Modificare unilaterală a salariului, element esenţial al contractului de muncă, fără a exista acordul angajatului Salarizare


În conformitate cu dispoziţiile art. 164 alin. 1 din Codul muncii, nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.

Potrivit art. 164 alin. 2, reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Totodată pot fi operate reţineri din salariu, pentru achitarea obligaţiilor de întreţinere conform Codului muncii, pentru contribuţii şi impozite datorate către stat, pentru acoperirea daunelor cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite sau pentru acoperirea altor datorii (art. 164 alin.3 din Codul muncii).

De asemenea, în conformitate cu art.264 alin. 1 lit. d şi e angajatorul poate aplica sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5 – 10% sau reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5 – 10%.

A susţinut pârâta SC Acet SA Suceava că reţinerile din salariul reclamantului s-au operat în baza art.54 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi a proceselor verbale încheiate cu sindicatul.

În conformitate cu art.54 lit. b din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, în cazul în care unele agenţii sau activităţi din cadrul societăţii nu realizează veniturile prevăzute în BVC analizate pe perioada cumulată în cursul fiecărui exerciţiu financiar şi nu recuperează prin tarife fondul de salarii prevăzut, coeficientul de diminuare al salariului va fi stabilit, în funcţie de realizarea veniturilor şi a fondului de salarii recuperat prin tarife, cu acordul părţilor.

Aşa cum rezultă din procesele verbale depuse în copie la instanţa de fond (filele 16 – 36) pentru perioada menţionată în acţiune s-au stabilit procente de diminuare a salariilor brute inclusiv pentru cel cuvenit recurentului în procente cuprinse între 5%, 10%, 15% şi 25%. Aşa cum s-a arătat, legea nu reglementează dreptul angajatorului de a opera reţineri din salariu în cazul nerealizării veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.

Ca urmare a aplicării procentelor de diminuare mai sus arătate, însuşi cuantumul salariului recurentului cuvenit pentru perioadele ianuarie 2006 – august 2006, ianuarie 2008 – mai 2009 a suferit modificări.

Ori contractul individual de muncă poate fi modificat în ceea ce priveşte durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul şi timpul de odihnă, numai prin acordul părţilor conform art.41 alin.1 şi 3 din Codul muncii, acord care în speţă nu a existat.

Cât priveşte procesele verbale întocmite cu Sindicatul Liber Independent Apa Suceava, Curtea consideră că în lipsa unui mandat special din partea reclamantului, acordul sindicatului nu poate suplini acordul salariatului în ceea ce priveşte modificarea contractului individual de muncă prin diminuarea salariului.

Cât priveşte apărările intimatei SC Acet SA Suceava, Curtea urmează a le înlătura, ca nefondate având în vedere următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.11 alin.1 lit. c, d din Legea nr.130/1996, clauzele contractelor colective de muncă produc efecte pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ramură de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă şi pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ţară, în cazul contractelor colective de muncă la nivel naţional, iar potrivit dispoziţiilor art.8 alin.2 din aceeaşi lege „Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior”.

De asemenea art.283 pct.2 din Codul muncii prevede că „contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă”.

Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 – 2010 nu prevede dreptul angajatorului de a opera reţineri din salariu în cazul nerealizării veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, astfel încât contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul SC Acet SA Suceava nu poate conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractul colectiv de muncă la nivel naţional pe anii 2007 – 2010.

Deşi intimata a invocat procesele verbale de stabilire a coeficienţilor de diminuare a salariului întocmite cu Sindicatul Liber Independent Apă Suceava, Curtea constată că în conformitate cu art.82 din Statutul Sindicatului Liber Independent Apă acesta „Negociază cu conducerea administrativă contractele colective de muncă, susţinând şi promovând în limitele legale interesele membrilor de sindicat”.

Însă atât timp cât legea nu prevede dreptul angajatorului de a opera reţineri din salariu în cazul nerealizării veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli ,în lipsa unui mandat special din partea recurentului, acordul sindicatului nu putea suplini acordul salariatului în ceea ce priveşte modificarea contractului individual de muncă prin diminuarea salariului.

Prin urmare, Curtea constată că reţinerile operate asupra salariului reclamantului sunt nelegale şi că cererea acestuia de plată a drepturilor salariale reţinute este întemeiată.