Desfacerea contractului de muncă. Contracte de muncă. Raporturi de muncă. Codul muncii-art.63,art.74 ,art.76.CCM la nivel de unitate Contracte de muncă


a) motivele care determina concedierea;

b) durata preavizului;

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. d);

d) lista tuturor locurilor de disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, în conditiile art. 64.

În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator”.

Tribunalul Dolj, prin sentinta nr. 960 din 5 martie 2010,a respins contestatia formulata de contestatorul F. O. în contradictoriu cu intimata R A T.Craiova.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca decizia de concediere nr. 402 din 29.06.2009 a fost emisa de intimata cu respectarea prevederilor legale, masura concedierii fiind determinata de dificultatile economico-financiare prin care a trecut unitatea intimata asa cum rezulta din Nota de fundamentare nr. 100/4406 din 10.04.2009, ce a impus luarea unor masuri de reorganizare a unor compartimente functionale ale regiei si a reducerii de personal.

Reducerea de personal, respectiv desfiintarea a 20 posturi, printre care si al contestatorului, s-a luat prin Hotarârea Consiliului de Administratie al unitatii intimate nr. 4/14.04.2009.

Desfiintarea postului a fost efectiva asa dupa cum rezulta din organigrama si statul de functiuni depuse de unitatea intimata la dosarul cauzei. Contestatorului i s-a oferit de catre unitatea intimata un post vacant de paznic la Sectorul administrativ, refuzat de acesta, asa cum rezulta din adresa nr. 100/6394/01.06.2009.

Organigrama si statul de functiuni pe anul 2009 al regiei a fost aprobat prin Hotarâre nr. 236/2009 a Consiliului Local al municipiului Craiova.

Întrucât concedierea a fost determinata de cauze obiective, respectiv dificultatile economice-financiare ale unitatii intimate ce a determinat eliminarea unui numar de 55 posturi din schema unitatii în anul 2009, asa cum rezulta din organigrama depusa la dosarul cauzei, desfiintarea postului fiind efectiva, concedierea efectuându-se cu respectarea prevederilor legale instanta a respins contestatia ca neîntemeiata.

Contestatorul F. O. a formulat recurs împotriva sentintei nr. 960/2010 a Tribunalului Dolj, pe care o considera nelegala, solicitând modificarea acesteia si pe fond admiterea contestatiei.

Este criticata sentinta pentru nemotivarea solutiei adoptate prin sentinta, în raport de motivele invocate de el în contestatia la decizia de concediere, deoarece a fost emisa cu încalcarea prevederilor contractului colectiv de munca pe regie, în sensul ca nu au fost respectate criteriile de selectie a personalului supus concedierii.

Precizeaza ca el a fost angajat pe functia de electrician, dar a lucrat în fapt ca mecanic, iar pe functiile de mecanic au fost angajate persoane chiar si dupa concedierea sa, ceea ce demonstreaza ca regia nu a avut dificultati financiare.

Sustine ca el a lucrat la intimata timp de 17 ani ca sofer si era necesar sa i se ofere si o astfel de functie si nu cea de paznic pentru care nu are pregatire, iar în functia de sofer au fost angajate alte persoane.

Intimata a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului, sustinând ca recursul este nul pentru ca nu a fost motivat în drept , iar pe fond sustine ca decizia de concediere este legala, cu respectarea prevederilor art. 74(1) Codul Muncii.

Analizând sentinta recurata, în raport de criticile formulate , sustinerile din întâmpinare si probele administrate, asa cum impune si art. 3041 cod procedura civila, Curtea apreciaza ca este nelegala si va fi modificata.

Sunt întemeiate criticile privind încalcarea prevederilor contractului colectiv de munca din cadrul intimatei privind selectia personalului supus concedierii, asa cum impune art. 74(1) Codul Muncii, ce reglementeaza continutul deciziei de concediere sub sanctiunea nulitatii prevazuta de art. 76 Codul Muncii, deoarece intimata nu a facut dovada respectarii unui criteriu obiectiv de selectie, asa cum impune art. 57 din propriul contract colectiv de munca , aplicabil.

Astfel, desi contractul individual de munca al contestatorului nu a fost depus, din sustinerile ambelor parti, respectiv prin interogatoriul formulat (fila 117) si motivele de recurs, iar intimata prin chiar decizia contestata si raspunsul la interogatoriu, rezulta ca a fost încadrat pe postul de electrician în cadrul regiei dar a desfasurat activitatea de mecanic si, întrucât s-a stabilit prin chiar nota de fundamentare care a stat la baza reducerii personalului ca, este necesar acordarea unui loc de munca corespunzator pregatirii profesionale, contestatorului trebuie sa i se ofere un loc de munca conform pregatirii sale de mecanic sau sofer, activitati per care le-a desfasurat la intimata cât a fost salariat si nu acela de paznic, pentru care nu avea pregatire si atestate.

In cazul în care s-a constatat ca acesta nu corespunde profesionale, asa cum rezulta din procesul verbal al Sectiei 2 Tramvai din 25.05.2009 (fila 32), prin care se justifica reducerea postului de electrician detinut de contestator, pe de o parte nu s-a depus nici o dovada a testarii sale profesionale, asa cum impune art. 61 lit.”d” raportat la art. 63(2) Codul Muncii, cât si de art. 48(2) din contractul colectiv de munca RAT Craiova si pe de alta parte nu i s-a oferit post corespunzator pregatirii sale profesionale, asa cum impune art. 19(1) din contractul colectiv de munca, deoarece reducerea de personal s-a facut pe întreaga regie si nu pe sectii si în acest caz era necesara o selectie a personalului.

Neprocedând astfel, intimata a încalcat prevederile art. 74/(1) din Codul Muncii si decizia contestata este apreciata ca nelegala.

Instanta de fond încalcând textele suscitate, a pronuntat o solutie netemeinica si nelegala, deoarece nu a motivat solutia respingerii contestatiei, raportat la situatia de fapt si temeiurile de drept, iar Curtea, în baza art. 3041 verificând cauza sub toate aspectele, apreciaza sentinta nelegala si în baza art. 312 cod procedura civila va modifica sentinta în sensul admiterii contestatiei, anularii deciziei de concediere si obligarii intimatei sa reîncadreze pe contestator pe postul detinut, cu plata drepturilor de la concediere pâna la încadrare, reactualizate.