Familie. Instituirea măsurii plasamentului Către un nou asistent maternal profesionsit, fără acordul expres al părinţilor naturali. Familie (infracţiuni şi alte probleme în legătură cu familia)


Prin urmare, nu se impunea un nou acord din partea acestora, în situatia în care s-a instituit masura plasamentului cu plata alocatiei la un alt asistent maternal profesionist, decât cel stabilit initial.

Prin urmare, nu se impunea un nou acord din partea acestora, în situatia în care s-a instituit masura plasamentului cu plata alocatiei la un alt asistent maternal profesionist, decât cel stabilit initial.

Faptul ca ulterior recurenta reclamanta a fost repusa în drepturi, în sensul ca prin hotarâre judecatoreasca irevocabila a fost anulata hotarârea nr.1167/11 august 2009 , prin care i-a fost retras atestatul de asistent maternal profesionist si implicit, i-a fost încheiat un nou contract de munca, nu constituie un motiv de anulabilitate a hotarârilor ce formeaza obiectul prezentei cauzei.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Olt, sub nr.3216/104/23.09.2010, reclamanta J.L. a chemat în judecata pe pârâta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Hotarârilor nr.1171 si nr.1172 din data de 18.08.2009.

În motivarea contestatiei, reclamanta a aratat ca a fost angajata în cadrul pârâtei, ca asistent maternal profesionist, calitate în care a avut în îngrijire pe minorele N.E, nascuta la data de 16.02.2003 si N.M, nascuta la data de 16.02.2003, de la vârsta de 8 luni si pâna la data emiterii hotarârilor.

S-a mai aratat ca prin dispozitia emisa la data de 13.08.2009 si comunicata la data de 24.08.2009, s-a dispus încetarea raportului de munca, dupa emiterea acestora fiind întocmite cele doua hotarâri, prin care i-au fost luati copiii din plasament.

A precizat ca ulterior a facut cerere prin care a solicitat în continuare plasamentul minorelor, cerere care i-a fost însa respinsa, aducându-i-se la cunostinta ca i se pot da alti copii în plasament.

A învederat ca nu este posibil sa-i fie luate din plasament cele doua minore, fara a fi întrebate daca o iubesc pe reclamanta si daca sunt atasate de aceasta si sotul sau.

La data de 02.10.2009, pârâta a formulat întâmpinare , prin care a solicitat respingerea actiunii.

În motivarea cererii a aratat ca prin Hotarârea Comisie pentru Protectia Copilului nr.2387/04.11.2009, reclamanta a fost atestata ca asistent maternal profesionist pentru cresterea si îngrijirea unui numar de 2 copii cu vârsta cuprinsa între 0-7 ani, fara nevoi speciale sex F/M, atestat care a fost reînnoit prin Hotarârea Comisiei pentru Protectia Copilului nr.2246/24.10.2009.

Pârâta a mai aratat ca în urma sesizarii facuta de numitul C.D. responsabilul de caz si seful serviciului pentru coordonarea asistentilor maternali profesionisti, s-au deplasat la domiciliul reclamantei pentru a verifica cele sesizate de acesta la adresa reclamantei.

Ca, în urma vizitei efectuate la domiciliul reclamantei, s-a constatat ca aceasta a încalcat o serie de sarcini si atributii specifice postului, iar din discutiile purtate cu vecinii acesteia L.V. si D.C, a reiesit ca au avut conflicte cu familia J., în special cu sotul acesteia, care este o persoana recalcitranta si consumator frecvent de bauturi alcoolice, pe acest fond existând violenta asupra reclamantei.

Prin Hotarârea nr.1167/11.08.2009, emisa de Comisia pentru Protectia Copilului Olt, s-a dispus retragerea atestatului maternal profesionist nr.64/24.10.2006 al reclamantei.

Prin cererea înregistrata la sub nr.40285/17.08.2009, numita S.A. asistent maternal profesionist, a solicitat instituirea masurii de protectie a plasamentului cu plata alocatiei pentru copii N.M. si N.E.

Din declaratiile date de parintii minorelor reiese acordul acestora cu privire la instituirea masurii de protectie a plasamentului pentru copiii lor N.M. si N.E., iar prin Hotarârile nr.1171/18.08.2009 si nr.1172/18.08.2009 emise de Comisia pentru Protectia Copilului Olt, a încetat plasamentul pentru minore, la asistentul maternal profesionist J.L. si s-a instituit masura plasamentului cu plata alocatiei pentru aceste minore, la asistentul maternal profesionist S.A.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile Legii nr.272/2004.

