Litigii de muncă –contestaţie decizie de concediere Cereri


În motivarea cererii, contestatorul a aratat ca în perioada 1983 – 26 ianuarie 2011 a desfasurat activitatea de conducator auto pâna când i s-a desfacut contractul de pentru motive mincinoase, abuzive; ca anterior emiterii deciziei nr. 11/25 ianuarie 2011, când se afla în ziua sa libera, seful de coloana i-a facut un referat cu nr. 25/ 4 ianuarie 2011, cu toate ca a respectat programul în traseu, desi era o zi înregistrata cu cod galben si circula cu dificultate.

A mai aratat contestatorul ca i s-au facut alte referate abuzive: nr. 141/14 ianuarie 2011 si nr. 301/1 februarie 2011, acesta din urma pentru imputarea sumei de 58 lei reprezentând contravaloarea a 12 litri combustibili/lubrifiant consumat în conditii dificile în trafic pe timp cu zapada si ploi în trafic.

În final, contestatorul mentionat ca masura luata împotriva sa este nelegala si netemeinica.

În drept, contestatorul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 287 si 284 din Codul Muncii.

În sustinerea cererii, contestatorul a adus în copie decizia nr. 11/25 ianuarie 2011, cererea datata 1 februarie 2011, decizia nr. 8/20 ianuarie 2011, decizia nr. 18/1 februarie 2011, comunicarile din 5 ianuarie 2011, 125/13 ianuarie 2011, adresa nr. 361/3 februarie 2011, contestatia înregistrata sub nr. 373/7 februarie 2011 adresata intimatei si a solicitat luarea unui interogatoriu si audierea martorilor …….. si ………

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea contestatiei ca nefondata aratând ca la data de 12 ianuarie 2011, contestatorul a refuzat sa puna alt autobuz pentru a efectua cursele unui traseu local, autobuzul pe care-l avea în mod normal în exploatare aflându-se la acea data în reparatie, fapta ce a fost adusa la cunostinta conducerii societatii prin referatul nr. 109/12 ianuarie 2011, conducerea dispunând cercetarea disciplinara pe data de 17 ianuarie 2011, contestatorul fiind convocat în scris pentru aceasta data.

A mai aratat intimata ca desi reclamantul a primit si a luat la cunostinta despre convocarea la sedinta comisiei de disciplina, acesta nu s-a prezentat la cercetarea disciplinara pentru a-si sustine apararea, a-si motiva refuzul de a îndeplini dispozitia primita, dar nici ulterior nu a prezentat vreo justificare obiectiva si reala pentru absenta sa de la sedinta.

Intimata a mai aratat ca tot în luna ianuarie, …….. a mai savârsit o abatere disciplinara sanctionata cu “avertisment scris” prin decizia nr. 8/20 ianuarie 21011, ca refuzul nejustificat de a ordinelor si dispozitiilor de serviciu primite de la conducatorii ierarhici constituie o abatere grava, iar neprezentarea la cercetarea disciplinara fara un motiv obiectiv si justificat constituie o alta abatere disciplinara; ca prin fapta sa contestatorul a pus în pericol activitatea si imaginea societatii, astfel ca s-a considerat oportuna desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

S-a mai aratat ca într-un interval de mai putin de o luna, contestatorul a savârsit nu mai putin de trei abateri disciplinare, din care una grava, fiind în totalitate întrunite conditiile legale pentru a fi luata o astfel de masura.

În sustinerea întâmpinarii, intimata a adus în copie deciziile nr. 113/8/2011, referat înregistrat sub nr. 109/12 ianuarie 2011, convocator, comunicare catre contestator din 13 ianuarie 2011, contractul individual de munca, fisa postului, referatul întocmit de contestator la data de 14 ianuarie 2011, proces-verbal nr. 2 din 19 ianuarie 2011, note de concluzii nr. 2/19 ianuarie 2011, regulamentul intern al intimatei, si a solicitat audierea martorilor …….. si ………

Contestatorul a solicitat încuviintarea ajutorului public judiciar sub forma asistentei prin avocat, cerere ce a fost admisa prin încheierea din 11 mai 2011.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Contestatorul a fost salariatul societatii intimate în functia de conducator autobuz, din contractul individual de munca nr. 2062/2 septembrie 2002, rezultând ca raporturile de munca au început la data de 1 septembrie 2002.

Prin decizia nr. 11/25 ianuarie 2011, contestatorului i s-a desfacut contractul de munca începând cu data de 26 ianuarie 2011 în temeiul art. 264 alin. 1 lit. f si art. 61 lit. a din Codul muncii, pe motiv ca în data de 12 ianuarie 2011, …….. având autobuzul defect, a refuzat sa preia un alt autobuz pentru a efectua curse pe traseul 7 si pe motiv ca nu s-a prezentat la cercetarea disciplinara prealabila efectuata în comisia de disciplina.

Potrivit dispozitiilor art. 263 alin. 2 din Codul muncii “abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca si care consta într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat prin care acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici”.

