Litigiu de asigurări sociale având ca obiect anulare decizie de recalculare pensie Pensii


– Legea nr. 19/2000, art.87-88

Prima instanta a interpretat si aplicat judicios dispozitiile art.87 alin.1 din Legea nr.19/2000, retinând în mod corect faptul ca cererea de chemare în judecata a fost formulata de catre recurentul contestator în martie 2009, cu depasirea evidenta a termenului legal de 45 de zile, calculat de la data la care acesta a intrat în posesia deciziilor de contestate în prezenta cauza, – vara anului 2008, respectiv – mai 2006 – buletin de calcul la decizia nr.105551/26.05.2005.

Datele de comunicare a buletinul de calcul si a deciziilor contestate a fost expres mentionata în cererea de chemare în judecata si precizarea actiunii, precum si în cererea de recurs dedusa judecatii, astfel încât prima instanta a examinat corect exceptia tardivitatii contestatiei în raport de aceste date indicate de însusi recurentul contestator.

Datele de comunicare a buletinul de calcul si a deciziilor contestate a fost expres mentionata în cererea de chemare în judecata si precizarea actiunii, precum si în cererea de recurs dedusa judecatii, astfel încât prima instanta a examinat corect exceptia tardivitatii contestatiei în raport de aceste date indicate de însusi recurentul contestator.

Curtea apreciaza ca instanta de fond în mod judicios a analizat cu prioritate exceptia de tardivitate a contestatiei invocata din oficiu, fata de prevederile art.137 C.pr.civ., care dispun ca judecatorul se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos cercetarea în fond a pricinii.

Curtea apreciaza ca instanta de fond în mod judicios a analizat cu prioritate exceptia de tardivitate a contestatiei invocata din oficiu, fata de prevederile art.137 C.pr.civ., care dispun ca judecatorul se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos cercetarea în fond a pricinii.

Prin urmare, în conditiile pierderii dreptului nevalorificat în termenul legal, ca efect al decaderii, a disparut cadrul procesual pentru a fi examinate de catre instanta celelalte critici invocate de catre recurentul contestator referitoare la modul de determinare a punctajului mediu anual si a cuantumului pensiei cuvenite acestuia, deciziile Casei teritoriale de pensii care fac obiectul prezentului litigiu, necontestate în termenul legal, dobândind caracter definitiv, potrivit dispozitiile art.88 din Legea nr.19/2000.

Prin urmare, în conditiile pierderii dreptului nevalorificat în termenul legal, ca efect al decaderii, a disparut cadrul procesual pentru a fi examinate de catre instanta celelalte critici invocate de catre recurentul contestator referitoare la modul de determinare a punctajului mediu anual si a cuantumului pensiei cuvenite acestuia, deciziile Casei teritoriale de pensii care fac obiectul prezentului litigiu, necontestate în termenul legal, dobândind caracter definitiv, potrivit dispozitiile art.88 din Legea nr.19/2000.

Posibilitatea instituita de art.89 din Legea nr.19/2000 de operare de revizuiri si modificari legale, în cazul în care se constata erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie, nu îl exonereaza pe recurent de obligatia de a formula contestatia împotriva deciziei de în termenul legal de 45 de zile de la comunicare.

Împrejurarea ca recurentul nu a primit un raspuns la cererile adresate Casei de pensii în perioada 2005-2008 nu are relevanta în cauza fata de obiectul dedus judecatii – contestatie împotriva buletinului de calcul la decizia nr.105551/25.05.2006 si împotriva deciziilor nr. 105551/16.06.2006 si 105551/14.05.2008.

Împrejurarea ca recurentul nu a primit un raspuns la cererile adresate Casei de pensii în perioada 2005-2008 nu are relevanta în cauza fata de obiectul dedus judecatii – contestatie împotriva buletinului de calcul la decizia nr.105551/25.05.2006 si împotriva deciziilor nr. 105551/16.06.2006 si 105551/14.05.2008.

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA NR. 1813 R DIN 21 APRILIE 2010

Prin sentinta civila nr. 5926 din data de 02.10.2009, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, s-a admis exceptia tardivitatii si s-a respins ca tardiv formulata contestatia formulata de reclamantul L.N., în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca, obiectul prezentei contestatii îl constituie anularea deciziei de recalculare pensie nr.105551/15.06.2006, a deciziei nr.105551 din 14.05.2008 de revizuire, precum si a buletinului de calcul aferent deciziei de recalculare cu nr.10551 din 26.05.2005.

S-a constatat ca, potrivit dispozitiilor art.87 alin.1 din Legea nr.19/2000 decizia de pensionare poate fi contestata la instanta judecatoreasca în termen de 45 de zile de la comunicare.

S-a mentionat ca, însusi reclamantul recunoaste în continutul cererii precizatoare, ca a primit în vara anului 2008 deciziile de pensionare nr.105551/16.06.2006 si nr.105551/14.05.2008, iar buletinul de calcul aferent deciziei nr.105551/26.05.2005 1-a primit în luna mai 2006.

S-a avut în vedere ca cererea reclamantului privind anularea acestora, înregistrata pe rolul instantei la data de 16.03.2009, a fost introdusa cu depasirea termenului de 45 de zile prevazut de lege, fata de datele de comunicare ale deciziilor sus-mentionate.

