Obligatia de a face Contracte de muncă


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 8562

Sedinta publica de la 13 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta …. si pe pârâta ………, având ca obiect obligatie de a face.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat pentru reclamanta avocat …….., pârâta fiind reprezentata de avocat …….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, avocat pentru reclamanta depune în copie carnetul de , avocat pentru pârâta depune adresa 28492/10.12.2010 dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si constatând cauza în stare de judecata, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat ……, pentru reclamanta solicita admiterea actiunii întrucât prin sentinta 858 se anuleaza decizia nr.3 si deci reclamanta este practic angajata, ca decizia nr. 5 nu este contestata , iar decizia 4 si 5 nu sunt înscrise în carnetul de munca , fara cheltuieli de judecata.

Avocat ……, pentru pârâta solicita respingerea actiunii, având în vedere precizarea reclamantei ca raspunsul ITM-ului este gresit , fara cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 19840/318/2010, reclamanta ….. a chemat în judecata pe pârâta …….. solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata pârâta sa depuna actele necesare la ITM Gorj pentru a i se opera în carnetul de munca desfacerea contractului, cu cheltuieli de judecata.

În motivare arata reclamanta a fost angajata societatii, ca s-a emit decizia nr. 3/2009 , iar prin sentinta 858 s-a constatat nula aceasta decizie, ca pârâta a emis decizia 4 retroactiv cu desfacerea contractului de munca în data de 12.12.2009, ca pârâta a fost obligata sa plateasca despagubiri , ca acesta nu s-a deplasat la ITM pentru a opera modificarile intervenite si cu rea credinta îi aduce prejudicii pentru ca nu se poate angaja în alta parte.

În drept îsi întemeiaza cererea pe art.1075-1077 cod civil.

Pârâta depune întâmpinarea prin care invoca exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Tg-Jiu considerând ca este competent Tribunalul Gorj-sectia conflicte de munca si asigurari sociale. Pe fond solicita respingerea actiunii , întrucât actele au fost înaintate la ITM prin adresa 251/28.05.2010, depunând adresele 291/2010, 251/2010, deciziile 3,4, 5/2010, sentinta 858/2010.

Reclamanta depune precizari la actiune prin care solicita ca pârâta sa fie obligata sa completeze carnetul de munca si sa opereze toate deciziile , atasând aceleasi acte pe care le-a înaintat pârâta , inclusiv adresa 5791/2010 emisa de petenta catre ITM si raspunsul ITM catre petenta.

Prin încheierea de sedinta din 29.11.2010 instanta respinge exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tg-Jiu.

În cauza se administreaza proba cu înscrisuri, respectiv, carnetul de munca, iar pârâta depune adresa 28492/2010, extras HG767/1999, extras din decretul 92/1976.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamanta a fost salariata pârâtei. Prin decizia 3/10.12.2009 i se desface contractul individual de munca conform art. 61 lit. a din codul muncii începând cu 17.11.2009. Aceasta decizie a fost contestata si prin sentinta 858/12.04.2010 se admite contestatia, se constata nulitatea absoluta a deciziei nr.3 si obliga intimata la plata unor despagubiri salariale începând cu 16.11.2009. Prin aceasta sentinta instanta nu a pronuntat reintegrarea petentei pentru ca aceasta nici nu a solicitat.

Prin decizia nr.4/11.05.2010 se anuleaza decizia nr.3, precizând ca urmeaza sa se emita o alta decizie. Astfel se emite decizia 5/11.05.2010 prin care înceteaza contractul individual de munca al reclamantei începând cu 12.12.2009 în baza art. 79 din codul muncii. Prin adresa cu nr.29/03.06.2010 reclamantei i se aduce la cunostinta continutul acestor decizii si faptul ca s-au platit despagubirile salariale cu mandat postal. La primirea acestor acte reclamanta nu contesta niciuna din deciziile comunicate.

Verificând carnetul de munca se constata ca acesta a fost completat de catre ITM Gorj , motiv pentru care pârâta înregistreaza la ITM deciziile 4 si 5/2010 în data de 17.05.2010( filele 13,14). În carnet aceste decizii nu sunt operate , obligatie ce îi revenea institutiei ITM Gorj. Aceste proces a fost generat de însasi ITM care desi i s-au înaintat documentele din 17.05.2010, acestea au fost ignorate si neoperate în carnetul de munca. De altfel chiar prin adresa 579/19.07.2010 (fila 29) ITM raspunde eronat ca reclamata trebuie sa se adreseze pârâtei ca sa înainteze actele ce conduc la modificari în carnetul de munca.

În consecinta având în vedere ca pârâta nu are nici culpa în neînscrierea în contractul de munca a deciziilor amintite mai sus, ci doar ITM Gorj , în baza art. 1075 si urm. si dispozitiile decretului 92/1976 , instanta urmeaza sa respinga actiunea. Motivele invocate de reclamanta în sensul ca nu se poate emite o decizie retroactiv nu poate fi acceptata , întrucât reclamanta nu a contestat decizia nr. 5/2010 cu toate ca a fost primita de aceasta sub semnatura.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamanta …. , cu domiciliul în ……….. împotriva pârâtei ………….., cu sediul în ………….

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 13 Decembrie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red.L.C./tehn, MS/ 22 Decembrie 2010/nr. ex.4