Litigiu de munca. Stabilirea salariului de baza începând de la 1.01.2010 în baza Legii nr. 330/2009. Cuantumul lunar al primei de stabilitate inclus în calculul salariului de baza. Salarizare


Anexa II/2 din Legea-cadru nr. 330/2009

Dreptul recurentei de a beneficia în anul 2009 de prima de stabilitate era unul cert, iar intimatul angajator avea obligatia de a asigura salariatei sale realizarea efectiva a acestui drept.

Art. 412 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004 a fost abrogat la data de 12.11.2009 prin art. 49 pct. 5 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Hotarârea Guvernului nr. 578/2008 a fost abrogata la data de 1.01.2010 prin art. 48 alin. 1 pct. 43 rap. la art. 47 din Legea-cadru nr. 330/2009.

Hotarârea Guvernului nr. 578/2008 a fost abrogata la data de 1.01.2010 prin art. 48 alin. 1 pct. 43 rap. la art. 47 din Legea-cadru nr. 330/2009.

Potrivit notei finale la anexa II/2 din Legea-cadru nr. 330/2009, “în coeficientul prevazut în coloana ” Baza” sunt cuprinse … cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul 2009 de acestea”.

În consecinta, tinând seama de regula de interpretare logica, aplicabila deopotriva si normelor de drept, potrivit careia actul juridic trebuie interpretat în sensul în care sa produca efecte, iar nu în sensul în care nu produce nici un efect, Curtea constata ca este de necontestat intentia legiuitorului exprimata în nota finala la anexa II/2 din Legea-cadru nr. 330/2009 de a include în salariul de baza pentru anul 2010 si cuantumul lunar al primei de stabilitate.

În consecinta, tinând seama de regula de interpretare logica, aplicabila deopotriva si normelor de drept, potrivit careia actul juridic trebuie interpretat în sensul în care sa produca efecte, iar nu în sensul în care nu produce nici un efect, Curtea constata ca este de necontestat intentia legiuitorului exprimata în nota finala la anexa II/2 din Legea-cadru nr. 330/2009 de a include în salariul de baza pentru anul 2010 si cuantumul lunar al primei de stabilitate.

CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE -decizia civila nr. 60/R/ 10 Ianuarie 2011 , data în dosar nr. 2363/87/2010 (Numar în format vechi 3959/2010).

Prin decizia civila mentionata s-a admis recursul reclamantei împotriva sentintei civile nr. 1928 din data de 16.06.2010 pronuntata de Tribunalul T- Sectia pentru conflicte de munca, asigurari sociale, administrativ si fiscal, în dosarul nr. 2363/87/20010- având ca obiect contestatie act, dispunându-se modificarea în tot a sentintei atacate în sensul ca:Admite actiunea.Anuleaza decizia nr. 202/9.03.2010. Obliga pârâtul la stabilirea salariului de baza al reclamantei, începând cu 1.01.2010, cu luarea în calcul si a cuantumului lunar al primei de stabilitate de care ar fi trebuit sa beneficieze în anul 2009, cu plata diferentelor fata de salariul astfel stabilit, la momentul executarii.

Prin sentinta civila nr. 1928 din data de 16.06.2010 pronuntata de Tribunalul T- Sectia pentru conflicte de munca, asigurari sociale, contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. 2363/87/20010, a fost respinsa actiunea formulata de reclamanta PL în contradictoriu cu pârâtul S M Turnu Magurele,ca nefondata .

În considerente, a retinut prima instanta ca prin decizia nr.202 din 09.03.2010 pârâtul a procedat la reîncadrarea în functie a reclamantei si stabilirea salariului în conformitate cu prevederile Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar.

Potrivit art. 30 alin (5) din Legea nr. 330/2009, în anul 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel încât noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la lege . De asemenea, sporurile prevazute în anexele la lege ramase în afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.

