Lipsa calităţii procesuale pasive a consiliului local în cererile formulate în temeiul art. 106 din Legea nr. 128/1997 şi art. 36 din contractul colectiv de muncă (de către personalul din învăţământ).Contracte de muncă


Totodată a solicitat şi plata dobânzii legale aplicată la această sumă.

În motivare a arătat că potrivit art. 106 din Legea nr. 128/1997 şi art. 36 alin. 5 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură, avea dreptul să primească 5 salarii ale persoanei decedate, deoarece defunctul său tată a fost cadru didactic la Şcoala cu clasele I – VIII Cătămărăşti Deal.

În cauză a fost introdus în calitate de chemat în judecată care ar putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclamantul, în conformitate cu art. 57 din şi numitul B.M.E., în calitatea sa de comoştenitor după defunctul B.M.

Pârâta Şcoala cu clasele I – VIII Cătămărăşti Deal nu a depus la dosar întâmpinare.

Pârâtul Consiliul Local Mihai Eminescu nu a depus întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii pentru lipsa calităţii procesuale pasive, deoarece plata era în sarcina directorului unităţii de învăţământ acordarea drepturilor în limitele prevederilor bugetare, în calitate de ordonator terţiar de credite.

Prin sentinţa civilă nr. 590 din 5.05.2009, Tribunalul Botoşani a respins excepţia necompetenţei teritoriale în soluţionarea cauzei, invocată din oficiu şi pe cea a lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâtul Consiliul Local Mihai Eminescu, iar pe fond a admis acţiunea, obligând pârâţii la plata ajutorului de deces în cuantum de 5 salarii prev. de art. 106 (2) din Legea nr. 128/1997.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că este competentă să soluţioneze cauza întrucât competenţa de soluţionare urmează a fi analizată în raport cu domiciliul persoanei pentru care se solicită drepturile, respectiv a fostului cadru didactic B.M.

În privinţa pârâtului Consiliul Local Mihai Eminescu a arătat că are calitate procesuală pasivă deoarece este cel ce asigură finanţarea unităţilor de învăţământ din municipiul Botoşani în acord cu prevederile art. 1 din H.G. 538/2001.

Pe fondul cauzei s-a reţinut că la data decesului defunctul avea calitatea de cadru didactic asigurat, astfel că pârâţii sunt obligaţi să achite din bugetul asigurărilor sociale ajutorul de deces în cuantum de 5 salarii potrivit art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 şi art. 36 alin. 5 lit. c din C.C.M.R. învăţământ.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâtul Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu, invocând motive de netemeinicie şi nelegalitate.

În dezvoltarea acestor motive, recurentul a arătat că între pârâtă şi reclamant nu au existat raporturi de muncă şi că plata ajutorului de deces în cuantumul a cinci salarii se realizează din bugetul asigurărilor sociale, conform prevederilor art. 106 alin. 2 din Legea nr. 128/1997.

Recurentul a considerat că centrul bugetar din localitatea Ipoteşti este singurul căruia îi revine obligaţia de plată a drepturilor prevăzute în art. 106 din Legea nr. 128/1997 şi art. 36 alin. 6 lit. c din contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură – învăţământ.

În drept s-au invocat disp. art. 304 alin. (9) din Codul de procedură civilă.

În dovedirea motivelor de recurs s-au depus în copie decizia nr. 386 din 2.04.2007 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi practică judiciară.

Curtea, analizând dosarul şi sentinţa criticată prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor legale incidente în cauză, precum şi ale art. 3041 din Codul de procedură civilă, constată că recursul este întemeiat din următoarele considerente :

Este corect că, în cazul decesului unui cadru didactic, se acordă un ajutor de deces conform art. 106 din Legea nr. 128/1997 şi art. 36 din C.C.M.R. învăţământ în cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate.

Din aceste prevederi rezultă că plătitorul acestui ajutor este angajatorul, respectiv unitatea de învăţământ cu care respectivul cadru didactic se afla în raporturi de muncă, ajutor care se suportă din bugetul asigurărilor de stat, fără ca această prevedere să implice obligaţii în sarcina Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu.

Că este aşa o confirmă şi dispoziţiile art. 135 lit. a din Legea 19/2000 care prevăd că ajutorul de deces se achită de către angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. I şi II.

Cum calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel obligat în raportul juridic dedus judecăţii, Curtea a admis recursul, în baza art. 312 alin. 1 rap. la art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, a modificat sentinţa recurată şi a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu şi în consecinţă a respins acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât.