Decizie de sancţionare Raporturi de muncă


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA CIVILĂ NR.2277

Şedinţa publică de la 27 octombrie 2011

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulată de contestatorul S. M. S. în contradictoriu cu intimata CNADNR – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, având ca obiect anularea Deciziei nr.59/96 din 28.07.2011, emisă de intimată.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se prezintă contestatorul şi pentru intimată se prezintă A.S.

Procedura de citare, legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei,de grefierul de şedinţă după care:

Reprezentanta intimatei depune la dosar împuternicire de reprezentare, extras din procesul verbal de la şedinţa de plan operativ, fişa postului şi comunică câte un exemplar contestatorului.

La acordarea cuvântului în probaţiune, contestatorul solicită admiterea probei cu înscrisuri, sens în care solicită ca intimata să depună copia delegaţiei inginerului P. D. care a fost trimis în Covasna în data de 2.05.2011 şi să facă dovada comunicării planului operativ. De asemenea solicită admiterea probei testimoniale cu martorul P. D. care este şef serviciu pentru a dovedi că a stabilit care lucrări trebuie făcute.

Reprezentanta intimatei consideră că probele solicitate nu au relevanţă în cauză, P. D. a fost preşedintele comisiei de cercetare disciplinară prealabilă.

Instanţa deliberând asupra cererii privind audierea martorului P. D., o apreciază neîntemeiată şi o respinge ţinând cont că la dosar s-au depus acte suficiente care să dea posibilitatea examinării temeiniciei şi legalităţii deciziei contestate.

În temeiul art.167 alin.1 C.pr.civ. încuviinţează proba cu înscrisurile aflate la dosar, constată cauza în stare de judecată, declară dezbaterile închise potrivit art.150 C.pr.civ. şi acordă cuvântul pe fond.

Contestatorul solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi anularea deciziei contestate.

Reprezentanta intimatei solicită respingerea acţiunii pentru motivele invocate în întâmpinare.

T R I B U N A L U L

Constată că, prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 24 august 2011, contestatorul, S. M.S. a chemat în judecată intimata, CNADNR – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, solicitând să se dispună anularea deciziei nr. 59/96 din 28 iulie 2011 prin care i s-a aplicat sancţiunea disciplinară „ avertisment scris”.

În motivarea contestaţiei, petentul a susţinut că prin decizia atacată i s-a imputat nerealizarea în totalitate a lucrărilor de întreţinere curentă a drumurilor şi podurilor prevăzute în planul lucrărilor de întreţinere drum – Urgenţa I, respectiv lucrările de vopsitorie mână curentă şi parapeţi metalici din cadrul Secţiei de Drumuri Naţionale Sf. Gheorghe(SDN Sf. Gheorghe) şi a nesocotit Ordinul nr. 554/2002, Actul nr. 14/988 din 14 aprilie 2011 şi Hotărârea de Plan Operativ din 15 aprilie 2011.

Măsura disciplinară aplicată este nelegală întrucât nu s-au avut în vedere cerinţele art. 266 din Codul Muncii, respectiv gradul de vinovăţie.

Ordinul nr. 554/2002 intitulat Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice indicativ AND – 554/2002 la indicativul 101.2.3 pag.33 prevede că, revopsirea parapeţilor şi protecţia anticorozivă se face o dată la 3-5 ani, funcţie de materialele folosite.

Lucrarea de vopsire a parapeţilor în cauză a fost realizată în anul 2010, astfel în anul 2011 nu se mai impunea a se relua operaţiunea. De altfel nici nu a fost cuprinsă în programul de Urgenţe I.

Aşadar nu poate fi vorba de o încălcare a prevederilor din Ordinul menţionat în actul de sancţionare.

Nici încălcarea actului CNADNR nr. 14/988 din 14 aprilie 2011 nu este reală, lucrările au fost executate în regie proprie nu cu terţii.

