Drepturi de natură salarială. Prevederi legale modificate succesiv prin prin ordonanţe de urgenţă declarate neconstituţionale . Inaplicativitatea unor dispoziţii din acte normative neconstituţionale Salarizare


-Procedura de majorare a salariilor a fost justidicata succesiv prin ordonante de urgenta care au fost declarate neconstitutionale , astfel ca salariile nun pot fin calculate în baza unor asemenea acte normative.

Prin actiunea civila formulata la data de 30 01 2012 ,reclamantul S.I.P. .T ,, în numele si pentru membrii sai de sindicat, a solicitat instantei in contradictoriu cu piritul L E A R V, obligarea pârâtului la calculul si plata diferentelor de drepturi salariale neacordate , rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 reprezentând diferenta dintre drepturile salariale efective încasate si cele cuvenite membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2008 , începând cu 01 octombrie 2008 si pina la data de 31 12 2009 ,actualizate în functie de coeficientul de inflatie pâna la data efectiva a platii .

În motivarea actiunii , reclamantul , în esenta, a aratat ca, începând cu data de 1 octombrie 2008, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 221/2008 , salariile personalului didactic , de predare si instruire , de pregatire practica si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar , trebuiau calculate luându-se ca baza de calcul o valoare de 400 lei a coeficientului de multiplicare 1,000 .

Cu toate acestea , pârâtul a calculat salariile având ca baza valoarea de 299,933 lei, desi dispozitiile O.U.G. nr. 136/2008 si O.U.G. nr. 151/2008, în temeiul carora salariile au fost calculate , au fost declarate neconstitutionale prin deciziile nr. 1221/12.11.2008 si nr. 984/30.06.2009 pronuntate de Curtea Constitutionala.

Prin OUG nr. 1/2009 s-au modificat din nou dispozitiile OG Nr. 15/5008 , modificandu-se practic Legea nr. 221/2008.Prin Decizia nr. 989/2009 s-a constatat ca dispozitiile art. 2 si 3 din OUG Nr. 1/2009 sunt neconstitutionale

Prin OUG nr. 31/2009 s-a modificat din nou Legea nr. 221/2008 nefind posibila aplicarea cresterilor salariale.

Prin OUG nr. 41/2009 s-a modificat din nou Legea nr. 221/2008 nefind posibila aplicarea cresterilor salariale.

În consecinta , a apreciat reclamantul ca în raport de caracterul imperativ al prevederilor Legii nr. 221/2008 se impune obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale neacordate , rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008 începând cu 1 octombrie 200/31 12 2009, actualizate la data platii.

În drept reclamantul a invocat prevederile art. 283 din Codul Muncii , art. 67 din Legea nr. 168/1999, art. 28 din Legea 54/2003 , Legea nr. 221/2008, iar în dovedirea acesteia , la dosarul cauzei a fost depus tabelul cu membrii de sindicat în numele carora s-a formulat actiunea, adeverinte din care reiese ca membrii de sindicat in numele carora s-a formulat actiunea nu au beneficiat de aplicarea dispozitiilor Legii nr 221/2008 si xerocopii dupa actele normative invocate.In conformitate cu dispozitiile art 242 CPC, solicita reclamantul si judecarea in lipsa. Piritul nu a formulat si depus la dosarul cauzei intimpinare.

Din actele si lucr?rile dosarului ,retine in esenta instanta urmatoarele.: Prin actiunea civila formulata la data de31 01 2012,reclamantul S.I.P.T , a solicitat instantei in numele si pentru membrii sai de sindicat ,in contradictoriu cu piritul L E A R V,.obligarea piritului la calculul si plata diferentelor de drepturi salariale neacordate rezultate din neaplicarea Legii nr 221/2008,reprezentind diferenta dintre drepturile salariale efectiv incasate , si cele cuvenite membrilor de sindicat în conformitate cu prevederile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea O.G. nr. 15/2008 , începând cu 01 octombrie 2008 si pina la data de 31 12 2009, actualizate în functie de coeficientul de inflatie pâna la data efectiva a platii .

