Litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) drepturi salariale Salarizare


R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 379/C.A.

Sedinta publica de la 06 Decembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier ANGELA CHIRVASA

——–

Pe rol pronuntarea cauzei administrativ si fiscal privind pe

reclamant SINDICATUL MEGAS, intervenientii în nume propriu X,Y si pe pârât PENITENCIARUL VASLUI, având ca obiect litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) drepturi salariale.

La apelul nominal facut în sedinta publica la pronuntare lipsesc partile.

Procedura legal îndeplinita.

Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din 22.11.2010, care face parte integranta din prezenta sentinta si când, din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat succesiv pronuntarea la 29.11.2010 si 06.12.2010, dându-se solutia de fata;

INSTANTA

Asupra cauzei de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante cu nr. 399/89/2010 Sindicatul Megas , in numele functionarilor publici indicati in tabelul anexa de la filele 20-24 a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Vaslui, obligarea acestuia la plata sporului de 100% pentru zilele lucrate în zilele de repaus saptamânal si pentru celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza, începând cu data de 01.02.2007 si pâna la data de 01.01.2010

Actualizarea sumelor cu indicele de inflatie la data platii efective;

Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata;

În motivarea actiunii se arata ca în conformitate cu dispozitiile art. 36, alin .l lit. a din Legea nr. 293/2004, modificata si completata, privind statutul functionarilor publici cu statut special din sistemul A.N.P., acestia au dreptul la un salariu lunar compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, etc.

Cadrul care defineste conditiile de ale functionarilor publici cu statut special din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor precum si modul in care se realizeaza compensarea muncii desfasurate in zilele de repaus saptamânal sau in alte zile in care, potrivit legii nu se lucreaza, este urmatorul:

Legea nr. 293/2004, sectiunea a II-a, capitolul 4, art. 45, alin. 1 prevede ca „durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamâna” iar la alin. 2 se specifica „ In cazul in care pentru anumite categorii profesionale durate programului normal de lucru este stabilit prin dispozitii legale specifice, se vor aplica aceste dispozitii”. In sensul aplicarii acestor dispozitii, conform art. 46 din Legea nr. 293/2004, Directorul General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor a emis „Regulamentul privind organizarea activitatilor, a timpului de lucru, a pauzelor si evidenta, prezentei functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor”.

Conform art. 45, alin. 3, din acelasi act normativ, „cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamânal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu dispozitiile in vigoare nu se lucreaza”.

Art. 16 din O.G. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, prevede ca: pentru orele prestate de functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare peste durata normala a timpului de lucru, in zilele de repaus saptamânal sau in celelalte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza, sunt aplicabile prevederile art. 45 din Legea 293/2004, cu modificarile si completarile ulterioare”, aspect care elimina necesitatea elaborarii unei metodologii suplimentare.

In conformitate cu pct. 11.4 lit. b din O.M.J 399/2007 se platesc cu un spor de 100% din salariul de baza orele lucrate in zilele de repaus saptamânal sau in celelalte zile in care in conformitate cu prevederile legale in vigoare nu se lucreaza.

Art. 89 din Legea nr. 293/2004 prevede ca: „dispozitiile prezentei legi se completeaza, dupa caz, cu prevederile cuprinse in legislatia muncii”.

Art. 132 din Legea 53/2003 – Codul muncii, la alin.l prevede ca „repausul saptamânal se acorda in doua zile consecutive, de regula sâmbata si duminica”. Potrivit alin.2. „in cazul in care repausul in zilele de sâmbata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamânal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contract colectiv sau regulament intern”, iar alin.3 stabileste ca: “/« situatia prevazuta la alin. 2 angajatii vor beneficia de un spor la salariu prevazut in contractul colectiv de munca sau individual.”

Regulamentele interne elaborate la nivelul ANP si al unitatilor subordonate nu deroga de la regula instituita prin art. 132 din Legea nr. 53/2003, caz in care se considera repaus saptamânal doua zile consecutive – sâmbata si duminica.

Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special din sistemul penitenciare, intareste, in art. 29 alin. (3), obligatia asumata de angajator (definit in Acord ca Ministerul Justitiei in calitate de ordonator principal in solidar cu ANP ca ordonator secundar) privind acordarea sporului de 100% pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamânal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare nu se lucreaza, spor distinct de cel acordat pentru ore suplimentare (75% primele doua ore si 100% urmatoarele).

Potrivit art. 154 din Codul Muncii si a Conventiei nr. 95/1949, .salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de catre angajati” in baza relatiilor de serviciu iar pentru aceasta munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani, fiind considerat un „bun” in sensul art. 1 din Protocolul 1 la Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului. La nivelul ANP si a unitatilor subordonate, având in vedere specificul muncii prestate de catre angajatii din sistem, personalul a efectuat ore in zilele de repaus saptamânal sau in zilele in care potrivit legii nu se lucreaza, fara acordarea sporului legal.

Conform regulilor generale ale dreptului muncii, sporul de 100% reprezinta partea variabila a salariului ce se plateste fiecarui salariat in functie de orele de munca prestate in zilele de repaus saptamânal sau in celelalte zile in care potrivit reglementarilor legale in vigoare nu se lucreaza si este un drept distinct de sporul acordat pentru orele suplimentare, pentru acestea din urma legea prevazând o modalitate diferita de compensare.

Prin urmare, nerespectarea acestei obligatii din partea paratului de a plati catre angajati acest spor la salariul de baza reprezinta o încalcare a dispozitiilor art. 16 din Constitutia României care prevede ca toti cetatenii sunt egali in fata legii fara si in nici un caz nu poate reprezenta o masura justificata de restrângere a acestui drept in sensul art. 56 din Constitutie.

În dovedire a depus înscrisuri.

In drept îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 36 si 45 din Legea 293/2009, art. 16 din O.G nr. 64/2006, pct.11.4 din O.M.J 399/2007. Legea nr. 53/2003, Constitutia României, Conventia nr. 95/1949, art. 1 din protocolul 1 la Conventie.

Pârâtul, legal citat, a depus întâmpinare prin care a solicitat introducerea în cauza a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice. A invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active întrucât Sindicatul nu are mandat special dat de fiecare titular membru de sindicat.

Pe fondul cauzei a solicitat ca reclamantii sa îsi precizeze câtimea obiectului cererii si respingerea actiunii ca nefondata si neîntemeiata. Arata ca art. 45 din Legea 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din cadrul ANP face referire exacta la faptul ca pot fi platite cu 75 % sau cu 100 % numai orele suplimentare efectuate, nu ziua ca atare. Plata salariilor s-a efectuat pentru perioada solicitata cu respectarea tuturor prevederilor legale ce reglementeaza acest lucru, respectiv OG 64/2006, OMJ 399/2007 de aplicare a OG 6/2006, Legea 293/2004. Astfel, pentru functionarii publici cu statut special care lucreaza în ture, faptul ca lucreaza în zilele de sâmbata si duminica sau sarbatorile legale constituie program normal de lucru raportat la specificul muncii acestora.

De asemenea, conform prevederilor art. 1 pct. 2 din Legea 53/2003 privind codul muncii, prevederile acestuia se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale numai în masura în care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii. Astfel, precizarea petentului ca regulamentele interne nu deroga de la regula instituita de art. 132 din Legea 53/2003 este total nefondata si nesustinuta.

Acordul colectiv de munca a fost redactat având la baza prevederile legale în vigoare, în cazul de fata cu referire la modalitatea de acordare a sporurilor de 75 % si 100 % iar interpretarea prevederilor acestui acord nu se poate face decât tinând cont de prevederile legale în vigoare. Prin aplicarea OG 64/2006 de la data de 01.01.2007, salariul se calculeaza la numarul de zile lucratoare dintr-o luna. În plus, se evidentiaza si se platesc si orele suplimentare efectuate, în conformitate cu prevederile legale.

