Încălcarea fără vinovăţie a dispoziţiilor din regulamentul de ordine interioară – neinformarea salariaţilor cu privire la modificarea regulamentului Contracte de muncă


Pentru a produce efecte juridice, respectiv pentru a angaja raspunderea disciplinara a salariatilor în cazul nerespectarii, orice dispozitie a angajatorului trebuie adusa la cunostinta salariatilor. În caz contrar, nu se poate vorbi despre nerespectarea culpabila a disciplinei muncii.

Tribunalul Gorj prin sentinta civila nr. 7209 din 21 octombrie 2011 a admis actiunea civila formulata de reclamantul EC, împotriva pârâtului SJA Gorj.

A anulat decizia de sanctionare

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele:

Reclamantul are calitatea de angajat al Serviciului Judetean de Ambulanta Gorj, dupa cum rezulta din fisa postului anexa la contractul individual de îndeplinind functia de ambulantier. Printre atributiile fisei postului enumerata aici se numara si obligatia de a respecta Regulamentul de Ordine Interioara al angajatorului, încalcarea acestuia reprezentând abatere disciplinara. Reclamantului i-a fost adus la cunostinta acest regulament de ordine interioara la data de 30.11.2010, dupa cum rezulta din tabelul nominal depus în copie la filele 35-36 din dosar, C.E. semnând la aceasta data despre luarea la cunostinta a regulamentul intern al angajatorului Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj. Ulterior acestui moment, prin actul aditional nr.1 din 20.01.2011 a fost modificat acest Regulament de Ordine Interioara prin introducerea unui nou aliniat al articolului 15 intitulat “îndatoririle si raspunderile speciale ale personalului”, stipulându-se în aliniatul 361 nou introdus ca “pentru reducerea costurilor si a timpului acordat alimentarilor cu carburant, la iesirea sau la intrarea în tura, alimentarile se vor face numai împreuna de catre cei doi ambulantieri, cel care preda si cel care primeste ambulanta pe tura. Este valabil pentru statia centrala si substatii si se va confirma prin semnatura celor doi ambulantieri pe foaia de parcurs, aceea care va avea bonul de alimentare atasat”.

Aceasta modificare a Regulamentului Intern a fost semnata de reprezentantul angajatorului dar si de reprezentantii celor doua organizatii sindicale existente la nivelul angajatorului. La data de 23.02.2011 a fost emisa decizia prin care reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu avertisment scris pentru încalcarea prevederilor art.15 alin.36 1 din Regulamentul de Ordine Interioara, retinându-se ca reclamantul la intrarea în tura de noapte s-a deplasat la statia PECO din apropiere împreuna cu celalalt ambulantier alimentând cu 2,81 litri combustibil pentru ca mai târziu, la orele 22,20 s-a deplasat din nou la statia PECO, de data aceasta singur, unde a mai alimentat 2,6 litri carburant, încalcându-se dispozitiile din regulamentul intern. S-au invocat în cuprinsul aceleiasi decizii atât procesul-verbal de constatare întocmit la data de 10.02.2011 în urma finalizarii cercetarii disciplinare, precum si nota explicativa din data de 09.02.2011 prin care reclamantul recunoaste faptele retinute în sarcina sa.

Instanta a apreciat însa ca, desi decizia de sanctionare a fost emisa cu respectarea tuturor conditiilor de forma prevazute de lege (si anume art.268 Codul muncii) si a fost precedata de efectuarea cercetarii disciplinare, reclamantului nu i se poate retine abaterea disciplinara în discutie, atâta timp cât angajatorul sau nu a probat ca i-au fost aduse la cunostinta prevederile din Regulamentul de Ordine Interioara pentru încalcarea carora a fost sanctionat disciplinar. Astfel, pentru a se putea pretinde angajatului sa respecte o anumita conduita impusa la nivelul angajatorului, este necesar ca acesta sa cunoasca aceasta conduita prin comunicarea (în sensul luarii la cunostinta efectiva) dispozitiilor normelor interne, astfel cum s-a procedat cu Regulamentul de Ordine Interna în forma sa nemodificata însusit prin semnatura de catre salariat la data de 30.11.2010. Cum fapta retinuta ca si abatere disciplinara a fost calificata astfel printr-un act aditional încheiat între patronate si sindicate în luna ianuarie 2011 (deci dupa momentul aducerii la cunostinta reclamantului a dispozitiilor Regulamentului de Ordine Interioara în vechea formulare), iar pârâtul nu a facut dovada ca aceasta modificare a regulamentului i-a fost adusa la cunostinta reclamantului, nu i se poate pretinde acestuia din urma sa respecte conduita impusa prin aceasta modificare a regulamentului.

