Drepturi banesti Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

Sentinta civila Nr. 1461

Sedinta publica de la 04 Noiembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE MARILENA GRECU

Judecator PETRUS CIPRIAN DIACONARU

Asistent judiciar LORIN STEFAN PASCARU

Asistent judiciar OLIVIA CRETU

Grefier LAVINIA-CERASELA LICA

Pe rol judecarea cauzei Litigii de privind pe reclamanta TC, în contradictoriu cu pârâta SC I P cu sediul în Municipiul Vaslui, având ca obiect drepturi banesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta av. Zapodeanu Catalin pentru societatea pârâta, lipsa fiind reclamanta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza urmatoarele: dosarul se afla la al 2 termen de judecata, procedura de citare cu partile este completa si pârâta nu a depus la dosarul cauzei înscrisurile solicitate de catre instanta la termenul anterior.

S-au analizat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

Av. Zapodeanu Catalin depune la dosarul cauzei, în dublu exemplar, situatia concediu de odihna pe anul 2009 si 2010 aferenta reclamantei precum si statul de plata salarii pe luna martie 2010 aferent reclamantei, dupa care, fiind interpelat de catre instanta, arata ca nu mai are alte cereri de formulat si nici alte probe de administrat în prezenta cauza, motiv pentru care instanta constata cauza în stare de judecata, dupa care da cuvântul partii prezente pe fondul cauzei.

Av. Zapodeanu Catalin, având cuvântul pe fondul cauzei, arata ca societatea pârâta este de acord cu actiunea formulata de catre reclamanta, motiv pentru care solicita admiterea actiunii.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa acre s-a lasat dosarul în pronuntare, urmând a se trece ulterior la deliberare, conform art.256 Cpc, pentru când s-a dat sentinta civila de fata;

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. 2728/89/2010 din 6 septembrie 2010 reclamanta TC solicita în contradictoriu cu pârâta SC Invest Proiect SRL Vaslui obligarea acesteia la plata sumei de circa 1800 lei cu titlu de drepturi de natura salariala neachitate.

Arata reclamanta ca a fost angajata pârâtei în perioada 20.03.2008-01.04.2010. Nu i s-au platit salariile aferente lunii martie 2010 si nici concediul de odihna aferent anului 2009 si trei luni din 2010.

Îsi propune proba cu înscrisuri si depune contractul individual de munca, Acte aditionale si Decizia 288/01.04.2010.

Pârâta nu formuleaza întâmpinare, aratând însa prin avocat ca este de acord cu cererea introductiva. Depune stat de plata pentru luna martie 2010 si „Situatie concediu de odihna 2009 si 2010”.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Reclamanta a fost angajata pârâtei, ocupând functia de „Subinginer” în perioada 17.03.2008-01.04.2010, dupa cum rezulta din Contractul individual de munca (filele 4-7) si statul de plata pe luna martie 2010(fila 27)cu un salariu de 1500, respectiv 1800 lei brut lunar în luna martie 2010.

Nu este contestat faptul ca pentru luna martie 2010 reclamantei nu i s-au achitat drepturile salariale si nici compensare în bani a concediului de odihna aferenta concediului de odihna neefectuat în anul 2009 si 2010, conform situatiei depusa la fila 26 din dosar .

Conform prevederilor articolelor 10, 154, si 163 din Legea 53/2003 Codul Muncii, plata salariului reprezinta contraprestatia muncii depuse de catre salariat si principala obligatie a angajatorului asumata conform contractului individual de munca, sarcina probei platii salariului revenind astfel pârâtei.

Aceasta proba contrarie nu a fost facuta, iar pârâta recunoaste prin concluziile orale pretentiile reclamantei.

Conform prevederilor articolelor 139 si 145 din Codul Muncii, salariatul are dreptul la concediu de odihna si la plata unei indemnizatii de concediu.

În situatia de exceptie în care relatiile de munca înceteaza fara ca salariatul sa fi efectuat efectiv concediul de odihna si sa i se fi platit indemnizatia – situatie în care se afla reclamanta – articolul 141 alineatul 4 din Codul Muncii dispune ca salariatul are dreptul la compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat.

Instanta retine ca pârâta nu a contestat calcul prezentat de catre reclamanta.

Prin urmare, în temeiul prevederilor legale amintite, instanta urmeaza a admite cererea asa cum a fost formulata si a obliga pârâta la plata sumei de 1296 lei net, cu titlu de drepturi salariale neachitate, precum si plata unei sume cu titlu de compensare în bani a concediului de odihna neefectuat în anii 2009 si 2010, conform centralizatorului depus la fila 26 din dosarul cauzei.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform prevederilor art. 285 din Legea 53/2003 Codul Muncii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de reclamanta TC în contradictoriu cu pârâta SC I P cu sediul în Municipiul Vaslui,

Obliga pârâta a achita reclamantei suma de 1296 lei cu titlu de drepturi salariale aferente lunii martie 2010.

Obliga pârâta a achita reclamantei compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat aferent a 10 zile de concediu de odihna aferent anului 2009 si a 5 zile de concediu de odihna aferente anului 2010, raportat la salariul de încadrare brut lunar corespunzator.

Definitiva si executorie.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 04 noiembrie 2010.