Pensie cu luarea în calcul a grupei de muncă Contracte de muncă


6. cu luarea în calcul a grupei de muncă

Prin contestaţia înregistrată la data de 28.10.2008, pe rolul Tribunalului Dolj – Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, contestatorul I.I. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 28159 din 17.09.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Dolj, privind acordarea pensiei pentru depusă şi limită de vârstă.

În motivare, contestatorul a arătat că prin decizia contestată intimata Casa Judeţeană de Pensii i-a respins cererea de pensionare pentru limită de vârstă, cu motivarea că perioada în care a deţinut funcţia de ,, director” şi de ,,inginer proiectant” nu poate fi luată în calcul deoarece nu se încadrează în grupa a II a de muncă.Contestatorul a mai arătat că perioada în care a desfăşurat activitate în grupa a II a de muncă este cuprinsă în adeverinţa nr. 1560/03.06.1996 emisă de angajatorul său, S.C. Coremi S. A. Craiova. Această adeverinţă confirmă că în perioadele 01.09.1971-11.04.1972, 23.10.1972-01.07.1975 şi 01.06.1978-01.06.1996 a desfăşurat activitate în proporţie de 100% în grupa a II a de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 1223/1990.

În susţinere, contestatorul a depus la dosarul cauzei copia deciziei nr. 28159/17.09.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Dolj, adeverinţa nr. 1560/03.06.1996 emisă de S.C. Coremi S.A. Craiova, carnet de muncă, carte de identitate, certificat de atestare a calificării profesionale.

Intimata Casa Judeţeană de Pensii a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind netemeinică şi nelegală.

A arătat că perioadele atestate de adeverinţa depusă la dosarul de pensionare nu au fost luate în considerare întrucât funcţia de ,, director” nu presupune desfăşurarea activităţii în condiţii de şantier, în procent de 100% aşa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 1223/1990.

La dosar, intimata a depus în copie : decizia contestată, buletinul de calcul şi datele privind activitatea în muncă aferente deciziei.

În dovedirea contestaţiei, contestatorul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu martori, pentru a dovedi că a desfăşurat activitate de şantier, probă respinsă de instanţă, considerând că nu este utilă cauzei .

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Contestatorul a formulat cerere de pensionare pentru limită de vârstă la data de 13.07.2008, dată la care împlinise 60 ani. Fiind născut la data de 13.07.1948, conform art. 41 alin. 2 din Legea nr. 19/2000- anexa nr.3, acesta putea beneficia de pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 64 ani şi 6 luni.

O dată cu cererea, contestatorul a depus şi adeverinţa nr. 1560/1996 eliberată de S.C. Coremi S.A. Craiova, din care rezultă că în perioadele 01.09.1971-11.04.1972, 23.10.1972-01.07.1975 şi 01.06.1978-01.06.1996 a desfăşurat activitate ce se încadrează, conform Hotărârii Guvernului nr. 1223/1990, în grupa a II a de muncă. Aceleaşi menţiuni, privind încadrarea în grupa a II a de muncă, au fost înscrise şi în carnetul de muncă al contestatorului, la poziţia nr. 53.

Din datele înscrise în carnetul său de muncă, contestatorul a îndeplinit în aceste perioade funcţiile de inginer construcţii, inginer proiectant, şef secţie producţie şi director filială.

Prin decizia nr. 28159/17.09.2008, intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj a respins cererea de pensionare pentru limită de vârstă formulată de contestator cu motivarea că acesta nu îndeplineşte condiţiile de vârstă. Intimata a exclus perioadele 01.04.1991-01.06.1996 şi 18.10.1974-01.07.1975, în care contestatorul a deţinut funcţiile de ,,director” şi ,,inginer proiectant” considerând că acestea nu se încadrează în grupa a II a de muncă. Excluzând cele două perioade, intimata a reţinut un stagiu de cotizare realizat de contestator în grupa a II a de muncă de doar 17 ani 7 luni şi 5 zile şi a constatat că reducerea corespunzătoare aplicată asupra vârstei standard de pensionare nu este suficientă pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Încadrarea în grupa a II a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activităţi din construcţii – montaj este reglementată de Hotărârea Guvernului nr.1223/1990.

Potrivit art. 1 din acest act normativ ,,personalul care este în activitate şi care a lucrat la locurile de munca sau activităţile cu condiţii de munca nocive, grele sau periculoase de pe şantierele de construcţii-montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile – şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora: bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de munca în vederea pensionarii, pentru întreaga perioada efectiv lucrată după 18 martie 1969”.

Nominalizarea persoanelor care se încadrează în această grupă se face, potrivit alin. 2, de către ,,consiliile de administraţie, împreună cu sindicatele libere din unităţi”.

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare şi care şi-au desfăşurat activitatea total sau parţial în condiţii deosebite de muncă ( grupa a II a – până la 01.04.2001) au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea corespunzătoare a vârstelor standard, potrivit art. 42 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 ( tabelul nr. 1).

Faţă de situaţia de fapt şi de drept reţinută, instanţa constată că în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1223/1990, nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II a de muncă reprezintă un atribut exclusiv al conducerii unităţii angajatoare şi sindicat.

În speţă, adeverinţa nr. 1560/1996 atestă încadrarea de către conducerea societăţii angajatoare şi sindicat a activităţilor prestate de contestator în această categorie. Mai mult, menţiunile privind grupa de muncă au fost înscrise şi în carnetul de muncă, intimata neavând abilitatea legală de a cenzura menţiunile cuprinse în adeverinţa eliberată de angajator şi, cu atât mai puţin, pe cele înscrise în carnetul de muncă.

În consecinţă, instanţa constată neîntemeiată apărarea intimatei, prin excluderea stagiilor de cotizare realizate de contestator în grupa a II a de muncă, aceasta încălcându-şi competenţele legale, contestatorul având dreptul să beneficieze de dispoziţiile Legii nr. 19/2000 corespunzător datelor înscrise în carnetul de muncă sau adeverinţele emise de angajatorii săi.

În consecinţă, instanţa apreciază că intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj, trebuia să aibă în vedere, la stabilirea pensiei pentru contestator, adeverinţa nr. 1560/03.06.1996 emisă de S.C. Coremi S.A. Craiova privind încadrarea activităţii prestate în grupa a II a de muncă pentru întreaga perioadă menţionată în cuprinsul acesteia .

Prin sentinţa nr. 52/14.01.2009 instanţa a constat întemeiată contestaţia, a admis-o şi a obligat intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj să emită o nouă decizie cu luarea în considerare a întregii perioade lucrate de contestator în grupa a II a de muncă, în conformitate cu adeverinţa nr. 1560/03.06.1996 emisă de S.C. Coremi S.A. Craiova pentru considerentele de fapt şi de drept menţionate.