Plângere contravenţională Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


SENTINTA CIVILA Nr. 795 / 12 Iulie 2010

JUDECATOR: S I T

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe petenta S.C. L S R L COSTESTI si pe intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE ARGES, având ca obiect „plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns petenta prin reprezentant legal G N, si avocat Sandru Liliana si martora C A, lipsind intimatul.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza instantei ca la dosarul cauzei s-a depus din partea intimatului întâmpinare si un set de înscrisuri în copie.

Aparatorul petentei arata ca a luat cunostinta de întâmpinare si precizeaza totodata ca martora se numeslte C A si este prezenta la termenul de astazi pentru a fi audiata..

Cu respectarea disp.art.192, 193 C.pr.civ. s-a procedat la ascultarea martorei Calin Adela, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar, potrivit art.198 C.pr.civ.

Aparatorul petentei depune în copie contractul de munca încheiat cu martora CA si arata ca nu mai are alte cereri de formulat si nici probe de solicitat în cauza.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de solicitat în cauza, instanta constata conform art.150 C.pr.civ. dezbaterile închise, cauza în stare de judecata si acorda cuvântul asupra fondului acesteia.

Aparatorul petentei având cuvântul, solicita admiterea contestatiei, anularea procesului verbal si exonerarea de plata amenzii aplicate . În subsidiar solicita înlocuirea amenzii cu cea a avertismentului. Arata ca cele doua persoane gasite în timpul controlului nu prestau o activitate continua, veneau ocazional pentru a învata, iar numita C A a încheiat contract de munca cu societatea- petenta la câteva zile dupa efectuarea controlului.Considera ca sanctiunea aplicata este foarte mare, în momentul de fata societatea-petenta a intrat în legalitate si pentru acest motiv solicita înlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

INSTANTA:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 03.05.2010 sub nr.931 petenta SC LEMON SRL COSTESTI a solicitat în principal anularea procesului verbal de contraventie seria AG nr.013153 încheiat la data de 16.04.2010 de ITM Arges si în subsidiar înlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

În motivarea plângerii, petenta a sustinut ca cele doua persoane aflate în spatiul de vânzare efectuau ocazional activitati pentru a se obisnui cu locul de munca, în vederea angajarii, acest demers fiind necesar pentru ca o alta salariata pe nume B G se afla în concediu pentru întretinerea copilului.

A precizat petenta ca a încheiat contract individual de munca pentru C A, iar G M a întrerupt orice relatie cu firma, având alte obiective de ordin familiar.

Constatându-se ca a intrat în legalitate, nefiind prejudiciata nicio persoana, solicita înlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea „ avertismentului”.

În drept nu au fost invocate dispozitii legale .

Potrivit art.36 din OG nr.2/2001 plângerea contraventionala este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

În dovedirea plângerii petentul a propus proba cu înscrisuri si eventual proba cu martori.

În cadrul probei cu înscrisuri a depus la dosar, în copie, proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, proces verbal de control, înstiintare de plata, anexa 1/1 la procesul verbal 39815/16.04.2010 si anexa 2/1.

Prin întâmpinarea depusa la data de 21.06.2010, intimatul a solicitat respingerea plângerii si mentinerea procesului verbal de contraventie.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiata pe disp. art.16, 276 alin.1 lit.e) din Legea nr.53/2003 si OG nr.2/2001.

În dovedirea celor sustinute prin întâmpinare au fost depuse în copie înscrisuri.

Instanta a încuviintat si administrat în cauza la propunerea ambelor parti proba cu înscrisuri în cadrul careia petenta a depus la dosar contractul individual de munca înregistrat la data de 03.05.2010 la intimat si proba cu martora C Asolicitata de petenta.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de contraventie seria AG nr.013153 încheiat la data de 16.04.2010 de ITM Arges, petenta a fost sanctionata cu amenda în suma de 6000 lei pentru savârsirea contraventiei prev.de art.276 alin.1 lit.e) din legea nr.53/2003 modificata si completata.

Pentru a se dispune în acest sens s-a retinut ca la data de 15.04.2010 ora 1130 la punctul de lucru al SC Lemon SRL Costesti, str. Aleea Garii nr.5 au fost identificate doua persoane respectiv C A si G M, care desfasurau activitate în cadrul societatii pentru care angajatorul nu a încheiat în forma scrisa anterior începerii raporturilor de munca contracte individuale de munca conform prevederilor art.16 alin.1 din legea nr.53/2003 modificata si completata.

Procesul-verbal a fost încheiat în prezenta administratorului societatii, Ghita Nicolae, care a consemnat, la rubrica „Alte mentiuni“:„Nu am obiectiuni“, procesul-verbal fiind semnat de acesta si purtând stampila societatii.

În drept, conform art. 34, alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal de contraventie, pronuntându-se, de asemenea, si cu privire la sanctiunea aplicata de catre agentul constatator prin acesta.

Sub aspectul legalitatii procesului-verbal contestat, verificând respectarea conditiilor de forma, instanta retine ca acesta cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de art. 16, alin. 7 si art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Referitor la îndeplinirea conditiilor de fond, prin art. 16, alin. 1 din Legea nr. 53 din 2003 (Codul muncii), legiuitorul a prevazut obligatia angajatorului de a încheia cu angajatul contractul individual de munca în forma scrisa, anterior începerii raportului de munca.