La nota de la anexa nr. II/2 din Legea nr. 330/2009 se precizeaza faptul ca în coeficientul prevazut în coloana “Baza” sunt cuprinse: sporul de vechime în munca, salariul de merit, sporul de preventie si cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul 2009 de acestea

Conform art. 5 alin (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/2010, începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi pastreaza salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare brut/bruta avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009.

În ceea ce priveste sporurile si indemnizatiile care se introduc în salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare brut/bruta, prevazute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, la lit. a) a articolului sus indicat se arata ca se adauga numai în cazul personalului care a beneficiat de acestea, în masura în care îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.

Potrivit art. 412 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asigurarea stabilitatii, personalul din sistemul sanitar beneficiaza în trimestrul al II-lea si trimestrul al IV-lea ale fiecarui an calendaristic de câte o prima de stabilitate, ale carei cuantum si mod de acordare se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Prin H.G. nr. 578/2008 a fost stabilit cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum si modul de acordare a acesteia.

Întrucât art. 412 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115/2004 a fost abrogat la data de 12.11.2009 de art. 49 pct. 5 din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, a apreciat prima instanta ca în luna decembrie 2009 acest drept salarial nu mai exista.

A mai retinut instanta ca în noul salariu de baza nu se putea include cuantumul lunar al primei de stabilitate aferent lunii decembrie 2009 deoarece reclamanta nu a beneficiat de acest drept salarial, atât Legea nr.330/2009, cât si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004 prevazând în mod expres aceasta cerinta.

Sensul notiunii de ,,beneficiat în anul 2009″ nu poate fi decât acela de drepturi efectiv încasate, potrivit interpretarii gramaticale si sistematice a normei juridice.

Prin urmare, reclamanta nebeneficiind în luna decembrie 2009 de prima de stabilitate, a considerat instanta ca nu se poate dispune includerea acesteia în salariul de baza, pârâtul stabilind în mod corect salariul reclamantului,în raport cu prevederile legale.

Împotriva acestei hotarâri, a declarat recurs reclamanta , înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti Sectia a VII-a Civila si pentru Cauze Privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. 2363/87/20010 (Numar în format vechi 3959/2010) la data de 13.07.2010.

În motivare, a aratat recurenta ca prin cererea ce face obiectul dosarului de fata a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa dispuna anularea deciziei nr. 202/9.03.2010, emisa de S M Turnu Magurele, precum si obligarea intimatului la a emite o alta decizie prin care în calculul salariului de baza sa fie inclusa si prima de stabilitate si obligarea la plata diferentelor salariate aferente.

Recurenta a aratat ca este salariata spitalului, iar, ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 330/2009, în decizia contestata pârâta nu inclus si cuantumul lunar al primelor de stabilitate, desi, în conformitate cu prevederile anexei 11/2 din lege, se stipuleaza în mod expres faptul ca salariul de baza este compus din salariul avut la data de 31.12.2009 la care se adauga sporul de vechime in munca, sporul de preventie, cuantumul lunar al primei de stabilitate si salariuI de merit, pentru persoanele care au beneficiat de acesta.

Instanta de fond a respins contestatia motivat de faptul ca, atât timp cât în luna decembrie 2009 recurenta nu a beneficiat de prima de stabilitate, în mod corect pârâta nu a inclus in calculul noului salariu de baza si cuantumul lunar al acestui drept salarial.

Recurenta a considerat ca se impune casarea hotarârii, deoarece instanta de fond nu s-a pronuntat asupra tuturor capetelor cererii introductive, respectiv obligarea pârâtei de a emite o alta decizie si la plata diferentelor salariale. Este adevarat ca respingând capatul principal, se respingea si capetele subsecvente, dar instanta nu s-a pronuntat in nici un fel asupra acestor capete de cerere.

Pe fondul cauzei, recurenta a considerat ca în mod gresit instanta a respins contestatia, decizia emisa de catre pârâta fiind nelegala.

