Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de pensionare. Stabilirea de catre instanta de judecata a obligatiei Casei de Pensii de a depune la dosar actele care au stat la baza emiterii deciziei contestate. Lipsa de ro


– Cod Procedura Civila, art. 172

La termenul de judecata din 11.11.2010 prima instanta a stabilit în sarcina pârâtei, în aplicarea art. 172 Cod procedura civila, obligatia de a înfatisa dosarul de cât priveste aceste dovezi. Desi pârâta nu a prezentat probele solicitate, la termenul din 06.01.2011, prima instanta a procedat la judecata si a respins actiunea reclamantului, cu toate ca obligatia fixata anterior în sarcina pârâtei ar fi autorizat mai degraba aplicarea art. 174 Cod procedura civila, care socoteste dovedite pretentiile partii ce a cerut înfatisarea, în cazul în care cealalta refuza sa raspunda la chestiunea existentei si detinerii înscrisului.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALA, DECIZIA NR. 8011 din 05.12.2011)

Prin sentinta civila nr.117/06.01.2011 pronuntata în dosarul nr.16379/3/2010, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a respins ca neîntemeiata contestatia formulata de contestatorul G.L. în contradictoriu cu intimata CPMB.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut ca prin decizia nr. 192834/25.01.2010, emisa de Casa de Pensii în baza Legii nr. 19/2000, s-au stabilit drepturile de pentru limita de vârsta cuvenite reclamantului, în cuantum de 2830 lei, începând cu data de 1.10.2009, pe baza unui punctaj mediu anual de 3,86094.

A invocat reclamantul nulitatea deciziei de pensie, cu motivarea ca la calcularea cuantumului acesteia nu s-au valorificat veniturile suplimentare din adeverintele nr. 709/29.09.2009 eliberata de Universitatea din Bucuresti, nr. 1519/12.03.2010 eliberata de Universitatea Ecologica din Bucuresti si nr. 1157/25.10.2009 eliberata de Biotehnos SA, însa critica a fost apreciata ca nefondata.

Astfel, potrivit art. 82 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, cererea de pensionare, împreuna cu actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevazute de lege, se depun la casa teritoriala de pensii.

Reclamantul, care potrivit art.1169 avea sarcina probei, nu a dovedit faptul ca actele din care rezulta încasarea veniturilor suplimentare au fost depuse odata cu cererea de pensionare, nerezultând ca la data emiterii deciziei de pensie la dosarul de pensie existau aceste înscrisuri doveditoare ale contributiilor de asigurari sociale, desi instanta, în baza rolului sau activ, a stabilit în sedinta publica din 11.11.2010 obligatia depunerii acestor dovezi. Fata de aceasta situatie, în baza art. 86 din Legea nr. 19/2000, contestatia formulata împotriva deciziei nr.192.834/ 25.01.2010 a fost respinsa.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen si motivat contestatorul, criticând-o pentru urmatoarele considerente:

Se arata în motivarea recursului formulat, ca în fapt, prin cererea de chemare în judecata a fost nemultumit de cuantumul drepturilor de pensie stabilite de Casa de Pensii, deoarece nu au fost avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual si veniturile suplimentare atestate de adeverinta nr. 709/29.09.2009 eliberata de Universitatea din Bucuresti, veniturile din adeverinta nr. 1157/25.10.009 eliberata de BIOTEHNOS SA si depuse la Casa de Pensii sub nr. 6864/29.10.2009 si respectiv sub nr.912.697 / 30.09.2009, a veniturilor atestate de adeverinta 1519/12.03.2010 eliberata de Universitatea Ecologica din Bucuresti pe perioada 1991 – 1994 si depusa sub nr.547/30.03.2010.

Conform art. 164 din Legea nr. 19/2000, la determinarea punctajelor anuale, pâna la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de munca.

Pe lânga salariile prevazute în carnetul de munca se au în vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care nu sunt înregistrate în carnetul de munca, dar sunt dovedite cu adeverinte eliberate de angajator.

