Pensie – stagiu de cotizare nevazator Pensii


– stagiu de cotizare nevazator

Prin sentinta nr. 3501/14.03.2011 , instanta a respins ca neîntemeiata exceptia tardivitatii; a admis cererea precizata de contestatoarea; a anulat Decizia nr. 145376/31.08.2005 emisa de catre intimata; a obligat intimata sa emita o noua decizie de conform O.U.G. nr. 4/2005 si sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatorului prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 8 ani si 4 luni începând cu 02.12.2007; a obligat intimata la plata diferentelor de drepturi de pensie începând cu 02.12.2007 si pâna la zi, precum si la plata dobânzii legale aferente acestor sume, începând cu data introducerii actiunii, 02.12.2010 si pâna la plata efectiva; a obligat intimata sa plateasca contestatorului suma de 500 de lei reprezentând cheltuieli de judecata retinând urmatoarele:

Reclamantul S.R. a chemat în judecata pe pârâta Casa Judeteana de Pensii Dolj solicitând pronuntarea unei hotarâri prin care sa fie obligata aceasta din urma sa-i emita decizie de recalculare a pensiei în baza O.U.G. nr. 4/2005, cu luarea in considerare a unei treimi din stagiul complet de cotizare, conform art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000, cu achitarea diferentelor rezultate din recalculare, cu dobânda legala aferenta.

A solicitat cheltuieli de judecata.

A motivat ca, urmare a O.U.G. nr.4/2005, pârâta a început reindividualizarea pensiei fara a tine cont de principiile Legi nr. 19/2000, emitându-i decizie de recalculare cu încalcarea art. 2 din O.U.G. nr.4/2005 care stabileste ca trebuie respectate prevederile Legii nr. 19/2000.

A sustinut ca este nevazatoare cu handicapul permanent preexistent perioadei de cotizare, astfel ca trebuia sa i se recalculeze pensia conform art. 47 alin.2 din Legea nr. 19/2000.

Mentioneaza ca pârâta i-a emis în mod gresit decizie de recalculare cu un stagiu complet de cotizare, având in vedere anexa 3 a Legii nr.19/2000.

A depus în copie: cartea de identitate proprie, decizia contestata, certificat de expertiza medicala, carnetul de propriu.

A solicitat judecarea în lipsa în temeiul art.242 C.p.c.

Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, în temeiul art. 15 alin.1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, forma actualizata.

Reclamantul a mai depus concluzii-scrise, reiterând motivele din cererea introductiva.

A anexat practica judiciara.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia tardivitatii contestatiei.

Pe fond, a solicitat respingerea ca neîntemeiata, aratând ca reclamantei nu i se aplica dispozitiile art. 47 alin.2 din Legea nr. 19/2000, fiind deja pensionata la data actului normativ, aplicându-se dispozitiile art. 89 din Legea nr. 3/1977, în baza carora a fost pensionat reclamantul.

A anexat buletine de calcul si decizia de pensie.

A solicitat judecarea în lipsa.

La solicitarea instantei, reclamantul-contestator a depus o cerere precizatoare prin care a contestat si solicitat anularea Deciziei de pensie nr. 145376/31.08.2005 emisa de catre intimata, mentionând si celelalte capete de cerere initiale: obligarea intimatei la emiterea unei noi decizii conform O.U.G. nr. 4/2005, cu recalcularea drepturile de pensie prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 8 ani si 4 luni pentru femei si de 10 ani pentru barbati; obligarea intimatei la plata diferentelor de drepturi de pensie, precum si la plata dobânzii legale aferente acestor sume. Cu cheltuieli de judecata.

A anexat factura de plata a onorariului avocatului.

Analizând actele dosarului instanta a retinut urmatoarele:

Intimata nu a depus nicio dovada privind comunicarea deciziei de pensie contestate (cuponul postal privind scrisoarea recomandata cu confirmare de primire sau, cel putin, un borderou postal). Astfel, nu se poate individualiza momentul în care termenul legal de 45 de zile începe. Prin urmare, instanta constata ca acest termen nu a curs, contestatorul fiind îndrituit la contestatie, urmând a respinge ca neîntemeiata exceptia tardivitatii.

Drepturile de pensie ale contestatorului au intrat în procesul de recalculare în temeiul H.G. nr. 1550/2004 si O.U.G. nr.4/2005, intimata procedând la emiterea unei decizii în acest sens, însa i-a luat în considerare un stagiu complet de cotizare de 25 ani dupa cum rezulta din buletinul de calcul depus la dosar, ignorând prevederile speciale aplicabile referitoare la stagiul de cotizare realizat ca nevazator, cum reiese din coroborarea certificatului de încadrare în grad de handicap, cu certificatul de absolvirea a Scolii de Oarbe, cu mentiunile fisei datelor privitoare la activitatea în munca si cu mentiunile carnetului de munca.

