Incadrarea in functia didactica de profesor in învatamântul primar si obligarea la plata diferentelor salariale dintre functia de institutor si cea de profesor in invatamântul primar. Neîndeplinirea conditiilor prevazute de OMCTC nr. 3235/2010. Respingere


Incadrarea in functia didactica de profesor in învatamântul primar si obligarea la plata diferentelor salariale dintre functia de institutor si cea de profesor in invatamântul primar. Neîndeplinirea conditiilor prevazute de OMCTC nr. 3235/2010. Respingere actiune

Prin sentinta nr. 1008/2011/ 01 Februarie 2011, instanta a respins actiunea ca neîntemeiata, retinând urmatoarele:

Reclamanta S.R. a solicitat în contradictoriu cu pârât SCOALA …anularea dispozitiei nr. 57/30 03 2010, obligarea pârâtei la încadrarea sa în functia didactica de profesor în învatamântul primar, si obligarea la plata diferentelor salariale dintre functia de institutor si cea de profesor în învatamântul primar.

În motivare a aratat în esenta ca se încadreaza în disp. art. 1 din OMCTS nr. 3235/2010, la aria curriculara “tehnologii”, specializarea “agromontanologie”.

Pârâta a depus întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii, considerând ca nu încadreaza în disp. art. 1 din OMCTS nr. 3235/2010.

Reclamanta a formulat precizare de actiune prin care arata ca obiectul juridic consta în anularea deciziei nr. 57/30 03 2010, iar temeiul de drept este dat de disp. art. 283 al. 1 lit. a OG 53/2003, art. 1 din OMCTS nr. 3235/2010, OMECI nr. 6052/2009, art. 7 lit. d din lg. nr. 128/1997.

În dovedire au fost depuse copii de pe urmatoarele înscrisuri: decizia nr. 50/30 03 2010, CI, diplome de studii, raspunsul formulat de ISJ, carnet de munca, act aditional la contractul de munca.

Analizând actele dosarului instanta retine urmatoarele:

Obiectul actiunii pendinte este contestarea deciziei nr. 57/30 03 2010, prin care reclamanta a fost reîncadrata potrivit legii nr. 330/2009 in functia de institutor.

Reclamanta considera ca trebuie a fi încadrata în functia didactica de profesor în învatamântul primar, potrivit disp. art. 1 din OMCTS nr. 3235/2010 si salarizata în raport de noua functie.

Conform disp. art. 1 din OMCTS nr. 3235/2010 sunt prevazute urmatoarele conditii de ocupare a functiilor didactice de profesor în învatamântul prescolar si profesor pentru învatamântul primar:

” (1) Conditiile de ocupare a functiilor didactice de profesor în învatamântul prescolar si profesor pentru învatamântul primar sunt îndeplinite de absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea “Pedagogia învatamântului primar si prescolar” repartizati în învatamântul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator, educatoare/educator itinerant/de sprijin, învatator, învatator-educator sau învatator itinerant/de sprijin.

(2) Conditiile de ocupare a functiei didactice de profesor în învatamântul prescolar sunt îndeplinite si de absolventii cu diploma ai liceului pedagogic cu una dintre specializarile “Educatoare”, “Educatoare-Învatator” sau “Învatator-Educatoare” repartizati în învatamântul preuniversitar pe posturi de: educatoare, educatoare/educator sau educatoare/educator itinerant/de sprijin, care au finalizat cu diploma de absolvire/licenta si studii universitare de scurta sau lunga durata ori ciclul I de studii universitare de licenta sau ciclul II de studii universitare de masterat, având înscrisa pe diploma de absolvire/licenta una dintre specializarile cuprinse în Centralizatorul privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 6.052/2009, la:

a) aria curriculara “Limba si comunicare”, disciplinele: limba si literatura româna, limbi clasice, limbi straine/materne si literatura universala;

b) aria curriculara “Matematica si stiinte”, disciplinele: matematica, fizica, chimie, biologie si stiinte, cu exceptia specializarilor cuprinse în anexa nr. 1;

c) aria curriculara “Tehnologii”, disciplinele: informatica; tehnologia informatiei si a comunicatiilor, specializarile universitare de lunga si scurta durata “Informatica” din profilul “Informatica”, specializarile universitare de lunga si scurta durata din profilul “Matematica”: “Informatica”, “Matematica-Informatica”, “Masini de calcul” si “Cercetari operationale”, specializarile universitare de lunga durata din profilul “Fizica”: “Fizica-Informatica”, “Fizica informatica”, specializarile pentru ciclul I de studii universitare de licenta din domeniul stiinte exacte, incluse în domeniile pentru studiile universitare de licenta: “Matematica”, “Informatica”, “Fizica” si “Chimie”: “Matematica informatica”, “Informatica”, “Informatica aplicata”, “Fizica informatica” si “Chimie informatica”, precum si programele de studiu de master acreditate corespunzatoare domeniilor de licenta: “Matematica”, “Informatica” si “Fizica”;

d) aria curriculara “Om si societate”, disciplinele: cultura civica; filozofie; logica, argumentare si comunicare; sociologie; studii sociale; psihologie; pedagogie; istoria si traditiile minoritatii maghiare; istorie; geografie; ; discipline teologice de specialitate, posturile de: profesor în centre si cabinete de asistenta psihopedagogica si profesor logoped, învatamântul special, postul de profesor psihopedagog, cu exceptia specializarilor cuprinse în anexa nr. 2;

e) aria curriculara “Arte”, disciplinele: arte vizuale, muzica, teatru, coregrafie;

f) aria curriculara “Educatie fizica si sport”, disciplinele: educatie fizica si sport, kinetoterapie, cu exceptia specializarilor cuprinse în anexa nr. 3.”

Specializarea reclamantei este cea de “agromontanologie”, profilul agricultura si este prevazuta de centralizatorul privind disciplinele si specializarile din învatamântul preuniversitar înscris în Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 6.052/2009.

Conditiile de ocupare a functiilor didactice de profesor în învatamântul prescolar si profesor pentru învatamântul primar sunt prevazute însa de OMCTS nr. 3235/2010, care limiteaza specializarile cuprinse în Centralizatorul aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 6.052/2009, la un numar de 6 arii curriculare, fiecare divizându-se în mai multe discipline.

Ori, cum specializarea reclamantei, cea de “agromontanologie” profilul agricultura nu se încadreaza în ariile curriculare prevazute de OMCTS nr. 3235/2010 rezulta ca reclamanta nu îndeplineste conditiile de ocupare a functiei didactice de profesor în învatamântul prescolar sau profesor pentru învatamântul primar.

Pe cale de consecinta nu se impune anularea deciziei nr. 57/30 03 2010 si nici obligarea la plata diferentelor salariale dintre functia de institutor si cea de profesor în învatamântul primar.