Pensie pentru limita de vârsta. Modalitate de calcul. Aplicarea dispozitiilor art. 76-78 din legea nr. 19/2000. Pensii


În fapt, prin cererea adresata Tribunalului Tulcea si înregistrata sub nr. 1322/2006, A.G. a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 102477 din 8 martie 2006 emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea, solicitând recalcularea pensiei pentru limita de vârsta, luându-se în calcul toate veniturile realizate în perioada 1 septembrie 1991 – 1 ianuarie 2000 si mentionate în adresa nr. 30 din 8 februarie 2006, emisa de SC A.D. SA Tulcea, la rubrica „diferenta de salariu pentru director tehnic”, inclusiv sporul de vechime aplicat acestor venituri.

În motivare, contestatorul a aratat ca prin decizia nr. 102477/2006 emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea este nelegala întrucât în conformitate cu art. 78 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 „numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar, individual, inclusiv sporurile si adaosurile sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala”.

A mai aratat contestatorul ca, prin Ordinul nr. 394 din 19 aprilie 1991, al Ministerul Agriculturii si Hotarârea C.I.S. din data de 7 iunie 1991, a fost numit în functia de director tehnic al SC A.D. SA Tulcea, iar pe lânga aceasta functie o îndeplinea si pe aceea de sef ferma, însa, în contractul sau de nu au fost evidentiate aceste hotarâri, dar salariul cu care a fost retribuit pe perioada 1 septembrie 1991 – 1 ianuarie 2000 a fost acela aferent functiei de director tehnic, fapt ce rezulta din adeverinta nr. 30 din 7 februarie 2006 a SC A.D. SA Tulcea.

Contestatorul a mai precizat ca sustinerea Casei Judetene de Pensii Tulcea, în sensul ca acea diferenta de salariu care a fost consemnata în adresa nr. 30 din 7 februarie 2006 nu poate fi luata în calcul, în sensul ca nu s-a încadrat în categoria sporuri sau alte adaosuri, nu poate fi avuta în vedere.

S-a mai sustinut de catre contestatorul faptul ca, contributiile individuale de asigurari sociale retinute si achite au avut ca baza venitul lunar rezultat, deci, acela de director tehnic, iar diferenta de salariu se poate încadra la categoria sporuri sau alte adaosuri.

Prin sentinta nr. 2729 din 10 octombrie 2006 Tribunalul Tulcea a respins contestatia formulata ca fiind nefondata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele considerente:

Prin decizia nr. 102477 din 16 februarie 2006 contestatorul a fost înscris la pentru munca depusa si limita de vârsta, conform Legii nr. 19/2000, realizând un stagiu de cotizare de 45 ani, o luna si 16 zile si un punctaj mediu anual de 2,24292 puncte.

Potrivit art. 164 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 „la determinarea punctajelor anuale, pe lânga salariile prevazute la alin. 1 se au în vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei în vigoare”.

Articolul 10 din Legea nr. 3/1977 a fost modificat prin Legea nr. 49/1992 si prevede ca, în baza de calcul, la stabilirea pensiei, se include atât salariul tarifar cât si sporuri, printre care si sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare.

Prin procesul-verbal din 18 iunie 1991 al Consiliului de Administratie al SC A.D. Tulcea SA s-au stabilit salariile membrilor împuternicitilor statului si a celorlalti salariati, inclusiv a sefilor de ferma.

Din carnetul de munca al contestatorului a rezultata ca acesta a ocupat functia de sef de ferma în perioada 1 septembrie 1991 – 1 ianuarie 2000 la SC A.D. SA Tulcea.

Prin adeverinta nr. 30 din 7 februarie 2006 emisa de SC Agroindustriala Dealu SA Tulcea se mentioneaza ca în perioada 1 septembrie 1991 – 1 ianuarie 2000, în baza Ordinului nr. 394 din 19 aprilie 1991 si a Hotarârii Consiliului Împuternicitilor Statului din 7 iunie 1991, contestatorul A.G. a fost numit director tehnic si, în aceasta perioada, a îndeplinit atât functia de director tehnic, cât si functia de sef ferma, fiind retribuit cu salariul de sef de ferma si cu diferenta de salariu pentru functia de director tehnic. Tot în aceasta adeverinta s-a precizat ca sporurile cu caracter permanent nu au fost incluse în salariul tarifar înregistrat în carnetul de munca, iar unitatea a calculat si virat C.A.S. si la aceste sporuri.

În ceea ce priveste pensia suplimentara, aceasta contributie a fost retinuta doar la salariul tarifar si sporul de vechime.

În conditiile în care sumele încasate în plus ar fi fost un spor pentru exercitarea functiei suplimentare, asa cum prevad dispozitiile Legii nr. 49/1992 – aplicabila începând cu data de 1 aprilie 1992), pensia suplimentara trebuia sa fie retinuta si la aceste sume.

