Litigiu privind drepturi de asigurări sociale. Nerespectarea obligaţiei legale potrivit căreia cererea de pensionare şi actele doveditoare se depun la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul asiguratului Asistenţă şi asigurări sociale


– Legea nr. 19/2000, art. 82 alin. 2

Curtea retine ca, la art. 82 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, este statuata regula potrivit careia cererea de pensionare, împreuna cu actele doveditoare, se depune la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliul asiguratului.

Curtea retine ca, la art. 82 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, este statuata regula potrivit careia cererea de pensionare, împreuna cu actele doveditoare, se depune la casa teritoriala de pensii în raza careia se afla domiciliul asiguratului.

În mod just instanta de fond a dat eficienta acestei dispozitii legale, retinând ca, pentru valorificarea veniturilor suplimentare înscrise în adeverinta nr. 363/10.07.2009, obtinute de recurenta-reclamanta ca urmare a retribuirii în acord global, era necesar ca mentionata adeverinta, în care aceste venituri sunt evidentiate, sa fie depusa la organul de pensii, însotita de o cerere, cu respectarea prevederilor legale mai sus evocate.

În mod just instanta de fond a dat eficienta acestei dispozitii legale, retinând ca, pentru valorificarea veniturilor suplimentare înscrise în adeverinta nr. 363/10.07.2009, obtinute de recurenta-reclamanta ca urmare a retribuirii în acord global, era necesar ca mentionata adeverinta, în care aceste venituri sunt evidentiate, sa fie depusa la organul de pensii, însotita de o cerere, cu respectarea prevederilor legale mai sus evocate.

În raport de prevederile art. 155 din Legea nr. 19/2000, instanta de judecata, sesizata de beneficiarul drepturilor de pensie, poate verifica modul de stabilire si plata a pensiei, daca acesta este considerat a fi incorect, sau poate solutiona eventualele litigii generate de refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale.

În raport de prevederile art. 155 din Legea nr. 19/2000, instanta de judecata, sesizata de beneficiarul drepturilor de pensie, poate verifica modul de stabilire si plata a pensiei, daca acesta este considerat a fi incorect, sau poate solutiona eventualele litigii generate de refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale.

Cum adeverinta nr. 363/10.07.2009, eliberata de I.P. S.A. si anexa acesteia (filele 4-5 din dosarul instantie de fond) nu au fost depuse la casa de pensii decât în chiar ziua pronuntarii solutiei atacate (primind numarul de înregistrare 930359/25.11.2009, astfel cum rezulta din înscrisul depus la fila 4 din dosarul instantei de recurs), în mod corect Tribunalul a retinut prematuritatea cererii de chemare în judecata, având în vedere si dispozitiile art. 86 din Legea nr. 19/2000, în conformitate cu care casa de pensii trebuie sa se pronunte asupra cererii într-un termen de 45 de zile. Asadar, numai dupa împlinirea acestui termen este posibil, fie sa se constate refuzul nejustificat de rezolvare a cererii, fie sa se verifice modul de calcul al drepturilor de pensie, daca acesta este contestat.

Cum adeverinta nr. 363/10.07.2009, eliberata de I.P. S.A. si anexa acesteia (filele 4-5 din dosarul instantie de fond) nu au fost depuse la casa de pensii decât în chiar ziua pronuntarii solutiei atacate (primind numarul de înregistrare 930359/25.11.2009, astfel cum rezulta din înscrisul depus la fila 4 din dosarul instantei de recurs), în mod corect Tribunalul a retinut prematuritatea cererii de chemare în judecata, având în vedere si dispozitiile art. 86 din Legea nr. 19/2000, în conformitate cu care casa de pensii trebuie sa se pronunte asupra cererii într-un termen de 45 de zile. Asadar, numai dupa împlinirea acestui termen este posibil, fie sa se constate refuzul nejustificat de rezolvare a cererii, fie sa se verifice modul de calcul al drepturilor de pensie, daca acesta este contestat.

CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA NR. 1713 R DIN 14 APRILIE 2010

Prin sentinta civila nr.7440 din data de 25.11.2009 pronuntata în dosarul nr. 29610/3/2009 de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, a fost admisa exceptia prematuritatii si a fost respinsa cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta R.P., în contradictoriu cu intimata CPMB, ca prematur introdusa.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, Tribunalul a retinut, în esenta, urmatoarea situatie de fapt si de drept:

În sedinta publica din data de 25.11.2005, reclamanta a precizat ca nu a depus la casa de pensii originalul adeverintei în baza careia a solicitat recalcularea.

Fata de acest aspect, instanta de fond, având în vedere dispozitiile art. 82 din Legea nr. 19/2000, a constatat ca reclamanta a formulat prematur cererea de chemare în judecata.

Împotriva acestei sentinte, în termenul legal, a declarat recurs contestatoarea, criticând solutia pentru nelegalitate si netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta a sustinut ca instanta a pronuntat solutia fara a-i da posibilitatea de a prezenta adeverinta nr. 363/2009 si anexa ei, care au fost depuse la Casa de Pensii cu nr. de înregistrare 930359/25.11.2009.

În subsidiar, aceasta a solicitat ca instanta de recurs sa judece pe fond si sa admita cererea astfel cum a fost formulata.

Intimata nu a depus întâmpinare.

În recurs, s-a depus la dosar dovada înregistrarii la Casa Locala de Pensii Sector 3 a cererii cu nr. 930359/25.11.2009 privind „adaugare acord”.

Analizând întregul material probator administrat în cauza, atât prin prisma criticilor formulate, cât si sub toate aspectele, conform dispozitiilor art. 304/1 din Codul procedura civila, Curtea constata ca recursul este nefondat, urmând a fi respins ca atare, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

Reclamanta a solicitat instantei de fond recalcularea valorii punctului de stabilit de Casa de Pensii, pentru determinarea caruia nu au fost avute în vedere veniturile ce reprezentau acord global.

Drepturile de ale recurentei au fost stabilite începând cu data de 1.10.2001, în baza Legii nr. 19/2000.

Prin decizia nr. 187775 din 14 septembrie 2006 a Casei de Pensii, s-a realizat trecerea de la pensia anticipata la pensia pentru limita de vârsta.

Astfel cum rezulta din practicaua sentintei recurate, în sedinta publica din 25.11.2009, recurenta-reclamanta, prezenta personal în fata instantei, a aratat ca nu a depus la casa de pensii originalul adeverintei a carei valorificare o solicita.

Pentru considerentele expuse, Curtea constata ca prima instanta a interpretat corect materialul probator administrat în cauza si a facut o justa interpretare si aplicare a dispozitiilor legale incidente, pronuntând o hotarâre legala si temeinica, ce urmeaza a fi mentinuta.

Prin urmare, în raport de dispozitiile art. 312 din Codul de procedura civila, recursul urmeaza a fi respins, ca nefondat.