Pensii de serviciu personal auxiliar de specialitate – grefieri. Pensii


Casa Judeteana de Pensii Tulcea a declarat recurs la data de 10 octombrie 2007 împotriva sentintei civile nr. 1448 din 7 septembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, pe care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

În fapt;

Reclamanta D.M. a formulat contestatie împotriva deciziilor nr. 105787 din 1 iunie 2007 si nr. 105787 din 27 iunie 2007, ambele emise de Casa Judeteana de Pensii Tulcea si împotriva adeverintei nr. 460 din 30 mai 2007 emisa de Tribunalul Tulcea, solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea Tribunalului Tulcea, de a emite o noua adeverinta potrivit Legii nr. 567/2004, anularea deciziilor de pensionare contestate si obligarea intimatei Casa Judeteana de Pensii Tulcea la emiterea unei noi decizii de pensionare care sa stabileasca în mod legal cuantumul pensiei.

În motivare reclamanta a aratat ca pârâta Casa Judeteana de Pensii Tulcea a emis decizia nr. 105787 din 1 iunie 2007, prin care i s-a stabilit o de serviciu în cuantum de 2.774 lei, începând cu data de 17 mai 2007, mentionându-se ca media veniturilor brute realizate de aceasta în ultimele 12 luni de activitate, pe baza careia se stabilea pensia de serviciu era de 3.105 lei.

Ulterior, prin decizia nr. 105787 din 27 iunie 2007, Casa Judeteana de Pensii i-a stabilit cu aceeasi data (17 mai 2007) o de serviciu în cuantum de 2.074 lei, mentionând ca medie a veniturilor brute aceeasi suma ca în prima decizie, respectiv 3.105 lei (suma care era corecta).

Cu toate ca s-a mentionat ca a doua decizie o anula pe prima, reclamanta a precizat ca întelege sa faca contestatie împotriva ambelor, nedorind sa se ajunga la situatia în care instanta, anulând a doua decizie, sa o mentina pe prima ca legala si temeinica.

La calcularea mediei salariilor de baza brute lunare se includ si sporurile cu caracter permanent.

Conform art. 68 alin.11 din Legea 567/2007 pentru vechimea minima de 25 de ani, pensia ce i se cuvenea era de 80% din 3.105 lei.

Articolul 68 din Legea nr. 567/2004, mai prevedea urmatoarele:

(2) Pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la alin. (1) se adauga la cuantumul pensiei câte 1% din salariul de baza brut lunar, fara a se putea depasi salariul de baza brut lunar avut la data pensionarii.

Contestatoarea, având o vechime de 39 de ani, a beneficiat de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media salariilor de baza brute lunare realizate pe ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionarii, respectiv 94 % din suma de 3.105 lei, astfel ca rezulta o pensie de serviciu în suma de 2.919 lei.

Cu toate acestea, Casa Judeteana de Pensii Tulcea a stabilit prin decizia nr. 105787 din 1 iunie 2007 o pensie de serviciu în cuantum de 2.774 lei, iar în a doua decizie, din 27 iunie 2007 i-a stabilit o pensie de serviciu în cuantum de 2.774 lei.

Fata de prevederile legale citate anterior, pensia stabilita în ambele decizii era nelegala.

În aparare, pârâta Casa Judeteana de Pensii Tulcea a formulat întâmpinare, prin care a aratat ca, conform deciziei de pensie nr. 105787 din 1 iunie 2007, pensia stabilita era de 2.740 lei pentru o vechime în functie de 39 ani.

La stabilirea pensiei s-a avut în vedere adeverinta nr. 430 din 30 mai 2007, eliberata de Tribunalul Tulcea în care media salariilor de baza brute realizate în ultimele 12 luni era de 3105 lei, cuantumul pensiei fiind calculat astfel:

Pensia de serviciu = 3.105 lei x 80% = 2.588 lei

39 ani – 25 ani =14 ani

2.074 lei salariu de baza brut lunar

la data pensionarii x 14% = 290 lei

2.484 lei + 290 lei = 2.774 lei pensie de serviciu.

