Decizie de deschidere a drepturilor la indemnizatia de somaj. Indemnizaţii


-art.34 alin.2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

– art.3 pct.24 din Legea nr.85/2006

Intervalul de timp lucrat de catre intimatul contestator în perioada octombrie- noiembrie 2009 în care fosta sa societatea angajatoare s-a aflat în procedura de insolventa constituie stagiu de cotizare în conformitate cu prevederile legale.

Dispozitiile art.34 alin.2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora stagiul de cotizare este constituit si din perioadele în care angajatorul s-a aflat în procedura falimentului sunt aplicabile pentru argumentul de identitate de ratiune si în cazul intimatului, în conditiile în care potrivit art.3 pct.24 din Legea nr.85/2006 “procedura generala de insolventa” reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care îndeplineste conditiile pentru a fi declarat în insolventa intra, dupa perioada de observatie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciara si în procedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciara ori doar în procedura falimentului.

Potrivit dispozitiilor art.3 din Legea nr.85/2006, modificata insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, iar la data adoptarii Legii nr.76/2002 legea prevedea doar falimentul, nu si etapa anterioara a procedurii generale de insolventa introduse de Legea nr.85 /2006.

Potrivit dispozitiilor art.3 din Legea nr.85/2006, modificata insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, iar la data adoptarii Legii nr.76/2002 legea prevedea doar falimentul, nu si etapa anterioara a procedurii generale de insolventa introduse de Legea nr.85 /2006.

CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VII A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE. DECIZIA NR. 4734/02.09.2011.

Prin sentinta civila nr.1820 din data de 14.04.2011, pronuntata în dosarul nr.11006/116/2010, Tribunalul Calarasi – Sectia civila a admis actiunea formulata de reclamantul V.D. împotriva pârâtei Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului Calarasi.

A fost anulata dispozitia nr. 13/19.02.2010 emisa de pârâta si a fost obligata pârâta catre reclamant la stabilirea si plata indemnizatiei de somaj cu începere de la data de 19.02.2010 si pâna la încetarea calitatii de somer.

În considerentele hotarârii judecatoresti, prima instanta a retinut, din înscrisurile depuse la dosar, ca prin decizia nr. 17/19.02.2010, pârâta AJOFM Calarasi a respins cererea reclamantului privind acordarea indemnizatiei de somaj, pe motiv ca actele anexate fac dovada unui stagiu de cotizare de doar 11 luni si 4 zile, iar dispozitiile art.34 alin. 1 lit. a din Legea nr.76/2002 prevad un stagiu obligatoriu de 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare formularii cererii de somaj.

Prin adeverinta nr. 97/13.01.2010 emisa de SC P. SA, s-a mentionat ca reclamantul a fost salariatul acestei societati în perioada 27.10.2008 – 19.11.2009. S-a precizat si faptul ca în perioada aprilie 2009 – septembrie 2009 societatea s-a aflat în silita, în baza titlului executoriu nr. 1916/16.11.2009.

Prin încheierea pronuntata de Tribunalului Comercial Arges la data de 16.11.2009 în dosarul nr. 1744/1259/2009, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de SC P. SA.

La data de 08.02.2010, reclamantul a depus cererea nr.440/08.02.2010 pentru acordarea indemnizatiei de somaj.

Conform art.34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

“(1) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii;

b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;

c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri în acea localitate…..

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele în care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, închidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora. …”

În speta, pârâta Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Judetului C. sustine ca reclamantul nu îndeplineste conditia privitoare la stagiul de cotizare, întrucât din perioada 27.10.2008 – 19.11.2009 în care acesta a fost angajat la SC P. SA constituie stagiu de cotizare doar perioada 27.10.2008 – 31.03.2009 în care s-au platit contributiile de somaj, precum si perioada 01.04.2009 – 30.09.2009 perioada in care societatea se afla in executare silita, fara a fi stagiu de cotizare perioada octombrie 2009 – noiembrie 2009 în care nu s-a platit contributia si în care societatea nu se afla în vreuna din situatiile prevazute de art. 34 alin. 2 din Legea nr. 76/2002.

Tribunalul a apreciat ca pârâta interpreteaza în mod eronat prevederile art. 34 alin. 2 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Astfel, s-a precizat faptul ca la momentul intrarii în vigoare a Legii 76/2002 procedura insolventei comerciale era reglementata de Legea 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, lege care prevedea la art. 1 alin. 2 faptul ca “prin insolventa se întelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.”, iar la art. 2 – “Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa, fie prin reorganizarea activitatii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui pâna la stingerea pasivului, fie prin faliment.”

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, care a abrogat Legea 64/1995, defineste prin art. 3 mai multi termeni si expresii, printre care: “1. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile;..

