Creşterea punctajului pentru activitatea prestată în grupe. Prorogarea aplicării


– Legea nr. 19/2000

– Legea nr. 218/2008

Acordarea beneficiului creşterii punctajului pentru activitatea prestată în grupele de muncă de către pensionarii ale căror drepturi de s-au deschis anterior datei de 1.04.2001, este reglementată prin art. 1651 din Legea nr. 19/2000.

Solicitarea de acordare a beneficiului sus-menţionat apare ca prematură, dată fiind prorogarea aplicării acestui text legal pentru data de 1 ianuarie 2010, conform art. II din O.U.G. nr. 209/2008.

(Decizia nr. 2710/R din 24 noiembrie 2009)

Prin sentinţa civilă nr. 584 din 06.04.2009 a Tribunalului Sălaj, s-a admis în parte acţiunea reclamantului V.L. şi a fost obligată pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj să recalculeze pensia pentru muncă depusă şi limită de vârstă cuvenită reclamantului în conformitate cu prevederile art. 78 ind. 2 din Legea nr. 19/2000 modificată şi completată.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, solicitând admiterea acestuia, casarea sentinţei atacate şi menţinerea deciziei de pensionare aşa cum a fost emisă.

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs formulate şi a apărărilor invocate, Curtea reţine următoarele:

Recursul este fondat şl urmează a fi admis pentru considerentele următoare:

în ordine cronologică, aşa cum a arătat şi pârâta recurentă, prin art. I al O.U.G. nr. 100 din 27 august 2008, după articolul 781 din Legea nr. 19/2000, s-a introdus un nou articol, articolul 782, cu următorul cuprins:

„Art. 782. – (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I de muncă;

b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II de muncă”.

La art. III alin. 2 din O.U.G. nr. 100/2008, s-a stipulat că punctajul mediu anual corespunzător sporului la vechimea în muncă acordat, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru activităţi desfăşurate în grupele I şi/sau II de muncă se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară etapei de plată prevăzute la alin. 1.

Ulterior, prin art. I al Legii nr. 218 din 21 octombrie 2008, după articolul 781 se introduce un nou articol, articolul 782, iar după art. 165 se introduce se introduce un nou articol, articolul 1652 cu următorul cuprins:

„Art. 782 – (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupe superioare de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi cei care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale sau deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată, beneficiază de majorarea punctajelor realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în condiţii speciale, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată;

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în condiţii speciale, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a ll-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în condiţii deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată”.

„Art. 1651 – (1) Pensionarii sistemului public ale căror drepturi de au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupe superioare de muncă, precum şi cei care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale sau deosebite şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei în vigoare după această dată beneficiază de o creştere a punctajelor realizate în aceste perioade, după cum urmează:

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a ll-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri încadrate în condiţii deosebite, potrivit legislaţiei în vigoare după această dată”

Prin art. II al Legii nr. 218/2008 s-a statuat că recalcularea pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a prezentei legi se efectuează, din oficiu, de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi se acordă beneficiarilor începând cu data de 1 ianuarie 2009.

S-a constatat apoi că situaţia persoanelor care au desfăşurat activităţi încadrate în grupele I şi II de muncă înainte de data de 1 aprilie 2001 a fost reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi că, drept urmare a promulgării Legii nr. 218/2008 s-a ajuns în situaţia, fără precedent, ca aceeaşi problematică să fie dublu reglementată, sub două forme diferite, astfel încât art. 782 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde conţinuturi diferite.

Ca atare, a fost adoptată O.U.G. nr. 209 din 4 decembrie 2008, prin care s-a modificat Legea nr. 19/2000 în sensul că art. 782 şi art. 1651 vor avea următorul cuprins:

„Art. 782 – (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale, după cum urmează:

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă;

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a ll-a de muncă.

(2) Prevederile alin. 1 se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare, în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 1671.”

„Art- 1651 – (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează:

b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a ll-a de muncă”.

S-a stipulat totodată la art. II că „(1) Prevederile art. 1651 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010” şi că la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008 şi art. II din Legea nr. 218/2008.

Din succesiunea acestor acte normative se constată că acordarea beneficiului creşterii punctajului în funcţie de care se calculează pensia pentru activitatea prestată în grupele de muncă de către pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 01.04,2001 este reglementată prin art. 1651 din Legea nr. 19/2000 astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 209/2008, această situaţie legislativă fiind aceeaşi din data de 12 decembrie 2008, conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 24/2000, faţă de publicarea O.U.G. nr. 209/2008 în Monitorul Oficial la data de 09.12.2008.

Or, acţiunea reclamantului a fost înregistrată la data de 23 februarie 2009, situaţie în care solicitarea acestuia de acordare a beneficiului sus menţionat apare ca prematură, dată fiind prorogarea aplicării acestui text legal pentru data de 1 ianuarie 2010, aşa cum s-a văzut din cuprinsul art. II din O.U.G. nr. 209/2008. Reclamantul a avut în vedere, la data promovării acţiunii, dispoziţiile Legii nr. 218/2008, pe care de altfel le-a ataşat în copie acţiunii introductive, fără a avea în vedere abrogarea dispoziţiilor art. II din această lege prin O.U.G. nr. 209/2008.

Faţă de considerentele ce preced, instanţa urmează a admite recursul formulat şi în consecinţă va dispune modificarea în parte a sentinţei atacate în sensul respingerii în întregime a cererii formulate de reclamantul V.L. împotriva pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, faţă de dispoziţiile art. 312 alin. 1 şi 3 raportat la art. 304 pct. 9 C. pr. civ. (Judecător Ioana Tripon)