Neregularitate procedurală. Citarea intimatei aflată în procedura insolvenţei. Citare. Citaţie


Neregularitate procedurală. Citarea intimatei aflată în procedura insolvenţei.

-art.87 pct.5 cod pr.civ.

-art.6 prf.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În procesul civil părţile nu sunt obligate să se înfăţişeze la judecată, ceea ce este însă obligatoriu este ca ele să fie citate legal în cadrul procedurii conform art.85 cod pr.civ. care are caracter imperativ, în sensul că nicio măsură nu poate fi luată de instanţă decât după încunoştinţarea părţilor, drept garanţie a respectării principiilor ce guvernează procesul civil privind echitatea procedurii, dreptul la apărare şi contradictorialitatea dezbaterilor ca elemente esenţiale ale dreptului oricărei persoane la un proces echitabil în accepţiunea dată de art.6 prf.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

În procesul civil părţile nu sunt obligate să se înfăţişeze la judecată, ceea ce este însă obligatoriu este ca ele să fie citate legal în cadrul procedurii conform art.85 cod pr.civ. care are caracter imperativ, în sensul că nicio măsură nu poate fi luată de instanţă decât după încunoştinţarea părţilor, drept garanţie a respectării principiilor ce guvernează procesul civil privind echitatea procedurii, dreptul la apărare şi contradictorialitatea dezbaterilor ca elemente esenţiale ale dreptului oricărei persoane la un proces echitabil în accepţiunea dată de art.6 prf.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit art.87 pct.5 cod pr.civ.,cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului vor fi citaţi prin administratorul judiciar, ori după caz, prin lichidatorul judiciar, dispoziţie legală încălcată de instanţa de fond care a avea obligaţia să citeze societatea intimată prin intermediul administratorului judiciar fiindcă procedura insolvenţei era deja deschisă la primul termen de judecată, aşa cum s-a reţinut în cele ce preced.

Potrivit art.87 pct.5 cod pr.civ.,cei supuşi procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului vor fi citaţi prin administratorul judiciar, ori după caz, prin lichidatorul judiciar, dispoziţie legală încălcată de instanţa de fond care a avea obligaţia să citeze societatea intimată prin intermediul administratorului judiciar fiindcă procedura insolvenţei era deja deschisă la primul termen de judecată, aşa cum s-a reţinut în cele ce preced.

Desfăşurarea judecăţii, inclusiv administrarea mijloacelor de dovadă în lipsa uneia dintre părţi care nu a fost legal citată, afectează întreaga procedură care trebuie reluată în condiţii de regularitate procedurală prin citarea intimatei în conformitate cu dispoziţiile imperative care reglementează procedura de citare a părţilor în procesul civil.

Desfăşurarea judecăţii, inclusiv administrarea mijloacelor de dovadă în lipsa uneia dintre părţi care nu a fost legal citată, afectează întreaga procedură care trebuie reluată în condiţii de regularitate procedurală prin citarea intimatei în conformitate cu dispoziţiile imperative care reglementează procedura de citare a părţilor în procesul civil.

(decizia nr. 519 din data 9 martie 2011- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Ploieşti)

Prin contestaţia înregistrată pe rolul tribunalului, contestatorul V. N. a solicitat în contradictoriu cu intimata S.C. Rowa Dany S.R.L. anularea deciziei de concediere, reintegrarea în funcţia deţinută anterior, obligarea intimatei la plata despăgubirilor calculate de la data de 19.01.2010, precum şi la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea procesului.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat, în esenţă, faptul că menţiunea inserată în cuprinsul deciziei contestate, în sensul că locul de muncă ocupat de acesta se desfiinţează„ca urmare a dificultăţilor economice/a transformărilor tehnologice/a reorganizării” nu este una reală şi serioasă, întrucât posturile aferente funcţiilor de inginer tehnolog, de lucrător desemnat s.s.m. şi funcţia de coordonator al echipei de siguranţă ale alimentului nu se desfiinţează într-o unitate de procesare a cărnii, cu atât mai mult la una realizată din fonduri SAPARD.

A mai precizat contestatorul că măsura concedierii sale rapide, în doar câteva ore, este una neîntemeiată şi nelegală, ca o execuţie subiectivă împotriva celui care a îndrăznit să informeze conducerea societăţii despre o problemă sensibilă existentă în colectivul de muncă.

În dovedirea contestaţiei, contestatorul a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Intimata, legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nici nu a desemnat vreun reprezentant în instanţă pentru a-şi formula eventuale apărări.

La termenul de judecată din data de 28.05.2010, la solicitarea contestatorului s-au încuviinţat probe cu înscrisuri, interogatoriul intimatei şi audierea unui martor Mierliţă Cristian, care a fost ascultat la termenul de judecată din 20.07.2010.

După administrarea probatoriilor, prin sentinţa tribunalul a admis contestaţia şi s-a dispus anularea deciziei emise de intimată, reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior desfacerii contractului de muncă;a fost obligată intimata să plătească contestatorului drepturile salariale indexate şi reactualizate calculate de la data de 19.01.2010 – până la reintegrarea efectivă; s-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin decizia emisă de către societatea intimată s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al contestatorului V. N. în temeiul art.58 coroborat cu art.65 şi 66 din codul muncii cu motivarea că locul de muncă al contestatorului s-a desfiinţat începând cu data de 12.12.2009 „ca urmare a dificultăţilor economice / a transformărilor tehnologice / a reorganizării”.