Pe fondul cauzei, actiunea este intemeiata. Reclamantii, au calitatea de personal didactic în cadrul unitatii scolare pârâte , fiind salarizati potrivit prevederilor O.G. nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce s-au acordat în anul 2008 personalului din învatamânt, în forma initiala, pâna la data de 1.10.2008 si potrivit prevederilor OUG nr. 151/2008 de modificare a ordonantei mai sus aratate în perioada 1.10 – 31.12.2008, dar si potrivit prevederilor OUG nr. 1/2009, nr. 31/2009 si 41/2009, prin care s-a modificat si completat OG nr. 15/2008, în perioada ianuarie – decembrie 2009.

Pe durata de aplicarea a OG nr. 15/2008, prin Legea nr. 221/27.10.2008, s-a majorat valoarea coeficientului de multiplicare , la 400,00 lei, pentru perioada 1.10.2008- 31.12.2008, cuantum care, reprezinta si valoarea de referinta pentru cresterile ulterioare intrarii în vigoare a acestui act normativ. Persoanelor în numele si pentru care s-a formulat prezenta actiune nu le-au fost calculate si acordate drepturile salariale potrivit prevederilor Legii nr. 221/2008, ci potrivit prevederilor OUG nr. 151/2008, prin care, modificându-se prevederile OG nr. 15/2008, asa cum au fost aprobate si modificate prin Legea nr. 221/2008, s-a stabilit o valoarea a coeficientului de multiplicare de 299, 933 lei.

Cadrul legal în privinta salarizarii personalului didactic si didactic auxiliar este reprezentat de Legea învatamântului nr. 84/1995, Legea nr. 128/1997 privind salarizarea personalului didactic si, începând cu data de 1.01.2008, de OG nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si 2009 personalului din învatamânt, acte normative în care este prevazut cuantumul salariilor de baza, al sporurilor si al indemnizatiilor de care beneficiaza aceste categorii profesionale.

Salarizarea cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar se realizeaza, potrivit art. 48 din Legea nr. 128/1997, care arata, în al.1, ca salariul personalului didactic se compune din salariul de baza, stabilit conform legii, si o parte variabila, constând în adaosuri, sporuri si alte drepturi salariale suplimentare.

Salariile de baza pentru personalul didactic si didactic auxiliar, se stabilesc pe baza urmatoarelor elemente: valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 si coeficientii de multiplicare prevazuti de anexele 1 si 2.

Pe de alta parte, potrivit art. 48 al. 4 din acelasi act normativ, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileste anual prin hotarâre a guvernului, dupa aprobarea legii bugetului de stat, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.

În Anexa 2 la Legea nr. 128/1997 sunt indicate valorile coeficientilor de multiplicare 1.000 pentru personalul didactic din învatamântul preuniversitar, defalcat pe trei perioade, respectiv: ianuarie- martie 2007, aprilie- septembrie 2007 si octombrie – decembrie 2007.

În anul 2008, prin art. 1 din OG nr. 15 /2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învatamânt, s-a stabilit faptul ca, salariile personalului din învatamântul preuniversitar, pentru functiile didactice prevazute în anexele nr. 1.2, si 3, se majoreaza în trei etape , respectiv :1 ianuarie- 31.03.2008, 1 aprilie – 30 septembrie 2008, 1 octombrie- 31 decembrie 2008, prin majorarea valorii coeficientului de multiplicare 1.000.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31.03.2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 a fost 259, 593, în perioada aprilie – 30 septembrie 2008, de 275,168, iar în perioada 1 octombrie- 31 decembrie 2008 de 291,678 lei.

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din învatamântul preuniversitar au fost stabiliti prin anexa 2 la aceasta ordonanta, diferentiati pe functii didactice, grade didactice, vechime în învatamânt si în raport de nivelul studiilor necesare pentru ocuparea functiei, iar pentru personalul didactic auxiliar, coeficientii de multiplicare au fost stabiliti prin anexa 3 pe functii de executie, grade si trepte profesionale si în raport de nivelul studiilor necesare pentru ocuparea functiei.

