Litigii de muncă. Fond. Contestaţie decizie de imputare. Contestaţie la executare


CONTESTAŢIE DECIZIE DE IMPUTARE.

(Tribunalul Călăraşi, Sentinţa Civilă nr. 2208/26 Mai 2011)

Prin acţiunea formulată la data de 20 aprilie 2011 şi înregistrată sub nr. -/116/2011, reclamanta PC în contradictoriu cu pârâta A.N. Apelele Române A.B.A. Buzău Ialomiţa, prin S.G.S Călăraşi, a formulat contestaţie împotriva Deciziei nr.-/22.03.2011 emisă de pârâtă, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea acestei decizii, deoarece deşi a luat la cunoştinţă de dispariţia cablului pe data de 11.11.2010, a emis decizia după trecerea termenului de 30 zile prevăzut de art. 268 din Legea 53/2003.

În subsidiar solicită modificarea sancţiunii în sensul de a i se aplica gradual o altă sancţiune.

În motivarea acţiunii arată că în luna septembrie 2009 a primit fără acte de la Barajul Frăsinet la Barajul Iezer unde îşi desfăşoară activitatea, 110 ml de cablu cu un diametru de 80 mm, pe care l-a secţionat în 10 buc. si l-a depozitat în magazie.

Deşi unitatea are pază calificată permanent, la data de 11.11.2010 a constatat dispariţia a 8 buc. cablu şi a sesizat conducerea societăţii, cu precizarea că reclamanta şi o altă persoană deţineau chei de la magazie.

La data de 18.11.2010 a primit prin fax un proces-verbal de predare primire a celor 110 ml cablu.

Recunoaşte că la inventarierile din anii 2009 şi 2010 a declarat că nu are plusuri sau minusuri în gestiune, dar acest lucru era adevărat deoarece nu au sosit actele de la comisia de casare astfel că nu putea proceda la introducerea în gestiune a acestor cantităţi.

Pârâta AN APELE ROMÂNE ABA Buzău-Ialomiţa, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondată a contestaţiei.

Cu privire la nulitatea invocată de contestatoare arată că nu este fondată deoarece termenul de 30 zile prev. de art. 268 al.1 din Legea 53/2003 curge de la data de 03.02.2011 când a fost întocmit raportul de verificare, acesta fiind momentul în care s-a luat la cunoştinţă de săvârşirea unor fapte disciplinare.

Pe fond solicită respingerea contestaţiei deoarece s-a constatat dispariţia (lipsa) din gestiunea contestatoarei a 90 ml cablu cupru.

Pârâta invocă în apărare prevederile art. 26 din Legea 22/1969 care prevede că gestionarul răspunde integral şi în cazul în care atribuţiile sale sunt exercitate de un delegat sau de o comisie.

La termenul din data de 26.05.2011 instanţa din oficiu a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de imputaţie raportat la prevederile art. 270-274 Codul Muncii, pe care a pus-o în discuţia părţilor prezente şi a rămas în pronunţare.

Conform art. 137 Cod pr.civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond care fac de prisos judecarea în fond a pricinii.

Potrivit art. 270 al.1 C.M. (în forma existentă la cererea introducerii acţiunii) salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu lor.

În lumina acestui text de lege se constată că în lipsa unei înţelegeri amiabile a contractanţilor (angajat şi angajator) singura cale de recuperare a prejudiciului este o acţiune în justiţie.

Codul Muncii în forma actuală nu prevede posibilitatea ca angajatorul să emită decizii de imputaţie deoarece toate raporturile juridice dintre părţi au natură contractuală.

Contestatoarea fiind personal contractual angajat în baza contractului individual de muncă nr.-/06.01.2006, raporturile sale de serviciu intră sub incidenţa Legii 53/2003.

Conform art. 164 CM. Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.

Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

În atare condiţii se constată că decizia nr.-/22.03.2011 este lovită de nulitate absolută deoarece a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legii.

Urmează a admite excepţia nulităţii absolute a deciziei de imputaţie, invocată din oficiu.

Urmează a constata nulitatea absolută a Deciziei nr.-/22.03.2011 emisă de pârâta A.N.Apele Române A.B.A. Buzău Ialomiţa- SGA Călăraşi.

1