Prima instanţă a reţinut că măsura concedierii contestatorului a fost una individuală, însă motivul pentru care s-a desfiinţat locul de muncă ocupat de acesta în cadrul societăţii intimate, nu a fost cu claritate indicat în decizia ce face obiectul contestaţiei.

Potrivit disp. art.287 Cod procedură civilă, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.

În cauză, societatea intimată nu numai că nu s-a conformat acestei reguli, dar administratorul său nici nu a răspuns la interogatoriul ce i-a fost comunicat încă din 9.06.2010.

Prin urmare, cum intimata nu a respectat dispoziţiile legale şi nu a combătut în niciun mod susţinerile contestatorului referitoare la nelegalitatea deciziei contestate, deşi au fost acordate trei termene de judecată în vederea administrării probatoriilor, tribunalul a admis contestaţia după cum s-a arătat mai sus.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimata S.C. Rowa Dany S.R.L, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Într-o primă critică, recurenta-intimată a susţinut că instanţa de fond nu a avut in vedere situaţia juridică în care se afla recurenta, respectiv aceea de , ceea ce impunea citarea sa prin administratorul judiciar.

Într-o altă critică, intimata-recurentă a arătat că în mod greşit instanţa de fond nu a avut în vedere considerentele obiective constând în dificultăţile economice pe care le-a înregistrat la sfârşitul anului 2009 ceea ce a generat încetarea raporturilor de muncă cu contestatorul salariat la fabrica de mezeluri de la Buşteni-care era punctul de lucru unde intimatul-contestator şi-a desfăşurat activitatea-şi care a fost închisă. Ulterior societatea a intrat în procedura de insolvenţă.

În plus, la toate termenele acordate la instanţa de fond, intimatul-contestator a avut cunoştinţă despre existenţa pe rolul Tribunalului Teleorman a dosarului de insolvenţă, în condiţiile în care a înţeles să se înscrie la masa credală. Pentru aceste considerente, recurenta-intimată a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă şi a depus în sprijinul acestor susţineri certificatul emis de Tribunalul Teleorman în dosarul nr.1871/87/2010 şi cererea contestatorului care la 7 iunie 2010 a cerut înscrierea sa la masa credală în procedura de insolvenţă din respectivul dosar.

Intimatul-contestator a formulat întâmpinare la motivele de recurs precum şi note scrise solicitând respingerea ca nefondat a acestuia, menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei instanţei de fond.

Curtea, verificând sentinţa recurată în raport de criticile formulate de recurenta-intimată, de dispoziţiile legale incidente în cauză şi de mijloacele de probă administrate dar şi sub toate aspectele, astfel cum prevede art.3041 Cod procedură civilă, a constatat că este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed:

Contestaţia împotriva deciziei de concediere emise de intimata SC ROWA DANY SRL Voluntari, formulată de contestatorul V. N. a fost înregistrată la instanţa de fond la data de 18 februarie 2010 fixându-se prim termen de judecată la data de 28 mai 2010.

La acest termen de judecată s-au încuviinţat probele cerute de contestator iar la următorul termen de judecată din 20 iulie 2010 a fost audiat martorul M. C. iar la ultimul termen de judecată din 29 octombrie 2010 tribunalul a soluţionat cauza, pronunţând sentinţa recurată.

Curtea constată că întreaga procedură desfăşurată în faţa primei instanţe în condiţiile lipsei la toate termenele de judecată ale intimatei, este afectată de nelegalitate, ceea ce atrage incidenţa cazului de recurs prevăzut de art.304 pct.5 cod pr.civ. cu consecinţa casării sentinţei pronunţate în condiţii de neregularitate procedurală şi a cărei sancţiune este nulitatea acesteia, fiindcă societatea intimată se afla deja în procedura insolvenţei, situaţie în care se impunea citarea sa prin intermediul administratorului judiciar.

Instanţei de fond i-a fost adusă la cunoştinţă această împrejurare prin notele scrise depuse chiar de contestator care a indicat şi dosarul aflat pe rolul Tribunalului Teleorman în care s-a pronunţat încă de la 21 aprilie 2010 încheierea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei.

Din certificatul depus în recurs rezultă că prin încheierea nr.13C din 21 aprilie 2010 Tribunalul Teleorman a admis cererea debitoarei-recurente SC ROWA DANY SRL şi a numit administratorul judiciar A.R.T. INSOLVY SPRL Craiova.

Intimatul-contestator V. N. s-a înscris la masa credală în cadrul respectivei proceduri în calitate de creditor pentru o creanţă totală de 17.475 lei conform cererii a cărei copie a fost depusă în recurs.

Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că prima critică din recurs referitoare la acest aspect este justificată şi drept consecinţă a admis recursul în conformitate cu art.312(1) rap.la art.304 pct.5 cod pr.civ., a casat sentinţa recurată şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond, fiind de prisos cercetarea celuilalt motiv de recurs care vizează fondul cauzei.

Cu ocazia refacerii procedurii de citare a părţilor în condiţii de regularitate procesuală şi a reluării judecăţii, instanţa de fond va pune în discuţia acestora incidenţa dispoziţiilor art.36 din potrivit cu care de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, urmând să se pronunţe cu privire la acest caz de suspendare ce operează în puterea legii, printr-o încheiere motivată indiferent de dezlegarea pe care o va da sub acest aspect, conform art.268(4) cod pr.civ.

4