Acesti coeficienti, care constituie cea de a doua variabila a salariului de baza, pe lânga coeficientul de multiplicare 1,000, nu au fost modificati în anii 2008 si 2009.

Prin Legea nr. 221/2008, a fost aprobata cu modificari si completari OG nr. 15/2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, utilizat la stabilirea salariilor de baza ale personalului didactic si didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar fiind majorat pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2008 la valoarea de 400, 00 lei, spre deosebire de valoarea de 291, 678 lei, stabilita pentru aceeasi perioada prin ordonanta aprobata .

Totodata, prin acelasi art. 1 al.1 lit.c se statueaza faptul ca, pentru functiile didactice prevazute în anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea de 400,00 lei a coeficientului de multiplicare reprezinta si valoarea de referinta a acestui coeficient pentru cresterile ulterioare.

Prin Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 136/2008 s-a hotarât modificarea OG 15/2008(aprobata cu modificari prin Legea 221/2008), în sensul micsorarii valorii coeficientului de multiplicare 1,000. Prin Decizia 1221/2008 a Curtii Constitutionale OUG 136/2008 a fost declarata neconstitutionala, fiind, ulterior respinsa prin Legea 57/2009.

Ulterior, prin OUG nr. 151/2008, s-au modificat prevederile OG 15/2008, asa cum a fost aprobata si modificata prin Legea 221/2008, în sensul micsorarii valorii coeficientului de referinta pentru perioada 1 octombrie- 31 decembrie 2008 de la valoarea de 400,000 lei la valoarea de 299,933 lei si a reglementarii unei valori a coeficientului de multiplicare 1,000 pentru anul 2009 de 299,933 lei , coeficient ce a fost avut în vedere la calcului salariului de baza.

Apoi, prin OUG 1/2009 (publicata în Monitorul Oficial 60 din 30 ianuarie 2009), prin care se modifica si se completeaza OG nr. 15/2008, statueaza ca, pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie 2009 – prin trimitere la anexele 1,2 si 3 din OG 15/2008 asa cum a fost modificata prin OUG 151/2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1.000, ca si element de calcul al salariului de baza alaturi de coeficientii de multiplicare, este cea prevazuta în anexele 1,2 si 3 ale OG 15/2008, aprobata prin Legea nr. 221/2008, asa cum a fost modificata prin OUG 151/2008, adica valoarea din acest ultim act normativ.

Ulterior, prin art. 2 si 3 din OUG 31/2009 (publicata în Monitorul oficial 31 din 1 aprilie 2009), tot prin trimitere, în ceea ce priveste valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, la normele juridice din OG nr. 51/2008, s-a stabilit ca pentru perioada 01.04.2009-31.04.2009 coeficientul de multiplicare 1,000 are tot valoarea de 299,933 lei.

În fine, tot în ceea ce priveste valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, prin prevederile art. 2 din OUG nr. 41/2009( publicata în Monitorul Oficial nr. 286 din 30.04.2009) s-au modificat si completat înca o data prevederile OG nr. 15/2008, tot prin trimitere, la prevederile OG nr. 15/2008, asa cum au fost modificate prin OUG nr. 151/2008, prin care s-a micsorat valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 de la 400 lei la 299,933 lei, stabilindu-se , asadar, ca valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 este tot de 299,933 lei si în perioada 1.05.2009- 31.12.2009.

Prevederile articolului I punctul 2 si 3 din OUG 151/2008, adica tocmai prevederile legale prin care valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 era micsorata de la 400 ron, valoare care trebuia sa fie si valoarea de referinta pentru cresterile ulterioare ale salariilor personalului din învatamânt, cum fusese stabilita prin Legea nr. 221/2009, la 299, 933 lei, la care se face trimitere în normele de trimitere cuprinse în OUG nr. 1/2009, nr. 31/2009 si 41/2009, au fost declarate neconstitutionale prin Decizia 842 din 2 iunie 2009(filele 132-138), publicata în Monitorul Oficial 464 din 06.07.2009.

