Litigiu de asigurari sociale având ca obiect contestatie împotriva unei decizii de revizuire a drepturilor de pensie. Existenta obligatiei Casei de Pensii de a opera revizuirea de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari sociale


– Legea nr. 19/2000, art. 89 alin. 1

In baza art. 89 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, în situatia în care se constata erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragând, dupa caz, raspunderea celor vinovati.

In baza art. 89 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, în situatia în care se constata erori în stabilirea si în plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragând, dupa caz, raspunderea celor vinovati.

Solutia primei instante este eronata, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, admitând cererea de revizuire, trebuia sa opereze revizuirile si modificarile legale, deci de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari sociale, iar nu de la data la care persoana îndreptatita avea posibilitatea de a observa greselile din modul de calcul al pensiei.

Solutia primei instante este eronata, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, admitând cererea de revizuire, trebuia sa opereze revizuirile si modificarile legale, deci de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari sociale, iar nu de la data la care persoana îndreptatita avea posibilitatea de a observa greselile din modul de calcul al pensiei.

Nu se poate cere partii un demers judiciar in plus, in situatia in care autoritate publica detinea toate datele pentru a opera modificarile in cauza.

Nu se poate cere partii un demers judiciar in plus, in situatia in care autoritate publica detinea toate datele pentru a opera modificarile in cauza.

Nu-i vorba de depunerea ulterioara a unor inscrisuri, constatând obtinerea unor venituri nevalorificate, nici de ramanerea definitiva a unei decizii de pensionare, intrata in circuitul juridic civil.

Nu-i vorba de depunerea ulterioara a unor inscrisuri, constatând obtinerea unor venituri nevalorificate, nici de ramanerea definitiva a unei decizii de pensionare, intrata in circuitul juridic civil.

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA CIVILA NR.

2462 R DIN 31 MAI 2010

Prin sentinta civila nr. 7731 din data de 07.12.2009, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a fost respinsa, ca neîntemeiata, contestatia formulata de reclamanta I.M.M., în contradictoriu cu pârâta CPMB.

In motivare, s-a retinut ca, din înscrisurile de la fila 23 dosar, rezulta ca drepturile initiale de pentru limita de vârsta si munca depusa ale contestatoarei au fost stabilite de intimata, prin decizia nr.199960/09.11.2006, cu începere din data de 14.03.2006, pe baza unui punctaj mediu anual de 2,01403 puncte.

Decizia initiala a fost primita de contestatoare în luna martie 2007 dupa cum aceasta afirma în cuprinsul cererii de chemare în judecata.

Ulterior, dupa aproximativ un an de la comunicarea deciziei, în urma solicitarii contestatoarei efectuata prin cererea nr.143/03.03.2008 (fila 24 dosar) aceasta a intrat în posesia buletinului de calcul.

Din înscrisul de la fila 39 dosar rezulta ca prin cererea înregistrata sub nr. 805076/07.04.2008, contestatoarea a solicitat intimatei revizuirea deciziei de pensionare sub aspectul stagiului de cotizare realizat, în sensul solicitarii de a se lua în considerare si perioada 01.04.2001-15.05.2003 omisa din eroare de casa de pensii.

Din înscrisul de la fila 34 rezulta ca, în urma acestei cereri, intimata a emis decizia nr.199960/11.12.2008 prin care a revizuit punctajul mediu anual al contestatoarei, de la 2,01403 puncte la 2,27647, dar cu începere numai din data de 01.04.2008 si nu din 14.03.2006, cum solicitase contestatoarea.

Contestatoarea critica aceasta noua decizie sub aspectul datei de la care i s-au acordat drepturile revizuite, respectiv 01.04.2008 data la care s-a adresat casei de pensii cu cererea de revizuire iar nu de la data prevazuta în decizia de initiala, respectiv 14.03.2006, cum considera ca era corect fata de împrejurarea ca omisiunea perioadei este imputabila pârâtei.

Critica formulata de contestatoare este neîntemeiata pentru urmatoarele argumente:

Potrivit art. 87 din Legea nr.19/2000, deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în instanta în termen de 45 de zile de la comunicarea lor, în caz contrar, ele ramânând definitive, potrivit art. 88 din acelasi act normativ.

Instanta de fond a constatat ca reclamanta nu a contestat în instanta decizia nr.199960/09.11.2006, astfel încât aceasta, cu toate elementele sale, implicit perioada contributiva si punctajul mediu anual, a ramas definitiva.

