Decizie de pensionare. Dovada vechimii în muncă


– Legea nr. 19/2000: art. 160 alin. 5 şi 6

Conform art. 160 alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 19/2000, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate stabili că s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.

(Decizia nr. 2146/R din 23 octombrie 2009)

Prin sentinţa civilă nr. 284 din 12 iunie 2009 a Tribunalului Bistriţa Năsăud, s-a admis contestaţia formulată de contestatorul S.A., împotriva Deciziei nr. 6100 din

13.10.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud, ca fiind întemeiată şi în consecinţă s-a dispus anularea deciziei de pensionare nr. 6100/13.10.2008; intimata a fost obligată la emiterea unei noi decizii de pensionare, recalculată, care să cuprindă perioadele lucrate în grupa a ll-a de muncă şi prevăzute în adeverinţele nr. 14/18.06.2008 eliberată de SC A. SA Braşov, nr. 116/18.06.2008 eliberată de SC A. SA Nimigea şi nr. 27/16.06.2008 eliberată de SC A. SRL Năsăud.

împotriva acestei sentinţe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa Năsăud a declarat recurs în termen legal, solicitând instanţei modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii contestaţiei reclamantului.

Analizând sentinţa criticată, Curtea reţine următoarele:

Reclamantul a contestat decizia prin care pârâta i-a respins cererea de înscriere la pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 19/2000.

Conform art. 160 alin. 5 şi alin. 6 din Legea nr. 19/2000, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate stabili că s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, se realizează de către CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute ia alin. 5.

în speţă, s-a dovedit cu certitudine, din adeverinţa din 12.02.2008 eliberată de AJOFM Bistriţa Năsăud, că a fost distrus carnetul de muncă al contestatorului, în timp ce era păstrat de această instituţie.

Prin urmare, în mod legal instanţa de fond a luat în considerare la stabilirea stagiului de cotizare şi a vârstei standard de pensionare toate înscrisurile constând în

adeverinţele eliberate de angajatorii la care a contestatorul a prestat întrucât distrugerea carnetului de muncă s-a datorat unui caz de forţă majoră neimputabil contestatorului, conform art. 161 alin. 2 din Legea nr. 19/2000.

în privinţa adeverinţelor nr. 14/18.06.2008 eliberată de SC A. Făgăraş SA, nr. 116/18.06.2008 eliberată de SC A. SA Nimigea şi nr. 27/16.06.2008 eliberată de SC A. SRL Năsăud, acestea au fost în mod corect şi legal luate în calcul de prima instanţă deoarece potrivit art. 4 alin. 3 din O.U.G. nr. 4/2005, sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinţele întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea acestora.

Nu poate fi reţinută critica recurentei referitoare la faptul că prin admiterea prezentei contestaţii instanţa de fond s-a substituit pârâtei deoarece potrivit dispoziţiilor art. 155 din Legea nr. 19/2000, tribunalul a verificat aplicarea corectă a dispoziţiilor legale incidente în speţă şi a soluţionat contestaţia reclamantului, conform acestora, procedura administrativă prealabilă fiind urmată de contestator la CJP Bistriţa Năsăud şi soluţionată prin decizia contestată..

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 coroborat cu art. 3041 C. pr. civ., va respinge recursul pârâtei ca nefondat şi, în consecinţă, va menţine sentinţa criticată ca fiind legală şi temeinică. (Judecător Anca-Adriana Pop)