Natura juridică a termenului de 30 zile prevăzut de art. 268 alin. (1) C. muncii. Data de la care începe să curgă acest termen. Calculul termenului. Sancţiunea nerespectării termenului de aplicare a sancţiunii disciplinare


1. Potrivit art. 26811 alin. (1) C. muncii, „angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare”.

Luarea la cunoştinţă se poate realiza printr-o notă, un referat, un proces-verbal, care dobândesc dată certă prin înregistrarea la registrul general al angajatorului. Data luării la cunoştinţă de către angajator despre săvârşirea abaterii coincide cu data înregistrării sesizării, chiar dacă ulterior este necesară completarea informaţiilor pe care această sesizare le conţine.

2. Termenul de 30 de zile prevăzut de dispoziţiile art. 268 C. muncii pentru aplicarea sancţiunii este un termen de prescripţie, după cum s-a stabilit prin decizia de îndrumare a Tribunalului Suprem nr. 9/1974.

3. Acest termen se calculează pe zile, potrivit art. 1887 C. civ., iar ziua în care prescripţia începe să curgă nu intră în calcul.

C.A. Braşov, s. civ., min. şi fam., confl. mun. şi asig. soc., dec. nr. 1513/2009 din 9 decembrie 2009, Jurindex

Prin sentinţa civilă nr. 1464/M/26.10.2009, Tribunalul Braşov a admis excepţia tardivităţii emiterii deciziei de sancţionare nr. 70/14.07.2009, a admis contestaţia formulată de contestatorul O.N.H. în contradictoriu cu intimata G.B. şi, în consecinţă, a dispus anularea deciziei de sancţionare nr. 70 din 14 iulie 2009 emisă de intimata G.B. Pentru a pronunţa această hotărâre, instanta de fond a retinut următoarele:

Prin decizia nr. 70/14.07.2009 s-a dispus sancţionarea reclamantului cu „avertisment”, în temeiul art. 264 alin. (1) lit. a) C. muncii, reţinându-se în sarcina să că a transmis informaţii cu caracter confidenţial de natura drepturilor salariale, culese din statele de plată, cu privire la salariaţii G.B., către terţe persoane, şi că a formulat, în public şi în scris, afirmaţii neprincipiale la adresa colegilor, a concertmaiştrilor şi a directorului instituţiei.

Analizând, cu prioritate, aspectul privind emiterea deciziei de concediere cu nerespectarea dispoziţiilor art. 268 C. muncii, instanţa reţine următoarele:

Potrivit acestui text legal, „angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare”. După cum rezultă din text, termenul de 30 de zile de aplicare a sancţiunii curge de la data când reprezentantul angajatorului persoană juridică abilitat să aplice sancţiuni disciplinare a luat cunoştinţă despre săvârşirea abaterii, printr-o notă de constatare sau un referat, având o dată certă, prin înregistrarea în registrul general al unităţii.

Prin adresa înregistrată sub nr. 1862/10.06.2009, s-au adus la cunoştinţa reprezentantului legal al intimatei faptele care au condus la sancţionarea reclamantului prin decizia nr. 20/14.07.2009. Rezultă că data la care angajatorul a luat cunoştinţă despre săvârşirea faptei este

10.06.2009, fapt recunoscut şi în cuprinsul întâmpinării, iar sancţiunea disciplinară a fost aplicată în data de 14.07.2009.

Termenul de 30 de zile prevăzut de dispoziţiile art. 268 C. muncii pentru aplicarea sancţiunii este un termen de prescripţie, după cum s-a stabilit prin decizia de îndrumare a Tribunalului Suprem nr. 9/1974. Prin urmare, acest termen se calculează pe zile, potrivit art. 1887 C. civ., iar

ziua în care prescripţia începe să curgă nu intră în calcul. Articolul 1889

C. civ. dispune că „prescripţia nu se socoteşte câştigată decât după împlinirea celei din urmă zile a termenului defipt de lege”.

Faţă de aceste prevederi legale, termenul a început să curgă în data de 11.06.2009 şi s-a împlinit în data de 10.07.2009. Decizia de sancţionare fiind emisă în data de 14.07.2009, instanţa constată că aceasta a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor art. 268 C. muncii.

împotriva hotărârii a declarat recurs intimata G.B., în temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ. (…)

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs, Curtea a constatat că recursul este nefondat.

Termenul de 30 zile stipulat de art. 268 alin. (1) C. muncii începe să curgă de la data la care reprezentantul angajatorului – persoană fizică sau juridică – a luat cunoştinţă despre săvârşirea abaterii. Luarea la cunoştinţă se poate realiza printr-o notă, un referat, un proces-verbal, care dobândesc dată certă prin înregistrarea la registrul general al angajatorului. Data luării la cunoştinţă de către angajator despre săvârşirea abaterii coincidc, în speţă, cu data de 01.06.2009, care este şi data înregistrării sesizării, chiar dacă ulterior a fost necesară completarea informaţiilor pe care această sesizare le conţine.

