Încetarea de drept a contractului individual de muncă la îndeplinirea condiţiilor de pensionare Raporturi de muncă


Încetarea de drept a contractului individual de muncă la îndeplinirea condiţiilor de pensionare

Art. 56 alin. (1) lit. d) din Codul Muncii (modificat prin Legea 49/19.03.2010)

„(1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;

(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) – k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare”.

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, decizia nr. 561/10.03.2011.

Contestatoarea D.E.G a chemat în judecată pe intimatul C.R.R.P Ploieşti, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea deciziei de încetare a contractului său individual de muncă.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că i s-a emis decizia de încetare a contractului de muncă la data de 14.09.2010, în baza art.41 din Legea 19/2000, nemaifiind primită la muncă. Dar precizează că încetarea contractului de muncă în astfel de situaţii intervine de la data comunicării deciziei de pensionare, fapt care nu s-a întâmplat încă. Intimatul s-a bazat, însă, pe un text neconstituţional din Legea nr. 53/2003 care prevede, alternativ, data încetării contractului de muncă drept data comunicării deciziei de pensionare, cât şi data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă şi stagiu, hotărând încetarea contractului de muncă tuturor salariaţilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vârstă şi stagiu.

Intimatul a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care solicită respingerea acţiunii reclamantei ca fiind nefondată, întrucât prin decizia contestată s-a constatat încetarea de drept a contractului individual de muncă al contestatoarei la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, în baza art.56 alin.1 lit.d din Codul muncii.

S-au anexat acte la dosar.

Prin sentinţa civilă nr. 2058 pronunţată la data de 10 noiembrie 2010, Tribunalul Dâmboviţa a admis contestaţia, a anulat decizia de încetare a contractului individual de muncă al contestatoarei şi a obligat pârâta la cheltuieli de judecată către aceasta.

Prin dec. civilă 561/10.03.2011, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul intimatului, a modificat în tot sentinţa şi pe fond a respins contestaţia ca neîntemeiată, reţinând următoarele:

Doamna Dragoescu Elena Gheorghita a fost salariata C.R.R.P. Ploieşti, având funcţia de oficiant în cadrul oficiului poştal 1 Târgovişte. Prin decizia nr. 212/13.09.2010 s-a constatat încetarea de drept a contractului individual de muncă al contestatoarei la data îndeplinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, in temeiul art. 56 alin. (1) lit. d) din Codul Muncii (modificat prin Legea 49/19.03.2010), care prevede încetarea de drept a contractului individual de muncă existent: „la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare”.

Alin. 2. al art. 56 din CM. prevede: „Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) – k), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face in termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare”. Încetarea C.I.M. a fost constatată şi comunicată contestatoarei în termenul legal, respectiv la data de 14.09.2010, contestatoarea primind decizia şi semnând confirmarea de primire a acesteia. În mod total greşit, instanţa de fond a reţinut că, în baza art.56 alin. l lit. d), momentul de la care încetează contractul individual de muncă este data comunicării deciziei de pensionare, întrucât acest text de lege a fost modificat prin Legea 49/19.03.2010, care precizează: “Contractul individual de muncă existent încetează de dreptla data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare”. Or, la data de 14.09.2010, contestatoarea a îndeplinit condiţiile cerute de lege pentru pensionarea la limită de vârstă, drept pentru care, la această dată, a intervenit, potrivit art. 56 alin.l lit.d) menţionat astfel cum a fost modificat, încetarea de drept a C.I.M. al contestatoarei „ope legis”, angajatorul neputând să dispună încetarea acestuia la o altă dată, având doar competenţa de a constata această încetare, în acest sens formularea textului menţionat fiind foarte clară.

.

Întocmit

Judecător Cristina Pigui