Pensie anticipata si anticipata partiala. Nevalorificarea stagiului realizat în sisteme neintegrate Pensii


art. 50 alin. 1, art. 194 alin. 1 din Legea nr. 19/2000

Legea în vigoare la momentul formularii cererii de pensionare continea o enumerare expresa a tipurilor de pensii pentru care se recunosc reciproc stagiile de cotizare între sistemul public de pensii si sistemele neintegrate, inclusiv sistemul pensiilor militare, iar pensia anticipata sau pensia anticipata partiala nu erau mentionate.

Cum enumerarea de la art. 194 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 este una limitativa, în mod corect Tribunalul nu a procedat la o interpretare extensiva a dispozitiei legale, astfel cum solicita recurentul contestator, retinând în mod just ca stagiul realizat în sisteme neintegrate nu poate fi luat în calcul la stabilirea stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei anticipate sau anticipate partiale.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE SI ASIGURARI SOCIALE, DECIZIA CIVILA NR.634 din 02.02.2011)

Prin sentinta civila nr.4431 din data de 21.05.2010 pronuntata în dosarul nr.43453/3/2009, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII a Conflicte de munca si asigurari sociale a respins, ca neîntemeiata, contestatia formulata de contestatorul P.C., în contradictoriu cu intimata Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Din administrarea probelor existente în cauza, instanta de fond a retinut, în esenta, urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Prin decizia nr.R****/26.10.2009, emisa de Casa de Pensii Sector 1 Bucuresti, s-a respins cererea de pensionare anticipata a reclamantului cu motivarea ca acesta avea stagiu de cotizare mai mic decât stagiul complet.

În decizia s-a retinut ca reclamantul avea la data înscrierii la 59 de ani si 11 luni fata de 64 de ani, 11 luni, vârsta standard de pensionare.

De asemenea, s-a mentionat în decizia ca reclamantul avea un stagiu de 26 de ani, 8 luni si 19 zile compus din stagiul de 23 de ani, 11 luni si 29 de zile, realizat în conditii normale si 2 ani, 8 luni si 20 de zile realizat în grupa a Il-a de munca.

Potrivit dispozitiilor art.50 al. 1 din Legea nr. 19/2000, asiguratii care nu au realizat stagiul complet de cotizare si cei ce l-au depasit cu pâna la 10 ani pot solicita pensia anticipata pâna la cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare.

Fiind nascut pe data de 19.10.1949, a mai retinut instanta de fond, reclamantul poate beneficia de pentru limita de vârsta în septembrie 2014, la împlinirea vârstei de 64 de ani si 11 luni, daca va realiza un stagiu de 34 de ani si 10 luni.

Pentru a putea beneficia de pensie anticipata, ce presupune depasirea stagiului de cotizare de cel mult 10 ani, reclamantul ar fi trebuit sa realizeze cel putin stagiul complet de 34 de ani si 10 luni.

În mod nejustificat considera reclamantul ca trebuia sa i se ia în calcul la stabilirea stagiului total de cotizare si stagiul de 8 ani si 3 luni si 21 de zile realizat în cadrul M.Ap.N., întrucât potrivit dispozitiilor art.194 alin. 1 din Legea pensiilor, între sistemul public si celelalte sisteme de proprii de asigurari sociale, neintegrate pâna la data intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate si de munca, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.

Asadar vechimea în serviciile militare realizata de reclamant se ia în considerare pentru obtinerea pensiei în sistemul public doar în ceea ce priveste pensia pentru limita de vârsta, invaliditate si de urmas nu si pentru pensie anticipata, sau anticipata partial.

Contrar sustinerilor reclamantului, prima instanta a retinut ca perioada în care acesta a beneficiat de indemnizatie de somaj a fost luata în calcul la stabilirea stagiului total de cotizare conform buletinului depus la dosar.

Reclamantului nu i s-a luat într-adevar în considerare perioada cuprinsa între 1.06.2004 – 1.06.2005 si 28.05.2006 – 28.05.2007 în care a beneficiat de plati compensatorii si de completare, întrucât, conform O.U.G. nr.22/2004 privind modificarea si completarea O.U.G. nr.95/2002 privind industria de aparare, sumele acordate ca plati compensatorii precum si veniturile de completare sunt exceptate de la plata contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale de stat si, în consecinta, perioada acordarii platilor compensatorii si a venitului de completare (care constituie stagiu asimilat stagiului de cotizare) poate fi valorificata, conform art.38 din Legea nr. 19/2000, doar pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta nu si pentru pensie anticipata sau anticipata partiala.

Împotriva acestei sentinte, contestatorul a declarat recurs motivat, în termenul legal, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În dezvoltarea motivelor de recurs, ce pot fi încadrate în dispozitiile art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, recurentul a aratat, în esenta, ca instanta de fond, în mod eronat a constatat ca nu îndeplineste conditiile de pensionare anticipata, considerând perioada lucrata în armata ca perioada asimilata, cu toate ca, la art.38 din legea pensiei, se definesc perioadele asimilate, respectiv perioadele pentru care nu s-a platit contributie.

