Grupă de muncă Contracte de muncă


4. grupă de muncă

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei la data de 11 iulie 2008, reclamantul P.I. a chemat în judecată pe pîrîta SC CIT SA Craiova, solicitînd instanţei să oblige pîrîta să-i elibereze o adeverinţă din care să rezulte încadrarea în grupa I-a de muncă a activităţii desfăşurate în perioada 01.07.1977 – 28.05.1985, conform prevederilor Ordinului 50/1990.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că, în această perioadă a desfăşurat activitate în cadrul unităţii pîrîte, în funcţia de inginer, şef secţie schimb şi şef secţie coordonator la Sectorul Uzinaj, Autobuze, LCI, Turnătorie, urmărind şi coordonînd activitatea de producţie; în aceste secţii se desfăşura activitate ce se încadra în grupa a I-a de muncă.

În susţinerea acţiunii reclamantul a anexat copia carnetului de muncă.

Deşi, reclamantul nu s-a prezentat la nici un termen de judecată, solicitînd prin acţiune judecata în lipsă, instanţa în virtutea rolului său activ, a solicitat printr-o adresă unităţii pîrîte să precizeze dacă locul de muncă al reclamantului în perioada 01.07.1977 – 28.05.1985 a fost nominalizat pentru încadrarea în grupa a I-a de muncă în conformitate cu prevederile Ordinului 50/1990, dacă reclamantul a solicitat eliberarea unei adeverinţe privind acordarea grupei I-a de muncă şi dacă s-a plătit contribuţia pentru asigurări sociale suplimentar pentru grupa I-a de muncă.

Prin adresa nr. 276/18.11.2008, unitatea pîrîtă răspunde la adresa instanţei că activitatea desfăşurată de reclamant în cadrul unităţii pîrîta s-ar fi încadrat în grupa I-a de muncă dar că, nu s-a eliberat adeverinţă, pe motiv că la nivel de societate, comisia de încadrare în grupa de muncă s-ar fi desfiinţat, fără să facă însă dovada că s-a respectat procedura prevăzută de Ordinul 50/1990 privind stabilirea locurilor de muncă ce se încadrează în grupa I-a şi a II-a de muncă, conform prevederilor pct. 5, 6, 7, 9 şi 15 din acest ordin.

Analizînd acţiunea formulată de reclamant, în raport de probatoriul administrat în cauză, precum şi de prevederile legale în materie, instanţa urmează să respingă acţiunea ca nefondată, pentru următoarele considerente:

Ordinul 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor procesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupa a I-a şi a II-a de muncă în vederea pensionării, prevede o anumită procedură de îndeplinit şi anume: punctul 5 prevede că, existenţa condiţiilor deosebite la locurile de muncă cu noxe trebuie să rezulte din determinările de noxe efectuate de către organele Ministerului Sănătăţii sau de laboratoarele de specialitate proprii şi confirmate de către inspectorii teritoriali pentru protecţia muncii.

La punctul 6 se prevede că, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă, se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinîndu-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoana respectivă.

Potrivit punctului 7, persoanele respective trebuie să lucreze în aceste condiţii cel puţin 50 % din timpul de lucru pentru grupa I-a de muncă şi 70 % pentru grupa a II-a de muncă.

La punctul 15 se prevede că, dovedirea perioadelor de activitate desfăşurată în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, se face pe baza înregistrărilor acestora în carnetul de muncă, conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

În cadrul unităţii pîrîte nu s-a respectat o asemenea procedură în concret, iar activitatea desfăşurată de reclamant, în funcţia de inginer – şef secţie schimb şi şef coordonator, nu se încadrează în gripa I-a de muncă. grupă pentru care unitatea nu a plătit contribuţia la asigurările sociale nici înainte de 1990 şi nici după această dată, fapt pentru care instanţa prin sentinţa nr. 49/14.01.2009 a respins acţiunea ca nefondată.