S-a solicitat a se constata ca, potrivit art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 „pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la alin. 1 se adauga la cuantumul pensiei câte 1% din salariul de baza brut lunar fara a se putea depasi salariul de baza brut lunar avut la data pensionarii”.

Din redactarea textului art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 nu rezulta ca „în salariul de baza brut lunar erau incluse si sporurile cu caracter permanent, asa cum sustinea contestatoarea.

De asemenea, în acelasi articol, se preciza ca pensia nu poate depasi nivelul salariului de baza lunar avut la data pensionarii, care în cazul reclamantei era de 2074 lei.

Pentru ca initial nu a fost respectat art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 în sensul ca pensia depasea salariul de baza brut lunar avut la data pensionarii (fara sporurile cu caracter permanent) s-a emis cea de-a doua decizie de pensie cu nr. 105787 din 27 iunie 2007, în care pensia a fost plafonata la 2.074 lei cât era salariul de baza brut lunar la data pensionarii, conform adeverintei nr. 457 din 30 mai 2007, chiar daca ulterior s-a prezentat o alta adeverinta în care salariul de baza brut lunar cuprindea si sporurile cu caracter permanent. Aceasta decizie de pensie a anulat prima decizie de pensie.

A precizat ca adresa nr. 54638 din 11 mai 2007 a Ministerului de Justitie invocata de reclamanta nu facea nicio referire la art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004. Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin adresa nr. 1699/14843 din 19 iunie 2007, a precizat ca, din redactarea art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 nu rezulta ca în salariul de baza brut lunar se includeau si sporurile cu caracter permanent.

Prin sentinta civila nr. 1448 din 7 septembrie 2007Tribunalul Tulcea a admis contestatia la decizia de pensionare formulata de contestatoarea D.M.

A anulat deciziile de pensionare nr. 105787 din 1 iunie 2007 si nr. 105787 din 27 iunie 2007 emise de Casa Judeteana de Pensii Tulcea, ca netemeinice si nelegale.

A obligat pe pârâtul Tribunalul Tulcea sa emita o noua adeverinta pentru stabilirea pensiei de serviciu în favoarea contestatoarei în care sa mentioneze ca medie a salariilor de baza brute realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionarii suma de 3.105 lei ca salariu de baza brut lunar la care se aplica procentul de 14% conform art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 suma de 3.319 lei si ca salariu de baza brut lunar avut la data pensionarii care plafoneaza adaosul prevazut de art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 suma de 2.074 lei.

A obligat pe pârâta Casa Judeteana de Pensii Tulcea sa emita o noua decizie de pensionare care sa aiba în vedere sumele de mai sus, adeverinta ce s-a dispus a fi eliberata în baza prezentei hotarâri si care sa stabileasca o pensie finala în cuantum de 2.949 lei.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele considerente:

Prin Decizia nr. 105787 din 1 iunie 2007 emisa de Casa Judeteana de Pensii Tulcea, contestatoarei D.M. i s-a stabilit o pensie de serviciu în cuantum de 2.774 lei, avându-se în vedere o medie a veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate de 3.105 lei si o vechime în specialitate de 39 ani.

Ulterior, prin Decizia nr. 105787 din 27 iunie 2007 prima decizie a fost anulata, stabilindu-se o pensie de serviciu în cuantum de 2.074 lei, avându-se în vedere aceeasi medie a veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate si aceeasi vechime în specialitate, însa, facându-se aplicarea dispozitiilor art. 68 alin. 2 din Legea 567/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 68 alin. 1 din Legea 567/2004, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti cu o vechime de cel putin 25 ani în specialitate, beneficiaza la împlinirea vârstei de 65 ani de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media salariilor de baza brute lunare, realizate în ultimele 12 luni de activitate, înainte de data pensionarii, în calcularea mediei salariilor de baza brute lunare incluzându-se si sporurile cu caracter permanent, iar potrivit alin. 1 indice 1 al aceluiasi articol, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti este pensionat la cerere, înainte de împlinirea vârstei prevazute de lege si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. 1 daca are o vechime de cel putin 25 ani numai în aceste functii.

Potrivit art. 68 alin. 2 din acelasi act normativ, pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la alin. 1 se adauga la cuantumul pensiei câte 1% din salariul de baza brut lunar fara a se putea depasi salariul de baza brut lunar avut la data pensionarii.

