din dosarul executorului judecătoresc.

Se reţine, în acest sens, că la momentul formulării cererii de executare silită, titlurile executorii erau deja puse în executare, fiind ca urmare lipsită de obiect cererea de executare silită.

Astfel, prin încheierea civilă din 2 iunie 2010 a Judecătoriei Cluj-Napoca, pronunţată în dosar nr. 16403/211/2010, a fost încuviinţată executarea silită a titlurilor executorii:

1. sentinţa civilă nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj,

2. decizia civilă nr. 1671/R/2008 a Curţii de Apel Cluj,

3. decizia civilă nr. 2069/R/2009 a Curţii de Apel Cluj,

prin care pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj a fost obligată, în favoarea reclamantei A.L., la:

1. emiterea unei noi decizii de pensionare începând cu data de 16.01.2007, cu luarea în considerare a perioadei 10.02.1976-31.12.1976 şi a perioadei 01.10.1980-01.07.1983, cât a lucrat în grupa I de muncă în procent de 50% conform adeverinţei nr. 5378/28.11.2005 emisă de S.C. M. S.A.; luarea în calculul punctajului mediu anual şi a perioadei 01.07.2003-01.01.2004, cât a lucrat conform adeverinţei nr. 2/09.01.2008 emisă de S.C. T. CUG S.A.; plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată;

2. plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată (odată cu respingerea recursului împotriva sentinţei civile nr. 477/2008);

3. plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecată (odată cu respingerea recursului împotriva încheierilor civile nr.284/24.06.2009 şi nr. 275/09.06.2009);

şi respectiv executarea silită şi a titlurilor executorii:

4. încheierea civilă nr. 275/CC/2009 a Tribunalului Cluj,

5. încheierea civilă nr. 284/CC/2009 a Tribunalului Cluj,

6. încheierea civilă din 8.10.2009 a Curţii de Apel Cluj,

prin care s-au îndreptat erorile materiale, astfel:

4. eroarea din minuta sentinţei civile nr. 477/2008 a Tribunalului Cluj, în sensul că se va trece perioada cât a lucrat la S.C. M. S.A. în grupa a II-a este 01.01.1980-01.07.1983 şi nu 1 octombrie 1980;

5. eroarea din minuta încheierii civile nr. 275/Cod civil/2009 a Tribunalului Cluj, în sensul că se va trece că perioada lucrată la S.C. M. S.A. se încadrează în grupa I de muncă şi nu în grupa a II-a;

6. eroarea din dispozitivul deciziei civile nr. 1671/R/16.09.2008 a Curţii de Apel Cluj, în sensul că se va trece perioada cât a lucrat la S.C. M. S.A. în grupa I este 01.01.1980-01.07.1983 şi nu 01.10.1980-01.07.1983.

Din toate aceste dispoziţii se observă că instanţele de judecată nu au tranşat chestiunea pe care intimata susţine că în mod greşit contestatoarea refuză a i-o recunoaşte, anume, cea a reducerii vârstei standard de pensionare şi în consecinţă, a numărului lunilor de anticipaţie stabilite prin decizia din anul 2007.

Atât din somaţia trimisă contestatoarei de către intimata A.L. cât şi din cea adresată acesteia prin intermediul executorului judecătoresc se remarcă faptul că nu cheltuielile de judecată au făcut obiectul executării silite, ci tocmai această pretenţie a reclamantei ca în executarea menţionatelor hotărâri judecătoreşti, să se procedeze la reducerea cu 14 a celor 60 de luni de anticipaţie calculate acesteia la momentul acordării pensiei anticipate parţiale.

Or, aşa cum corect susţine contestatoarea, acest beneficiu pe care intimata îl pretinde în baza hotărârilor în raport de care s-a încuviinţat executarea silită nu a fost stabilit de instanţele de judecată.

În aceste condiţii, împrejurarea că anterior cererii de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, acestea fuseseră deja puse în executare prin emiterea deciziilor consecutive din 20.01.2009, 11.03.2009, 12.06.2009 (la care face referire contestatoarea în cuprinsul contestaţiei la executare, necontestate) se verifică. Aceste decizii cuprind, fapt necontestat, menţionarea stagiilor efectuate în grupa de muncă, astfel încât nu se poate afirma că nu s-ar fi pus în practică dispoziţiile instanţelor de judecată.

Chestiunea pe care o reclamă intimata, anume reducerea lunilor de anticipaţie ca urmare a luării în considerare a reducerii vârstei standard de pensionare în considerarea muncii în grupa I, reclamă o judecată separată, aşa cum se observă din schimbul de corespondenţă între părţi şi între Casa Judeţeană de Pensii Cluj şi Casa Naţională de Pensii, existând opinii divergente între părţi cu privire la legalitatea acestei cereri, derivate din interpretarea diferită a dispoziţiilor legale incidente. Practic, Casa Judeţeană de Pensii, în acord cu poziţia exprimată de Casa Naţională de Pensii, consideră că efectul concret al luării în considerare a perioadei de 2 ani 2 luni şi 11 zile ca fiind lucrată în condiţiile grupei I de muncă va consta din majorarea cu 50% a punctajelor anuale realizate în perioada valorificată ca şi grupa I de muncă, începând cu 01.01.2011, conform prevederilor art. 165 ind. 1 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 209/2008, nelăsând deci fără vreo finalitate practică hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauză.

Nu se poate considera că prin statuările de ordin general ale instanţelor, care practic au obligat pârâta Casa Judeţeană de Pensii Cluj să ia în considerare perioada lucrată în grupa I de muncă relevată de cele două adeverinţe, s-ar fi tranşat chestiunea delicată a consecinţelor acestui fapt, practic fiind vorba despre o defectuozitate a cererii iniţiale de chemare în judecată care nu poate fi complinită pe calea executării silite, ci tot pe cale de judecată, prin formularea separată a pretenţiilor care au fost omise a se preciza în acţiunea iniţială.

Aşa fiind, Curtea urmează a admite recursul în baza dispoziţiilor art. 312 alin. 1 şi 3 raportat la art. 304 pct. 9 C.proc.civ., cu consecinţa modificării sentinţei pronunţate în sensul admiterii contestaţiei la executare, cu anularea formelor de executare din dosarul executorului judecătoresc, avându-se în vedere şi prevederile art. 399 şi următoarele C.proc.civ., art. 155 din Legea nr. 19/2000.