Drepturi salariale Drepturile omului


TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3914

Şedinţa publică din data de 11 octombrie 2011

Completul compus din:

Preşedinte:

Asistenţi judiciari:

Grefier:

S-a luat în examinare acţiunea civilă – litigiu de muncă- având ca obiect drepturi salariale, formulată de reclamantul M.V., domiciliat în comuna Beştepe, judeţul Tulcea, în contradictoriu cu pârâta SNIF-SA SUCURSALA DOBROGEA DELTA TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Viticulturii nr.10, judeţul Tulcea.

Dosarul a avut termen de judecata la data de 5 octombrie 2011, susţinerile părţilor prezente fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a constatat cauza in stare de judecată şi având nevoie de timp pentru a delibera, în conformitate cu art. 260 (1) din Codul de procedură civilă, a amânat pronunţarea asupra cauzei la data de 7 octombrie 2011 pentru concluzii scrise şi ulterior la 11 octombrie 2011, când s-a pronunţat prin prezenta hotărâre.

T R I B U N A L U L ,

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr. 2586/88/2010, M.V. a chemat în judecată pe pârâta S.N.I.F. S.A. – Sucursala Dobrogea Delta Tulcea, solicitând obligarea acesteia la plata tuturor drepturilor salariale calculate conform contractului individual de muncă, pe perioada 1 octombrie 2009 – 30 iunie 2010, a diferenţei dintre salariul brut calculat de pârâtă şi cel prevăzut în contractul de muncă şi a diferenţei dintre salariul de şef formaţie de lucru, conform contractului de muncă şi cel calculat, de maistru, pe perioada 1.02.2010 – 30.07.2010.

De asemenea, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale precizate mai sus, recalculate în raport de indicele de inflaţie, la data plăţii efective, la completarea în mod corespunzător a carnetului său de muncă, cu drepturile salariale menţionate mai sus, cât şi la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.

În motivare, reclamantul a arătat că este încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată la S.N.I.F. S.A. – Sucursala Dobrogea Delta Tulcea, în funcţia de şef formaţie, cu un salariu de 1.710 lei, spor de vechime 25%, spor de fidelitate de 25% şi spor de conducere de 10%

A menţionat reclamantul că, începând cu luna octombrie 2009, angajatorul i-a redus salariul fără nici o justificare, iar calculul drepturilor salariale le-a făcut numai într-un anumit procent.

A precizat reclamantul că, începând cu data de 1.02.2010 pârâta i-a modificat în mod unilateral salariul, în prezent beneficiind de un salariu de 500 lei.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr. 1312/07 mai 2010, pronunţată în dosarul nr. 2568/88/2009, tabel nominal cu salariile neridicate la 30.04.2010, actul adiţional din data de 01.05.2008 la contractul individual de muncă nr. 6/25.03.2008, decizia nr. 07/29.01.2010, actul adiţional din data de 01.02.2010 la contractul individual de muncă nr. 6/25.03.2008.

În apărare, pârâta a depus la dosar adresa nr. 287/07.09.2010, deciziile nr. 88/29.04.2010, nr. 89 din 29.04.2010, nr. 116/29.04.2011, iar la data de 5 octombrie 2010 a depus întâmpinare.

Prin întâmpinare, pârâta a arătat că, până în luna iunie 2010, reclamantul a fost salariat al S.N.I.F. S.A. – Sucursala Dobrogea Delta Tulcea.

A menţionat pârâta că, începând cu data de 01.07.2009 conform Actului adiţional la contractul individual de muncă, reclamantul a fost încadrat ca şef formaţie, cu un salariu de 1.710 lei, la care se adaugă sporul de fidelitate de 25%, sporul de vechime de 25% şi sporul de conducere de 10%.

S-a subliniat că, având în vedere situaţia economico-financiară a Sucursalei Dobrogea Delta Tulcea, lipsa frontului de lucru, cât şi faptul că formaţia pe care o coordona reclamantul era formată din 6 muncitori ce efectuau numai activitate de pază, începând cu data de 01.02.2010, în baza deciziei nr. 7/29.01.2010, a fost trecut din funcţia de şef formaţiune, în funcţia de maistru principal, cu un salariu tarifar de 1.180 lei, cu sporurile legale ce i se cuveneau.

S-a mai arătat că, S.N.I.F. S.A. – Sucursala Dobrogea Delta Tulcea nu a avut realizări nici în anul 2009, nici în perioada 01.01.2010 – 30.06.2010, înregistrând pierderi, situaţie în care, Contractul Colectiv de Muncă prevede ca personalul să stea la dispoziţia unităţii, cu acordarea salariului în procent de 75% din salariul de bază.

De asemenea, pârâta a depus în apărare copii xerox după următoarele înscrisuri: Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 13/26.11.2009, nota de informare şi decizia nr. 1626/09.04.2010, Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9/22.06.2010, actul adiţional din data de 01.07.2009 la contractul individual de muncă nr. 6/25.03.2008, decizia nr. 07/29.01.2010, actul adiţional din data de 01.02.2010 la contractul individual de muncă nr. 6/25.03.2008, extras din Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2010 – 2011, situaţia cheltuielilor realizate în iunie 2010, decembrie 2009, adresa nr. 4348/04.08.20210, extras din carnetul de muncă al reclamantului, cartea sa de identitate, state de plată şi foi colective de prezenţă aferente perioadei octombrie 2009 – iunie 2010 şi Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate pentru anii 2008 – 2009 şi 2010-2011.

Reclamantul a mai depus la dosar fluturaşi de salariu aferenţi perioadei reclamate şi extras din carnetul său de muncă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 9 decembrie 2010, instanţa a încuviinţat efectuarea unei expertize cotabile în cauză.

Raportul de expertiză contabilă a fost depus la dosar la data de 1 martie 2011.

La data de 28 ianuarie 2011, S.N.I,.F. S.A. – Sucursala Galaţi a depus precizări prin care a arătat că a fost citată în mod greşit în cauză, întrucât reclamantul este angajat al S.N.I.F. S.A. Dobrogea Delta, unitate care nu a fost radiată de la Registrul Comerţului..

La data de 6 aprilie 2011, pârâta a depus obiecţiuni la raportul de expertiză cotabilă însă, având în vedere că acestea nu au fost formulate într-o manieră concretă, prin încheierea de şedinţă din 6 aprilie 2011, instanţa a pus în vedere pârâtei să depună la doar obiecţiuni formulate în scris şi din care să se înţeleagă în ce costau criticile adresate raportului de expertiză.

Pârâta s-a conformat dispoziţiei instanţei precizate mai sus, la data de 10 mai 2011.

Prin încheierea de şedinţă din data de 18 mai 2011, instanţa a respins obiecţiunile formulate de pârâtă la raportul de expertiză, ca nefondate.

La data de 19 iulie 2011, pârâta a depus la dosar Decizia nr. 07/29.01.2010, Actul adiţional din 01.02.2010 la contractul individual de muncă al reclamantului şi certificatul constatator nr.14395/13.07.2011, iar la data de 6 octombrie 2011 a depus la dosar concluzii scrise.

Examinând acţiunea, raportat la materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Între părţi au fost stabilite raporturi de muncă prin contractul individual de muncă al reclamantului nr. 6 din 25.03.2008.

Ulterior, a fost încheiat actul adiţional din data de 01.05.2008 la contractul individual de muncă al reclamantului, prin care acesta a fost numit pe funcţia de şef formaţie, cu un salariu de 1.710 lei, beneficiind de spor pentru vechime în muncă de 25%, spor de fidelitate de 25% şi spor de conducere de 10%.

La data de 29.01.2010, pârâta S.N.I.F. S.A. – Sucursala Dobrogea Delta Tulcea, a emis decizia nr. 07 prin care a dispus ca, începând cu data de 01.02.2010 reclamantul să fie suspendat din funcţia de şef formaţie utilaje şi transport auto, cu salariul de 1.710 lei, corespunzător clasei 27, şi să fie încadrat în funcţia de maistru principal în cadrul formaţiei utilaje şi transport auto, cu salariul 1.180 lei, corespunzător clasei 21 în grila de salarizare din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

Deşi instanţa a solicitat pârâtei să facă dovada comunicării deciziei sus menţionate către pârât, aceasta nu a depus această probă.

La data de 01.02.2010, pârâta a încheiat un al doilea act adiţional la contractul individual de muncă al reclamantului, prin care acesta a fost numit în funcţia de maistru principal, fiindu-i stabilit un salariu de bază lunar brut de 1180 lei, un spor de vechime de 25% şi un spor de fidelitate de 30%..

Sus-menţionatul act adiţional nu a fost semnat de către reclamant, acesta neconsimţind deci cu privire la încheierea lui şi prin care i-au fost modificate felul muncii şi salariul. Cu toate că drepturile salariale ale reclamantului au fost stabilite prin sus-menţionatele acte adiţionale, în mod nelegal prin adresa nr. 4348/04.08.2010, S.N.I.F. S.A. Bucureşti a dispus în mod nelegal acordarea în procent de 75% a salariilor, măsură care l-a afectat şi pe reclamant, acestuia fiindu-i încă o dată modificat salariul în mod unilateral.