Potrivit acestui din urma text de lege, reclamanta, având 39 ani vechime în specialitate (numai în functia de personal auxiliar de specialitate al instantelor) beneficiaza de un adaos peste pensia prevazuta la art. 68 alin. 1 indice 1 de 14%.

Referitor la cuantumul mediei salariilor de baza brute lunare realizat în ultimele 12 luni de activitate, înainte de pensionare, nu s-au purtat discutii, ambele parti fiind de acord ca suma de 3.105 lei reprezinta baza de calcul a pensiei de serviciu în care au fost incluse în mod corect si sporurile cu caracter permanent.

În ceea ce priveste, însa, dispozitiile art. 68 alin. 2 din Legea 567/2004, acestea au fost interpretate eronat de catre pârâta în sensul ca s-a apreciat neîntemeiat ca, dupa aplicarea procentului de 14% peste pensia rezultata în baza dispozitiilor art. 68 alin. 1, intervine o plafonare a pensiei de serviciu, în ansamblul ei, la limita salariului de baza brut lunar avut la data pensionarii.

În realitate, însa, pensia de serviciu în ansamblul ei, nu se poate plafona la nivelul salariului de baza brut lunar avut la data pensionarii întrucât acest salariu poate fi mai mic decât 80% din media veniturilor brute lunare pe ultimele 12 luni de activitate, caz în care dispozitiile art. 68 alin. 2 ar veni în contradictie cu cele ale art. 68 alin. 1 si 11 care nu plafoneaza pensia de serviciu.

Interdictia de depasire a salariului de baza brut lunar la data pensionarii nu se poate referi decât la adaosul (procent) ce se poate acorda peste pensia stabilita conform alin. 11, adaos pe care îl limiteaza.

Daca s-ar admite opinia conform careia pensia de serviciu în ansamblul sau trebuia plafonata la nivelul salariului de baza brut de la data pensionarii înseamna a admite implicit ca, chiar si în situatia unei persoane cu o vechime de doar 25 de ani în specialitate care beneficiaza de o pensie conform art. 68 alin. 11 din lege, respectiv de 80% din media salariilor de baza brute lunare, trebuie aplicat acest plafon, ceea ce este evident o adaugare la lege si nu poate fi primit.

Pe aceeasi linie de interpretare s-ar putea naste situatia paradoxala în care o persoana care a depasit cu un numar considerabil de ani vechimea minima în specialitate sa primeasca o pensie echivalenta cu salariul de baza brut de la data pensionarii, ceea ce este de neconceput în conditiile în care legiuitorul a avut în vedere o recompensare, o acordare a unei bonificatii, în favoarea persoanelor din categoria analizata care depasesc vechimea minima în specialitate avuta în vedre pentru pensionare.

Este evident ca, stabilind un plafon pentru acest adaos (bonificatie) ce poate depasi pensia stabilita conform alin. 1 indice 1, legiuitorul a avut în vedere si situatia în care acest plafon ar putea fi depasit, altfel aceasta dispozitie nu-si mai gasea sensul.

Salariul de baza brut lunar la care trebuie aplicat procentul de 14% în situatia contestatoarei, nu poate fi decât asa cum indica alin. 1 al art. 68 analizat, calculat prin includerea sporurilor cu caracter permanent – respectiv suma de 3.319 lei.

Salariul de baza brut lunar, avut la data pensionarii, care plafoneaza adaosul la pensia prevazuta de art. 68 alin. 1 indice 1, nu poate fi decât salariul definit de art. 3, 4 si 14 din O.G. 8/2007, respectiv suma de 2.074 lei, adica cel rezultat prin includerea salariului de merit si a indemnizatiei de conducere.

A stabili în favoarea contestatoarei o pensie de serviciu printr-un alt sistem de calcul, care o dezavantajeaza, înseamna a realiza o fata de persoane care, practic, au prestat acelasi gen de munca, si o încalcare a dispozitiilor O.G. 137/2000, ceea ce, de asemenea, nu poate fi primit.

Prima decizie de pensionare, respectiv cea din 1 iunie 2007, a fost anulata motivat de faptul ca prin anularea deciziei emise anterior aceasta ar putea fi considerata ca fiind valabila.