Totodata, prin decizia nr. 989/30.06.2009, publicata în Monitorul Oficial nr. 531/31.07.2009, au fost declarate neconstitutionale si prevederile art. 2 si 3 din OUG nr. 1/2009.

In atare situatie, ca urmare a constatarii prin decizii succesive de catre Curtea Constitutionala a neconstitutionalitatii modificarilor aduse de Guvern OG nr. 15/2008, , tribunalul considera ca in prezent OG nr. 15/2008 trebuie aplicata de paratii asa cum a fost modificat prin Legea nr. 221/2008.

Procedandu-se astfel, se da satisfactie dispozitiilor art.1 din Protocolul nr. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului care prevede ca ,, Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa , decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international,,.

In practica CEDO s-a statuat ca notiunea de ,, bunuri,, in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie , cuprinde atat ,, bunurile actuale,, cat si valori patrimoniale inclusiv , in anumite coditii bine stabilite , creante al caror titular demonstreaza ca acestea au o baza suficienta in dreptul intern si in virtutea carora reclamantul poate pretinde cel putin o ,, speranta legitima,, in exercitarea efectiva a dreptului sau ( a se vedea Draon impotriva Frantei ( MC) , nr.1.513/03, &65, CEDO, 2005-IX).

Ori . reclamantii fiind beneficiarii dispozitiilor OG nr. 15/2008 , asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 221/2008 pot pretinde cel putin o,, speranta legitima,, cu privire la realizarea drepturilor lor referitoare la cresterile salariale .

De astfel , aceasta ,, speranta legitima, a reclamatilor isi gaseste justificarea si in desele modificarii legislative prin interventia Guvernului, care prin ordonante succesive a cautat sa contracareze masurile legislative dispuse de Parlament cu privire la cresterile salariale ale personalululi din invatamant( in acest sens a se vedea hotararea impotriva Romaniei , Strain si altii, nr. 57.001/06, &56 , CEDO 2005-VII, 21 iulie 2005).

Mai mult decat atat , in speta nu s-a dovedit ca ingerinta in dreptul reclamantilor cu privire la respectarea drepturilor salariale s-a facut cu respectarea limitarilor reglementate de art. 1 din Protocolul aditional la Conventie.

Astfel, potrivit art. 1 din Protocol , privarea de un bun se poate face daca aceasta este prevazuta de lege, adica de normele interne apicabile si daca este impusa de o cauza de utilitate pubilca.

Pentru ca o ingerinta sa fie ,, legala ,, aceasta trebuie , pe de o parte sa fie prevazuta de lege, asigurandu-se astfel principiul suprematiei legii, principiu fundamental inr-o societate democratica, iar pe de alta parte sa pastreze un just echilibru intre cerintele interesului general al comunitatii si imperativele apararii dreptului la respecatrea bunurilor reclamantilor .

Ori, in cauza se constata ca insasi Curtea Constitutionala a considerat ca normele emise de Guvern si care se constituie intr-o ingerinta in dreptul la un salariu marit al reclamantilor incalca legea si ca aceste norme nu fac altceva decat sa contracareze unele masuri de politica legislativa in domeniul salarizarii personalului din invatamant adoptate de Parlament.

Cat priveste prejudiciul suferit de reclamantii si care trebuie acoperit de catre parati, in practica CEDO, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 41 din Conventie , aceasta a stabilit ca reparatia trebuie sa fie echitabila si sa acopere daunele materiale suferite ca urmare a ingerintei produse ( vezi cauza Tarik impotriva Romaniei-hotararea din 7 din februarie 2008 ).

In conformitate cu aceasta practica se impune ca reclamantilor sa li se restituie diferentele salariale de care acestia ar fi trebuit sa beneficieze potrivit dispozitiilor OG nr. 15/2008 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 221/2008.

În raport de cele expuse , instanta va admite pretentiile reclamantului S.I.P.T in numele si pentru membri sai de sindicat si va obliga pârâtul,la calculul si plata diferentelor salariale neacordate , rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, începând cu 1 octombrie 2008, pâna la data de 31 12 2009, cu actualizare conform art. 161 alin. 4 Codul Muncii la data platii.