Astfel, nu se aplica stagiul de 25 ani, prevazut de art. 8 din Legea nr. 3/1977, ci, pentru persoanele nevazatoare de sex feminin, potrivit art. 1 din H.G. nr. 1550/2004, începând cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 vor fi evaluate în vederea recalcularii în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioarei, principii prevazute la art.2 din Lege, între care se prevede si principiul egalitatii bazat pe tratament nediscriminatoriu.

Art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 1550/2004 stabileste ca evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecarei pensii aflate în plata sau cuvenite, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în conditii prevazute de prevederi normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în munca necesara deschiderii dreptului de pensie prevazuta de aceste acte normative.

Contestatorul beneficiaza de stagiul complet de cotizare de 8 ani si 4 luni ca nevazator (ce se recunoaste nediscriminatoriu femeilor care au lucrat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de art. 8 din Legea nr. 3/1977, de 25 ani).

Potrivit normei de principiu cuprinsa de art.77 din Legea nr. 19/2000, la care se raporteaza H.G. nr. 1550/2004 si O.U.G. nr.4/2005, în situatia asiguratilor prevazuti la art. 43 si 47 din Legea nr. 19/2000, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile de cotizare prevazute la aceste articole.

Intimata s-a aflat în dubiu asupra dispozitiilor legale aplicabile contestatorului cu privire la stagiul complet de cotizare la emiterea deciziei contestate.

Art. 47 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 prevede: “(1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în conditii de preexistent calitatii de asigurat, în functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a vârstelor standard de pensionare prevazute în anexa nr. 3, astfel:

a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;

b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;

c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.”

Alin.2 al aceluiasi articol contine urmatoarea derogare: “(2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta, indiferent de vârsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.”

Totodata a aprecia ca nu se cuvine contestatorului, caruia i s-au stabilit drepturile de asigurari sociale anterior aparitiei Legii nr. 19/2000, în baza Legii nr. 3/1977, stagiul de cotizare instituit de art.47 alin.2 din Legea nr. 19/2000 ar constitui un tratament discriminatoriu ce nu are o justificare obiectiva si rezonabila.

Drepturile la pensie au o natura patrimoniala în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea hotarârea Curtii de la Strasbourg în cauza Beian contra României, par.51). În aceste conditii devin incidente dispozitiile art. 14 din Conventia (Europeana) pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, potrivit carora beneficierea de drepturile si libertatile recunoscute Conventie trebuie sa fie asigurata fara nicio distinctie bazata în special pe: sex, rasa, culoare, limba, , opinii politice sau orice alte opinii, origine nationala sau sociala, apartenenta la o minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta situatie similara.

Conform jurisprudentei constante a Curtii Europene a Drepturilor Omului, articolul 14 completeaza celelalte dispozitii ale Conventiei.

Potrivit articolului 14 din Conventie, o distinctie este discriminatorie daca nu are o justificare obiectiva si rezonabila, daca nu urmareste un scop legitim si nu exista un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul vizat (a se vedea in special, Hotarârea Marckx împotriva Belgiei din 13 iunie 1979, seria A nr. 31, pag. 16, paragraful 33).

Se constata astfel ca în cauza contestatorul este supus unui tratament diferit fata de alte persoane, ce a desfasurat aceleasi gen de activitate si s-a pensionat sub imperiul Legii nr. 19/2000, la stabilirea cuantumului pensiei, este momentul nasterii. Acest criteriu nu poate fi considerat rezonabil în sensul jurisprudentei instantei de la Strasbourg, aplicabila în temeiul art. 11 si 20 din Constitutia României revizuita în anul 2003, având în vedere faptul ca sunt consacrate drepturi mai favorabile celor stabilite prin legislatia interna.

Prin urmare, contestatorul trebuia sa fie beneficieze de o pensie recalculata pe baza unui stagiu complet de cotizare de 8 ani si 4 luni (o treime din stagiul complet de 25 de ani).

Pentru considerentele mai sus expuse, Tribunalul, vazând si art. 3-7 din O.U.G. nr. 4/2005, va admite cererea precizata, va anula Decizia nr. 145376/31.08.2005 emisa de catre intimata; va obliga intimata sa emita o noua decizie de pensie conform O.U.G. nr. 4/2005 si sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatorului prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 8 ani si 4 luni începând cu 02.12.2007; va obliga intimata la plata diferentelor de drepturi de pensie începând cu 02.12.2007 si pâna la zi.

Vazând si dispozitiile O.G. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii banesti, forma actualizata, de la data punerii în întârziere a intimatei prin cererea de chemare în judecata, 02.12.2010 si pâna la plata efectiva, instanta va obliga intimata sa plateasca contestatorului dobânda legala aferenta debitului principal.

Fiind în culpa procesuala, în temeiul art.274 C.p.c., instanta va obliga intimata sa plateasca contestatorului suma de 500 de lei reprezentând cheltuieli de judecata – onorariul avocatului, cu factura depusa la dosar.

??

??

??

??

1