întoarcerea executării Contracte de muncă


4. întoarcerea executării

Prin cererea formulată la data de 18.03.2009 de reclamanta SC Novara T Impex SRL, în contradictoriu cu pârâtul D.S. s-a solicitat repunerea părţilor în situaţia anterioară executării sentinţei 3702/27.05.2008 şi, în consecinţă, obligarea pârâtului la restituirea sumei de 3230,30 lei.

În motivarea acţiunii s-a arătat că prin sentinţa nr. 3702/27.05.2008 pronunţată de Tribunalul Dolj a fost admisă acţiunea formulată de D.S. şi respinsă cererea reconvenţională formulată de societate. A fost obligată către salariatul reclamant la plata sumei de 2898 lei, reprezentând reţineri salarii .

Sentinţa fiind executorie, reclamantul a trecut la executare, aceasta finalizându-se prin plata drepturilor salariale menţionate în contul BEJ Ivanovici Cristodor Constantin, pentru dosarul de nr. 776/E/2008.

Concomitent, au declarat recurs împotriva acestei sentinţe şi, prin Decizia nr. 162/15.01.2009 a Curţii de Apel Craiova, a fost admis recursul , modificată sentinţa, în sensul că s-a admis şi cererea reconvenţională, fiind compensate creanţele reciproce dintre părţi, pârâtul urmând să îi plătească suma de 5818,74 lei. Această sumă face obiectul dosarului de executare nr. 64/E/2009 al BEJ Balaci Titi.

Având în vedere că titlul executoriu în baza căruia s-a făcut executarea a fost desfiinţat se cuvine restabilirea situaţiei anterioare, prin obligarea pârâtului la restituirea sumei de 3230,30 lei.

A depus în copie: Decizia nr. 162/15.01.2009 a Curţii de Apel Craiova, sentinţa nr. 3702/27.05.2008 pronunţată de Tribunalul Dolj.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare în cauză.

Prin încheierea de şedinţă din data de 20.05.2009, instanţa a respins excepţia de necompetenţă materială în soluţionarea acestei cereri, invocată din oficiu, pentru considerentele arătate în încheierea de şedinţă de la aceiaşi dată. De asemenea, a dispus ataşarea dosarelor de executare cu nr. 776/E/2008 şi 64/E/2009.

Prin sentinţa nr. 3636/25.11.2009 Tribunalul Dolj a respins cererea reţinând următoarele:

Prin sentinţa nr. 3702/27.05.2008 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 9178/63/2007 a fost admisă acţiunea reclamantului formulată împotriva pârâtei SC Novara T Impex SRL, care a fost obligată către reclamant la plata sumei de 2898 lei reprezentând reţineri salarii şi s-a respins cererea reconvenţională întemeiată pe dispoziţiile art. 270 Codul Muncii, formulată de SC Novara T Impex SRL.

După pronunţarea sentinţei, reclamanta şi-a executat obligaţia de plată către pârât, prin BEJ Ivanovici Cristodor Constantin, în dosarul nr. 776/E/2008, achitând suma de 3230,30 lei – inclusiv taxe de executare.

Concomitent, reclamanta SC Novara T Impex SRL a atacat cu recurs sentinţa susmenţionată, iar prin decizia nr. 162/15.01.2009 Curtea de Apel Craiova, a modificat în parte sentinţa, în sensul admiterii cererii reconvenţionale.

Instanţa de recurs a obligat pârâtul D.S. la plata prejudiciului cauzat reclamantei şi a compensat creanţele reciproce până la concurenţa celei mai mici creanţe, pârâtul D.S. urmând să plătească societăţii reclamante suma de 5818,74 lei.

În recurs nu s-a invocat executarea sentinţei nr. 3702/27.05.2008 a Tribunalului Dolj de către reclamantă, aceasta recurgând la procedura întoarcerii executării silite pentru a obţine restituirea sumei de 3230,30 lei (inclusiv taxe de executare).

În condiţiile art. 4041 cod procedură civilă, în situaţia desfiinţării titlului executoriu, partea interesată poate cere instanţei judecătoreşti competente (4042 alin. 3 cod procedură civilă), întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acestuia, pe cale principală.

În speţă, sentinţa nr. 3702/27.05.2008 a fost modificată doar în ceea ce priveşte cererea reconvenţională, instanţa de recurs menţinând restul dispoziţiilor sentinţei .

Având în vedere că nu s-a dispus desfiinţarea titlului ce a stat la baza executării obligaţiei de plată stabilită în sarcina reclamantei, instanţa constată că dispoziţiile art. 4041 cod procedură civilă nu sunt aplicabile în cauză.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea privind întoarcerea executării în dosarul nr. 776/E/2008 al BEJ Ivanovici Cristodor Constantin, formulată de reclamanta SC Novara T Impex SRL .