Astfel, a sustinut recurenta ca dreptul la prima de stabilitate a fost reglementat prin dispozitiile art. 41 ind. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115/2004, care prevedea în mod expres ca pentru stabilitate personalul din sistemul sanitar beneficiaza in trimestrele al Il-lea si al IV-lea ale fiecarui an de câte o prima de stabilitate, iar prin Hotarârea de Guvern nr. 670/2007 si Hotarârea de Guvern nr. 578/2008 s-a stabilit cuantumul acesteia si modul de acordare.

În conformitate cu prevederile notei la anexa 11/2 din Legea nr. 330/2009, în salariul de baza, pe lânga alte sporuri, se include si cuantumul lunar al primei de stabilitate pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar. De asemenea, prin dispozitiile art. 49 pct.5 din Legea nr. 330/2009 sunt abrogate prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 115/2004, ceea ce sustine concluzia ca pâna la abrogarea acestui act normativ prima de stabilitate se acorda personalului din sistemul sanitar, în conditiile si cuantumul stabilite prin Hotarârea de Guvern nr. 670/2007 si Hotarârea de Guvern nr. 578/2008, iar dupa abrogarea acestor dispozitii în conditiile anexei 11/2 din Legea nr. 330/2009.

A mai aratat recurenta ca, desi nu a beneficiat de drepturile salariale în anul 2009, acest fapt nu afecteaza existenta dreptului, întrucât un drept legal nu înceteaza prin neîndeplinirea de catre angajator a obligatiei ce i-a revenit. Or, obligatia pârâtei de a-i achita recurentei aceste drepturi salariale izvorâte din prima de stabilitate a fost una legala, fiind prevazuta de dispozitiile art. 41 ind. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115/2004, care prevede obligatia achitarii acestui drept neconditionat de situatia financiara a unitatii, fiind dispozitii imperative.

A mentionat recurenta ca dispozitiile art. 41 ind. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1 15/2004 au fost abrogate în mod expres prin Legea nr. 330/2009, astfel ca de la data de 01.01.2009 pâna la data abrogarii aceste dispozitii erau în vigoare si trebuia sa produca efectele juridice în vederea carora au fost promulgate.

Mai mult, aparitia Legii nr. 330/2009 si abrogarea dispozitiilor art. 41 ind. 2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 115/2004 nu conduc la ideea ca a avut ca efect încetarea dreptului la prima de stabilitate, ci doar la schimbarea modalitatii de acordare a acesteia.

În consecinta, a precizat recurenta ca, deoarece în anul 2009 nu exista nici o reglementare expresa care sa desfiinteze dreptul la prima de stabilitate, a fost beneficiara acestui drept, astfel încât trebuia avut in vedere la stabilirea salariului de baza în conformitate cu Legea nr. 330/2009.

În conditiile respingerii contestatiei si mentinerii ca legala si temeinica a dispozitiei contestate, ar însemna ca un drept prevazut de un act normativ sa devina doar o obligatie lipsita de continut, ceea ce nu este admisibil.

A mai sustinut recurenta ca în acord cu principiul înscris în art. 3 lit. c) din Legea nr. 330/2009 si dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ suma reprezentând c/valoarea primelor de stabilitate, chiar daca poarta o alta titulatura, trebuie sa se regaseasca în drepturile salariale.

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispozitiile art. 304 si art. 3041 C.pr.civ.

Prin cererea depusa la dosarul cauzei la data de 29.10.2010, a solicitat recurenta judecata în lipsa conform art. 242 C.pr.civ.

Intimatul, legal citat, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

A fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, din perspectiva criticilor formulate, conform art. 3041 C.proc.civ., Curtea a retinut urmatoarele:

În legatura cu critica adusa hotarârii recurate în sensul ca nu au fost solutionate toate capetele de cerere, aceasta critica este nefondata. Astfel, actiunea formulata de reclamanta, apreciata drept contestatie împotriva deciziei nr. 202/9.03.2010, a fost respinsa în întregime ceea ce presupune atât respingerea cererii principale, cât si respingerea cererilor accesorii. În consecinta, având în vedere si motivarea instantei de fond, care analizeaza existenta sau nu a dreptului la includerea cuantumului primei de stabilitate în salariul de baza, este cert ca instanta a avut în vedere cererile accesorii, dar, considerându-se neîntemeiata cererea principala privind anularea deciziei, nu se mai impunea o cercetare separata în fapt si în drept a acestora.

