Litigiu funcţionari publici Promovare fără concurs Contracte de muncă


Promovare fără concurs

Potrivit art. 65 la alin 1 din Legea nr. 188/1999 promovarea în funcţia publică şi avansarea în treptele de salarizare se realizează prin examen sau concurs în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Faptul că reclamanta nu a putut participa la singurul examen organizat fiind în concediu de creşterea copilului nu justifică promovarea sa fără examen.

Prin sentinţa civilă nr. 395/CA din 7.04.2009 Tribunalul Braşov secţia comercială şi de administrativ, a respins acţiunea formulată de reclamanta A.N.M., în contradictoriu cu pârâta D.G.F.P.Bv., ca nefondată.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele :

În fapt reclamanta A.N.M. deţine funcţia de inspector principal clasa 1 treapta 1, în cadrul pârâtei DGPF Braşov începând cu 01.05.2001, după ce anterior a deţinut funcţia de referent în perioada 16.12.1996-13.03.1997, inspector în perioada 13.03.1997-01.04.1999 şi inspector de specialitate în perioada 01.04.1999-01.05.2001 potrivit adeverinţei 4976/03.09.2008 emisă de pârâtă. Din carnetul de muncă rezultă că în perioada 15.07.2003-30.04.2005 reclamanta a deţinut funcţia de inspector principal clasa 1, iar din 01.01.2005 la zi, funcţia de inspector principal clasa 1 treapta 1.

Potrivit dispoziţiilor art. 57 (devenit 65) alin.2 din Leg. 188/1999 în forma în vigoare la momentul pentru care s-au formulat pretenţiile din acţiune pentru promovarea într-o funcţie publică trebuiau întrunite cumulativ mai multe condiţii, printre care şi aceea a participării la concurs. Prin urmare, această promovare nu operează de drept ci doar în urma participării şi promovării unui concurs sau examen de promovare.

Aceleaşi dispoziţii sunt cuprinse şi în Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei respectiv HG nr.1209/2003 (ce a fost în vigoare până la data de 04.07.2006) şi care la art.41 prevedeau că „Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare vacante.” iar la art.42 că “concursul sau examenul pentru promovare se organizează în limita funcţiilor publice vacante rezervate în scopul promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice sau pentru funcţiile publice care devin vacante în cursul anului…”

Faţă de aceste prevederi legale, pentru perioada 01.06.2004-04.07.2006 solicitările reclamantei sunt nefondate, raportat la faptul că legea prevedea obligativitatea existenţei unui post vacant, iar în cauză pârâta a arătat că nu au existat posturi vacante.

În ceea ce priveşte pretenţiile reclamantului ulterioare modificării art.55 (actualmente 63) din Legea nr.188/1999, intrate în vigoare la data de 01.01.2007, în sensul că nu mai este necesară existenţa unui post vacant, instanţa a reţinut că a fost păstrată condiţia promovării prin concurs.

Reclamanta nu îndeplineşte nici condiţiile prevăzute de art. 70 al. 2 din Leg. 188/1999 (referitoare la promovarea rapidă), potrivit cărora „pot participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b) funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au cel puţin 1 an vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;b) au obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimul an;

c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi; d) au urmat cel puţin o formă de perfecţionare profesională în ultimul an”.

Potrivit rapoartelor de evaluare pentru perioada 2004-2007, reclamanta a obţinut cel puţin calificativul ,,bine,, cum prevăd dispoziţiile art. 65 alineatul 2 lit.c din Legea 188/1999 , fiind îndeplinite în acelaşi timp şi celelalte condiţii impuse de art. 65 al.2 lit.a şi b, în sensul că are cel puţin 4 ani vechime în gradul profesional din care doreşte să promoveze (inspector principal) şi are cel puţin 2 ani vechime în treapta de salarizare (treapta 1).

Reclamanta deşi are vechimea necesară, nu i s-a aplicat nici o sancţiune disciplinară şi îndeplineşte condiţia calificativului „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, din probele administrate nu rezultă că acesta ar fi urmat o formă de perfecţionare în ultimul an anterior datei pentru care se solicită promovarea.

De asemenea, din probele administrate nu rezultă că aceasta ar fi participat la vreun concurs de promovare şi, în aceste condiţii, ar fi inechitabil faţă de ceilalţi colegi care au promovat pe bază de concurs ca ea să promoveze pe calea unei acţiuni in justiţie. Mai mult, reclamanta nu a participat nici la concursul desfăşurat în timpul judecăţii, din luna decembrie 2008.

