Încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale. Contracte de muncă


Constatarea ca locul de se încadreaza în conditii speciale, desi unitatea angajatoare nu este nominalizata la Anexa nr. 2 a Legii nr. 226/2006, înseamna încalcarea dispozitiilor exprese ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 226/2006, respectiv crearea unei norme juridice pe calea interpretarii si depasirea atributiilor puterii judecatoresti

Tribunalul Dolj prin sentinta civila nr. 10501 din 27 octombrie 2011 a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune formulata de pârâta Casa Judeteana de Pensii Dolj în întâmpinare.

A admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâta Casa Judeteana de Pensii Dolj în întâmpinare si, în consecinta, a respins actiunea fata aceasta pârâta.

A admis în parte actiunea formulata si precizata de reclamanta V.A. în contradictoriu cu pârâtii Directia de Sanatate Publica Dolj.

A constatat ca activitatea desfasurata de reclamanta începând cu data de 01.05.2001 si pâna la pronuntarea hotarârii se încadreaza în loc de munca cu conditii speciale.

A obligat pârâta Directia de Sanatate Publica Dolj sa o înscrie pe reclamanta pe lista persoanelor care îndeplinesc conditii speciale începând cu data de 01.05.2001 si pâna la data pronuntarii hotarârii si sa o comunice catre Judeteana de Pensii Dolj.

A obligat pârâta Directia de Sanatate Publica Dolj sa achite cota de contributie la asigurarile de stat corespunzatoare pentru conditii speciale începând cu 17.06.2006 si pâna la pronuntarea hotarârii.

A respins capatul de cerere privind înscrierea acestor mentiuni în carnetul de munca.

A obligat pârâta Directia de Sanatate Publica Dolj catre reclamanta la 1100 lei cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut, în esenta, faptul ca încadrarea în locuri de munca potrivit Legii 226/2003, era supusa unei proceduri de avizare si a unei metodologii de avizare si înscriere în lista anexa, iar dreptul de a solicita acest lucru revenea angajatorului sau sindicatului. Pârâta a început procedura de avizare în conditiile acestei legi, însa a abandonat-o, fara sa produca nici o justificare, desi a fost notificata de salariati, lipsindu-i de acordarea acestui drept.

Împrejurarea ca la nivelul institutiei nu s-a facut dovada existentei unui sindicat, impune concluzia ca singura vinovata în neparcurgerea procedurii de nominalizare este pârâta, care nu poate lipsi de acest drept pe reclamanta care îndeplineste criteriile stabilite de lege.

De altfel, expertiza tehnica întocmita în cauza, concluzioneaza aceasta împrejurare, dar mai ales consecintele manifestarii tardive a efectelor expunerii la radiatii ionizate ce justifica recunoasterea acestor conditii speciale, iar instanta în lipsa unor interziceri legale de competenta se poate pronunta într-o asemenea cerere.

Faptul ca pârâta nu se afla nominalizata pe lista institutiilor, este apreciata de instanta ca fiind o culpa exclusiva ce nu poate înlatura definitiv si irevocabil, dreptul salariatului în obtinerea acestui beneficiu si în conditiile în care celelalte criterii de apreciere sunt îndeplinite.

Constatând ca activitatea desfasurata de reclamanta V.A. se încadreaza în conditii speciale, instanta a admis si capetele de cerere privind obligarea ei de a o înscrie în lista care cuprinde salariatii cu conditii speciale, de a depune aceasta lista la Casa Judeteana de Pensii Dolj si de a-i vira cota de contributie de asigurari sociale în conditii speciale, începând cu data de 17.06.2006 (art. 7 lit. e din Norme de aplicare a Legii 226/2003) si pâna la pronuntarea hotarârii.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs pârâta , sustinând ca legea precizeaza in mod limitativ locurile de munca in conditii speciale si tot legea stabileste in mod expres faptul ca alte locuri de munca in conditii speciale decât cele prevazute de dispozitiile an. 20 alin.1 din legea nr. 19/2000 pot fi stabilite prin lege.

Prin HGR nr. 1025/2003 adoptata in temeiul an.20 alin.3 din Legea nr. 19/2000 s-au evidentiat criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii speciale.

În vederea încadrarii locurilor de munca în conditii speciale, unitatea a demarat procedura prevazuta de HGR nr. 1025/2003 dupa termenul limita prevazut de actul normativ nominalizat.

Dispozitiile art.5 din HGR. Nr.1025/2003 prevad faptul ca in vederea încadrarii locurilor de munca in conditii speciale se constituie Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare in conditii speciale, care potrivit art. 6 acorda avizul sau respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia, acest aviz fiind obligatoriu.

Instanta un poate suplini printr-o expertiza avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, acest aviz fiind atribuit exclusiv comisiei speciale constituite in derularea procedurilor de încadrare a locurilor de munca; instanta un poate nici sa adauge la lege si nici sa se substituie vointei legiuitorului, creând norme juridice, cu încalcarea atributiilor puterii judecatoresti, chiar si in situatia in care ar constata o eventuala .

In acest sens invoca decizia nr. 819/03.07.2008 a Curtii Constitutionale care precizeaza faptul ca misiunea instantelor judecatoresti este aceea de a solutiona, aplicând legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existenta, întinderea si exercitarea drepturilor lor subiective.

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezulta ca, in ceea ce priveste functia reclamantei urmare a expertizarii locului de munca inclusiv pe anul 2011 de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, fiind cea mai în masura sa expertizeze locul de munca, s-a constatat ca aceasta îndeplineste conditiile pentru încadrarea activitatii in conditii deosebite conform avizului nr. 2324/25.05,2011.

