Pensia anticipata partiala – stabilire. Pensii


– Legea nr. 19 din 2000, art. 50-52, art. 42, 77, 83, anexa 3

Diminuarea prevazuta la art. 50 alin. 2 din Legea nr. 19 din 2000 nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorita activitatii desfasurate în conditii deosebite.

Conform anexei 3 a Legii nr. 19/2000, în urma cererii de pensionare, la data de la care se stabileste pensia conform art. 83 din L. 19/2000, 9.07.2010, vârsta standard de pensionare este de 63 ani si 10 luni , iar stagiul complet de cotizare-32 ani si 8 luni.

CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE

PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA NR.4579 /05.07.2011

Prin sentinta civila nr.42LM/AS din data de 18.01.2011, pronuntata de Tribunalul Giurgiu – Sectia Civila în dosarul nr.2435/122/2010, s-a admis contestatia formulata de reclamantul P D N împotriva deciziei nr.1-147920/15.09.2010 emisa de pârâta CJP Giurgiu.

A fost anulata decizia nr.1-147920/15.09.2010 emisa de C J P Giurgiu.

A fost obligata pârâta sa emita o noua decizie de anticipata partiala prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 32 de ani si 8 luni, a vârstei standard de pensionare de 63 ani si 10 luni, cu o anticipare de 46 de luni si un procent de diminuare de 0,30% pe fiecare luna de anticipare, drepturile de astfel stabilite urmând a fi acordate începând cu 9.07.2010.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut ca reclamantul PD N prin cererea nr.41807/28.06.2010 a solicitat înscrierea la pensie, pe formularul tipizat nementionând daca solicita pensie pentru limita de vârsta sau pensie anticipata/anticipata partiala.

Prin decizia nr.1-147920/15.09.2010 pârâta C J P a admis cererea de pensionare si a stabilit drepturile de pensie anticipata partiala începând cu data de 09.07.2010.

Din continutul deciziei rezulta ca s-a avut în vedere ca reclamantul este nascut la data de 09.07.1950, astfel încât la data pensionarii avea vârsta de 60 de ani, vârsta standard de pensionare luata în considerare fiind de 65 ani, iar stagiul complet de cotizare fiind de 35 ani, în timp ce stagiul de cotizare realizat efectiv de reclamant a fost de 36 ani 10 luni 16 zile, din care 8 ani 11 luni 20 zile în grupa a II de munca conform Legii nr.3/1977.

Reclamantul critica decizia pentru aceea ca vârsta standard de pensionare trebuia sa fie de 63 ani si 10 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani si 8 luni conform anexei 3 din Legea nr.19/2000.

Întrucât a muncit în grupa a II a de munca 8 ani si 11 luni, vârsta standard de 63 de ani si 10 luni se reduce cu 1 an si 6 luni, rezultând o vârsta de 62 ani si 4 luni. În aceste conditii a realizat un stagiu de cotizare mai mare cu 4 ani decât stagiul de 32 ani si 8 luni, iar coeficientul de penalizare ar fi trebuit sa fie de 0,30% pe luna de anticipare, pentru cele 28 de luni de anticipare rezultând un total de 8,4 %.

Tribunalul a retinut ca potrivit art.41 alin.2 din Legea nr.19/2000 vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, atingerea vârstei standard urmând a se realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a legii, prin cresterea vârstelor de pensionare, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3.

Potrivit anexei nr.3 la Legea nr.19/2000, vârsta standard de pensionare în cazul reclamantului era, la data depunerii cererii (iunie 2010) de 63 de ani si 10 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani si 8 luni. Acestea sunt vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare care trebuia avute în vedere de pârâta la stabilirea drepturilor de pensie ale reclamantului, iar nu cele prevazute de anexa nr.9 din Norma de aplicare a Legii nr.19/2000 aprobata prin Ordinul nr.340/2001 al Ministerului Muncii.

Astfel, si prin art. II pct.3 din Norma se arata ca vârstele standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare sunt cele prevazute în anexa 3 la lege, dar se adauga ,,astfel cum este detaliata prin anexa 9 la norme”. Anexa 9 corespunde cu anexa 3 din lege în ce priveste data pensionarii, vârsta standard si stagiul complet, dar nu si referitor la vârsta persoanei, de unde rezulta ca trimiterea la anexa 9 din ordin se refera si se aplica doar pentru pensia pentru limita de vârsta, iar nu si pentru pensia anticipata.

