Litigii de muncă – acţiune în răspundere patrimonială Contracte de muncă


În motivarea actiunii, întemeiata în drept pe dispozitiile art. 998 si urmatorul si ale Legii nr.53/2003 reclamantul a aratat ca în temeiul dispozitiei de primar nr.1180/16.12.2008 a efectuat inventarul în gestiunea administratiei pietelor, unde a fost gestionar pârâtul, comisia constatând o serie de lipsuri la mijloacele fixe, la materiale si obiectele de inventar, încheindu-se procesul-verbal nr. 1638/30.01.2009. Ca prin dispozitia de primar nr. 369/19.05.2009 a fost numita comisia pentru stabilirea valorilor de înlocuire a bunurilor constatate lipsa la inventarierea elementelor de activ si pasiv.

În conformitate cu referatul comisiei pentru stabilirea valorilor de înlocuire nr. 9539/29.05.2009 au rezultat urmatoarele sume, pentru bunurile constatate lipsa la gestiunea administratiei pietelor: mijloace fixe – rame cu plase si stâlpi – 17,50 lei; materiale (fier – 364 lei, profile metalice – 355 lei, tabla zincata – 250 lei, tomberon Euro – 142,68 lei, maturoaie – 85 lei ); obiecte de inventar (boiler de 15 l – 127,85 lei, usa dubla din lemn – 162,88 lei).

A mai aratat reclamantul ca prin adresa nr. 7879/05.05.2009, pârâtul a fost somat sa predea la administratia pietelor, bunurile a caror lipsa s-a constatat în urma inventarului, însa acesta nu s-a conformat, motiv pentru care a fost promovata prezenta actiune.

La data de 24.09.2009, pârâtul a depus la dosar o întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, cu motivarea ca în perioada 18.09.2008 – 30.09.2008 a fost în concediu medical, iar începând cu data de 01.10.2008 a fost emisa decizia privind pensionarea sa pentru incapacitate de munca, gradul II. Ca începând cu data de 18.09.2008, i-a fost interzis accesul în spatiile administratiei pietei, cheile fiindu-i cerute de viceprimar si predate numitului S. V.. Ca inventarul s-a efectuat începând cu data de 28.12.2008, contrar dispozitiilor legale în vigoare, care prevad obligativitatea declansarii inventarului în termen de 15 zile de la data când a pierdut calitatea de gestionar, cu stiinta sau participarea sa sau a unui membru din familie.

A mai aratat ca procesul-verbal nr. 1638 /30.01.2009 de finalizare a inventarului, i-a fost comunicat prin adresa nr. 7879/05.05.2009 si l-a contestat prin referatul înregistrat sub nr. 8528/13.05.2009. Ca actiunea a fost promovata fara a i se fi prezentat inventarul care a fost întocmit cu privire la gestiunea sa si fara a fi chemat la efectuarea inventarului, motiv pentru care a aratat ca nu recunoaste pretentiile reclamantului si faptul ca ar fi creat o lipsa în gestiune.

Prin sentinta civila nr. 182 din 28.01.2010 Judecatoria Câmpulung Moldovenesc a admis actiunea si a obligat pârâtul la plata sumei de 1509,91 lei reprezentând valoarea de înlocuire a bunurilor constatate lipsa.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut ca, în perioada în care pârâtul si-a desfasurat activitatea în calitate de administrator a pietelor, a produs o serie de lipsuri la mijloacele fixe, la materialele si obiectele de inventar, încheindu-se în acest sens, procesul-verbal nr. 163/30.01.2009 iar potrivit dispozitiei primarului nr. 369/19.05.2009 a fost numita comisia pentru stabilirea valorilor de înlocuire a bunurilor constatate lipsa la inventarierea elementelor de activ si pasiv, comisie care a întocmit referatul nr. 9539/29.05.2008 din care rezulta crearea unui prejudiciu în valoare de 1504,91 lei, reprezentând valoarea de înlocuire a bunurilor constatate lipsa, în urma inventarului efectuat la gestiunea administratiei pietelor din cadrul primariei municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit art. 1169 Cod civil, cel ce face o propunere înaintea judecatii, trebuie sa o dovedeasca.

În speta, pârâtul nu a facut dovada sustinerilor din întâmpinare, motiv pentru care, în baza art. 998 si urm. Cod civil instanta a admis actiunea.

Împotriva sentintei, în termen legal, pârâtul a declarat recurs, criticând-o pe aspecte de nelegalitate si netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor a sustinut ca nu a fost primit în institutie, iar prin probele cu înscrisuri a dovedit ca a fost în concediu medical si apoi i s-a întocmit dosarul de pensionare, ca nu s-a probat faptul ca a refuzat participarea la inventar ca, a fost înstiintata comisia de inventariere în termenul prevazut de lege si ca, a fost chemat un membru al familiei sale la inventar sau persoane neutre.

Prin decizia civila nr. 679 din 30.04.2010, Tribunalul Suceava a admis recursul, a casat în totalitate sentinta civila nr. 182/28.01.2010 a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc, a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Câmpulung Moldovenesc si trimite cauza spre competenta solutionare Tribunalului Suceava, ca fond la litigii de munca.