Curtea constata, însa, ca celelalte critici aduse sentintei recurate sunt întemeiate, instanta facând o interpretare a legii si o aplicare a acesteia gresite.

În acest sens, avem în vedere ca prin decizia nr. 202/9.03.2010 intimatul a procedat la reîncadrarea în functia de îngrijitoare a reclamantei, începând cu data de 1.01.2010, conform Legii nr. 330/2009, stabilind un salariul de baza de 705 lei corespunzator gradatiei 1.

Din adresa nr. 10462/10.12.2010, depusa la dosarul de recurs de catre intimat rezulta ca în salariul de baza stabilit prin respectiva deciziei nu a fost inclus cuantumul lunar al primei de stabilitate, deoarece aceasta nu a fost acordata în anul 2009.

Referitor la dreptul recurentei de a beneficia în anul 2009 de prima de stabilitate, Curtea retine ca potrivit 412 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004, pentru asigurarea stabilitatii, personalul din sistemul sanitar beneficiaza în trimestrul al II-lea si al IV-lea ale fiecarui an calendaristic de câte o prima de stabilitate.

Totodata, Hotarârea Guvernului nr. 578/2008 prevede în art. ca pentru asigurarea stabilitatii în activitate, personalul din sistemul sanitar beneficiaza în trimestrele II si IV ale fiecarui an calendaristic de câte o prima de stabilitate, al carei cuantum se stabileste corespunzator lunii în care se face plata primei de stabilitate si care este egal cu:

a) nivelul minim al salariului de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale, pentru personalul contractual al carui salariu de baza este prevazut între limite;

b) nivelul salariului de baza corespunzator functiei, pentru personalul contractual cu un singur nivel al salariului de baza;

c) nivelul minim al salariului de baza corespunzator functiei ocupate, pentru persoanele care ocupa functii de conducere prevazute în anexele nr. VI – IX la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Date fiind aceste dispozitii legale, dreptul recurentei de a beneficia în anul 2009 de prima de stabilitate era unul cert, iar intimatul angajator avea obligatia de a asigura salariatei sale realizarea efectiva a acestui drept.

Atât timp cât norma legala ce instituia acest drept a fost în vigoare, nu exista nici o justificare pentru ca recurenta sa nu beneficieze în mod concret de prima de stabilitate, pentru ca , în caz contrar, s-ar ajunge ca un drept bine determinat prin lege sa ramâna doar la nivel abstract, fara a deveni un drept efectiv . Or, scopul normei legale ce prevede un drept este ca acesta sa primeasca efecte juridice.

De altfel, intimatul nu a motivat în vreun fel de ce recurenta nu a beneficiat de acest drept în anul 2009.

Asa cum a aratat recurenta în cuprinsul cererii de chemare în judecata, prima de stabilitate nu a fost achitata în anul 2009 din cauza fondurilor insuficiente. Curtea constata ca lipsa fondurilor nu poate fi considerata un motiv suficient pentru neîndeplinirea unei obligatii legale si nu poate afecta însasi substanta dreptului, existenta lui.

Mai retinem ca art.412 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004 a fost abrogat la data de 12.11.2009 prin art. 49 pct. 5 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

De asemenea, potrivit notei finale la anexa II/2 din Legea-cadru nr. 330/2009, “în coeficientul prevazut în coloana ” Baza” sunt cuprinse … cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate, pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul 2009 de acestea”.