O altfel de interpretare a prevederilor normei si aplicarea anexei 9 în cazul pensiei anticipate, în conditiile în care anexa nr.9 prevede conditii mai grele pentru pensionare decât cele din anexa 3 la lege, ar însemna ca prin normele metodologice de aplicare sa se ajunga la înlocuirea prevederilor exprese ale legii respective, încalcându-se astfel forta juridica superioara a legii de catre un act administrativ, menit sa lamureasca aplicarea legii, iar nu sa înlocuiasca prevederile acesteia.

În concluzie, la data cererii reclamantului – iulie 2010 – vârsta standard de pensionare era de 63 ani si 10 luni, iar stagiul complet de cotizare de 32 ani si 8 luni, în timp ce reclamantul realizase un stagiu de 36 ani, 10 luni si 16 zile.

Potrivit art.50 din Legea nr.19/2000 asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani, cuantumul pensiei anticipate partiale stabilindu-se din .cuantumul pensiei pentru limita de vârsta, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

Conform art. III pct.8 din Norma prin stagiu complet de cotizare la care se face referire în tabelul 2 se întelege stagiul complet de cotizare din anexa 3 la lege, stagiul complet cuprinzând si sporul acordat pentru munca în pentru grupa I si II pâna la data de 1.04.2001.

În baza art. 51 alin. 1 si 2 din aceeasi lege pentru asiguratii care au desfasurat activitati în conditii deosebite sau speciale de munca “diminuarea prevazuta la art. 50 alin. 2 nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorita activitatii desfasurate în conditii speciale sau deosebite de munca”.

Cum reclamantul a realizat un stagiu de cotizare de 36 ani 10 luni 16 zile, acesta a realizat peste stagiul complet de cotizare din anexa 3 un stagiu de 4 ani, 2 luni si 16 zile, astfel ca potrivit tabelului nr. 2 de la art. 50 beneficiaza de un procent de diminuare de 0,30 % pentru fiecare luna de anticipare.

Tot astfel, reclamantul avea la data pensionarii vârsta de 60 de ani, ceea ce înseamna, fata de vârsta standard de pensionare din anexa 3 (63 ani 10 luni), o anticipare de 3 ani si 10 luni, deci 46 de luni de anticipare.

Prin aplicarea Anexei nr.9, pârâta a luat în calcul un stagiu de cotizare realizat peste stagiul standard de cotizare de doar 1 an 10 luni, ceea ce a dus la un procent de diminuare de 0,45% pentru fiecare luna de anticipare, de unde rezulta din nou ca anexa nr. 9 prevede conditii mai grele pentru pensionare decât cele din anexa 3 la lege si atrage inaplicabilitatea normei în detrimentul legii în aplicarea careia s-a emis.

Având în vedere ca reclamantul a fost înscris la pensie anticipata partial, conform tabelului prevazut la art. 50 alin. 2 reclamantului i s-a aplicat o diminuare a cuantumului pensiei pentru cei 5 ani de anticipare. Pentru perioada de 8 ani 11 luni 20 zile în care a lucrat în conditii speciale si/sau deosebite (grupa II de munca conform Legii nr. 3/1977) potrivit art. 51 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 reclamantului nu i se aplica diminuarea prevazuta la art. 50 alin. 2, ramânând a i se aplica aceasta doar pentru cele 46 luni ramase ca urmare a reducerii vârstei standard de pensionare cu 5 ani, câta vreme art. 52 stipuleaza ca pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de vârsta care se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. 2 doar la împlinirea vârstei standard de pensionare

Prin urmare, tribunalul a constatat ca decizia de pensionare nu este emisa cu respectarea tuturor dispozitiilor legale privind stabilirea drepturilor de pensie ale reclamantului.

A obligat pârâta sa emita reclamantului o noua decizie de pensie anticipata partiala prin luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 32 de ani si 8 luni, a vârstei standard de pensionare de 63 ani si 10 luni, cu o anticipare de 46 de luni si un procent de diminuare de 0,30% pe fiecare luna de anticipare, drepturile de pensie astfel stabilite urmând a fi acordate începând cu 09.07.2010.

