Împrejurarea că nu s-a comunicat contestatorului actul de împuternicire al persoanei desemnată să realizeze cercetarea disciplinară nu poate atrage nulitatea dispoziţiei de sancţionare, atâta timp cât niciun text legal nu prevede o asemenea obligaţie, cât


(Trib. Bistriţa-Năsăud, s. civ., sent. nr. 65/F/10 februarie 2010, nepublicată)

Prin contestaţia înregistrată contestatorul PDVe a solicitat în contradictoriu cu intimata DGASPC Bistriţa-Năsăud anularea deciziei de sancţionare disciplinară cu reducerea salariului de bază pe o perioadă de 3 luni cu 5% şi obligarea angajatorului la plata cheltuielilor de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului tribunalul reţine faptul că aşa cum rezultă din declaraţia contestatorului, a colegilor de serviciu ai acestuia, contestatorul îşi desfăşoară activitatea în cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean, în calitate de educator specializat.

Prin dispoziţia nr. 545 din 21.10.2010 emisă de directorul general al DGASPC s-a dispus sancţionarea disciplinară a contestatorului cu reducerea salariului de bază pe o perioadă de 3 luni cu 5% pentru prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare, adică mirosind a alcool, pentru efectuarea serviciului sub influenţa alcoolului şi pentru manifestări comportamentale nepotrivite faţă de copii şi colegi.

S-a reţinut în sarcina contestatorului încălcarea prevederilor capitolului VII pct. 2 din Regulamentul intern al DGASPC.

Această dispoziţie a fost criticată de contestator sub aspectul legalităţii şi netemeiniciei invocându-se următoarele aspecte: neinformarea contestatorului asupra actului de numire al comisiei însărcinare cu efectuarea cercetării disciplinare; neinformarea în cursul anchetei cu privire la acuzaţiile aduse; efectuarea de cercetări şi cu privire la evenimente petrecute la data de 13.09.2009 fără a i se aduce la cunoştinţă un asemenea obiect; lipsa de dovezi privitoare la efectuarea de către contestator a serviciului sub influenţa alcoolului.

Analizând criticile de nelegalitate şi netemeinicie invocate de contestator prin prisma întregii documentaţii depuse la dosar, care a stat la baza sancţionării contestatorului tribunalul reţine faptul că acţiunea disciplinară împotriva contestatorului s-a declanşat în urma sesizării nr. 563/15.09.2009 a conducerii Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean cu privire la faptul că la data de 1 septembrie 2009 contestatorul s-a prezentat beat la serviciu, iar în data de 13.09.2009 s-a prezentat în aceeaşi stare şi a agresat o elevă.

Urmare a acestei sesizări înregistrată în evidenţele DGASPC sub nr. 7491/24.09.2009, prin dispoziţia nr. 515/2.10.2009 a directorului general d-na AOC a fost împuternicită să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă.

Prin adresa nr. 7780/5.10.2009 s-a adus la cunoştinţa contestatorului faptul că este convocat la data de 9.10.2009, orele 12,00, la sediul Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean pentru a-şi formula apărările cu ocazia cercetării disciplinare care se va realiza de persoana împuternicită, având ca obiect verificarea veridicităţii incidentelor care au avut loc în seara zilei de 1.09.2009 la sediul Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean.

Aşa cum rezultă din cuprinsul înştiinţării scrise primită de contestator sub propria semnătură la data de 5.10.2009, contestatorului i s-a adus la cunoştinţă obiectul întrevederii (verificarea veridicităţii incidentelor care au avut loc în seara zilei de 1.09.2009 la sediul Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean), data (9.10.2009), ora (12,00), locul întrevederii (sediul Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean), precum şi numele persoanei împuternicită să realizeze cercetarea disciplinară (d-na AOC), astfel că toate cerinţele prevăzute de art. 267 alin. 2 din Codul muncii au fost respectate.

