Desfacerea contractului de muncă din motive neimputabile salariatului. Inadmisibilitate în cazul în care salariatul deţinea la data respectivă calitatea de lider sindical fără obţinerea acordului sindicatului


Prin sentinţa civilă nr. 343/2003 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul M.D. împotriva deciziei din 14.01.2003, emisă de intimata D.S.H., şi s-a dispus anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă, cu consecinţa reintegrării contestatorului pe postul deţinut anterior şi acordării către acesta de despăgubiri reprezentând salariul nerealizat. Instanţa a reţinut că petentului i-a fost desfăcut în mod nelegal contractul de muncă, în temeiul art. 130 lit. a) din Codul muncii, deşi acesta, în calitate de lider sindical, beneficia de protecţia acordată de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 54/1991.

Curtea de Apel a respins ca nefondat recursul declarat de intimată în contestaţie. Instanţa de recurs a apreciat ca fiind legală soluţia instanţei de fond, raportat la dispoziţiile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 54/1991, ce statuează că reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale sindicatelor, precum şi celor ce au deţinut o astfel de funcţie, în termen de 1 an de la încetarea mandatului, nu li se poate desface contractul de muncă din motive neimputabile lor, decât cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului. Contestatorul a avut calitatea de lider sindical al grupei sindicale din cadrul O.S.G. şi pe cea de membru în consiliul de conducere al sindicatului „Silva” Deva, astfel că, pentru desfacerea contractului său de muncă, era necesară obţinerea acordului organului sindical, iar acest acord nu a fost obţinut.

Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia nr. 2299 din 2003