CA URMARE A INVOCARII DIN OFICIU A EXCEPTIEI PRESCRIERII DREPTULUI LA ACTIUNE PENTRU DREPTURILE SOLICITATE PENTRU PERIOADA 01 02 2007 -16 02 2007, LA DATA DE 10 .05.2010 RECLAMANTUL A DEPUS RENUNTARE LA JUDECATA PENTRU ORELE LUCRATE IN ZILELE DE REPAUS SAPTAMÂNAL PANA LA DATA DE 16.02.2007, DEOARECE PENTRU ORELE LUCRATE IN ZILELE DE REPAUS SAPTAMÂNAL PANA LA DATA DE 16.02.2007, A INTERVENIT PRESCRIPTIA SI SOLICITA SA SE CONSTATE CA PENTRU PERIOADA 1.02.2007-16.02.2007 RENUNTA LA ACTIUNEA IN JUDECATA.

LA ACEEASI DATA S-AU FORMULAT CERERI DE INTERVENTIE ÎN INTERES PROPRIU DE CATRE Irimia Lucian, Gabara Marian, Ponea Vasile si Vatamanu Costel, care solicita acordarea drepturilor solicitate de petenti prin cererea introductiva motivat de faptul ca am lucrat în aceleasi conditii si în aceeasi perioada cu acestia.

La 20.05.2010 au formulat cereri de interventie si Chiriac Rodica, Salcianu Viorica si Filip Anisoara, cu aceeasi motivare.

La data de 22.09.2010 reclamantul a formulat cerere de renuntare la capatul de cerere privind plata cu un spor de 100 % a orelor lucrate în zilele de sarbatori legale, întrucât au fost platite dupa data introducerii actiunii.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Sindicatul Megas, in numele functionarilor publici cu statut special indicati la filele 20-24 , a formulat prezenta actiune, al carei obiect a fost restrans la sporul de 100% solicitat numai pentru zilele de repaus saptamanal.

In temeiul art. 137 Cpc se va analiza prioritar exceptia lipsei calitatii procesuale active a Sindicatului Megas , calificata fata de motivarea acesteia de catre parat ca exceptia lipsei calitatii de reprezentant.

Paratul a motivat aceasta exceptie pe faptul ca persoanele fizice in numele carora a introdus actiunea trebuiau sa confere un mandat special sindicatului pentru promovarea prezentei actiuni.

Din art. 28 alin 2 din legea 54/2003 privind sindicatele rezulta ca

„ În exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune în justitie în numele membrilor lor, fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel în cauza se opune sau renunta la judecata.”

Din interpretarea acestui articol rezulta ca nu este necesar un mandat expres sau unul special pentru introducerea actiunii, intrucat sidicatul are un mandat care are ca izvor legea, pentru introducerea de actiuni avand ca obiect drepturi ale membrilor de sindicat. In cauza, din tabelul de la filele 20-24 , rezulta ca functionarii publici cu statut special si-au exprimat acordul ca sindicatul sa introduca prezenta actiune, ceeea ce intareste mandatul legal prevazut de art 28 alin 2 din legea 54/2003.

In consecinta se va respinge aceasta exceptie a lipsei calitatii de reprezentant.

Pe fond se constata urmatoarele:

Din tabelul depus la filele 132-135 de catre parat rezulta ca functionarii cu statut special, reclamantii si intervenientii, lucreaza in ture si au beneficiat de repausul saptamanal de 2 zile in alte zile consecutive decat sambata si duminica sau daca nu a fost posibila acordarea de liber saptamanal li s-au platit aceste ore lucrate in zilele programate ca repaus saptamanal.

Din art. 46 din legea 293/2004 rezulta ca modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor si evidenta prezentei functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioara, elaborate de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor din subordinea acesteia.

Din art 45 din legea 293/2004 rezulta ca programul de lucru este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe saptamana iar programul de lucru al personalului din compartimentele a caror activitate impune prezenta la serviciu mai mult de 40 ore se stabileste de directorii unitatii, in raport cu necesitatile operative, asigurandu-se respectarea timpului de lucru normal.