Împrejurarea că nu s-a comunicat contestatorului actul de împuternicire al persoanei desemnată să realizeze cercetarea disciplinară nu poate atrage nulitatea dispoziţiei de sancţionare, atâta timp cât niciun text legal nu prevede o asemenea obligaţie, cât contestatorul a cunoscut numele acestei persoane din data de 5.10.2009, având astfel posibilitatea de a contesta eventuala sa desemnare în cazul în care aprecia că în persoana acesteia există motive întemeiate pentru care nu ar putea realiza cu obiectivitate cercetarea disciplinară prealabilă.

Atâta timp cât contestatorul a semnat convocarea scrisă la cercetarea disciplinară, a recunoscut primirea ei atât în cuprinsul acţiunii introductive, cât şi în cuprinsul declaraţiei scrise, nu poate susţine cu deplin temei că nu a fost informat în timpul anchetei asupra acuzaţiilor care i se aduc, fiind astfel lipsit de dreptul la apărare.

După cum rezultă cu claritate din convocarea scrisă, contestatorul a fost informat că obiectul întrevederii îl constituie verificarea veridicităţii incidentelor care au avut loc în seara zilei de 1.09.2009 la sediul Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean. Textul art. 267 din Codul muncii se referă la obiectul întrevederii şi nu la obiectul cercetării disciplinare.

Totodată, aşa cum rezultă din cuprinsul declaraţiei date la data de 9.10.2009, contestatorul a fost chestionat în legătură cu incidentele petrecute în data de 1.09.2009, pentru care a şi fost convocat, incidente care au constat în prezenţa contestatorului la serviciu sub influenţa alcoolului, manifestări comportamentale nepotrivite faţă de colegi.

În cadrul cercetării prealabile, contestatorul a răspuns întrebărilor puse, a susţinut netemeinicia acuzaţiilor care i se aduc, invocând în sprijinul său mărturia educatorilor de serviciu, relaţiile bune cu copiii şi o discuţie principială cu o educatoare în legătură cu probleme de serviciu.

Or, atâta timp cât întrebările formulate au fost clare, neechivoce, fiind perfect înţelese de contestator, aşa cum rezultă din chiar cuprinsul declaraţiei sale, nu poate fi reţinută lipsa de apărare invocată.

Dispoziţia de sancţionare s-a emis cu respectarea prevederilor art. 268 din Codul muncii.

Astfel, sancţiunea s-a aplicat la data de 15.10.2009, în termenul de 30 de zile calendaristice calculate de la data de 24.09.2009, data la care s-a înregistrat în evidenţele intimatei sesizarea nr. 563/2009, singurul act se cuprinde referiri concrete cu privire la data abaterilor săvârşite.

De asemenea, dispoziţia de sancţionare cuprinde toate elementele prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute şi anume: descrierea faptei (prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare, mirosind a alcool, efectuarea serviciului sub influenţa alcoolului, manifestări comportamentale nepotrivite faţă de copii şi colegi), precizarea prevederilor încălcate de salariat (capitolul VII pct. 2 din Regulamentul intern), temeiul de drept care a stat la baza aplicării sancţiunii (art. 263, 264 alin. 1 lit. d, 268 din Codul muncii), termenul în care sancţiunea poate fi contestată (30 de zile de la comunicare), instanţa competentă să soluţioneze contestaţia (Tribunalul Bistriţa-Năsăud).

Având în vedere faptul că pe parcursul cercetării disciplinare contestatorul nu a invocat în concret nicio apărare în sprijinul său, aşa cum rezultă din cuprinsul declaraţiei sale, nu s-a impus indicarea motivelor pentru care se înlătură apărările contestatorului.

Sancţiunea a fost aplicată de directorul general al DGASPC, în temeiul competenţelor sale conferite de art. 8 alin. 3 lit. g din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004, republicată privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a DGASPC, Complexul de Servicii Sociale Comunitare Beclean funcţionând în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, entitate cu personalitate juridică.