Potrivit art. 64 alin. 1 din Legea nr. 3/1977, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 49/1992, contributia pentru pensia suplimentara se plateste si pentru sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare.

Întrucât nu au fost respectate dispozitiile Legii nr. 3/1977, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 49/1992, rezulta ca diferentele dintre salariul de sef de ferma si cel de director tehnic nu pot fi categorisite ca fiind un spor pentru exercitarea unei functii suplimentare în conditiile legii.

Pentru aceste considerente contestatia formulata de A.G. a fost respinsa ca nefondata.

Critica sentintei prin motivele de recurs a vizat în esenta urmatoarele:

1. Instanta omite a lua în considerare adresa nr. 86 din 8 mai 2006 emisa de SC A.D. SA Tulcea, din al carei cuprins rezulta ca a fost retinuta si virata contributia pentru asigurari sociale;

2. Nu au fost încalcate dispozitiile art. 64 alin. 1 din Legea nr. 3/1977 astfel cum au fost modificate întrucât diferenta de salariu prevazuta în cuprinsul adresei se încadra în categoria „spor pentru exercitarea unei functii suplimentare”;

3. Fata de prevederile art. 78 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 rezulta ca sunt corecte concluziile raportului de expertiza.

Casa Judeteana de Pensii Tulcea a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat învederând ca pentru a fi incidente dispozitiile art. 64 din Legea nr. 19/2000 trebuie ca, în carnetul de munca, diferenta de salariu dintre sef ferma si cel de director tehnic comerciala sa se încadreze în Legea nr. 49/1992 sub forma unui spor pentru exercitarea unei functii suplimentare.

Recursul este fondat.

Potrivit art. 164 alin. 3 din Legea nr. 19/2000 „la determinarea punctajelor anuale pe lânga salariile prevazute la alin. 1 se au în vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate în carnetul de munca”.

Alineatul 3 al aceluiasi articol precizeaza ca „pe lânga salariile prevazute la alin. 1 se au în vedere si sporurile cu caracter permanent, care dupa data de 1 aprilie 1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si sunt înregistrate în carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitate, conform legislatiei în vigoare.

Prin Ordinul 394 din 19 aprilie 1991 al Ministerului Agriculturii si Hotarârea C.I.S. din 7 iunie 1991 recurentul a fost numit în functia de director tehnic al SC A.D. SA Tulcea, iar pe lânga aceasta functie îndeplinea si functia de sef de ferma.

Desi în carnetul de munca nu au fost evidentiate aceste hotarâri, salariul cu care a fost retribuit în perioada 1 septembrie 1991 – 1 ianuarie 2000 a fost acela aferent functiei de director tehnic. Pentru acest salariu contestatorul a platit contributia de asigurari sociale, fapt ce rezulta din adeverinta nr. 30 din 7 februarie 2006 a SC A.D. SA Tulcea.

Pentru explicitarea cuprinsului adeverintei 30 din 7 februarie 2006 SC A.D. SA a emis adeverinta nr. 86 din 2 mai 2006.

Aceasta atesta faptul ca în perioada 1 septembrie 1991 – 31 decembrie 2000 recurentului i-a fost retinuta si virata contributia pentru pensia suplimentara la întreg venitul realizat, inclusiv pentru diferenta de salariu si sporul de vechime calculat la aceasta pentru exercitarea functiei de director tehnic.

Dat fiind cuprinsul adeverintei mai sus aratate, care atesta împrejurarea ca angajatorul a virat contributia pentru pensia suplimentara inclusiv pentru diferenta de salariu încasata pentru exercitarea functiei de director tehnic rezulta ca, în cauza, erau incidente dispozitiile art. 64 alin. 1 din legea nr. 3/1977, modificata prin Legea nr. 49/1992, criticile formulate prin motivele de recurs din aceasta perspectiva fiind întemeiate.

În conformitate cu Legea nr. 19/2000, modificata, sectiunea a 6-a „Calculul pensiilor”, art. 76, art. 77 si art. 78 alin. 1 si alin. 2, diferenta de salariu pentru care s-au platit contributiile sociale catre stat se ia în calcul la stabilirea punctajului anual al asiguratului, se determina ca raport între media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a contribuit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Facând aplicarea dispozitiilor legale mai sus evocate expertul Geambazu Ioana a concluzionat ca punctajul mediu recalculat este de 2.44211 iar cuantumul pensiei recalculate este de 789 lei.

Pe cale de consecinta, în baza art. 312 Cop procedura civila se va admite recursul si modificând în tot sentinta se va admite contestatia si se va anula decizia nr. 102477 din 8 martie 2006 a Casei Judetene de Pensii Tulcea, fiind obligata intimata la emiterea unei decizii de pensionare în care se va stabili punctajul mediu de 2.44211 si un cuantum al pensiei de 789 RON.