S-a apreciat ca, potrivit dispozitiile art.88 din Legea nr.19/2006 decizia casei teritoriale de pensii necontestata dobândeste caracter definitiv.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs motivat reclamantul L.N., criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În motivarea recursului sau, recurentul a învederat ca buletinul de calcul a pensiei si decizia de pensie, în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000, trebuiau expediate de catre Casa Locala de Pensii în termen de 15 zile de la întocmirea acestora.

S-au enuntat prevederile art.7 alin.2 din OUG nr.4/2005 referitoare la comunicarea deciziei în termen de 15 zile de la emitere, împreuna cu toate datele si informatiile care au stat la baza determinarii punctajului mediu anual si a cuantumului pensiei recalculate.

De asemenea, s-a amintit ca art.20 din HG nr.1550/2004 specifica obligatia Casei teritoriale de pensii de a comunica pensionarului buletinul de calcul cuprinzând punctajul mediu anual stabilit conform Legii nr.19/2000, precum si elementele care au stat la baza stabilirii acestuia.

Recurentul a precizat ca a obtinut buletinul de calcul abia în luna mai 2006, la peste un an de zile de la data la care trebuia sa primeasca acest document.

S-a aratat ca la interventia institutiei Avocatul Poporului, i s-au comunicat doua decizii, una pentru anul 2006, alta pentru 2008, ambele fara buletinul de calcul anexat.

S-a sustinut ca tribunalul trebuia sa aiba în vedere prevederile art.89, art.145 din Legea nr.19/2000 referitoare la posibilitatea efectuarii revizuirilor legale pentru înlaturarea erorilor în stabilirea si plata drepturilor de pensii, precum si la antrenarea raspunderii materiale, civile, contraventionale sau penale a celor vinovati de încalcarea dispozitiilor legii pensiilor.

S-a mentionat ca lipsa de profesionalism si neseriozitate în executarea atributiilor de serviciu rezulta din variatia nejustificata a punctajului mediu anual stabilit în perioada 2005-2008, toti indicatorii fiind gresiti.

S-a adaugat ca desi art.51 din Constitutie consfinteste dreptul la petitionare, la cererile si memoriile prezentate fie recomandat, fie prin confirmare primire, nu a primit nici un raspuns, iar completul de judecata nu a luat în considerare aceste aspecte.

Analizând întregul material probator administrat în cauza, prin prisma criticilor invocate de catre recurent, încadrate în motivul de recurs prevazut de art.304 pct.9 C.pr.civ., Curtea retine urmatoarele:

Prima instanta a fost învestita sa solutioneze actiunea formulata de catre recurentul contestator la data de 10.03.2009, având ca obiect revizuirea buletinului de calcul nr.105551/26.05.2005, plata retroactiva a drepturilor de pensie cuvenite cu începere din 1.07.2005, precum si plata daunelor morale în valoare de 30000 lei, întrucât în acest buletin de calcul s-au înscris eronat alte valori decât cele reale, fara a se tine seama de urmatoarele date: în perioada 1.08.1951 – 1.11.1951, salariul lunar încasat era de 827,50 lei; în perioada decembrie 1952 – iunie 1953 venitul lunar era de 690 lei în calitate de comandant pluton, iar ulterior 745 lei în calitate de comandant de companie; în perioada 10.1955 – 15.05.1956 salariul lunar era de 1200 lei; în perioada 15.mai 1956 – 28.02.1958 salariul brut lunar era între 1400-1625 lei; în perioada ianuarie 1959- octombrie 1960 venitul lunar era de 1775 lei.

Prin cererea introductiva, recurentul contestator a mai învederat instantei de fond ca punctajul mediu anual are valori diferite în actele emise de catre Casa de Pensii, respectiv: 2,2080 în buletinul de calcul din 26.05.2005; 2,64425 în decizia de pensie nr.105551/15.06.2006; 2,63081 în decizia de pensionare 105551/14.05.2008, cuantumul pensiei sale fiind mai mic decât cel cuvenit pe baza datelor din adeverinte si din carnetul de munca.

Prin precizarea actiunii depusa la dosarul instantei de fond la data 22.09.2009, recurentul contestator a mentionat ca solicita în prezenta cauza: anularea buletinului de calcul la decizia nr.105551/25.05.2006, precum si a deciziilor nr. 105551/16.06.2006 si 105551/14.05.2008 emise de catre Casa teritoriala de pensii.

Prima instanta a interpretat si aplicat judicios dispozitiile art.87 alin.1 din Legea nr.19/2000, retinând în mod corect faptul ca cererea de chemare în judecata a fost formulata de catre recurentul contestator în martie 2009, cu depasirea evidenta a termenului legal de 45 de zile, calculat de la data la care acesta a intrat în posesia deciziilor de pensie contestate în prezenta cauza, – vara anului 2008, respectiv – mai 2006 – buletin de calcul la decizia nr.105551/26.05.2005.

Posibilitatea instituita de art.89 din Legea nr.19/2000 de operare de revizuiri si modificari legale, în cazul în care se constata erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie, nu îl exonereaza pe recurent de obligatia de a formula contestatia împotriva deciziei de pensie în termenul legal de 45 de zile de la comunicare.

Drept consecinta, vazând si dispozitiile art.312 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul, ca nefondat.