Critica sentintei prin motivele de recurs a vizat, în esenta, urmatoarele:

Din redactarea textului art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 nu rezulta ca în salariul de baza brut lunar sunt incluse si sporurile cu caracter permanent, asa cum sustine intimata.

Prima instanta considera ca art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 plafoneaza doar adaosul la pensie în urma aplicarii procentului de 1%, iar limita plafonarii este salariul „definit de art. 3, 4, 14 din O.G. nr. 8/2007”. Instanta de fond considera ca pârâta Casa Judeteana de Pensii Tulcea interpreteaza eronat art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 folosind doua baze de calcul în timp ce din motivarea sentintei atacate rezulta ca aceasta foloseste trei baze de calcul si anume:

1. media salariilor de baza brute din ultimele 12 luni de activitate în care sunt incluse si sporurile cu caracter permanent;

2. salariul brut lunar înainte de data pensionarii în care include si sporurile cu caracter permanent pentru aplicarea procentului de 1% din art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004;

3. salariul brut lunar înainte de data pensionarii în care include doar salariul de merit si indemnizatia de conducere – în plafonarea adaosului prevazut de art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004.

Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin adresa nr. 1699/14843 din 19 iunie 2007, precizeaza ca din redactarea art. 68 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 nu rezulta ca în salariul de baza brut lunar se includ si sporurile cu caracter permanent.

A solicitat admiterea recursului si mentinerea pe fond a deciziei nr. 105789 din 27 iunie 2007 ca legala, prima decizie de pensie nr. 105790 din 1 iunie 2007 fiind deja anulata.

Recursul nu este fondat si va fi respins pentru urmatoarele considerente:

Dreptul la pensie al contestatoarei s-a deschis la data de 1 iunie 2007, prin urmare, în analiza criticilor formulate prin motivele de recurs vor fi avute în vedere actele normative în vigoare în acel moment si avem aici în vedere O.G. nr. 8/2007 si Legea nr. 567/2004 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 17 din 12 ianuarie 2006.

Ordonanta de Urgenta nr. 8/2007 priveste salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei.

Articolul 3 alin. 1 stabileste ca „Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea se stabilesc pe baza valorii de referinta sectoriala si a coeficientilor de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, în raport de functia detinuta, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum si de nivelul instantei sau parchetului”.

Articolul 3 alin. 5 din O.G. nr. 8/2007 dispune ca „Salariile de baza pentru personalul auxiliar de la tribunale si de la parchetele de pe lânga acestea precum si … din localitatile resedinta de judet sunt cu 5% mai mari”.

Articolul 4 dispune ca si „Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza”.

Articolul 13 prevede ca „Pentru vechimea în munca, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante beneficiaza de un spor de vechime de pâna la 25%, calculat la salariul de baza”.

Articolul 14 alin. 1 dispune: „Pentru rezultate deosebite în activitatea desfasurata, în urma aprecierii activitatii prin evaluare, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante poate primi salariu de merit lunar pâna la 20% din salariul de baza, care face parte din acesta si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda în raport cu salariul de baza”.

Articolul 16 alin. 2 prevede: „Sporul prevazut la alin. 1 (sporul de fidelitate n.n.) se ia în calcul la stabilirea pensiilor de serviciu si a celorlalte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii”.

Articolul 22 alin. 1 prevede ca „Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, personalul salarizat prezentei ordonante beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza proportional cu timpul efectiv lucrat în aceste conditii”.

Cel de-al doilea act normativ de referinta în domeniu este Legea nr. 567/2004, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 17 din 11 ianuarie 2006.

Articolul 68 alin. 1 dispune: „Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, astfel cum este prevazut la art. 3 alin. 1, cu o vechime de cel putin 25 ani în specialitate, beneficiaza, la împlinirea vârstei de 65 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media salariilor de baza brute lunare realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionarii. În calcularea mediei salariilor de baza brute lunare se includ si sporurile cu caracter permanent”.

Articolul 68 alin. 2 dispune: „Pentru fiecare an care depaseste vechimea prevazuta la alin. 1 se adauga la cuantumul pensiei câte 1% din salariul de baza brut lunar, fara a se putea depasi salariul de baza brut lunar avut la data pensionarii”.