Prin sentinta civila nr.78 din 06 mai 2010 , pronuntata de Tribunalul Olt în dosarul nr.3216/104/2009, s-a respins actiunea formulata de J.L., în contradictoriu cu pârâta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt.

S-a retinut ca, prin Hotarârea nr.2387/04.11.2003, emisa de Comisia pentru Protectia Copilului Olt s-a stabilit eliberarea atestatului nr.70 pentru reclamanta J.L., prin care aceasta a fost atestata ca asistent maternal profesionist si i s-a conferit dreptul de a îngriji un numar maxim de doi copii cu vârsta de 0-7 ani de sex F/M, fara nevoi speciale, iar ulterior, la data de 24.10.2006 a fost reînnoit acest atestat, eliberându-se unul nou înregistrat sub nr.64/24.10.2006.

Instanta a retinut ca la baza emiterii acestor doua hotarâri care fac obiectul prezentei contestatii, au stat verificarile efectuate de lucratorii DGASPC Olt în urma unei sesizari, ocazie cu care s-a constatat ca reclamanta nu respecta o serie de sarcini si atributii specifice postului respectiv – creeaza un mediu inadecvat dezvoltarii complexe a personalitatii copilului; nu respecta indicatiile de îngrijire a copilului, privind normele de igiena si pregatire a hranei; nu a îmbunatatit materialul instructiv educativ al copiilor, nu a comunicat modificarea situatiei familiale (conflicte), aspecte care au fost retinute prin raportul nr.39122/10.08.2009.

Ca, în urma acestor verificari, prin dispozitia nr.6813/13.08.2009 a încetat contractul individual de al reclamantei si s-a dispus retragerea atestatului, conform art.56 lit. h din Legea nr.53/2003.

S-a mai retinut ca din adresa nr.3933/09.09.2009 rezulta ca minorele s-au acomodat cu familia noului asistent maternal, au o tinuta vestimentara si corporala îngrijita, limbajul s-a îmbunatatit, au fost înscrise la medicul de familie si urmeaza sa frecventeze si gradinita.

Totodata s-a retinut ca prin declaratiile date de minore cu ocazia audierii în dosar nr.3594/104/2009 , acestea si-au exprimat dorinta de a ramâne la S.A., precizând ca se simt bine, ceea ce vine sa întareasca cele stabilite prin adresa 3933/09.09.2009.

Împotriva acestei sentinte , în termen legal a declarat recurs reclamanta J.L, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

A sustinut ca prin solutia pronuntata instanta de fond a încalcat principiul interesului superior al copilului prevazut de Codul familiei si Legea nr.272/2004 ( art. 30 , 32, 33, 34 , 39 alin. 2 ), principiul care trebuie sa prevaleze în toate demersurile si deciziile care privesc pe minori.

A învederat ca hotarârile nr. 1171 si 1172 din 18.08.2009, prin care minorele au fost luate din plasamentul recurentei si date în plasamentul numitei S.A., s-au dat cu încalcarea flagranta a legii, în sensul ca nu a existat acordul nici unui parinte biologic al celor doua minore.

Ca, declaratiile de care se prevaleaza intimata pârâta DGASPC Olt nu au fost scrise de parintii minorelor, iar dovada în acest sens o constituie declaratia tatalui biologic N.G., prin care acesta arata ca declaratia depusa de pârâta nu este scrisa si semnata de acesta si mai mult, precizeaza ca nu este de acord ca minorele sa fie date în alt plasament.

A sustinut ca, desi instanta invoca interesul superior al copilului si, desi arata în motivarea hotarârii ca recurenta este persoana cea mai apropiata de minore, cu toate acestea instanta a respins actiunea, considerând ca minorele sunt independente si au nevoie de siguranta unui loc de trai.

A mai sustinut ca, desi în motivarea hotarârii instanta de fond retine ca prin luarea minorilor de lânga recurenta le-a fost grav afectat sentimentul de siguranta si stabilitate, ulterior logica instantei este surprinzatoare si contravine oricaror studii referitoare la psihologia copilului.

Recursul este nefondat si potrivit art.3041 Cod pr. civila raportat la art. 312 Cod pr. civila urmeaza a fi respins, pentru urmatoarele considerente:

Prima instanta a fost investita cu actiunea formulata de reclamanta J.L., aceasta solicitând anularea hotarârilor Comisiei pentru Protectia Copilului Olt nr. 1171/18.08.2009 si 1172/18.08.2009 , prin care minorele N.E. si N.M., nascute la data de 16.02.2003, au fost luate din plasamentul reclamantei si date în plasament la asistentul maternal profesionist S.A.