Art 45 alin 4 prevede ca” Orele prestate de functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare peste durata normala a timpului de lucru se compenseaza cu timp liber corespunzator. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila în urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati, în luna urmatoare, cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:

a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate în zilele de repaus saptamânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza”.

Din interpretarea in ansamblu a art 45 rezulta ca sporul de 100% din ultima teza se acorda in ipoteza in care se depaseste durata normala a timpului de lucru. In cazul in care durata normala a timpului de lucru cuprinde lucrul sambata si duminica, si liber in alte 2 zile consecutive, motivat de faptul ca se lucreaza in ture, nu se impune acordarea acestui spor de 100%.

In cazul lucrului in ture repausul saptamanal, notiune prevazuta de art 45 alin 4 lit b presupune alte 2 zile libere, consecutive. Numai daca se lucreaza in aceste zile se acorda sporul.

Aceasta interpretare a art 45 alin 4 rezulta si din analiza Ordinului Minsterului Justitiei nr 399/2007 care cuprinde normele metodologige de aplicare a OG 64/2006 privind salarizarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor; acest ordin interpreteaza art 16 din OG 64/2006 in sensul ca sporul de 100% se acorda si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si in celelalte zile in care in conformitate cu prevederile legale nu se lucreaza, numai daca depasesc durata normala a timpului de lucru cuprins in ture. Toate aceste ore suplimentare nu pot depasi plafonul de 120 ore anual si exceptional 360 zile si numai cu dispozitia speciala a sefului ierarhic de a a dispune aceste ore suplimentare.

Aceasta interpretare este data si de directorul Aministratiei nationale a penitenciarelor – fila 38 dosar.

In consecinta numai orele care depasesc programul normal de 8 ore pe zi si cele de 40 ore pe saptamana, indiferent daca sunt realizate in zilele sambata si duminica, sau in zile normale, se platesc cu aceste sporuri de 75% si 100%.

Dispozitiile art 132 alin 2 si 3 din legea 53/2003 care stabilesc un spor in cazul in care repausul saptamanal se acorda in alte zile decat sambata si duminica nu se aplica pentru ca dispozitiile din codul muncii se aplica personalului contractual pentru care nu exista lege speciala. In cauza reclamantii si intervenientii sunt functionari publici cu statut special carora li se aplica legislatia speciala constand in legea 293/2004 , OG 64/2006 care se completeaza cu dreptul comun cuprins in Legea 188/1999 . Legea 188/1999 se completeaza cu legislatia muncii numai daca aceasta nu contravine legislatiei functiei publice ( potrivit art 118 din legea 188/1999)

In cauza art 132 din legea 53/2003 contravine legii speciale cuprinse in legea 293/2004 si in OG 64/2006 , astfel ca acest articol nu este aplicabil in cauza.

In consecinta actiunea formulata de reclamanti prin reprezentant legal si cererea de interventie formulata de Irimia Lucian, Gabara Marian, Ponea Vasile, Vatamanu Costel, Chiriac Rodica, Salcianu Viorica, Filip Anisoara va fi respinsa ca neintemeiata. In temeiul art 246 CPC se va lua act renuntarea Sindicatului Megas la capatul de cerere privind sporul de 100 % a orelor lucrate în sarbatori legale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii de reprezentant a Sindicatului Megas.

Respinge actiunea formulata de Sindicatul Megas în numele functionarilor publici indicati în tabelul anexat aflat la filele 20-24 dosar în contradictoriu cu pârâtul Penitenciarul Vaslui ca neîntemeiata.

Respinge cererea de interventie în nume propriu formulata de Irimia Lucian, Gabara Marian, Ponea Vasile, Vatamanu Costel, Chiriac Rodica, Salcianu Viorica, Filip Anisoara, cu domiciliul ales la Penitenciarul Vaslui, în contradictoriu cu Penitenciarul Vaslui ca neîntemeiata.

Ia act de renuntarea Sindicatului Megas la capatul de cerere privind sporul de 100 % a orelor lucrate în sarbatori legale.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 06 decembrie 2010.