Se constata ca, desi dispozitiile art. 412 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.115/2004 au fost abrogate la data de 12.11.2009 prin Legea-cadru nr. 330/2009, s-a prevazut prin aceeasi lege includerea cuantumului lunar al primei de stabilitate în salariul de baza.

Argumentul invocat atât de prima instanta, cât si de intimatul ca pentru luna decembrie 2009 aceasta prima de stabilitate nu mai era datorata, deoarece norma legala a fost abrogata începând cu data de 12.11.2009, nu este suficient pentru a concluziona în sensul inexistentei dreptului ca în salariul de baza pentru anul 2010 sa fie inclus cuantumul lunar al primei de stabilitate .

Trebuie observat faptul ca nota finala la anexa II/2 din Legea-cadru nr. 330/2009 se refera la anul 2009, iar nu doar la luna decembrie a acestui an, astfel ca existenta dreptului trebuie raportata la întreg anul 2009, neavând relevanta neacordarea pentru luna decembrie a anului 2009 a primei de stabilitate.

Întrucât dispozitia din lege prin care se prevede includerea în salariul de baza a cuantumului lunar al primei de stabilitate este accesibila si previzibila, nu poate fi ignorata în detrimentul beneficiarului acestui drept doar pentru ca , prin acelasi act normativ, a fost abrogata acordarea primei pentru luna decembrie 2009 la care se raporteaza salariul pentru anul 2010.

Este dreptul legiuitorului de a reglementa salarizarea personalului platit din fonduri publice, stabilind si eventuale exceptii.

Aceasta interpretare este sustinuta si de textele de lege , respectiv art. 3 lit. c) din Legea-cadru nr. 330/2009 si art. 5 alin (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/2010 potrivit caruia începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi pastreaza salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare brut/bruta avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculeaza la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevazute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în masura în care îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.

Curtea mai constata ca prima instanta a considerat în mod nejustificat ca trebuie avute în vedere numai sumele încasate efectiv în anul 2009.

De vreme ce dreptul recurentei la plata primei de stabilitate este suficient determinat, simpla neexecutare a obligatiei de catre debitor, respectiv intimatul angajator, nu poate conduce la desfiintarea dreptului, recurenta având dreptul de a valorifica acest drept prin mijloacele legale, inclusiv prin recursul la instanta de judecata.

Prima instanta, prin interpretarea data, a legitimat o conduita contrara legii din partea angajatorului.

Este evident ca notiunea de a beneficia de un drept nu trebuie interpretata în sensul executarii efective a obligatiei debitorului, a platii ca mod de stingere a obligatiei, ci în sensul existentei acestui drept, mai ales ca formularea legii este una generala . Altfel, daca am accepta opinia primei instantei, ar trebui sa admitem ca neexecutarea obligatiei poate sa atraga stingerea dreptului creditorului si a obligatiei corelative, ceea ce este contrar principiilor sistemului nostru de drept.

Pentru aceleasi motive este nefondata afirmatia intimatului în sensul ca legea nu distinge daca salariatii au beneficiat de prima de stabilitate sau daca prima de stabilitate le-a fost achitata, afirmatie care vine în sprijinul concluziei la care Curtea a ajuns.

Fata de cele mai sus expuse, Curtea constata ca , atât timp cât în anul 2009 recurenta avea dreptul la prima de stabilitate, este îndreptatita sa beneficieze de toate efectele pe care acest le produce, inclusiv de efectele pe care acte normative ulterioare le leaga de existenta acestui drept.

Pentru toate aceste considerente, recursul este fondat si va fi admis, cu consecinta modificarii în tot a sentintei recurate si admiterii actiunii astfel cum a fost formulata. Va fi anulata decizia nr. 202/9.03.2010 si va fi obligat pârâtul la stabilirea salariului de baza al reclamantei, începând cu 1.01.2010, cu luarea în calcul si a cuantumului lunar al primei de stabilitate de care ar fi trebuit sa beneficieze în anul 2009, cu plata diferentelor fata de salariul astfel stabilit, la momentul executarii.