Conform principiul contributivitatii, prevazut la art. 2 din Legea nr. 19/2000 modificata, fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite. Având în vedere acest principiu considera ca este inechitabil ca la recalcularea drepturilor de pensie sa nu fie avute în vedere toate veniturile realizate pentru care au fost platite darile catre stat.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 pct. A din Legea nr. 19/2000 modificata, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o constituie salariile brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile reglementate prin lege.

Din considerentele sentintei civile ce face obiectul prezentului recurs instanta de fond în mod eronat a retinut ca nu a facut dovada depunerii adeverintelor, cu toate ca în setul de înscrisuri a depus si dovada înregistrarii si a indicat sub ce numar au fost depuse unele dintre adeverinte.

Conform art.129 Cod Procedura Civila, judecatorul avea obligatia si îndatorirea de a pune în discutia partilor orice aspect de natura sa duca la aflarea adevarului, fiind în drept sa ceara explicatii cu privire la situatia de fapt si motivarea în drept.

Considera ca sentinta atacata a fost pronuntata cu aprecierea eronata a probelor administrate si solicita ca instanta de judecata sa aprecieze probele administrate în sensul verificarii corectitudinii si legalitatii actului administrativ atacat.

Având în vedere cele aratate mai sus, solicita admiterea recursului astfel cum a fost formulat, modificarea sentintei atacate, iar pe fondul cauzei admiterea actiunea în sensul obligarii Casei de Pensii la anularea deciziei si obligarea la recalcularea drepturilor de pensie conform dispozitiilor legale cu luarea în considerare a veniturilor suplimentare, premiile atestate de adeverinta nr.709/23.09.2009 eliberata de Universitatea din Bucuresti, a veniturilor atestate de adeverinta nr.1519/12.03.2010 eliberata de Universitatea Ecologica din Bucuresti pe perioada 1991 – 1994,precum si a veniturilor din adeverinta nr.1157/25.10.2009 eliberata de BIOTEHNOS SA.

Cercetând recursul declarat, Curtea retine ca acesta este fondat.

Se constata asadar ca prima instanta a respins contestatia care tindea la anularea deciziei de pensie si valorificarea veniturilor atestate de adeverintele depuse la dosar, pe motiv ca nu s-a facut dovada predarii lor organului cu atributii în calculul drepturilor de pensie, retinându-se ca proba incumba reclamantului. Or, la termenul de judecata din 11.11.2010 prima instanta a stabilit în sarcina pârâtei, în aplicarea art. 172 Cod procedura civila, obligatia de a înfatisa dosarul de pensie cât priveste aceste dovezi. Desi pârâta nu a prezentat probele solicitate, la termenul din 06.01.2011, prima instanta a procedat la judecata si a respins actiunea reclamantului, cu toate ca obligatia fixata anterior în sarcina pârâtei ar fi autorizat mai degraba aplicarea art. 174 Cod procedura civila, care socoteste dovedite pretentiile partii ce a cerut înfatisarea, în cazul în care cealalta refuza sa raspunda la chestiunea existentei si detinerii înscrisului.

Mai mult, în recurs, în conditiile admisibilitatii probei cu înscrisuri, potrivit dispozitiilor exprese ale art. 305 Cod procedura civila, reclamantul-recurent a facut dovada înregistrarii adeverintelor la casa de pensii, prin bonurile datate 30.09.2009, 29.10.2009, respectiv 30.03.2010. Asadar, conditia de procedibilitate anterior sesizarii instantei fiind îndeplinita, se impunea ca pretentiile reclamantului sa fie cercetate pe fond, în raport si de aceste dovezi. Dat fiind ca prima instanta nu s-a pronuntat pe fondul cauzei, în aplicarea art. 312 alin.1,3 si 5 raportat la art. 304 pct. 5 si 9 Cod procedura civila, Curtea va admite recursul, va casa sentinta atacata si va trimite cauza, spre rejudecare, aceleiasi instante.

1