Totodata, s-a mai aratat, Tribunalul nu a tinut seama de dispozitiile art. 50 din Legea nr. 19/2000, invocate ca temei de drept al cererii formulate în vederea acordarii pensiei anticipate.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

În recurs, nu au fost administrate probe.

Analizând întregul material probator administrat în cauza, atât prin prisma criticilor formulate, cât si sub toate aspectele, conform dispozitiilor art.3041 Cod procedura civila, Curtea constata ca recursul nefondat, urmând a fi respinsa ca atare, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare:

Recurentul s-a adresat Casei Judetene de Pensii Sector 1 pentru acordarea pensiei anticipate în data de 1.09.2009, când avea vârsta de 59 de ani si 11 luni, cerere respinsa prin decizia nr. R **** din 26.10.2009, cu motivarea ca stagiul de cotizare este mai mic decât stagiul complet.

Prin aceeasi decizie, s-a stabilit ca asiguratul are un stagiu total de cotizare în sistemul public de pensii de 26 de ani 8 luni si 19 zile si un stagiu realizat în sisteme neintegrate de 8 ani 3 luni si 21 de zile.

În mod corect instanta de fond a retinut ca, în conformitate cu dispozitiile art. 194 din Legea nr. 19/2000, (“1) Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.

(2) În situatia prevazuta la alin. (1) prestatiile de asigurari sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.”

În raport de dispozitiile legale mai sus evocate, nu pot fi primite criticile recurentului aduse hotarârii instantei de fond, în sensul ca în mod gresit aceasta nu a avut în vedere stagiul realizat în sisteme neintegrate (8 ani 3 luni si 21 de zile cât a lucrat ca subofiter în M.Ap.N.), întrucât legea în vigoare la momentul formularii cererii de pensionare continea o enumerare expresa a tipurilor de pensii pentru care se recunosc reciproc stagiile de cotizare între sistemul public de pensii si sistemele neintegrate, inclusiv sistemul pensiilor militare, iar pensia anticipata sau pensia anticipata partiala nu erau mentionate.

Cum enumerarea de la art. 194 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 este una limitativa, se retine ca în mod corect Tribunalul nu a procedat la o interpretare extensiva a dispozitiei legale, astfel cum solicita recurentul contestator, retinând în mod just ca stagiul realizat în sisteme neintegrate nu poate fi luat în calcul la stabilirea stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei anticipate sau anticipate partiale.

În conformitate cu prevederile alin. 1 al art. 50 din Legea nr. 19/2000, “asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.” Or, în mod corect prima instanta a stabilit ca stagiul complet de cotizare realizat de contestator nu îndeplineste conditiile prevazute de aceasta dispozitie legala (contestatorul a realizat în sistemul public de pensii un stagiu complet de cotizare de 26 ani 8 luni si 19 zile, din care 2 ani 8 luni si 20 de zile în grupa a II-a de munca).

Numai în situatia în care asiguratul ar fi realizat cel putin stagiul complet de cotizare(34 de ani si 10 luni), acesta ar fi putut solicita si obtine pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare (la 59 de ani si 11 luni, în loc de 64 de ani si 11 luni).

De asemenea, în mod corect casa de pensii a retinut, în conformitate cu dispozitiile înscrise la alin.1/1 al art. 50 din Legea nr. 19/2000, ca nici perioadele asimilate conform art. 38 din Legea nr. 19/2000 nu pot fi valorificate pentru determinarea stagiului de cotizare în vederea acordarii pensiei anticipate partiale, fara a se face însa vreo confuzie între perioadele asimilate si stagiul de cotizare realizat în sisteme neintegrate.

Cu referire la dispozitiile O.U.G. nr. 22/2004, prima instanta a retinut ca stagiile asimilate reprezentate de perioadele în care contestatorul a beneficiat de plati compensatorii ori venituri în completare pot fi valorificate conform art. 38 din Legea nr. 19/2000, dar numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de vârsta.

Asa fiind, este justa concluzia instantei de fond, în sensul ca recurentul contestator nu îndeplinea, la data formularii cererii, conditiile cerute de lege pentru a beneficia de pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, iar modul în care casa de pensii a calculata stagiul de cotizare este în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare la acea data.

Celelalte critici expuse oral de recurent în sedinta publica din 2.02.2011 se retine ca exced obiectului contestatiei cu care a fost învestita instanta de fond, fiind, totodata, formulate în afara termenului de recurs.

Pentru considerentele expuse, Curtea constata ca prima instanta a pronuntat o hotarâre temeinica si legala, ce urmeaza a fi mentinuta ,astfel încât, vazând si dispozitiile art. 312 din Codul de procedura civila, urmeaza sa respinga recursul, ca nefondat.