Decizie de sanctionare disciplinara Contracte de muncă


4. decizie de sanctionare disciplinara

Prin sentinta nr. 712/28.01.2011instanta a admis actiunea; a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr. 28/10 09 2010; a obligat parata catre reclamanta la plata sumei de 250 lei cheltuieli de judecata.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Dolj , Sectia Conflicte de si Asigurari Sociale sub nr. 12202/63/2010, reclamantul G.I. a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 28/10 09 2010 emisa de intimata ASOCIATIA DE NR 4 AS CRAIOVITA NOUA solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa dispuna anularea deciziei contestate.

În motivarea cererii a invocat exceptia nulitatii absolute a dispozitiei contestate , întrucât aceasta nu cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de art. 268 al. 2 CM, iar decizia contestata a fost emisa fara ca în prealabil sa fi fost efectuata o cercetare disciplinara, astfel cum impune art. 267 CM.

Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, în temeiul art. 15 alin.1 lit.a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, forma actualizata.

În cauza intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata .

Intimata a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza emiterii dispozitiei de concediere contestate .

Analizând totalitatea probelor administrate în cauza, precum si prevederile legale incidente, instanta retine urmatoarele:

Prin decizia nr. 28/10 09 2010 emisa de catre intimat, a fost sanctionat contestatorul cu reducerea salariului de 10% pe luna septembrie, pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa postului si regulamentul de ordine interioara.

Potrivit disp. art. 268 al. 2 CM, sub sanctiunea nulitatii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

” a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost încalcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;

d) temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) termenul în care sanctiunea poate fi contestata;

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.”

Astfel, neindicarea motivelor care au determinat sanctionarea si simpla trimitere la sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului si regulamentul de ordine interioara nu este de natura a acoperi deficienta indicata de art. 268 al. 2 CM lit. a din c. muncii.

Din practica judiciara rezulta ca situatia de fapt trebuie indicata în materialitatea ei si nu sub forma unor generalitati sau afirmatii vagi. Trimiterea facuta în decizie la fisa postului si regulamentul de ordine interioara nu are nicio relevanta fata de dispozitiile legale care prevad în mod strict si imperativ care sunt elementele obligatorii ale unor asemenea decizii.

Completarea ulterioara în timpul judecarii litigiului a deciziei de concediere cu unele mentiuni prin care angajatorul considera ca suplineste lipsurile deciziei nu poate avea relevanta juridica atâta timp cât legea sanctioneaza cu nulitatea absoluta lipsa acestor prevederi.

Astfel, pentru a putea fi supusa cenzurii judecatoresti, decizia trebuia sa cuprinda în concret sarcina sau sarcinile de serviciu a caror nerespectare a condus la sanctionarea reclamantei.

Pe de alta parte în decizie nu sunt precizate nici care din prevederile din fisa postului sau din regulamentul de ordine interioara ar fi fost încalcate de salariat, nici motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevazute la art. 267 alin. (3) nu a fost efectuata cercetarea

Art. 267 CM impune sub sanctiunea nulitatii absolute, ca nici o masura, cu exceptia celei prevazute la art. 264 alin. (1) lit. a), sa nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Nerespectarea tuturor elementelor cerute în mod obligatoriu de lege conduce la constatarea nulitatii absolute a deciziei nr. 28/10 09 2010.

În concluzie, va fi admisa actiunea astfel cum a fost formulata.

Potrivit disp. art. 274 cpc va obliga parata catre reclamanta la plata sumei de 250 lei cheltuieli de judecata