Instanta constata ca fapta contraventionala a fost corect încadrata în dispozitiile art. 276, alin. 1, lit. e) din Codul muncii, care stabileste ca reprezinta contraventie primirea la munca a persoanelor fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1 si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, se constata ca intimatul a depus la dosar declaratiile celor doua persoane care cu ocazia controlului efectuat de angajatul intimatului au fost descoperite în timp ce desfasurau activitate în cadrul societatii sanctionate contraventional fara a avea încheiate contracte de munca. Prin aceste declaratii date în data de 15.04.2010 în fata inspectoratului de munca care a efectuat controlul aceste persoane recunosc ca presteaza munca în cadrul petentei fara a fi semnat contracte de munca, data începerii raporturilor de munca fiind potrivit numitei G M 15.08.2009, respectiv 03.03.2010 Cn A .

Cu ocazia audierii de catre instanta de judecata în calitate de martor aceasta din urma persoana a reiterat cele declarate organului de control privind aflarea sa în perioada de proba înca din data de 03.03.2010 si neîncheierea contractului de munca.

Afirmatia acestei martore referitoare la prezenta sa la data controlului mentionata în procesul verbal ca fiind 15.04.2010 la solicitarea unei alte angajate pentru a-i tine locul contravine celor declarate în fata inspectorului de munca si reluate si în fata instantei privind programul sau de munca, martora afirmând ca venea doar sâmbata,respectiv la sfârsit de saptamâna pentru ca se afla în perioada de proba. Ziua de 15.04.2010 corespunde unei zile de joi, iar nu sâmbata asa cum a mentionat în declaratie din aceasta data iar prezenta sa la serviciu nu a fost rezultatul obligatiei de a se prezenta pentru a învata ce anume are de facut ci a fost determinata de solicitarea unei alte angajate de a-i tine locul.

Aceasta martora a precizat ca la data controlului la sediul societatii se afla si numita G M. În declaratia data în fata agentului constatator aceasta a mentionat ca venea la serviciu în fiecare sâmbata si duminica.

Contrar acestei declaratii martora C A a relevat ca la data controlului, respectiv 15.04.2010 care s-a stabilit ca era o zi joi aceasta presta activitate în cadrul societatii, aspect mentionat si în procesul verbal.

Proba testimoniala administrata în cauza nu este de natura sa determine retinerea unei alte situatii de fapt câta vreme prin acest mijloc de proba s- a confirmat desfasurarea unei activitati salariale de cele doua persoane mentionate în procesul verbal fara ca anterior începerii raporturilor de munca sa se încheie pentru acestea contracte de munca.

Faptul ca martora C A se afla în perioada de proba este lipsit de relevanta în cauza.,contractul de munca trebuind încheiat anterior începerii oricarui raport de munca.

În ceea ce priveste proportionalitatea sanctiunii aplicate, instanta apreciaza ca agentul constatator a facut o corecta individualizare a sanctiunii aplicate în raport de gradul de pericol social al faptei imputata petentei. Contrar sustinerii petentei instanta apreciaza ca în concret periculozitatea sociala a faptei prev. de art. 276 alin. 1 lit e din Codul muncii este foarte ridicata.

În privinta sanctiunii, pentru primirea la munca a unei persoane fara a încheia un contract individual de munca în forma scrisa, agentul constatator a aplicat o amenda în cuantum de 3000 lei, ceea ce reprezinta minimul prevazut de Codul muncii, iar pentru neprezentarea registrului unic de control, avertisment.

Potrivit art. 21, alin. 3 din O.G. nr. 2 din 2001, sanctiunea aplicata trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Fapta imputata petentei este o fapta de pericol, ratiunea instituirii ei fiind protectia angajatilor împotriva muncii ilegale, cu deosebit de gravele implicatii ale acesteia în ceea ce priveste protectia sociala, dreptul la pensie, exercitarea prerogativelor fiscale ale statului etc.. De altfel, pericolul social sporit este evidentiat si de limitele ridicate ale amenzii contraventionale.

Atât prin plângerea formulata, cât si cu ocazia cuvântului pe fond s-a sustinut de catre petenta ca nu a fost cauzate prejudicii prin aceea ca a intrat în legalitate.

Aceasta afirmatie demonstreaza ca petenta nu constientizeaza gravitatea faptei savârsite,sustinând ca nu a fost prejudiciata nicio persoana si de aceea nu se poate aprecia ca în privinta sa scopul preponderent preventiv-educativ al sanctiunii contraventionale ar putea fi atins prin aplicarea sanctiunii avertismentului.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.34 din OG.2/2001 va respinge plângerea ca fiind neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge plângerea formulata de petenta S.C. LEMON S R L COSTESTI, cu sediul în Costesti, str. Progresului, bl.L33B, sc.D, ap.10, jud.Arges si pe intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ARGES, cu sediul în Pitesti, B-dul Republicii, nr.11, jud.Arges, ca neîntemeiata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 12 iulie 2010.

Red. SIT/29.07.2010