Împotriva acestei hotarâri au formulat recurs în termen si motivat reclamantul P D N si pârâta CJ P Giurgiu, înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a Civila si pentru cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr.2435/122/2010 (numar în format vechi 3113/2011).

În motivarea recursului sau, întemeiat în drept pe dispozitiile art.304 pct.9 Cod procedura civila, recurenta CJ P Giurgiu a aratat ca, în fapt, prin actiunea introdusa la Tribunalul Giurgiu reclamantul a contestat decizia de pensie anticipata partiala si obligarea institutiei la emiterea unei alte decizii de pensie cu luarea în calcul a unei vârste de pensionare de 63 ani 10 luni si a unui stagiu complet de cotizare de 32 ani si 8 luni.

Arata ca reclamantul a fost pensionat cu decizia nr.147923/15.09.2010, pensie anticipata partiala, cu un stagiu total de cotizare realizat de 36 ani 10 luni 16 zile, cu utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

Conform prevederilor art.167 alin 2 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu completarile si modificarile ulterioare “pentru perioada aprilie 2001 noiembrie 2014 vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare, în întelesul art.49 si 50, sunt cele prevazute în anexa nr.3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limita de vârsta în raport cu data nasterii.

Precizeaza ca reclamantul a fost pensionat în baza art.50 din Legea nr.19/2000, iar conform pct.3 din Sectiunea a II-a Cap.B din Ordinul M.M.S.S. nr.340/2001 vârsta standard de pensionare si stagiile minime sau complete de cotizare pentru femei si barbati sunt prevazute în anexa nr.3 la lege, detaliata în functie de data nasterii în anexa nr.9 la prezentele norme.

În conformitate cu prevederile art.167 alin 4 din Legea nr.19/2000, numai pentru cei care au desfasurat activitati încadrate în grupa I de munca, vârsta standard de pensionare, din care se face reducerea prevazuta în tabelul nr.4, sunt cele corespunzatoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevazute în anexa nr.3, în conditiile realizarii stagiului complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul la pensie.

Având în vedere ca anexa nr.3 se aplica numai pentru cei care lucrat în grupa I de munca si care solicita pensie limita de vârsta, recurenta solicitam admiterea recursului si modificarea sentintei recurate în sensul respingerii actiunii.

În motivarea recursului sau, întemeiat în drept pe dispozitiile art.299 si urmatoarele din Codul de procedura civila, recurentul PD N a aratat ca, în raport de dispozitiile art.51 al.1 si 2din Legea 19/2000, rezulta ca salariatii care au desfasurat activitati în conditii deosebite sau speciale de munca, diminuarea prevazuta la art.50 al.2 nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare.

La data iesirii la pensie, stagiul complet de cotizare era de 32 ani si 8 luni si o vârsta standard de pensionare de 63 de ani si 10 luni.

Instanta a apreciat în mod gresit împrejurarea ca fata de vârsta standard de pensionare din anexa 3 din Legea 19/2000, o anticipare de 3 ani si 10 luni,deci 46 de luni de anticipare.

In realitate, fata de vârsta standard de pensionare de 63 ani si 10 luni diminuata cu 1 an si 6 luni conf. tab.2 din legea 19/2000 pentru perioada lucrata în grupa a II-a de munca, rezulta ca numarul de luni de anticipare este de 28 de luni si nu de 46 de luni.

In aceste conditii, instanta este obligata sa observe ca dintr-un simplu calcul matematic, concluzia la care trebuia sa ajunga, este aceea mai sus mentionata, astfel:

Fata de o penalizare de 0,30% pentru fiecare luna de anticipare retinuta si în hotarâre, înmultita cu numarul de 28 de luni de anticipare, rezulta o diminuare totala de 8,4% si nu de 13,8%.

In acest sens, recurentul solicita modificarea sentintei recurate, sub aspectul mentinerii în considerente si în dispozitivul hotarârii a faptului ca stagiul complet de cotizare este de 32 ani si 8 luni, a vârstei standard de pensionare de 63 de ani si 10 luni si al modificarii duratei de anticipare de la 46 de luni,la 28 de luni cum în mod corect este, mentinerea procentului de diminuare de 0,30% pentru fiecare luna de anticipare. In concluzie, solicita modificarea duratei de anticipare de la 46 de luni la 28 de luni.