Principala lucrare pe care s-a pus accent în anul 2011, care trebuia executată potrivit prevederilor acestui act şi care contribuie la siguranţa circulaţiei a constat în „ Decolmatări şi desfundări de şanţuri şi rigole”.

Lucrările de vopsire a podurilor şi parapeţilor metalici nu sânt cuprinse în programul Urgenţa I mai ales că unitatea nu dispune de forţa de muncă necesară pentru acest scop, drept dovadă fiind situaţia acestor lucrări din anul 2010 care demonstrează că s-au înfăptuit numai cu terţi.

Executarea cu prioritate a acestor lucrări a fost stabilită cu ocazia reviziei drumurilor naţionale din judeţul Covasna ce a avut loc în 2 iulie 2011 în prezenţa unui delegat al DRDP Braşov.

Despre lucrări de vopsire nu a fost vorba, însă în momentul în care s-a pus problema efectuării acestora s-a trecut la oprirea decolmatărilor, a curăţirii şanţurilor şi rigolelor cuprinse în programul Urgenţe I şi s-a continuat cu vopsirea parapeţilor de pod.

Cât despre temeiul legal al sancţiunii avertisment, petentul a arătat că art. 248 alin.(1) lit. a) din Codul Muncii nu există.

În probaţiune s-au depus înscrisuri respectiv Decizia nr. 59/96 din 28.07.2011, situaţie lucrări, factură fiscală, centralizator valoric şi centralizatoare de refacere a vopsitoriilor parapeţilor pietonali, act 14/98/14.04.2011, program urgenţă II şi Urgenţă I, Decizia Inspectorului General al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA nr. 212 din 2I, Decizia Inspectorului General al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA nr. 212 din 24.04.2007, indicatori de salarii pentru luna mai 2010 şi mai 2011, situaţie lucrări din 18.07.2011.

Contestaţia este scutită de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 285 din Codul Muncii.

Prin întâmpinarea formulată(f.31-32), intimata a solicitat respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei criticate ca temeinică şi legală deoarece contestatorul nu şi-a executat sarcinile de serviciu în mod corespunzător prin nefinalizarea lucrărilor de întreţinere curentă a drumurilor naţionale de pe raza judeţului Covasna – Urgenţa I, respectiv vopsitorii mână curentă poduri şi parapeţi metalici.

Decizia atacată a fost emisă în baza raportului comisiei de cercetare disciplinară din data de 19 iulie 2011, a referatului nr. 72/62 din 1 iulie 2011, urmare a faptului că petentul în calitate de şef al SDN nu a finalizat lucrările de întreţinere curentă a drumurilor naţionale urgenţa I reprezentând lucrări de vopsitorii mână curentă poduri şi parapeţi metalici în regie proprie cum s-a stabilit de CNADNR SA prin actul nr. 14/988 din 14 aprilie 2011 şi în şedinţa de Plan Operativ din 15 aprilie 2011.

Această faptă constituie abatere disciplinară sancţionată cu avertisment scris aplicat contestatorului prin decizia a cărei anulare s-a solicitat.

În drept s-au indicat prevederile art. 115-118 şi 242 alin.(2) C.pr.civ. iar în probaţiune a depus înscrisurile care au stat la baza emiterii actului contestat respectiv raport comisie de cercetare disciplinară, referat, decizia nr. 59/2011, convocare, chestionar şi răspunsuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

În fapt, prin decizia nr. 59/96/28 iulie 2011(f.6-7), emisă de intimată, contestatorului i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară „ avertisment scris” prevăzută de art. 248 alin.(1) lit. a din Codul Muncii şi art. 132 alin.(1) lit.a) din CCM 78/2011, respectiv „ Se atrage atenţia domnului S. S. – şef secţie SDN Sf. Gheorghe asupra nerespectării sarcinilor prevăzute de fişa postului şi anume: conduce, coordonează şi răspunde de activitatea secţiei, organizează, conduce şi urmăreşte derularea activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere drumuri şi poduri de pe raza secţiei, urmăreşte şi asigură îndeplinirea la termen a hotărârilor luate în cadrul şedinţelor de Plan Operativ din DRDP Braşov”.