Cercetarea disciplinară trebuie efectuată înăuntrul termenului de 30

zile calendaristice în care se emite decizia de sancţionare. In contextul legislativ menţionat, nu se poate confunda cercetarea realizată de comisia de disciplină şi materializată într-un raport, cu data înregistrării sesizării, care priveşte săvârşirea abaterii disciplinare şi care reprezintă data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei de la care curge termenul de prescripţie de 30 zile.

Sesizarea adresată conducerii intimatei şi înregistrată sub nr. 1262/2009 a fost cunoscută de către persoana competentă să aplice sancţiunea, astfel încât emiterea deciziei la data de 14.07.2009 este făcută cu nercspectarea termenului legal de 30 de zile – împrejurare care atrage decăderea angajatorului din dreptul de a sancţiona fapta săvârşită.

Faţă de considerentele relevate, în temeiul art. 312 C. proc. civ., recursul declarat a fost respins.

Notă: 1. Referitor la sintagma „săvârşirea unei abateri disciplinare”, pronunţând o soluţie similară cu cea de mai sus, Tribunalul Arad, prin sentinţa civilă nr. 273/12.02.2009, irevocabilă prin decizia civilă nr. 1047/19.06.2009 a Curţii de Timişoara, a formulat următoarea motivare:

„Pârâta nu a depus la dosar referatul nr. 6700/18.08.2008 invocat în cuprinsul deciziei de sancţionare şi nici raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă din cadrul aceleaşi secţii nr. 50a/40/16.09.2009 menţionat în decizie, neprecizând nici data exactă la care directorul

D.R.D.P. T. a aflat despre abaterea disciplinară, dată de la care susţine

această parte că a început să curgă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 268 alin. (1) C. muncii.

Oricum, acest text legal instituie un termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare pentru aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă.

Or, acest termen curge de la data la care reprezentantul pârâtei, abilitat să aplice sancţiuni disciplinare (în speţă, directorul D.R.D.P. T.) a fost încunoştinţat despre săvârşirea abaterii disciplinare printr-un referat, proces-verbal, notă de constatare sau orice alt înscris înregistrat cu dată certă la sediul pârâtei. în ceea ce priveşte sintagma „săvârşirea abaterii disciplinare” aceasta are înţelesul de faptă ce urmează a fi cercetară sub aspectul îndeplinirii sau nu de către aceasta a cerinţelor pentru a fi considerată o abatere disciplinară. Astfel, termenul prescripţiei aplicării sancţiunii nu curge de la data la care directorului pârâtei i s-a comunicat referatul comisiei de cercetare disciplinară cu concluziile referitoare la săvârşirea abaterii, ci de la data la care a fost anunţat despre comiterea faptei reclamantei considerată ca fiind abatere disciplinară, aceasta fiind cea a înregistrării referatului nr. 6700/18.08.2008 întocmit de E.P. – şef al secţiei B.T., deci cea de 18.08.2009”.

2. In sens contrar, referitor la momentul de la care începe să curgă termenul de 30 zile, Tribunalul Bucureşti a pronunţat sentinţa civilă nr. 4549/30.05.2008:

„în temeiul art. 268 C. muncii, angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

Termenul de 30 de zile prevăzut de art. 268 alin. (1) C. muncii este un termen de prescripţie a aplicării răspunderii disciplinare, aşa cum a stabilit doctrina, termen care curge de la data la care reprezentantul angajatorului persoană juridică abilitat să aplice sancţiuni disciplinare a luat cunoştinţă despre săvârşirea abaterii.

Textul mai sus citat stabileşte termenul de prescripţie de 30 de zile pentru abatere şi termenul de prescripţie de 6 luni pentru faptă, cele două noţiuni fiind distincte.

Termenul de 30 de zile nu curge de la data săvârşirii faptelor sau de la data la care comisia de disciplină a fost sesizată cu solicitarea de a proceda la cercetarea faptei imputate salariatei, ci de la data la care rezultatele cercetării au fost aduse la cunoştinţa conducerii prin referatul sau procesul-verbal cu care s-a încheiat cercetarea disciplinară. La încheierea cercetării disciplinare se poate vorbi despre „săvârşirea unei abateri disciplinare”, expresie folosită de art. 268 alin. (1) C. muncii. Textul nu are în vedere data săvârşirii faptei, ci data la care fapta poate fi caracterizată ca abatere disciplinară, aşa cum este definită de art. 263 alin. (2) C. muncii.