Recurenta sustine în mod nejustificat ca din redactarea textului art. 68 alin. 2 nu rezulta ca în stabilirea salariului de baza brut lunar sunt incluse si sporurile cu caracter permanent, omitând existenta, în cuprinsul aceluiasi articol 68, a alin. 1, care prevede în mod expres ca „în calcularea mediei salariilor de baza brute lunare se includ si sporurile cu caracter permanent”.

În succesiunea de redactare a art. 68, alin. 2 este pozitionat dupa alin. 1, astfel ca într-o interpretare sistematica a normei juridice rezulta ca scopul acestei norme este modalitatea de calcul a procentului de 1% pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani în specialitate.

Norma juridica cuprinsa în art. 68 din lege este o norma complexa. Astfel cum în mod judicios a sesizat si Tribunalul Tulcea, în cuprinsul acestui text de lege legiuitorul a facut trimitere la trei baze de calcul ce trebuie avute în vedere la calculul pensiei de serviciu în cazul acestei categorii de personal, dupa cum urmeaza:

a) media salariilor de baza brute lunare realizate în ultimele 12 luni înainte de data pensionarii (aici atât recurente cât si intimata au fost de acord ca suma de 3.105 lei este corecta);

b) salariul de baza brut lunar ca baza de calcul pentru procentul de 1% pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25% (în calcularea acestuia sunt avute în vedere si sporurile cu caracter permanent);

c) salariul de baza brut lunar avut în vedere la data pensionarii în plafonarea adaosului prevazut de art. 68 alin. 2 (teza 1) din Legea nr. 567/2004 (limita plafonarii este salariul definit de art. 3, 4, 14 din O.G. nr. 8/2007).

Clarificarea este foarte importanta întrucât numai în urma unei întelegeri a normei juridice se poate ajunge la un algoritm de calcul corect al pensiei de serviciu.

Este fara putinta de tagada ca legiuitorul a înteles sa includa în algoritmul de calcul de la art. 68 alin. 2 teza 1 si sporurile cu caracter permanent prevazute de art. 68 alin. 1 întrucât în ambele texte de lege foloseste sintagma „salariul de baza brut lunar”.

Recurenta încearca sa acrediteze ideea ca la o medie a salariilor brute de 3.105 lei, intimatei i s-ar cuveni o pensie de 2.074 lei, aceasta fiind plafonata la cât este salariul de baza brut lunar la data pensionarii, conform adeverintei nr. 457 din 30 mai 2007.

Rationamentul este lipsit de logica juridica întrucât este de neconceput ca o persoana cu numai 25 de ani vechime în specialitate, care se pensioneaza în conditiile art. 68 alin. 1 sa i se cuvina la o medie a veniturilor pe ultimele 12 luni, respectiv 3.105 lei, (în care se includ si sporurile cu caracter permanent) o pensie de serviciu de 2.484 lei pe când unei persoane cu 39 de ani vechime în specialitate, la o medie a veniturilor pe ultime 12 luni de 3.105 lei, sa i se cuvina o pensie de 2.074 lei, cât a stabilit Casa Judeteana de Pensii Constanta pentru intimata reclamanta.

Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al Casei Judetene de Pensii Tulcea, cu cât o persoana lucreaza în aceeasi specialitate mai multi ani peste cei 25 prevazuti de art. 68 alin.1, va primi o pensie mai mica conform art. 68 alin. 2.

A accepta punctul de vedere al recurentei ar însemna ca nicio persoana care are o vechime în specialitate de 25 de ani sa nu mai doreasca sa vina la serviciu întrucât i s-ar aplica art. 68 alin. 2 în interpretarea recurentei, ceea ce, fara îndoiala, lipseste de substanta aceasta norma juridica care s-a dorit a fi una de favoare, ca o recompensa pentru cei care înteleg sa continue în specialitate dupa 25 de ani vechime.

Pe cale de consecinta, Curtea, gasind toate criticile neîntemeiate, va respinge recursul ca nefondat în baza art. 312 Cod procedura civila, instanta de recurs însusindu-si în totalitate considerentele instantei de fond.