La baza sancţiunii aplicate s-a avut în vedere Procesul verbal încheiat în data de 19 iulie 2011 al Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, referatul nr. 72/62 din 1 iulie 2011 emis de siguranţa circulaţiei cu privire la nefinalizarea lucrărilor de întreţinere curentă – urgenţa I, respectiv lucrări de vopsitorii mână curentă poduri şi parapeţi metalici în carul SDN Sf. Gheorghe.

S-a mai reţinut că, nu au fost finalizate în totalitate lucrările de vopsitorii şi nu a ţinut cont de prevederile Ordinului 554/2002, ale actului CNADNR – SA nr. 14/988 din 14 aprilie 2011 şi hotărâre şedinţei de Plan Operativ din 15 aprilie 2011.

În drept, conform art. 263 alin.2 din C.M., abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, odinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul să aplice o sancţiune disciplinară, ori de câte ori constată că acesta a săvârşit o abatere disciplinară.

Acesta stabileşte sancţiunea disciplinară aplicată în raport de gravitatea abaterii disciplinare, avându-se în vedere elementele cumulative instituite de art. 266 din Codul Muncii şi anume: împrejurările în care s-a săvârşit abaterea, gradul de vinovăţie a salariatului, consecinţele abaterii disciplinare, comportarea generală a salariatului la serviciu şi alte sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

La art. 268 alin.(2) din acelaşi act normativ este instituită nulitatea absolută a deciziei de sancţionare care nu cuprinde, între altele descrierea faptei disciplinare, precizarea reglementărilor normative din regulamentul intern sau alte temeiuri de drept încălcate de salariat.

Contestatorul din speţă a fost sancţionat prin decizia menţionată pentru nefinalizarea lucrărilor de vopsire mână curentă a podurilor şi parapeţilor metalici de pe drumurile naţionale din cadrul SDN Sf. Gheorghe, lucrări cuprinse în Ordinul nr. 554/2002, actul CNADNR – SA nr. 14/988 din 14 aprilie 2011 şi şedinţa de Plan Operativ din 15 aprilie 2011.

Fapta ilicită imputată contestatorului, cum se poate observa nu este arătată concret, fiind redată în termeni generali. O astfel de neregularitate are semnificaţia nedescrierii faptei ilicite şi nu poate fi suplinită cu trimitere la conţinutul altor documente.

Totodată nu sânt specificate cu exactitate prevederile legale încălcate cu trimitere fie la ROI, fişa postului etc.

Mai mult temeiul legal invocat, art. 248 alin.(1) lit. a) din Codul Muncii nu are nici o legătură cu problemele care le ridică speţa.

Nici componenta vinovăţie nu se poate reţine în sarcina contestatorului în considerarea actului nr. 14/988 din 14 aprilie 2011 care nu face referire directă la lucrările pentru a căror nefinalizare a fost sancţionat contestatorul(f.13).

Cât despre Ordinul 554/2002, ca pretins ignorat instanţa nu a avut posibilitatea verificării acestuia atâta timp cât în actul de sancţionare de nu se dau date despre autoritatea emitentă şi nici nu a fost depus la dosar.

Având în vedere aceste considerente, instanţa apreciază contestaţia întemeiată urmând a dispune anularea deciziei de sancţionare nr. 59/96 din 28 iulie 2011, emisă de intimată conform dispozitivului de mai jos.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite contestaţia formulată de contestatorul, S. M. S., domiciliat în …. în contradictoriu cu intimata, CNADNR – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV cu sediul în …. şi pe cale de consecinţă:

Anulează decizia de sancţionare nr. 59/96 emisă de intimată la 28 iulie 2011.

Definitivă şi executorie.

Cu drept de recurs în 1o zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică de astăzi, 27 octombrie 2011.