În consecinta, nefiind corecta calificarea faptei ca si abatere disciplinara, decizia contestata de catre reclamant prin care a fost sanctionat în temeiul unei norme interne care nu i se comunicase apare ca fiind lipsita de temei legal, astfel încât în baza art.268 Codul muncii (în forma existenta la momentul emiterii deciziei contestate) a fost admisa actiunea si anulata decizia nr.226/23.02.2011 emisa de Serviciul Judetean de Ambulanta Gorj.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs angajatorul

Critica recurentului vizeaza netemeinicia sentintei recurate, sustinându-se în esenta faptul ca instanta de fond a înlaturat gresit raspunderea disciplinara a intimatului contestator. În opinia recurentului, recunoasterea faptei de catre salariat pe parcursul cercetarii disciplinare era un element esential în solutionarea cauzei, atitudinea acestuia pe parcursul cercetarii disciplinare (recunoasterea faptei si promisiunea ca nu se va mai repeta), precum si comportamentul salariatului au determinat comisia de cercetare disciplinara sa acorde sanctiunea cea mai usoara.

Critica este nefondata. În primul rând în cauza de fata nu a fost contestata savârsirea faptei. Contestatorul a recunoscut atât pe parcursul cercetarii disciplinare, cât si în cuprinsul contestatiei faptul ca a alimentat la începutul turei de noapte cu 2,60 l de motorina autoutilitara pe care o conducea.

În solutionarea cauzei s-a pus în discutie nu savârsirea faptei, ci existenta vinovatiei autorului faptei, ca element subiectiv esential pentru antrenarea raspunderii disciplinare.

Potrivit art. 247 din Codul muncii republicat:

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de câte ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara.

( 2) Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

În cauza nu s-a contestat savârsirea faptei de catre contestator.

Din continutul deciziei de sanctionare rezulta ca fapta de a alimenta ambulanta fara a fi însotit de ambulantierul din cealalta tura încalca dispozitiile Notei interne nr.11057/02.12.2010 si a Regulamentului de Ordine Interioara al SAJ Gorj, cap.III, art.15 alin.361 .

Potrivit notei interne nr.11057/02.12.2010, conducerea SAJ Gorj a dispus ca ” începând cu data de 06.12.2010, alimentarile se vor face numai împreuna, de catre ambulantieri, cel care preda si cel care primeste ambulanta pe tura (exceptie în cazul în care nu exista 2 ture consecutive)

Recurentul nu a facut în niciun fel dovada faptului ca Nota interna sus-amintita a fost adusa la cunostinta salariatului.

De remarcat este un fapt esential pentru solutionarea cauzei: fapta a fost savârsita la data de 09.01.2011, înainte ca în Regulamentul de Ordine Interioara sa se fi introdus alin.361 al art.15. Prin urmare, sunt lipsite de relevanta înscrisurile depuse la dosar în sprijinul retinerii vinovatiei salariatului: actul aditional nr.1/20.01.2011 la R.O.I. , tabelul nominal nr.11021/30.11.2010 (prelucrarea R.O.I. viza varianta initiala a Regulamentului, fara dispozitiile art.15 alin.361 ). De asemenea, sunt lipsite de relevanta juridica toate referirile din actele cercetarii disciplinare, inclusiv din decizia de sanctionare, privind încalcarea dispozitiilor art.15 alin. 361 din Regulamentul de Ordine Interioara.

Este evident ca salariatul nu putea încalca cu vinovatie la data de 09.01.2011 dispozitiile art.15 alin. 361 din Regulamentul de Ordine Interioara, care au fost introduse în cuprinsul Regulamentului la data de 20.01.2011

Singura dispozitie valabila la data de 09.01.2011 era Nota interna nr.11057/02.12.2010, nota care se înscrie în prerogativa organizatorica a angajatorului, singurul în masura sa stabileasca modul de organizare a muncii. Însa pentru a produce efecte juridice, respectiv pentru a angaja raspunderea disciplinara a salariatilor în cazul nerespectarii, orice dispozitie a angajatorului trebuie adusa la cunostinta salariatilor. În caz contrar, nu se poate vorbi despre nerespectarea culpabila a disciplinei muncii.

Se constata astfel ca în mod temeinic instanta de fond a retinut inexistenta elementului subiectiv al vinovatiei salariatului, conditie esentiala pentru angajarea raspunderii disciplinare.