20. reorganizarea judiciara este procedura ce se aplica debitorului, persoana juridica, în vederea achitarii datoriilor acestuia, conform programului de plata a creantelor;…

24. procedura generala reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care îndeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1), fara a le îndeplini simultan si pe cele de la art. 1 alin. (2), intra, dupa perioada de observatie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciara si în procedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciara ori doar în procedura falimentului;”

Deci, prin insolventa, cadrul legal defineste acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile. Scopul procedurilor de insolventa este acela de a asigura modalitati de acoperire a pasivului debitorului aflat în insolventa, prin reorganizarea debitorului, acolo unde este posibil, sau prin faliment, acolo unde ideea de reorganizare este inutila.

Fata de cele expuse, tribunalul a apreciat ca reclamantul îndeplineste conditia privitoare la stagiul de cotizare, asa cum este reglementat de art. 34 alin. 2 din Legea nr.76/2002, întrucât fata de societatea angajatoare – S.C. P. S.A. s-a deschis procedura generala de insolventa la data de 16.11.2009, când a fost numit si un administrator judiciar, care, potrivit art. 3 pct. 27 din Legea 85/2006 “este persoana fizica sau juridica, practician în insolventa, autorizat în conditiile legii, desemnat sa exercite atributiile prevazute la art. 20 în perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare;”.

Pentru aceste considerente, cererea formulata de reclamant a fost admisa si decizia nr. 13/19.02.2010 emisa de pârâta Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Jud. Calarasi a fost anulata.

Pe cale de consecinta, pârâta a fost obligata la stabilirea si plata indemnizatiei de somaj cu începere de la data de 19.02.2010 si pâna la încetarea calitatii de somer a reclamantului.

Împotriva sentintei sus-mentionate, a declarat recurs motivat în termenul legal, recurenta – pârâta Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca C., care invocând prevederile art.304 pct.9 C.pr.civ a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-pârâta arata ca, Tribunalul CaIarasi a pronuntat o sentinta lipsita de temei legal, fiind data cu încalcarea Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, în cauza fiind aplicabile dispozitiile art. 304 pct. 9 din Codul de Procedura Civila.

Motivarea instantei cum ca cele doua situatii legale prevazute la art.34 alin.2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost avute în vedere la momentul la care era în vigoare Legea nr.64/1995 privind reorganizarea judiciara si falimentul, abrogata în momentul de fata de Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, nu are temei legal.

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 359/21.04.2006.

Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, a suferit o serie de 18 modificari si completari, ultima modificare fiind în anul 2009.

Daca legiuitorul ar fi avut intentia modificarii art. 34 alin. 2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ar fi avut posibilitatea modificarii acestuia în unul din cele 18 acte normative, care modifica legea.

Mai mult, art.34 alin. 2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare enumera limitativ situatiile de exceptie care constituie stagiu de cotizare fara plata.

În cazul în care instanta dispune ca perioada în care angajatorul se afla în procedura generala de insolventa constituie stagiu de cotizare fara plata, ar adauga la lege si ar încalca însasi prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Recurenta a mai aratat ca la data de 08.02.2010, reclamantul a depus cererea nr. 440/08.02.2010 pentru acordarea indemnizatiei de somaj, însotita de documentele prevazute la art. 5 din Ordinul nr.85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, este necesar ca solicitantii sa îndeplineasca cumulativ mai multe conditii prevazute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel potrivit art. 17 alin. 1 Iit. a) din Legea nr. 76/2002, una din conditii pentru a beneficia de indemnizatie de somaj este aceea ca raporturile de munca sa înceteze din motive neimputabile.

Din copia cartii de munca depusa la dosar de reclamant reiese ca raporturile de au încetat conform art. 65 din Codul Muncii.

Potrivit art. 5 Iit. a) din H.G. nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, încetarea raporturilor de munca în temeiul art. 65 din Codul Muncii nu este motiv imputabil.

Recurenta a invocat dispozitiile art.17 alin.1 Iit.a) din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare prevede “în vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art. 16 Iit.a) sunt persoanele care se pot gasi în una dintre urmatoarele situatii: a) le-au încetat raporturile de munca din motive neimputabile lor”, precum si dispozitiile art.5 lit.a) din H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, solicitantii trebuie sa îndeplineasca cumulativ si celelalte conditii prevazute la art. 34 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

Prin adeverinta nr.97/13.01.2010 emisa de SC P. SA se adevereste ca a lucrat în perioada 27.10.2008 – 19.11.2009 la aceasta societate.

Pentru a verifica daca reclamantul îndeplineste conditia prevazuta la art.34 alin.1 lit.a) din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv daca are stagiu de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii .

Potrivit art. 5 pct. V din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ” stagiu de cotizare – perioada în care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atât de catre asigurat, cât si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat”.