Analizând recursurile declarate, prin prisma criticilor invocate, conform art. 304 pct. 9, art. 304 ind. 1 C.proc.civ., Curtea a retinut urmatoarele:

Art. 76 din L. 19/2000 prevede, “(1) Începând cu data înscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie.

(2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majoreaza cu suma corespunzatoare contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit legii.

(3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) si (2) fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarilor.”

Art.78 din L. 19/2000 prevede” 1) Punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna. Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

(2) Pentru perioadele în care Institutul National de Statistica si Studii Economice a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determina ca raport între media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

(3) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica si Studii Economice nu a comunicat înca salariul mediu brut lunar pe economie se utilizeaza (pentru întreaga luna) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.”

Art.77 din L. 19/2000 prevede,” (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determina prin împartirea numarului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut în anexa nr. 3.

(2) În situatia asiguratilor prevazuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevazute la aceste articole.

(3) În situatiile prevazute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevazute în anexele nr. 4 si 5.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numarului de puncte realizat în fiecare luna se utilizeaza cinci zecimale.”

Art. 42 din L. 19/2000 prevede” (1) Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.”,

iar art.51 din L. 19/2000 prevede” (1) Asiguratii care au desfasurat activitati în conditii deosebite sau în conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

(2) În situatia prevazuta la alin. (1) diminuarea prevazuta la art. 50 alin. (2) nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorita activitatii desfasurate în conditii deosebite si/sau speciale de munca.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48, precum si de cele prevazute de legi speciale.”

Prin decizia data in recurs in interesul legii nr. 4/4.04.2011 ICCJ a stabilit ca vârsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare sunt cele din anexa 3 a L. 19/2000 pentru cei pensionati în baza ei, în speta reclamantul, în raport cu data cererii de pensionare.

Conform anexei 3 a Legii nr. 19/2000, în urma cererii de pensionare a reclamantului , la data de la care se stabileste pensia conform art. 83 din L. 19/2000, 9.07.2010, vârsta standard de pensionare este de 63 ani si 10 luni , iar stagiul complet de cotizare-32 ani si 8 luni.

Art.50 si 52 din L. 19/2000 modificata prin L nr. 273/2009 prevad: “1) Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

(11) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au în vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de vârsta, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.

Art. 52 – Începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor de pensionare prevazute de prezenta lege pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de vârsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.”

Se observa ca vârsta reclamantului, nascut la 9.07.1950,la data stabilirii pensiei pe baza cererii de pensionare, 9.07.2010 , este 60 ani.

Se observa astfel ca perioada de reducere a varstei standard de pensionare de care beneficiaza reclamantul ca beneficiar al pensiei anticipata partiala conform art. 50 din L. 19/2000 este de 3 ani si 10 luni( varsta standard de pensionare 63 ani si 10 luni – varsta reclamantului 60 ani = 3 ani si 10 luni); perioada de neaplicare a diminuarii este perioada de reducere recunoscuta de art. 42 din L. 19/2000 pentru ca s-a lucrat în grupa a II-a de munca peste 8 ani, de 1 an si 6 luni ; rezulta ca diminuarea se aplica doar pentru 28 luni(3 ani si 10 luni – 1 an si 6 luni = 2 ani si 4 luni adica 28 luni); procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare este de 0,30%( stabilit de art. 50 la tabelul nr. 2, L. 19/2000) deoarece reclamantul a depasit cu 4 ani si 2 luni stagiul complet de cotizare prevazut la anexa 3 din L. 19/2000( stagiul de cotizare realizat de reclamantul conform deciziei emisa de pârâta 36 ani 10 luni si 16 zile – stagiul complet de cotizare prevazut la anexa 3 din L. 19/2000 32 ani si 8 luni = 4 ani 2 luni); procentul de diminuare total este de 8,4%( 0, 30 % X 28 luni =8,4 %).

Vazând art. 312 alin. 1, 3, Curtea a respins, ca nefondat, recursul pârâtei CJP Giurgiu si a admis recursul reclamantului PDN împotriva aceleiasi sentinte. A modificat în parte sentinta civila recurata în sensul ca la emiterea deciziei de pensie anticipata partiala pârâta va lua în calcul perioada de anticipare de 28 luni pe care se aplica diminuarea, mentinând celelalte dispozitii.