Din depoziţiile colegilor de serviciu ale contestatorului rezultă că în seara zilei de 1.09.2009 contestatorul s-a prezentat la serviciu sub influenţa alcoolului, mirosul de alcool simţindu-se în aerul expirat şi a avut o altercaţie verbală cu colega DM, căreia i s-a adresat în faţa colegilor cu apelativele „nenorocită, şmecheră, frumoasă”, împrejurări care au determinat sesizarea organelor de poliţie.

Consumul de alcool a fost justificat de contestator în faţa şefului şi adjunctului şefului Complexului de Servicii Sociale Comunitare Beclean prin existenţa unor probleme dentare care l-au determinat să ţină ţuică în gură.

În faţa instanţei de judecată contestatorul nu a probat contrariul aspectelor rezultate din declaraţiile numitelor DM, PM, SS, respectiv faptul că nu a consumat alcool şi nu a avut loc nicio altercaţie între contestator şi numita DM.

Potrivit capitolului VII pct. 2 din Regulamentul intern, constituie abatere disciplinară prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare efectuării serviciului, efectuarea serviciului sub influenţa alcoolului, încălcarea regulilor de comportament în relaţiile de serviciu.

Folosirea alcoolului pentru tratarea unor afecţiuni dentare, în condiţiile existenţei altor mijloace de tratare a durerilor dentare, prezentarea la serviciu după ce contestatorul a utilizat alcool, nu poate constitui o scuză, ci reprezintă o abatere de la regulamentul intern.

Tot astfel, folosirea de diferite apelative la adresa unui coleg, la locul de muncă, în prezenţa altor colegi, de natură să ofenseze persoana, constituie o nesocotire a regulilor de comportament civilizat, deontologic în relaţiile se serviciu.

Prin urmare, în mod corect s-a reţinut în sarcina contestatorului comiterea unei abateri disciplinare constând în prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzătoare, efectuarea serviciului sub influenţa alcoolului, manifestare comportamentală nepotrivită faţă de colegi.

Având în vedere că incidentul din 1.09.2009 s-a petrecut într-o unitate al cărei specific este îngrijirea, supravegherea, sprijinul copiilor aflaţi în plasament, că aşa cum rezultă din declaraţii ale copiilor şi colegilor de serviciu, contestatorul obişnuieşte să se prezinte la serviciu mirosind a alcool, să folosească un limbaj vulgar, că nu este la prima abatere (în anul 2003 fiind sancţionat pentru aplicarea de pedepse nepermise unui copil), că un educator trebuie să fie un model de comportament pentru copiii pentru care lucrează, tribunalul apreciază că sancţiunea aplicată a fost corect individualizată, fiind respectate prevederile art. 266 din Codul muncii.

Întrucât contestatorul nu a fost cercetat pentru incidentele din data de 13.09.2009 şi nici nu a fost încunoştinţat că va fi cercetat tribunalul nu poate lua în considerare declaraţiile scrise depuse la dosar care se referă la împrejurări petrecute în data de 13 septembrie 2009.

Din cuprinsul întâmpinării depuse la dosar de intimată rezultă că cercetarea contestatorului nu a avut loc şi pentru evenimentele petrecute în seara zilei de 13 septembrie 2009.

Cu toate că cercetarea disciplinară s-a extins şi în privinţa evenimentelor petrecute în data de 13 septembrie 2009, atât personalul cât şi copiii fiind chestionaţi în privinţa incidentului din 13.09.2009 petrecut în legătură cu numita Petre Ana Carolina, iar în sarcina contestatorului s-a reţinut ca abatere disciplinară şi manifestarea comportamentală nepotrivită faţă de copii, tribunalul reţine însă că dispoziţia atacată este legală şi temeinică, deoarece evenimentele petrecute în seara zilei de 1.09.2009 au fost confirmate prin probatoriul existent la dosar, iar sancţiunea aplicată a fost concret individualizată.

În temeiul considerentelor reţinute şi făcând aplicarea dispoziţiilor art. 266, 267, 268 din Codul muncii, capitolul VII pct. 2 din Regulamentul intern, tribunalul va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată.