DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Contracte de muncă


Prin actiunea în conflict de drepturi înregistrata la Tribunalul Hunedoara sub nr. 3634/97/2009, reclamantul BAO a chemat în judecata pe pârâta CJH – DGASPC solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna:

-anularea adresei nr. 15555/29.06.2009 emisa de pârâta, prin care s-a dispune concedierea sa pentru motive care nu tin de persoana salariatului;

-reîncadrarea sa si obligarea pârâtei la plata salariului neacordat;

-obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Prin sentinta civila nr. 535/LM/2010, a fost respinsa contestatia reclamantului.

Pentru a hotarî astfel, instanta de fond a retinut ca toate criticile formulate de reclamant cu privire la nulitatea absoluta a concedierii, raportat la disp. art. 76 din Codul Muncii, pentru neîndeplinirea procedurilor prealabile mentionate de art. 68 si 69 si urmatoarele din Codul muncii, nu sunt întemeiate întrucât acestea din urma se refera la concedierea colectiva, ori în speta nu a fost vorba despre o concediere colectiva ci despre o concediere individuala.

În speta, prin dispozitia nr. 649/27.07.2009 emisa de Directorul General al DGASPC Hunedoara, contractul individual de munca al reclamantului a încetat începând cu data de 01.08.2009, conform art. 65 alin. 1 din Codul muncii.

În considerentele acelei dispozitii s-a retinut ca motiv al încetarii raporturilor de munca, desfiintarea postului de referent (educator specializat) treapta III din cadrul Centrului de integrare socio-profesionala pentru copii si tineri Bretea – Strei, ca urmare a reorganizarii DGASPC Hunedoara, conform Hotarârii Consiliului Judetean Hunedoara nr. 97/2009.

Dispozitia nr. 649/2009 a fost emisa la data de 27.07.2009.

Potrivit disp. art. 283 alin. 1 lit. a din Codul muncii, dispozitiile de concediere pot fi contestate în termen de 30 zile de la comunicare.

Examinând cuprinsul actiunii introductive, instanta a constatat ca reclamantul a atacat dispozitia de încetare a contractului sau de munca, anterior comunicarii dispozitiei si a solicitat se dispuna reintegrarea si obligarea pârâtei la plata salariului neacordat, exceptia tardivitatii formularii contestatiei invocata de pârâta, raportat la data introducerii actiunii, fiind neîntemeiata.

Analizând dispozitia nr. 649/27.07.2009 instanta a constatat ca aceasta îndeplineste toate conditiile cerute de lege pentru valabilitatea ei, cuprinzând motivele care au determinat concedierea, durata preavizului termenul în care dispozitia poate fi contestata, instanta competenta, etc., asa încât nu exista nici un motiv de nulitate a ei.

Si celelalte critici formulate de reclamant au fost apreciate ca fiind neîntemeiate.

Astfel, în cuprinsul dispozitiei nr. 649/2009 s-a aratat ca desfiintarea postului ocupat de reclamant s-a facut ca urmare a reorganizarii DGASPC Hunedoara, conform Hotarârii Consiliului Judetean Hunedoara, nr. 97/2009.

Hotarârea nr. 97/2009 a Consiliului Judetean Hunedoara s-a emis în baza unei note de fundamentare prin care s-a motivat necesitatea reducerii cheltuielilor de personal si a cheltuielilor pentru bunuri si servicii, precum si reorganizarea unor servicii din subordinea DGASPC Hunedoara, în scopul aplicarii prevederilor art. 2 din OUG nr. 223/2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare conform carora ordonatorii principali de credite ai autoritatilor si institutiilor publice au obligatia sa prevada în proiectul de buget pe anul 2009 cheltuieli pentru achizitionarea de bunuri si servicii cu cel putin 15 % mai mici decât cele aprobate pentru anul 2008.

În acest context, s-a propus reorganizarea activitatii, modificarea organigramei, a statului de functii si a structurii de personal prin reducerea unui numar de 201 posturi de natura contractuala, din care 172 posturi vacante si 20 de posturi ocupate.

În baza acelei note de fundamentare si a rapoartelor de specialitate ale compartimentului de resort si al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean s-a adoptat Hotarârea nr. 97/2009 prin care s-a aprobat organigrama, numarul de personal, precum si statul de functii al DGASPC Hunedoara.

Printre cele 29 de posturi desfiintate se afla si cel care a fost ocupat pâna la data de 01.08.2009 de catre reclamant.

Faptul ca postul ocupat de reclamant a fost înlaturat din structura DGASPC Hunedoara si nu se mai regaseste în organigrama si statul de functii al acestei institutii rezulta din Structura organizatorica a DGASPC Hunedoara, Anexa I la Hotarârea nr. 116/2008 a CJH, din Structura Organizatorica, Anexa nr. 1 la Hotarârea nr. 97/2008 a Consiliului Judetean Hunedoara ulterioara reorganizarii, din Statul de functii întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 10/2008 (Anexa 2/11 la Hotarârea nr. 116/2008 a CJH, valabil de la data de 01.09.2008) si din Statul de functii întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 10/2008 (anexa nr. 2/7 la Hotarârea nr. 97/2009 a Consiliului Judetean Hunedoara valabil de la data de 01.08.2009).

Desfiintarea locului de munca ocupat de reclamant a fost efectiva, postul fiind eliminat din structura DGASPC Hunedoara.

Cauza a fost reala, obiectiva, concedierea fiind impusa de reorganizarea DGASPC Hunedoara, iar reorganizarea a cuprins întreaga institutie si nu numai centrul de integrare socio – profesionala în care a lucrat reclamantul.

Cauza a fost serioasa, întrucât desfiintarea locului de munca ocupat de reclamant a fost impusa de necesitatea îmbunatatirii activitatii institutiei ca urmare a actelor normative adoptate în sensul reducerii cheltuielilor.

În speta, a fost vorba despre o concediere individuala, care nu prevede obligatia angajatorului de a utiliza anumite criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate.

De asemenea, nu s-au impus nici consultari cu sindicatul, acestea impunându-se doar în cazul concedierilor colective (art. 69 din Codul Muncii).

Potrivit dispozitiilor art. 40 din Codul Muncii, angajatorul are dreptul sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii si sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat în conditiile legii si de contractul colectiv de munca aplicabil.

Un argument în plus în sensul celor retinute, este, în opinia instantei si faptul ca, desi în cazul aplicarii disp. art. 65 din Codul muncii, angajatorul nu are obligatia de a solicita sprijinul Agentiei Judetene pentru ocuparea Fortei de Munca în vederea redistribuirii salariatilor, pârâta a facut demersuri în acest sens, asa cum rezulta din adresa nr. 15531/29.06.2009, aflata la dosarul cauzei.

Sentinta a devenit irevocabila prin nerecurare.

1