În conditiile în care reclamanta nu a contestat nici anterior si nici prin prezenta cerere decizia în privinta calcului stagiului de cotizare în temeiul prevederilor art. 87 din Legea nr. 19/2000 si nu a obtinut anularea deciziei, în temeiul art. 155 lit. d din legea nr. 19/2000, decizia de pensionare necontestata fiind definitiva, potrivit art. 88 din Legea nr. 19/2000, tribunalul nu a putut modifica prevederile acesteia direct în cadrul contestatiei formulate împotriva deciziei emisa în urma revizuirii, întrucât o asemenea cu caracter retroactiv, întrucât o asemenea modificare ar echivala practic cu anihilarea efectelor juridice produse de decizia de pensionare initiala în conditiile în care aceasta nu a fost anulata si nici macar contestata de pensionar, contestatia vizând exclusiv decizia ulterioara.

Procedura revizuirii prevazuta de art.89 alin. 1 din Legea nr.19/2000 reprezinta numai un simplu mijloc tehnico-administrativ aflat la îndemâna exclusiva a intimatei pentru corectarea erorilor de stabilire sau plata a pensiei, fie în favoarea, fie în defavoarea beneficiarului si nicidecum un nou mijloc procesual aflat la îndemâna beneficiarului, adica o noua cale de atac a deciziei anterioare, ce nu a fost supusa controlului judecatoresc pe calea contestatiei reglementata de art.85 si art.155 din Legea nr.19/2000.

Cu alte cuvinte, singura modalitate de constrângere a intimatei la modificarea oricarui element ce a stat la baza emiterii unei decizii, deci implicit a perioadei contributive si a punctajului mediu anual, o reprezinta contestatia prevazuta de art. 87 din Legea nr. 19/2000.

Cererea de revizuire prevazuta de art. 89 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 da posibilitatea beneficiarului sa solicite intimatei corectarea eventualelor erori, dar în nici un caz nu o obliga pe aceasta din urma sa le si opereze, aceste modificari intervenind numai daca intimata verificând aspectele sesizate constata ca acestea se confirma si apreciaza ca revizuirile si modificarile se impun, însa, fata de caracterul definitiv al deciziei de pensionare necontestata în termen, noua decizie emisa în urma admiterii cererii de revizuire nu poate avea caracter retroactiv, un asemenea caracter neputând opera decât în cazul nulitatii sau în cazurile expres prevazute de lege.

Daca s-ar accepta contrariul, si anume ca revizuirea ar reprezenta o noua cale de atac sau o noua modalitate de modificare a pensiei, ar însemna ca prevederile art. 87 si art. 88 din Legea nr. 19/2000 sa ramâna fara nici un efect, beneficiarul putând astfel sa solicite si -ceea ce este cel mai important – sa apeleze la forta coercitiva a statului exercitata prin intermediul justitiei, modificarea unei decizii absolut oricând, indiferent de intervalul de timp scurs de la emiterea si comunicarea acesteia, creându-se astfel o insecuritate a raporturilor juridice nascute între parti.

Desi aparent se creeaza o inegalitate între beneficiarul pensiei si casele de pensii, în sensul ca decizia ar fi definitiva numai pentru cel pensionat care ar putea-o ataca numai în 45 de zile de la comunicare, nu si pentru emitent, care ar putea-o revizui oricând, inegalitatea în realitate nu exista, deoarece beneficiarii au posibilitatea contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii, potrivit art. 87 din Legea nr.19/2000. În plus, revizuirea pensiilor de catre emitent în anumite conditii si cu caracter retroactiv este o institutie reglementata de lege dar care, fiind o situatie de exceptie este de stricta interpretare si aplicare si ca atare nu poate fi extinsa prin analogie si la cazurile pe care legea nu le-a avut în vedere la instituirea situatiei derogatorii, cum este cazul revizuirii deciziei la solicitarea titularului pensiei.

În acest context drepturile reclamantului la emiterea unei noi decizii de pensie prin care sa se îndrepte erorile de calcul a stagiului de cotizare produse la recalcularea drepturilor de pensie, nu pot fi acordate decât de la data la care pensionarul “contesta” decizia initiala si solicita operarea modificarilor prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia, în baza art. 169 alin. 3 din Legea nr. 19/2000, potrivit cu care “pensia recalculata se acorda începând cu luna urmatoare celei în care s-a depus cererea de recalculare”, respectiv începând cu data de 01.04.2009.

Tribunalul a constatat însa din buletinul de calcul al deciziei emisa în urma revizuirii, nr. 199960/11.12.2008 prin care intimata a revizuit pensia contestatoarei, operând unele modificari care au condus la majorarea punctajului mediu anual la 2,27647, ca desi punctajul mediu anual a crescut în urma revizuirii perioada 01.04.2001-15.05.2003 a ramas nevalorificata, nefiind luata în calcul ca perioada contributiva si stagiu de cotizare, fara însa ca reclamanta sa conteste decizia de revizuire sub acest aspect, singura critica vizând data de la care a operat revizuirea.

Fata de singurul motiv de nulitate invocat, prima instanta a constatat ca decizia atacata este legala, si ca, în consecinta, intimata nu poate fi obligata la revizuirea datei de la care sa fie aplicat noul punctaj mediu anual.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a declarat recurs reclamanta, criticând solutia pentru nelegalitate si netemeinicie.