Pe rolul acestei instante cauza a fost înregistrata la data de 17.05.2010.

Instanta a încuviintat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata urmatoarele:

Pârâtul a îndeplinit functia de administrator la piata agroalimentara din municipiul Câmpulung Moldovenesc fiind angajatul reclamantului în aceasta calitate, conform contractului individual de si fisei postului(f.22-26 ds nr.5420/86/2010), pâna la data de 01.10.2008 când i-a încetat contractul individual de munca potrivit dispozitiei nr.945/13.10.2008 a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, ca urmare a pensionarii.

În aceasta calitate, respectiv administrator la piata agroalimentara din municipiul Câmpulung Moldovenesc, în anul 2007 pârâtul a primit în gestiune mai multe bunuri conform liselor de inventar aflate la filele 19-25 ds.nr.2255/206/2009.

Printre aceste bunuri primite de pârât în gestiune se numara si rame cu plase si stâlpi(f.20 ds.nr.2255/206/2009), fier, profile metalice, tabla zincata, tomberon Euro, maturoaie (f.25 ds.nr.2255/206/2009), boiler 15 litri, usa dubla din lemn(f.22 si 24 ds.nr.2255/206/2009).

Aceste liste de inventar au fost însusite si semnate de catre pârât în calitate de gestionar dupa cum rezulta din mentiunile olografe consemnate la sfârsitul acestora.

Cu ocazia predarii gestiunii catre noul administrator al pietei agroalimentara din municipiul Câmpulung Moldovenesc, în perioada 23 – 24. 12.2008 (f.34-42 ds.nr.2255/206/2009 si f.12-13 ds.nr.2255/206/2009 – recurs) s-a constat ca bunurile precizate anterior lipsesc din gestiune pârâtului.

Cu privire la aceste lipsuri pârâtul a formulat observatii potrivit referatului înregistrat sub nr.839/19.01.2009(f.13 ds. nr.5420/86/2010).

Potrivit dispozitiilor art.26 din Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile ulterioare, gestionarul raspunde integral si în cazul în care atributiile sale fiind exercitate, potrivit dispozitiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fara a se putea stabili ca aceasta s-a produs în absenta gestionarului.

Prin urmare, din analiza acestui text de lege tribunalul retine ca în sarcina gestionarului(functie pe care a îndeplinit-o si reclamantul dupa cum s-a aratat anterior), astfel cum este definit acesta la art.1 combinat cu art.31 din Legea nr.22/1969, se instituie o prezumtie legala de culpa sarcina rasturnarii ei revenind gestionarului în cauza.

În sustinerea apararilor sale pârâtul a invocat urmatoarele:

În primul rând potrivit referatului înregistrat sub nr.839/19.01.2009 pârâtul a invocat faptul ca o parte din bunurile retinute ca fiind lipsa în gestiunea sa se gasesc în alte locatii.

Tribunalul nu poate retine aceasta aparare întrucât în fasa instantei pârâtul nu a administrat probe suplimentare pentru a dovedi, pe de o parte, realitatea sustinerilor sale din acel referat.

Apoi pârâtul a invocat, faptul ca acele bunuri ar fi disparut ulterior încetarii contractului sau de munca, pâna la momentul efectuarii inventarului.

Nici aceste aspecte nu pot fi retinute de catre tribunal având în vedere faptul ca pârâtul nu a probat acest afirmatii, sarcina dovedirii lor revenindu-i pârâtului.

În fine, pârâtul a mai invocat faptul ca reclamantul nu a procedat la inventarierea bunurilor potrivit prevederilor legii, fara a indica în mod concret care anume dispozitii legale au fost nesocotite de catre reclamanta..

În legatura cu acest aspect, tribunalul retine ca initial la data de 26.09.2008 (f. 13 ds. nr. 5420/86/2010) pârâtul a predat persoanei care a preluat gestiunea sa doar documentele, stampilele si valorile banesti aflate în gestiunea sa, fara alte observatii.

Ulterior, în perioada 23 – 24.12.2008 (f.34-42 ds.nr.2255/206/2009) s-a procedat si la predarea celorlalte bunuri pe care pârâtul le primise în gestiune în perioada cât a îndeplinit functia de administrator la piata agroalimentara din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Tribunalul mai retine ca pârâtul a participat la aceste inventare si a semnat documentele întocmite cu acea ocazie, singurele sale observatii fiind cele din referatul înregistrat sub nr.839/19.01.2009(care se regasesc si în adresa catre reclamanta înregistrata sub nr.8528/13.05.2009 (f. 33-34 ds. nr. 5420/86/2010).

Fata de considerentele anterior aratate, retinând ca pârâtul nu a probat sustinerile sale potrivit carora bunurile imputate acestuia ar fi disparut dupa încetarea contractului sau de munca, în baza art. 26 din Legea nr. 22/1969 tribunalul va admite actiunea si va obliga pârâtul la plata catre reclamant a sumei de 1504,91 lei reprezentând daune – valoarea de înlocuire a bunurilor constate lipsa la inventar.