Ca motive de nulitate a celor doua hotarâri a fost invocat faptul ca nu s-a avut în vedere interesul celor doua minore, precum si faptul ca reclamanta a atacat dispozitia de desfacere a contractului de munca emisa la data de 13 august 2009.

Pe baza materialului probator administrat în cauza Tribunalul Olt, ca instanta de fond, a respins actiunea formulata de reclamanta, retinând implicit ca hotarârile a caror anulare s-a solicitat au fost emise cu respectarea dispozitiilor Legii nr.272/2004 si ale HG nr.679/2003.

Observând dispozitiile art. 58 alin. 1 lit. b si 59 din Legea nr.272/2004, se constata ca plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, având caracter temporar, care poate fi dispusa la un asistent maternal profesionist, pe durata plasamentului domiciliul copilului fiind domiciliul asistentului maternal.

Potrivit prevederilor art. 8 din HG nr.679/2003, activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfasoara în baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific protectiei copilului, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protectia copilului sau cu un organism privat autorizat, care are obligatia supravegherii si sprijinirii activitatii desfasurate de asistentii maternali profesionisti.

Textul de lege mentionat prevede de asemenea ca acest contract individual de munca se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului obtinut de asistentul maternal profesionist.

Din interpretarea în mod coroborat a textelor legale citate, rezulta fara echivoc ca o persoana nu poate avea în plasament unul sau mai multi minori decât, daca detine un contract individual de munca ce are la baza un atestat de asistent maternal profesionist valabil.

În speta, la data de 18 august 2009, data emiterii de catre Comisia pentru Protectia Copilului Olt a hotarârilor cu nr. 1171 si 1172, recurenta reclamanta J.L. nu mai putea sa detina în plasament pe minorele N.M. si N.E, deoarece anterior, prin hotarârea Comisiei pentru Protectia Copilului Olt nr.1172/11 august 2009 i-a fost retras atestatul de asistent maternal profesionist nr.64/24 octombrie 2006, iar prin Dispozitia nr.6813/13 august 2009, emisa de directorul DGASPC Olt, a încetat contractul individual de munca al recurentei în conformitate cu dispozitiile art.56 lit. h din Codul muncii.

Având în vedere aceasta situatie Comisia pentru Protectia Copilului Olt, în vederea reglementarii situatiei celor doua minore, a dispus încetarea plasamentului cu plata alocatiei la asistentul maternal profesionist J.L. si a instituit masura de protectie speciala, respectiv plasament cu plata de asemenea a alocatiei, la un alt asistent maternal profesionist.

În acest scop, au fost emise hotarârile nr.1171 si 1172 din 18 august 2009.

Dupa data emiterii celor doua hotarâri, minorele N.M. si .E. au fost duse în domiciliul noului asistent maternal profesionist – S.A., în comuna Visina, judetul Olt, unde se afla si în prezent.

Acordul parintilor firesti ai celor doua minore prevazut expres de Legea nr.272/2004, a fost dat de catre acestia la data instituirii masurii de plasament cu plata alocatiei la primul asistent maternal profesionist, respectiv recurenta reclamanta J.L., acest acord vizând masura ca atare si nu persoana asistentului maternal.

Faptul ca ulterior recurenta reclamanta a fost repusa în drepturi, în sensul ca prin hotarâre judecatoreasca irevocabila a fost anulata hotarârea nr.1167/11 august 2009, prin care i-a fost retras atestatul de asistent maternal profesionist si implicit, i-a fost încheiat un nou contract de munca, nu constituie un motiv de anulabilitate a hotarârilor ce formeaza obiectul prezentei cauzei.

Redobândirea calitatii de asistent maternal profesionist nu implica în mod automat luarea în plasament a acelorasi minore, recurenta reclamanta putând lua în plasament alti minori, fata de care are aceleasi drepturi si obligatii, asa cum acesta sunt conferite prin Legea nr.272/2004 si Ordinului nr. 679/2003.

Pe de alta parte, trebuie subliniat ca prin hotarârea pronuntata instanta de fond a avut în vedere si principiul interesului superior al copilului, reglementat de art. 2 alin. 3 din Legea nr.272/2004.

Astfel, s-a avut în vedere faptul ca minorele au fost deja luate odata din plasamentul unui asistent maternal profesionist si date în plasament catre un alt asistent maternal profesionist, iar revenirea asupra acestei masuri ar avea consecinte grave asupra psihicului celor doi copii, care nu ar mai putea sa se simta în siguranta si stabilitate la familia la care se afla în prezent.

Sentinta instantei de fond este temeinica si legala.

Pentru considerentele expuse, recursul este nefondat si în baza art. 312, alin. 1 Cod pr. civila, urmeaza a fi respins.