Recurenta considera ca instanta de fond a retinut corect ca reclamanta a solicitat Casei de Pensii, la data de 7.04.2008, revizuirea deciziei de pensionare nr.199960/9.11.2006, în sensul luarii în considerare la stabilirea stagiului de cotizare si a perioadei 01.04.2006-15.05.2003, perioada omisa din calcul de catre pârâta.

Urmeaza un lung rationament prin care instanta încearca sa explice de ce procedura revizuirii limiteaza posibilitatile Casei de Pensii de a modifica oricare dintre elementele care au stat la baza emiterii deciziei de pensionare, insistând pe aspectul ca recurenta nu a contestat decizia ?nr. 199960/9.11.2006 în termenul prevazut de art. 87 din Legea nr.19/2000.

Hotarârea recurata este netemeinica si nelegala, întrucât instanta nu tine cont de momentul de la care recurenta putea contesta decizia de pensionare, respectiv data la care a intrat în posesia buletinului de calcul, 3.04.2008, considerând ca intimata era obligata, în masura în care considera cererea întemeiata, sa opereze modificari ale elementelor deciziei de pensionare numai de la data depunerii cererii de revizuire.

Sustinerea este în mod evident nelegala, întrucât Casa de Pensii, admitând cererea de revizuire, trebuie sa opereze modificarile ce se impun de la data nasterii dreptului persoanei de a primi pensia de asigurari sociale, respectiv data depunerii cererii de pensionare, si nu de la data la care persoana îndreptatita avea posibilitatea de a observa greselile din modul de calcul al pensiei, cu atât mai mult cu cât aceste erori sunt imputabile în totalitate Casei de Pensii.

Desi în finalul rationamentului sau instanta admite ca “beneficiarii au posibilitatea contestarii deciziilor de revizuire emise de catre casele de pensii”, concluzia este în evidenta contradictie, în sensul ca emiterea unei noi decizii de pensionare nu poate fi obtinuta de catre pensionar decât daca “contesta” prima decizie de pensionare.

Instanta este evident în eroare, întrucât din momentul în care Casa de Pensii a admis revizuirea si a emis o noua decizie, cuprinzând noi elemente, practic prima decizie de pensionare, sau deciziile anterioare, sunt anulate.

Având în vedere ca prezenta cerere este exact o contestatie a unei decizii emise în urma revizuirii, formulata în termen legal, hotarârea data de catre instanta de fond este, fara îndoiala, netemeinica si nelegala.

Un alt aspect retinut gresit de catre instanta de fond este acela al “nevalorificarii” de catre intimata, în decizia de revizuire nr.199960/11.12.2008, a perioadei 01.04.2006 – 15.05.2003, desi punctajul mediu anual a crescut. A fost vorba evident despre o eroare materiala a intimatei, care de altfel a corectat-o ulterior prin emiterea deciziei 199960/11.12.2010.

În concluzie, solicita admiterea recursului, modificarea sentintei reculate si pe cale de consecinta, admiterea cererii astfel cum a fost formulata.

În drept, îsi întemeiaza recursul pe dispozitiile art.304 punctele 7 si 9, art.3041 Cod procedura civila.

Analizând întregul material probator administrat în cauza, prin prisma criticilor formulate în cererea de recurs, conform dispozitiilor art. 304/1 din Codul de procedura civila, Curtea constata ca recursul recurentei-reclamante este fondat, pentru considerentele ce urmeaza a fi expuse în continuare:

Drepturile initiale de pensie pentru limita de vârsta si munca depusa ale recurentei au fost stabilite de intimata, prin decizia nr.199960/09.11.2006, cu începere de la 14.03.2006, pe baza unui punctaj mediu anual de 2,01403 puncte.

În urma solicitarii contestatoarei efectuata prin cererea nr.143/03.03.2008, aceasta a intrat în posesia buletinului de calcul, iar prin cererea înregistrata sub nr. 805076/07.04.2008, contestatoarea a solicitat intimatei revizuirea deciziei de pensionare sub aspectul stagiului de cotizare realizat, în sensul solicitarii de a se lua în considerare si perioada 01.04.2001-15.05.2003 omisa din eroare de casa de pensii.

Intimata a emis decizia nr.199960/11.12.2008, prin care a revizuit punctajul mediu anual al contestatoarei, de la 2,01403 puncte la 2,27647, dar cu începere numai din data de 01.04.2008 si nu din 14.03.2006, cum solicitase contestatoarea recurenta.

Aceasta decizie a fost atacata in prezentul dosar de recurenta contestatoare.

Asa fiind, în temeiul art. 312 alin.3 cu referire la art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, recursul va fi admis, va fi modificata în tot sentinta recurata, în sensul ca drepturile de pensie stabilite prin decizia de revizuire nr.199960/11.12.2008 vor fi acordate începând cu data de 14.03.2006.