Din probele administrate a rezultat ca pe data de 12 ianuarie 2011, la ora 7,30, …….., sef coloana în cadrul societatii intimate, i-a cerut reclamantului sa preia o alta masina de acelasi tip cu cea condusa de acesta pe un traseu ce ramasese descoperit întrucât masina sa era în reparatie (avea o usa rupta). Contestatorul a refuzat sa preia o alta masina, în aceasta situatie seful coloanei si seful de sectie au întocmit referat prin care îsi informau superiorii de refuzul contestatorului. Audiat fiind, …….., sef coloana, a precizat ca prin refuzul contestatorului de a prelua un alt autobuz ramânea un traseu descoperit si societatea ar fi primit reclamatii.

În Regulamentul Intern al S.C. “……..” S.A. Tulcea, la art. 28 alin. 1 lit. e, este prevazuta ca abatere disciplinara fapta salariatului de a refuza nejustificat executarea obligatiilor, atributiilor, sarcinilor si responsabilitatilor stabilite prin lege, contractul colectiv si individual de munca, regulamentul intern, precum si a ordinelor si dispozitiilor de serviciu primite de la conducatorii ierarhici.

Contestatorul a încercat sa justifice refuzul îndeplinirii sarcinii primite de la superiorii sai prin necesitatea prezentei sale în atelierul de reparatii pentru a urmari reparatiile curente efectuate la autovehiculul aflat în exploatarea sa.

Verificând aceasta aparare, în atributiile prevazute în fisa postului (fila 65), instanta constata ca la pct. 6.6 este mentionata atributia conducatorului auto …….. de a urmari saptamânal sau conform programarilor, executarea lucrarilor curente de verificare si întretinere a autovehiculului aflat în exploatarea sa.

Din declaratia martorului …….. a rezultat ca prezenta soferului la reparatie este necesara doar atunci când sunt defectiuni la sistemul de rulare, însa la data de 12 ianuarie 2011 nu era necesara prezenta reclamantului. Din declaratia martorului …….. a reiesit ca în acea dimineata, …….., a asistat la reparatii fara sa faca manevre specifice conducatorului auto, neimpunându-se acest lucru.

Coroborând declaratiile martorilor, raspunsurile la interogatoriu si fisa postului, tribunalul apreciaza ca apararea contestatorului nu poate fi primita.

În dimineata zilei de 12 ianuarie 2011, la autobuzul aflat în exploatarea contestatorului nu se faceau reparatii curente de verificare si întretinere, ci o lucrare de reparatii la una din usi care necesita o durata mai mare, fiind necesara sudarea, montarea, reglarea si verificarea functionala a usii. Prezenta contestatorului nu era necesara, în conditiile în care nu se faceau reparatii la sistemul de rulare.

Potrivit art. 6.1 din fisa postului, contestatorul se subordona sefilor de coloana, astfel ca prin refuzul sau nejustificat de a prelua un alt autobuz pentru a acoperi un alt traseu la solicitarea sefului de coloana, …….. a savârsit o abatere disciplinara, si anume aceea prevazuta de art. 28 alin.1 lit.e din Regulamentul Intern al societatii intimate, abatere grava în sensul art. 29 alin.6 lit. b din acelasi regulament.

În decizia atacata este evidentiata si o alta abatere disciplinara, cea prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. j din Regulamentul Intern: neprezentarea la cercetarea disciplinara prealabila efectuata de comisia de disciplina, fara un motiv obiectiv si justificat.

Desi a luat la cunostinta, la data de 14 ianuarie 2011, de convocarea la sedinta comisiei de disciplina din 17 ianuarie 2011 (comunicarea de la fila 7), contestatorul nu s-a prezentat pentru a fi audiat si a se apara de acuzatiile aduse, aspect ce rezulta din notele de concluzii a comisiei de disciplina (fila 13).

Potrivit art. 266 din Codul muncii, angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savârsita de salariat, avându-se în vedere urmatoarele: împrejurarile în care fapta a fost savârsita, gradul de vinovatie a salariatului; consecintele abaterii disciplinare, comportarea generala în serviciu a salariatului, eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

Din actele dosarului a rezultat ca …….. a suferit anterior o alta sanctiune disciplinara: prin decizia nr. 8/20 ianuarie 2011, a fost sanctionat cu avertisment scris întrucât la data de 3 ianuarie 2011 nu a respectat graficul de cursa, neoprind în doua statii de autobuz.

Vazând împrejurarile în care faptele au fost savârsite astfel cum au rezultat din materialul probator, constatând vinovatia contestatorului, sanctiunea disciplinara aplicata anterior si consecintele abaterii disciplinare (perturbarea activitatii de serviciu de …….. desfasurate de intimata), tribunalul apreciaza ca intimata a facut o corecta încadrare a gravitatii abaterii savârsite si o corecta individualizare a sanctiunii disciplinare aplicate.

Este adevarat ca sanctiunea disciplinara aplicata de intimata este cea mai grava dintre sanctiunile disciplinare prevazute de art. 264 din Codul muncii, însa este justificata de consecintele abaterii disciplinare evidentiate în paragraful anterior si de caracterul recidivant al indisciplinei de care a dat dovada contestatorul, în luna ianuarie 2011, acesta savârsind abateri disciplinare repetate ( în numar de trei, doua dintre ele cu impact direct asupra serviciilor de transport prestate de intimata). Asa fiind, urmeaza a respinge contestatia ca nefondata.