Contravenţii Contravenţii. Închisoare contravenţională


În fapt, la data de 14.06.2011 a fost amendat de inspectorii de din cadrul I. T. de M. Tel . pentru ca ar fi încalcat prevederile legale în ceea ce priveste orele suplimentare si acordul angajatilor de a presta activitate în zilele de sâmbata si duminica. Arata petenta ca în mod gresit i-au fost aplicate sanctiunile contraventionale deoarece detine toate documentele solicitate, aspect confirmat de faptul ca au fost depuse odata cu plângerea contraventionala, în ziua aplicarii sanctiunii si încheierii procesului verbal .

Intimatul, legal citat, a formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii si mentinerea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, ca legal si temeinic.

În esenta, a aratat ca la data de 6.06.2011, orele 11,30 a fost efectuata o verificare privind modul de respectare a prevederilor legale în domeniul relatiilor de munca la punctul de lucru pensiune, piscina si magazin mixt din comuna V., sat V. de S., jud .Tel . apartinând petentei. Din declaratiile unor salariati, rezulta ca petenta a încalcat prevederile art.114 alin.1 din Codul Muncii, din declaratiile numitilor C. J. G., I.M. rezulta ca au fost încalcate prevederile art. 120 alin.2 si art. 121 alin.1 din Codul Muncii iar din declaratia salariatei C.C., ca au fost încalcate prevederile art. 137 din Codul Muncii, pentru toate aceste fapte fiindu-i aplicate petentei sanctiunea amenzii contraventionale. Pentru încalcarea dispozitiilor art. 16 alin.3 din Codul Muncii , aspect care rezulta din declaratia salariatilor C.T., Gh. Al., C. J. G. si I. M., petentei i-a fost aplicata sanctiunea avertisment. Desi petenta sustine ca a respectat prevederile legale în vigoare cu privire la completarea bazei de date REVISAL, nu aduce nicio proba de natura a rasturna prezumtia de legalitate, veridicitate si temeinicie a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor care, de altfel, a si fost semnat fara obiectiuni, petenta recunoscând savârsirea celor trei fapte contraventionale. Cu privire la solicitarea de înlocuire a sanctiunilor amenzii cu avertisment, solicita a fi înlaturata ca nelegala si netemeinica, pentru asigurarea scopului preventiv si educativ.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 Cod procedura civila si ale Legii 53/2003 din Codul Muncii,

Instanta a constatat ca plângerea este formulata în termenul legal de 15 zile prev. de art. 31 din OG 2/2011 privind regimul juridic al contraventiilor, în raport de data înmânarii procesului verbal de contraventie – 14.06.2011 si data înregistrarii la instanta-15.06.2011.

Din examinarea procesului verbal de contraventie seria TR nr. 0007065/14.06.2011, instanta a constatat ca petentei i-au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale, dupa cum urmeaza:1) amenda contraventionala în suma de 1500 lei , conform art. 260 alin. 1 lit. i din legea 53/2003®, pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 114 alin.1 si art. 120 alin.2 si art. 121 alin. 1 din Codul Muncii; amenda contraventionala de 1500 lei conform art. 260 alin.1 lit. j din Legea 53/2003, pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 137 din Codul Muncii si avertisment conform art. 260 alin. 1 lit. p, pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 16 alin.3 din Codul Muncii.

Faptele retinute în procesul verbal de contraventie constau în aceea ca la data controlului efectuat în ziua de 6.06.2011, ora 1130, la punctul de lucru pensiune, piscina, magazin mixt din comuna V., sat V. de S. control ce a vizat modul de respectare a prevederilor legale în domeniul relatiilor de munca, s-au retinut urmatoarele contraventii: 1) s-a constatat ca programul de lucru este de 8 ore/zi, de luni pâna vineri, însa salariata C. C. a declarat ca sâmbata lucreaza 8 ore pe zi, 4 sâmbete pe luna iar duminica, câte 8 ore pe zi, 4 duminici pe luna, fiind astfel încalcate prev. art. 114 din Legea 53/2003® referitoare la durata maxima legala a timpului de munca ce nu poate depasi 48 de ore pe saptamâna.