Invoca dispozitiile art. 18 din H.G. nr. 174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si arta ca în adeverinta nr. 97/13.01.2010, emisa de SC PIC SA, conform anexei nr. 26 din norme, în care se precizeaza ca a intimatul a fost salariat la SC PIC SA în perioada 27.10.2008 – 19.11.2009. În aceeasi adeverinta se precizeaza ca în perioada 01 aprilie – 30 noiembrie 2009 nu s-a retinut si nu s-a virat contributia individuala si nu s-a platit contributia datorata de angajator.

Astfel, din perioada lucrata la SC PIC SA s-a retinut si virat contributia angajatului si a angajatorului doar pentru perioada 27.10.2008 – 31.03.2009.

Din aceeasi adeverinta reiese ca perioada aprilie 2009 – septembrie 2009 societatea se afla în executare silita anexând si copie de pe titlul executoriu nr. 1916/16.11.2009.

Astfel, perioada 01.04.2009 – 30.09.2009 constituie stagiu de cotizare, deoarece societatea se afla in executare silita.

Pentru perioada Octombrie 2009 – Noiembrie 2009, SC P. SA prin adeverinta mentionata precizeaza ca societatea se afla în ” faliment in procedura generala”, anexând în copie încheierea Tribunalului Comercial Arges din 16.11.2009 în dosarul nr.1744/1259/2009 prin care instanta dispune deschiderea procedurii generale de insolventa.

Dispozitiile art.34 alin.2 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca: constituie stagiu de cotizare si perioada în care nu s-a platit dar societatea se afla în procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, închidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala dar nu în procedura generala de insolventa.

În concluzie din perioada lucrata de reclamant la SC P. SA, respectiv perioada 27.10.2008 – 19.11.2009, constituie stagiu de cotizare 27.10.2008 – 31.03.2009 perioada în care s-a platit, precum si perioada 01.04.2009 – 30.09.2009 perioada în care societatea se afla în executare silita, fara a fi stagiu de cotizare perioada octombrie 2009 – noiembrie 2009, perioada în care nu s-a platit dar societatea nu se afla în nici una din situatiile prevazute de art.34 alin.2 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel reclamantul are un stagiu de cotizare de 11 luni si 4 zile pentru perioada 27.10.2008 – 19.11.2009, neîndeplinind cerinta prevazuta la art. 34 alin. 1 lit. al din Legea I nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de a avea un stagiu de 12 luni în ultimele 24.

Precizeaza ca A.J.O.F.M. C. prin adresa nr.1430/28.01.2010 a solicitat punctul de vedere al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca care prin adresa nr.311/17.02.2010, înregistrata la agentie sub nr.2333/17.02.2010 precizeaza ca nu prezinta relevanta faptul ca împotriva SC P. SA Pitesti s-a deschis procedura generala de insolventa prevazuta de Legea nr.85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, în masura în care, pâna la data eliberarii adeverintei prevazute în anexa 26 la norme, în dosarul nr.1744/1259/2009 nu va fi admis, potrivit legii, un plan de reorganizare judiciara sau nu va fi pronuntata o sentinta privind intrarea în faliment a debitoarei SC P. SA.

Analizând sentinta, din perspectiva criticilor formulate în cererile de recurs, precum si, sub toate aspectele, potrivit dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, Curtea a retinut ca recursul este nefondat, pentru urmatoarele:

Astfel, contrar sustinerilor recurentei ce apar ca nefondate, prima instanta a facut o corecta interpretare si aplicare în cauza a prevederilor art.34 alin.2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, apreciind ca perioada lucrata de catre intimatul contestator în perioada octombrie- noiembrie 2009 în care societatea angajatoare SC P. SA s-a aflat în procedura de insolventa constituie stagiu de cotizare în conformitate cu prevederile legale mentionate.

Curtea apreciaza ca dispozitiile art. art.34 alin.2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora stagiul de cotizare este constituit si din perioadele în care angajatorul s-a aflat în procedura falimentului sunt aplicabile pentru argumentul de identitate de ratiune si în cazul intimatului, în conditiile în care potrivit art.3 pct.24 din Legea nr.85/2006 “procedura generala de insolventa” reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care un debitor care îndeplineste conditiile pentru a fi declarat în insolventa intra, dupa perioada de observatie, succesiv, în procedura de reorganizare judiciara si în procedura falimentului sau, separat, numai în reorganizare judiciara ori doar în procedura falimentului.

Data fiind aceasta necorelare legislativa terminologica evidenta, nu poate fi primita sustinerea recurentei potrivit careia facând interpretarea susmentionatei prevederi legale instanta fondului ar fi adaugat la lege si ar încalca prevederile art. 34 alin. 2 din Legea nr. 76/2002.

Pentru toate considerentele expuse mai sus, Curtea în temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, a respins, ca nefondat, recursul declarat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca C.