Chiar şi in ipoteza în care până la data de 12-15.12.2008 nu au fost organizate concursuri de promovare de către pârâtă, acesta nu justifică promovarea reclamantei cu încălcarea dispoziţiilor legale in materie.

Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept a fost respinsă acţiunea reclamantei Antohe Nicoleta cu privire la obligarea pârâtei la emiterea deciziei pentru promovare în grad şi treaptă.

Celelalte petite ale acţiunii reclamantei, fiind petite accesorii a căror soluţionare depinde de soluţia dată cu privire la petitele principale, au fost, de asemenea, respinse.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta A.N.M.criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie. În dezvoltarea motivelor de recurs arată că prima instanţă nu a analizat toate înscrisurile depuse la dosar respectiv adresa A.N.A.F. care menţionează că nu s-au organizat concursuri de promovare în grad profesional şi nu s-au respectat indicaţiile deciziei de casare. Ea îndeplinea toate condiţiile de promovare, primul concurs s-a organizat când era în concediu de maternitate .De asemenea a urmat cursuri şi are diplome de studii corespunzătoare unui grad superior. Nu este obligatorie existenţa unui post vacant pentru promovare. Îndeplineşte toate cerinţele art. 63 din Legea 188/1999, greşit s-a apreciat că trebuie să îndeplinească şi cerinţele de la art. 70.Colegii ei au promovat prin hotărâri judecătoreşti pe care le-a depus la dosar. Nu s-a organizat nici un examen de promovare.

În drept îşi întemeiază recursul pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi 304 indice 1 Cod procedură civilă

Intimata D.G.F.P.Bv. a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea recursului

Analizând actele şi lucrările dosarelor , sentinţa civilă atacată raportat la motivele de recurs invocate , curtea constată că recursul este nefondat.

Reclamanta este funcţionar public încadrat la D.G.F.P.Bv.

Conform art. 63 din Legea 188/1999 republicată, în carieră, poate promova în funcţia publică şi poate avansa în treptele de salarizare, în condiţiile legii. Promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.

În carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică şi poate avansa în treptele de salarizare, în condiţiile legii. Promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant.

Art. 64 din aceiaşi lege prevede că promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare, iar promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Art. 65 la alin 1 dispune că examenul de promovare în gradul profesional se organizează de autoritatea sau instituţia publică, cu avizul A.N.F.P., în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Deci promovarea în funcţia publică şi avansarea în treptele de salarizare se realizează prin examen sau concurs în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Corect a reţinut prima instanţă şi a susţinut reclamanta că întruneşte condiţiile prevăzute de alin 2 al art.65 din Legea 188/1999 republicată , dar acest lucru nu este suficient pentru a promova , trebuie să se susţină şi un examen în conformitate cu prevederile art. 64 alin 2 şi 65 alin 1 din lege.

Art. 68 reglementează şi situaţia privind avansarea în funcţie ca urmare a dobândirii unor diplome de nivel superior. Şi în acest caz ocuparea funcţiei publice se realizează prin examen.

Reclamanta a solicitat încadrarea în clasă, grad şi treaptă superioară fără a participa la concurs/examen . Legea nu permite în prezent această formă de promovare.

Pentru lipsa de diligenţă a pârâtei de organizare de concursuri anuale de promovare reclamanta poate solicita obligarea acesteia la respectarea obligaţiilor ce-i revin în acest sens chiar cu despăgubiri în caz de refuz nejustificat.

Hotărârea pronunţată nu este contrară celor reţinute prin decizia de casare, s-a lămurit situaţia concursurilor organizate. Faptul că reclamanta nu a putut participa la singurul examen organizat fiind în concediu de creşterea copilului nu justifică promovarea sa fără examen. Situaţia sa nu este identică nici cu a colegilor care au promovat prin hotărâri judecătoreşti în 2007. Dispoziţiile art. 55 şi 56 din Legea 188/1999 anterioară prevedeau că în carieră funcţionarul public beneficiază de dreptul de a promova în funcţia publică şi de a avansa în gradele de salarizare, iar promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare vacante. Acum promovarea în clasă, promovarea în grade profesionale şi avansarea în trepte de salarizare nu sunt condiţionate de existenţa unui post vacant. Este o situaţie diferită de fapt şi de drept..

În consecinţă toate motivele de recurs sunt neîntemeiate.

Pentru considerentele arătate, Curtea în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă raportat la art. 304 pct. 7, 8, 9 şi 304 indice1 Cod procedură civilă a respina recursul declarat cu completarea motivării din prezenta decizie.

Decizia nr. 552/R/7.07.2009 – Secţia de contencios administrativ şi fiscal