In drept invoca dispozitiile art. 301 alin. 1 pct. 9 din codul de procedura civila.

Examinând sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea a apreciat recursul ca fiind fondat pentru urmatoarele considerente:

Încadrarea unor locuri de munca în conditii speciale de munca este expres reglementata de dispozitiile Legii nr. 226/2006. Legea stabileste 2 conditii cumulative pentru ca locurile de munca sa fie încadrate în categoria locurilor în conditii speciale: 1) la locul de munca sa se desfasoare activitatile expres prevazute la anexa 1 a Legii si (2) locul respectiv de munca sa apartina unei unitati expres prevazute în anexa nr. 2 la Lege.

” Art. 1 – (1) Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în conditii speciale locurile de munca în care se desfasoara activitatile prevazute în anexa nr. 1.

(2) Locurile de munca prevazute la alin. (1) sunt cele din unitatile prevazute în anexa nr. 2, care au obtinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor si criteriilor de încadrare în conditii speciale, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de munca în conditii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare”.

În ceea ce priveste prima conditie, sustinerea reclamantei este aceea ca activitatile pe care le desfasoara se încadreaza la pct. 2 al Anexei nr. 1 la Legea nr. 226/2006: ” Activitatea din locurile de munca încadrate în categoriile de risc radiologic III si IV din centrale nuclearoelectrice, unitati de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unitati de fabricare a combustibilului nuclear, unitati de tratare si depozitare a deseurilor radioactive, instalatii radiologice si alte instalatii nucleare”.

Din Autorizatiile CNCAN nr. GE 042/2004 si MB 104/2009 rezulta ca în cadrul unitatii angajatoare activitatile de laborator se încadreaza în categoria de risc radiologic 2, iar activitatile de control în categoria de risc radiologic 4. Nu s-a facut dovada în cauza ca reclamanta ar desfasura activitate de control, care s-ar încadra la categoria de risc radiologic IV. Chiar daca s-ar retine ca activitatea reclamantei se încadreaza în tipurile de activitati descrise la Anexa nr. 1 din Legea nr. 226/2006, aceasta nu ar putea duce la concluzia ca locul de munca se încadreaza în conditii speciale. Aceasta deoarece nu este îndeplinita cea de a II-a conditie cumulativa ceruta de lege, aceea ca unitatea sa fie nominalizata la Anexa nr. 2 a Legii.

A constata ca locul de munca se încadreaza în conditii speciale, desi unitatea angajatoare nu este nominalizata la Anexa nr. 2 a Legii, înseamna a încalca dispozitiile exprese ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 226/2006, respectiv crearea unei norme juridice pe calea interpretarii si depasirea atributiilor puterii judecatoresti.

Ceea ce urmareste reclamanta prin formularea actiunii este stabilirea pe cale judecatoreasca a încadrarii în conditii speciale de munca, fara respectarea procedurii legale expres reglementate de H.G. 1025/2003. De remarcat este ca unitatea a demarat procedura prevazuta de H.G .nr. 1025/2003, însa aceasta nu a fost finalizata prin încadrarea în locurilor de munca în conditii speciale . H.G . nr. 1025/2003 prevedea o procedura obligatoriu de urmat , precum si posibilitatea pentru sindicate sau salariati de a solicita finalizarea procedurii. În cauza de fata au fost realizate verificarile prevazute la art. 3 lit. c din HG nr. 1025/2003 (proces-verbal nr. 1326/16.12.2004 CNCAN).

Nu s-au realizat în cauza celelalte etape ale procedurii, desi continuarea procedurii nu reprezenta un atribut exclusiv al angajatorului, câta vreme participanti la etapele de expertiza tehnica si expertiza medicala sunt si reprezentantii angajatilor în cadrul comitetului de securitate si sanatate în munca ori responsabilul cu protectia muncii. Salariatii aveau dreptul si interesul sa solicite derulare procedurii în toate etapele legale . În orice caz , evaluarea sau reevaluarea locurilor de munca putea fi realizata pâna cel târziu la data de 30 iunie 2005. Din adresa nr. 4141/11.06.2007 emisa de Autoritatea de Sanatate Publica Dolj rezulta ca desi a efectuat demersurile în termenul legal , angajatorul a depus tardiv documentatia la CNPAS . În cauza de fata nu prezinta însa nicio relevanta faptul ca procedura s-a declansat si nu s-a finalizat, câta vreme nu este îndeplinita conditia legala prevazuta la art. 1 alin. 2 din Legea nr. 226/2006.

Mai mult, locurile de munca din cadrul unitatii angajatoare au fost avizate pentru încadrare în conditii deosebite, astfel cum rezulta din adresa nr. 6005/36021/2011 emisa de CNCAN.

Pentru considerentele expuse, Curtea constata ca instanta de fond a facuta o gresita interpretare si aplicare a legii, ca a omis sa aiba în vedere faptul ca ambele conditii impuse de textul art. 1 din Legea nr. 226/2006 sunt obligatorii. Constatând ca recursul este fondat sub toate criticile expuse, ca locul de munca al contestatoarei nu se încadreaza în conditii speciale de munca, Curtea urmeaza ca, în temeiul art. 312 raportat la art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, sa admita recursul, sa modifice sentinta în sensul respingerii actiunii sub toate petitele : atât cel principal privind cererea în constatare, cât si cele accesorii privind înscriere în lista cu angajatii pe locuri încadrate în conditii speciale, depunerea listei la Casa Judeteana de Pensii Dolj si achitarea contributiei pentru conditii speciale .