Din declaratiile salariatilor C. J.G., I. M. a rezultat ca pentru orele lucrate suplimentar, reprezentantul legal al petentei nu a solicitat acordul scris al salariatilor de a efectua ore suplimentare, fiind încalcate prevederile art. 120 alin.2 si aret. 121 alin.1 din Codul Muncii.

2)Din declaratia salariatei C. C. a rezultat ca aceasta lucreaza de luni pâna vineri, 8 ore iar sâmbata si duminica lucreaza câte 8 ore pe zi, adica 4 sâmbete si 4 duminici pe luna, fiind încalcate prevederile art. 137 din Codul Muncii, referitoare la repausul saptamânal.

Din declaratiile salariatilor C.T., Gh. Al., C. J.G., I. M. a rezultat ca acestia nu au primit un exemplar din contractul individual de munca, anterior datei începerii activitatii, fiind încalcate prevederile art. 16 alin.3 Codul Muncii

Procesul verbal de contraventie a fost semnat fara obiectiuni de reprezentantul legal al petentei.

Analizând procesul verbal de contraventie sub aspectul legalitatii si temeiniciei, asa cum prevad dispozitiile art. 34 din OG 2/2011, instanta a constatat ca nu sunt motive de anulare a acestuia.

Astfel, sub aspectul legalitatii, procesul verbal de contraventie este încheiat cu respectarea dispozitiilor legale privind constatarea contraventiilor, prev. de art. 16-20 din OG 2/2001 si cuprinzând toate elementele prevazute sub sanctiunea nulitatii de catre art. 16-17 din OG 2/2001.

Sub aspectul temeiniciei, petenta nu contrazice faptele retinute în sarcina sa cu cele 11 înscrisuri depuse la filele 10-20, reprezentând acordul scris al salariatilor pentru a efectua ore suplimentare(sâmbata si duminica), întrucât acestea nu poarta o data anterioara controlului, ceea ce înseamna ca nu au existat la data când s-a efectuat controlul.

Într-o logica simpla, daca ar fi existat, reprezentantul legal nu ar fi semnat fara obiectiuni procesul verbal de contraventie , având posibilitatea sa mentioneze acest aspect.

În aceeasi logica, se înscrie si lipsa mentionarii pe înscrisurile depuse, a datei când cei 11 salariati si-au dat acordul pentru efectuarea orelor suplimentare, ceea ce conduce la concluzia ca petenta a intrat în legalitate ulterior controlului realizat.

În concluzie, instanta a înlaturat apararile petentei ca nefondate retinând ca a încalcat dispozitiile art. 114 lin.1 din Legea 53/2003® referitoare la durata maxima legala a timpului de munca ce nu poate depasi 48 de ore pe saptamâna, inclusiv orele suplimentare precum si dispozitiile art. 120 alin.2, art. 121 alin.1 din Legea 53/2003 constând în aceea ca angajatorul nu le-a solicitat angajatilor acordul scris pentru a efectua ore suplimentare astfel ca, în raport de dispozitiile art. 260 alin. 1 lit. i din Codul Muncii a fost sanctionata cu amenda contraventionala de 1500 lei,.

Totodata, petenta a încalcat si dispozitiile art. 137 din Legea 53/2003, referitoare la acordarea repausului saptamânal în doua zile consecutive,de regula sâmbata si duminica, astfel ca, în raport de dispozitiile art. 260 alin.1 lit. j Codul Muncii, i-a fost aplicata o amenda contraventionala de 1500 lei.

Petenta a încalcat si dispozitiile art. 16 aslin.3 din Legea 53/2003 constând în aceea ca o parte din salariati nu au primit un exemplar din contractul individual de munca, fapta ce a fost sanctionata cu avertisment, conform art. 2601 alin. 1 lit. p din Codul Muncii

Sub aspectul individualizarii sanctiunilor, respectiv amenda contraventionala pentru doua sanctiuni totalizând suma de 3000 lei, instanta a apreciat ca este corect dozata la limita minima prevazuta de lege si în acord cu dispozitiile art. 21 alin.2 din OG 2/2001, sanctiunea avertisment nefiind eficienta în conditiile în care faptele nu sunt lipsite de pericol social, de vreme ce angajatilor nu le sunt respectate drepturile în domeniul sanatatii si securitatii în munca.

Pentru considerentele mai sus expuse, instanta, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, a respins plângerea ca nefondata si a mentinut ca legal si temeinic procesul verbal de contraventie.