Deşi reclamantului i-au fost stabilite drepturile salariale în sensul prevăzut mai sus se observă că acesta nu a semnat pentru primire în mod efectiv a salariului, nici pe statele de plată şi nici pe fluturaşii de salariu, corespunzători perioadei 01.10.2009 – 30.06.2010, aflaţi în copie la dosar deşi, conform foilor colective aflate la dosar, în perioada mai sus precizată acesta a prestat activitate la pârâtă.

De altfel, în răspunsul dat de pârâtă la întrebarea 5 din interogatoriu, aceasta recunoaşte că în perioada 01.11.2009 – 30.06.2010, nu i-a achitat reclamantului drepturile salariale, din lipsa sursei financiare.

Analizând salariile tarifare menţionate în actele adiţionale precizate mai sus, în statele de plată şi în fluturaşii de salariu corespunzători perioadei 01.10.2009 – 30.06.2010, dar şi raportul de expertiză contabilă efectuat în cauză, instanţa constată că, pentru perioada 01.10.2009 – 30.06.2010, pârâta îi datorează reclamantului suma de 13.028 lei, care va trebi actualizată cu indicele de inflaţie pentru acoperirea integrală a prejudiciului generat de pârâtă prin neplata la timp a drepturilor salariale cuvenite.

Astfel, se constată că, potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză, totalul de drepturi salariale pe care le are de primit reclamantul pentru perioada 01.10.2009 – 30.06.2010, actualizate cu indicele de inflaţie sunt în cuantum de 13.813 lei.

În consecinţă, instanţa va obliga pârâta S.N.I.F. S.A. – Sucursala Dobrogea Delta Tulcea, la plata către reclamant a următoarelor drepturi salariale: drepturile salariale calculate conform contractului individual de muncă, pentru perioada 1.10.2009 – 30.06.2010; diferenţele salariale dintre salariul său brut calculat de pârâtă şi cel prevăzut în contractul său de muncă; diferenţele salariale dintre salariul de şef formaţie de lucru şi cel de maistru principal, aferente perioadei 1.02.2010 – 30.06.2010, drepturi salariale actualizate cu indicele de inflaţie, în cuantum total de 13.811 lei.

Instanţa va respinge, ca nefondat, capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre salariul şef formaţie lucru şi cel de maistru principal pentru perioada 1.07-30.07.2010, având în vedere că la dosarul cauzei nu s-a depus statul de salarii aferent acestei perioade, care să dovedească pe deplin că reclamantul nu a beneficiat şi de aceste diferenţe salariale.

Pe de altă parte, perioada precizată în obiectivele de expertiză propuse chiar de reclamant nu vizează şi această perioadă.

Având în vedere prevederile art. 3 din Decretul nr. 92/1976, în vigoare în perioada reclamată, instanţa va obliga pârâta să completeze carnetul de muncă al reclamantului cu menţiunile privind cuantumul drepturilor salariale acordate conform prezentei hotărâri şi stabilite în baza raportului de expertiză ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere că, în cauză reclamantul a efectuat cheltuieli de judecată în cuantum de 500 lei, reprezentând onorariu expert, văzând şi dispoziţiile art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga pârâta la plata către reclamant a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea formulată de reclamantul M.V., domiciliat în comuna V., judeţul Tulcea, în contradictoriu cu pârâta S.N.I.F. S.A. – SUCURSALA DOBROGEA DELTA TULCEA, cu sediul în Tulcea, în parte.

Obligă pârâta S.N.I.F. SA- SUCURSALA DOBROGEA DELTA TULCEA la plata către reclamant a următoarelor drepturi salariale: drepturile salariale calculate conform contractului individual de muncă, pentru perioada 1.10.2009 – 30.06.2010; diferenţele salariale dintre salariul său brut, calculat de pârâtă şi cel prevăzut în contractul său de muncă; diferenţele salariale dintre salariul de şef formaţie de lucru şi cel de maistru principal, aferente perioadei 1.02.2010 – 30.06.2010, drepturi salariale, actualizate cu indicele de inflaţie, în cuantum total de 13.811 lei.

Obligă pârâta să completeze carnetul de muncă al reclamantului cu menţiunile privind cuantumul drepturilor salariale acordate conform prezentei hotărâri şi stabilite în baza raportului de expertiză contabilă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre salariul şef formaţie de lucru şi cel de maistru principal pentru perioada 1.07 – 30.07.2010, ca nefondat.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Definitivă. Executorie.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 11 octombrie 2011

P R E Ş E D I N T E, ASISTENŢI JUDICIARI, GREFIER,

Redactat jud. Ş.R./8.11.2011

Tehnoredactat gref. G.R./23.11.2011/4 ex.